Bezpečnostný prvok označený pomocou lasera

Číslo patentu: E 9321

Dátum: 26.04.2007

Autori: Bauer Michael, Dörfler Walter

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Bezpečnostný prvok označený pomocou laseraVynález sa týka bezpečnostného prvku pre bezpečnostný papier, cenné dokumenty apodobné, s laserom označiteľnou príesvitnou alebo priehľadnou vrstvou na označenie, do ktorej sú umiestnené pomocou pôsobenia laserového ožiarenia vizuálne rozpoznateľné označenia vo forme vzorov, písmen, číslic alebo obrazcov. Vynález sa týka aj bezpečnostného papiera a nosiča údajov s takýmito označeniami, ako aj spôsobu výrobu príslušnéhobezpečnostného prvku, bezpečnostného papiera alebo príslušného nosiča údajov.Identifikačné preukazy, ako napríklad kreditné karty alebo osobné preukazy sa už dávnejšie zaopatrujú prostrednictvom laserového gravúrovania individuálnymi označeniami. Pri označovaní laserovou gravúrou sa nenávratné menia vhodným vedením laserového lúča optické vlastnosti základného materiálu do tvaru požadovaného označenia. Napríklad v DE 30 48 733 A 1 je popísaný preukaz s nanesenou informáciou, ktorá má na povrchu farebne rôzne a cez seba preložené vrstvy, ktoré sú prerušené minimálne čiastočne vizuálne rozpoznateľnýmiPopri identitikačných preukazoch sa zaopatrujú často laserom generovanými,individuálnymi označeniami, ako napríklad sériovými číslami rôzne cenné dokumenty,u ktorých hrozi riziko sfalšovania, akými sú bankovky, akcie, zmenky, listiny, poukážky, šeky, vstupenky, ako aj bezpečnostné prvky, ktoré sa nanášajú na nosiče dát.Túto úlohu do značnej miery rieši popísaný vynález, ktorý navrhuje bezpečnostný prvok, takého druhu, aký je popísaný hore, ktorý má laserom generované označenia vysoko zabezpečené voči falšovaniu. Pre zvýšenie bezpečnosti arozpoznateľnosti majú označenia súhrn vizuálnych vzhľadov, ktoré sú rozpoznateľné predovšetkým pod určitým uhlomTáto úloha je vyriešená bezpečnostným prvom, ktorý má priznaky popísané V hlavnom nároku. Bezpečnostný papier, nosič dát a príslušný spôsob výroby sú popísané V ďalšíchnárokoch. Príklady uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokoch.Podľa vynálezu majú označenia druhového bezpečnostného prvku zakaždým lamelárnu štruktúru zviacerých, vpodstate paralelne prebiehajúcich lamiel, ktoré sa rozprestierajú vhlbke vrstvy na označenie, ktorá je charakterizovaná parametrami farba, šírka, výška, laterálna orientácia, uhol sklonu a vzdialenosť.Vrstva na označenie je pritom podľa jedného z uprednostňovaných príkladov uskutočnenia na nepriehľadnej zakladnej vrstve, ktorej vlastná farba je minimálne čiastočne rozpoznateľná pri paralelnom pohľade slamelou lamelárnej štruktúry. Podľa ďalšieho,taktiež uprednostňovaného príkladu uskutočnenia vynálezu je vrstva na označenie na priehľadnej alebo priesvitnej základnej vrstve umiestnená tak, aby bol bezpečnostný prvok pri paralelnom pohľade k lamelám lamelárnej štruktúry minimálne čiastočne priehľadný. Bezpečnostný prvok môže byt potom napriklad umiestnený na priesvitnej časti nosiča dát, alebo môže pod určitým uhlom pohľadu umožniť pohľad na pod neho ležiaci nosič dát.Vrstva na označenie môže byt aj medzi základnou vrstvou a efektnou farebnou vrstvou,pretože, ako bude neskôr bližšie vysvetlené, označenie nemusi začinať na povrchu