Zariadenie na kontrolu závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA KONTROLU ZÁVAD SÚČASTÍ POJAZDOVÉHO ÚSTROJENSTVA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL0001 Tento vynález sa týka pojazdového ústrojenstva koľajového vozidla so zariadením na kontrolu závad súčastí pojazdového ústrojenstva podľaúvodnej časti nároku 1.0002 V prevádzke koľajových vozidiel získavajú stále viac význam systémy kontroly pojazdových ústrojenstiev. Za prvé sú tieto kontrolné systémy požadované z bezpečnostných dôvodov normatívne, resp. v smerniciach. Ako príklady sú tu uvedené nasledujúce systémy, ktoré sú požadované pre vysokorýchlostné vlaky po celej Európe zo strany TSI (technická špecifikácia pre interoperabilitu - úradný vestník Európskeho spoločenstva)- palubné systémy na detekciu vykolajenia,- palubné systémy na detekciu zahriatych ložísk, resp. rozpoznaniepoškodenia ložísk,- palubné systémy na rozpoznanie nestability, resp. defektných tlmičov.0003 Za druhé sa systémy kontroly pojazdového ústrojenstva používajúna diagnózu a včasné rozpoznanie vadných súčastí, kritických stavov, resp.iných závad, aby sa zaistila včasná a cielená údržba. Cieľom sú pritom menšieprestoje, lepšie využitie súčastí a tým úspora nákladov.0004 Tak je napr. vo vlakoch ICE používaný systém na rozpoznanie nestabilného chodu a vnovších, automaticky jazdiacich metrách sa používa systém na detekciu vykoľajenia. Týmto systémom je spoločné, že pracujú a sú postavené ako funkčne samostatné systémy. Každý z týchto systémov používa0005 Na rozpoznanie nestability sa obvykle na rám podvozku montuje jeden alebo niekoľko senzorov, ktoré merajú vurčitom rozsahu frekvencií priečne zrýchlenie (naprieč k smeru jazdy x) a pri prekročení hraničných hodnôt generujú poplachové hlásenie.0006 Vdokumente DE 101 45 433 C 2 a EP 1 317 369 je opísaný spôsob a zariadenie na kontrolu závad súčastí koľajového vozidla, ktoré sú tiež založené na meraní hodnôt zrýchlenia a sú namontované na konzole stabilizačného tlmiča, upevneného na karosérii. Detekčný smer snímačazrýchlenia je tam rovnobežný so smerom jazdy.0007 Vdokumente US-A-6161962 je opísaný senzorový modul so senzorom zrýchlenia, usporiadaný na kolese, ktorého detekčný smer sarozkladá vo vertikálnom smere.0008 Príklad spôsobu a zariadenia na detekciu vykolajenia je opísaný Vdokumente DE 199 53 677. Tu sú merané signály senzora zrýchlenia usporiadaného na osovom ložisku, priamo vyhodnocované. Namerané hodnoty zrýchlenia sú dvakrát integrované a porovnávané s hraničnou hodnotou. Jednoduchý senzor zrýchlenia má detekčný smer prebiehajúci v smere zvislej osi (os z) koľajového vozidla. Podla spisu môžu byt ale tiež použité senzory zrýchlenia, ktoré majú detekčné smery súčasne v smere jazdy (smer x), naprieč k smeru jazdy (smer y) a v smere zvislej osi (smer z). Pri takomto snímači zrýchlenia sa jedná o tzv. viacnásobný snímač, to znamená že sa skladá vlastne minimálne z dvoch, tu z troch snímačov zrýchlenia, z ktorých každýmeria v jednom detekčnom smere. Také viacnásobné snímače a im priradenévyhodnocovacie zariadenia sú však relatívne drahé.0009 Tiež dokument WO 00/51869 A opisuje také zariadenie vždy s niekoľkými senzormi zrýchlenia, ako ukazuje tiež W 0 2005/105536, že sú merené kmitania vo vertikálnej a horizontálnej rovine kolesa dvoma kolmo0010 Ďalšia možnost detekcie vykoľajenia poskytuje pneumatický kontrolný pristroj, ktorý pracuje čisto pneumaticky. Základom pre také kontrolné