bezpečnostného prvku, ale prostredníctvom vhodnej voľby laserových parametrov, môže byt uložené aj hlbšie v bezpečnostnom prvku. Preto sa nastavujú napríklad vlnová dĺžka, intenzita a ohnisko laserového žiarenia tak, aby expanzná hodnota vizuálne viditeľnej zmeny materiáluožiareného laserom bola dosiahnutá až v požadovanej hĺbke vrstvy.Vo výhodnom príklade uskutočnenia sa odlišujú lamelárne štruktúry rôznych označení minimálne vo svojej laterálnej orientácii, aby boli dosiahnuté odlišné vizuálne vzhľady priDodatočne alebo alternatívne sa môžu lameláme štruktúry rôznych označení odlišovať minimálne vo svojom uhle sklonu, aby boli dosiahnuté odlišné vizuálne vzhľady pri nakloneníLameláme štruktúry rôznych označení sa môžu odlišovať minimálne v jednom z parametrov farba, šírka, výška a vzdialenosť, aby sa vytvorili miesta s odlišnými vizuálnymi vzhľadmi v bezpečnostnom prvku. Tieto rozdiely parametrov je možné kombinovat s rôznymi uhlami pohľadu alebo s rôznymi laterálnymi vybaveniami. Lamerálne štruktúry rôznych označení môžu byt napriklad osadené aj oproti sebe. Výška aspoň časti lamiel je podľa výhodného uskutočnenia vynálezu nižšia, ako je hrúbka vrstvy na označenie. Pritom je možné podľa potreby nastavit výšku lamiel usmernenim laserovej energie. Lamely môžu predovšetkým začínať v základnej vrstve a dosiahnut maximálnu výšku, ktorá je menšia akoTaktiež je možne, aby lamely začínali vurčitej výške nad základnou vrstvou, takženastane pri pohnutí bezpečnostného prvku dodatočne paralaktický efekt. Toto je možnedosiahnuť napriklad prostrednictvom rôznych citlivosti laseru v rôznych miestach vrstvy na označenie alebo prostrednictvom lokálnej predsenzibilizácie materiálu vrstvy na označenie. Posledný spôsob postupu dokonca umožňuje vložit paralaktický obrazec jednoduchým spôsobom do homogénnej vrstvy. Za týmto účelom sú vytvorené prvým ožiarením laserom vizuálne, vpodstate neviditeľné, predsenzibilizované miesta do vrstvy na označenie. Predsensibilizované miesta môžu byť pritom predovšetkým vytvorené dokonca aj vo forme lamelárnych štruktúr. Druhým ožiarením laserom z iného smeru ožiarenia sú vytvorenév mieste pretinania sa v rámci predsenzibilizovaných miest vizuálne rozpoznateľné označenia.Na úrovni vrstvy na označenie môžu byt lamely vytvorené vo forme priamok, kriviek, prerušovaných línii a/alebo vo forme šírku meniacich línii.Podľa ďalšieho výhodného prikladu uskutočnenia vynálezu sú medzi lamelamí minimálne jedného označenia farebné miesta, predovšetkým šedé miesta. Tieto farebné miestanemenia svoju farbu, resp. šedost pri otočeni a/alebo klopeni bezpečnostného prvku.Ďalej môže byť predurčené, že označenia vrstvy na označenie vytvárajú spolu s inými označeniami bezpečnostného prvku, predovšetkým soznačeniami vytlačenými na bezpečnostnom prvku, komplexnú informáciu. Táto komplexná informácia je rozpoznateľnáiba pod určitým uhlom pohľadu.Namiesto iba jednej vrstvy na označenie môže byt vytvorených aj viacero vrstiev na označenie, zakaždým shrúbkou vrstvy medzi približne 50 m apribližne 300 m. Medzi týmito vrstvami na označenie môže byt aj odstup, takže označenia môžu byt vytvorené vrôznych hlbkach bezpečnostného prvku. Pri minimálne niektorých čiastočne identických označeniach V rôznych hlbkach nastane paralaktický efekt, pretože tieto identické označenia ležia presne nad sebou iba z určitého smeru pohľadu, pričom sa tieto označenia z iného smerupohľadu môžu javiť ako rozšírené alebo zdvojené.Lamely majú s výhodou výšku medzi približne 50 m a približne 150 m. Ich šírka je ohraničená dolu priemerom ohniská laserového lúča a táto je s výhodou medzi približne 20 ma približne 150 m, veľmi výhodne medzi približne 70 m a približne 120 m.Vynález sa týka aj bezpečnostného papiera na výrobu bezpečnostných acenných dokumentov, akými sú bankovky, šeky, preukazy, listiny alebo podobné, ako aj nosiča dát, predovšetkým nosiča značky, cenného dokumentu alebo podobné. Bezpečnostný papier, resp.nosič dát majú laserom označiteľnú priesvitnú alebo priehľadnú vrstvu na označenie, do ktorej sú umiestnené pomocou pôsobenia laserového ožiarenia vizuálne rozpoznateľné označenia vo forme vzorov, písmen, číslic alebo obrazcov. Označenia majú lamelárnu štruktúru z viacerých,v podstate paralelne prebiehajúcich lamiel, ktoré sa rozprestierajú v hĺbke vrstvy na označenie,ktorá je charakterizovaná parametrami farba, šírka, výška, laterálna orientácia, uhol sklonuBezpečnostný papier, resp. nosič dát, môžu byť okrem iného vybavené bud bezpečnostným prvkom, ako je popísaný vyššie, alebo ho môžu už obsahovať. Aj v druhomprípade sú označenia s výhodou vytvorené už hore uvedeným spôsobom.Vynález ďalej popisuje spôsob výroby bezpečnostného prvku, bezpečnostného papiera alebo nosiča dát s laserom označiteľnou priesvitnou alebo priehľadnou vrstvou na označenie,do ktorej sú umiestnené pomocou pôsobenia laserového ožiarenia vizuálne rozpoznateľné označenia vo forme vzorov, písmen, číslic alebo obrazcov. Označenia majú lamelárnu štruktúru z viacerých, v podstate paralelne prebiehajúcich lamiel, ktoré sa rozprestierajú v hĺbke vrstvy na označenie, ktorá je charakterizovaná parametrami farba, šírka, výška, laterálna orientácia, uhol sklonu a vzdialenosť.Na značenie sa používa s výhodou infračervený laser s vlnovým rozsahom od 0,8 m do 3 um, predovšetkým NdYAG laser alebo príbuzné lasery, ako Ndzsklený laser, NdzYVO 4 laser alebo podobné. Účelne sa na značenie používa pulzujúce laserové žiarenie, napríklads výkonom medzi 3 W a 150 W, prednostné však medzi 3 W a 50 W.Lamelárne štruktúry podľa vynálezu môžu byt vytvorené veľmi jemne a vďaka vysokej presnosti nasmerovania lúču môžu byt tieto veľmi precízne Vypracované. Voľnost vedenia lúča umožňuje vysokú variabilnost vyrobiteľných značení, čo má za účinok, že dizajnér má veľmi široké pole pôsobnosti. Ako už bolo spomenuté, označenia je možné naniesť na bez ečnostn rvok, bez ečnostný a ier alebo nosič dát a dodatočne a cez už existuúceJe pochopiteľne, že materiál pre laserom označiteľnú vrstvu a laserové žiarenie pre značenie sú navzájom optimálne zladené. Napríklad sú odborníkom známe vhodné látky na označovanie laserom, ako napr. polyetylén (PE), polykarbonát (PC), polyetyléntereftalát(PA). Umelá hmota môže byť ďalej roztiahnutá monoaxiálne alebo biaxiálne. Roztiahnutie

MPK / Značky

MPK: B42D 15/10

Značky: označený, pomocou, bezpečnostný, prvok, lasera

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e9321-bezpecnostny-prvok-oznaceny-pomocou-lasera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostný prvok označený pomocou lasera</a>

Podobne patenty