zariadenie je UIC 541-08 Detektory vykoľajenia pre nákladné vagóny. Prístroj sa nachádza na karosérii nákladného vagóna a kontroluje vertikálne zrýchlenie. Ako senzorový prvok je pritom použitý generátor kmitov s pružinou a závažím, ktorý od určitej hraničnej hodnoty otvorí pneumatický ventil.0011 Problém týchto systémov, zvlášť vrámci funkcií rozpoznávania nestability a detekcie vykoľajenia, spočíva vo vysokých nákladoch na senzoriku,pretože sa používa velké množstvo jednotlivých senzorov na rôznych0012 Úloha vynálezu spočíva naproti tomu v ďalšom rozvinuti zariadenia na kontrolu závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel takým spôsobom, aby vystačilo s čo možno malým počtom jednoduchých a nie príliš nákladných senzorov a napriek tomu poskytovalo komplexnú kontrolu súčastí pojazdového ústrojenstva. Okrem úspor nákladov daných menším množstvom senzorov a tým aj menšími nákladmi na kabeláž by mala byt redukovaná tiež0013 Táto úloha je podľa vynálezu riešená znakmi nároku 1.0014 Vynález sa zakladá na myšlienke použit spoločnú senzoriku narôzne funkcie kontroly závad súčasti pojazdového ústrojenstva koľajovýchvozidiel, ako sú v úvode uvedené funkcie rozpoznania nestability a detekcie0015 Senzory sú uskutočnené ako snímače kmitania, ktoré môžu detekovať vzávisiosti od svojho usporiadania podľa vynálezu v smere zvislej osi koľajového vozidla (smer z) a naprieč k smeru jazdy (smer y) alebo v smere jazdy (smer x). Pritom je predpokladané usporiadanie aspoň jedného snímača kmitania na ráme otočného podvozku alebo na Iožisku dvojkolesia osi otočného podvozku koľajoveho vozidla takým spôsobom, že jeho detekčný smer má jednu zložku v smere jazdy (smer x) alebo jednu zložku kolmú na smer jazdy(smer y) a zároveň jednu zložku rovnobežnú so zvislou osou (smer z)0016 Pritom vzniká na základe šikmej orientácie detekčného smeru snímača kmitania vektorový súčet hodnôt zrýchlenia vsmere z s hodnotami priečneho alebo pozdĺžneho zrýchlenia (smer y a x). Namerané hodnoty zrýchlenia sú súčtom jednotlivých vektorových zrýchlení v smere z a smere y,resp. smere z. Už tieto hodnoty tvoria mieru pre tendenciu, že pojazdovéústrojenstvo má nestabilný jazdný stav alebo je vykoľajené. Dodatočne môžeA byt uskutočnená selektívnejšia kontrola frekvenčne špecifickým posúdenímnameraných hodnôt zrýchlenia. Kmity v rôznych priestorových osiach sa vyskytujú vrôznych kmitočtových pásmach. Preto narazíme pri nestabilnom chovaní na tendenčne nižšie kmitočty v priečnom a pozdĺžnom smere než vo zvislej osi. Pri vykoľajení je kontrolné kritérium tvorené vyššími frekvenčnými podielmi vo zvislej osi. Cieleným zhodnotením rôznych kmitočtových pásov je takto možná selektívna kontrola, či sa jedná o nestabilný jazdný stav, alebo o0017 Zložka v menovaných smeroch (smery x, y, z) existuje vždy vtedy,ked sa uhol detekčného smeru v príslušnej rovine nachádza v oblasti medzi 0 stupňami a 90 stupňami bez toho, aby zahŕňal jej hranice O stupňov a 90 stupňov. Preto leží uhol detekčného smeru v rozmedzí 10 až 80 stupňov.

MPK / Značky

MPK: G01P 15/08, B61K 9/04, B61K 9/00

Značky: závad, koľajových, vozidiel, ústrojenstva, zariadenie, súčastí, kontrolu, pojazdového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e9428-zariadenie-na-kontrolu-zavad-sucasti-pojazdoveho-ustrojenstva-kolajovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na kontrolu závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel</a>

Podobne patenty