Trojrozmerná rámová, resp. nosná štruktúra na prepravu a/alebo uloženie predmetu a spôsob jej výroby

Číslo patentu: E 8525

Dátum: 18.11.2005

Autori: Harrer Roman, Macqueen Mark

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Trojrozmerná rámová, resp. nosná štruktúra na prepravu a/alebo uloženie predmetu a0001 Predložený vynález sa týka trojrozmemej rámovej, resp. nosnej štruktúry na prepravu a/alebo uloženie aspoň jedného predmetu ako aj spôsobu výroby takejto trojrozmemej rámovej, resp. nosnej štruktúry.0002 V súvislosti s uložením alebo prepravou predmetov sú známe rôzne rámové, resp. nosné štruktúry hlavne na balenie predmetov majúcich prípadne väčšiu hmotnosť. Napríklad sú známe, hlavne na účely prepravy, debnové kontejnery, ktoré sú vyrobene napríklad z dreva alebo kovu, pričom takéto debnové kontejnery prípadne majú štandardizované rozmery. Na spoľahlive uloženie, resp. podoprenie predmetov majúcich prípadne veľkú hmotnosť musia byt usporíadane prídavné úložné, resp. nosné prvky na zaistenie predmetu hlavne proti zošmyknutiu. Takéto prídavné nosné, resp. úložné prvky musia pritom vo väčšine prípadov byť prispôsobené konkrétnemu tvaru predmetu na uloženie, takže sú nutné príslušné vysoke pracovné náklady. Okrem toho majú takéto debnové kontejnery tú nevýhodu, že keď majú byť opätovne použité,sú opätovne vrátené napríklad na zasielacie miesto, pričom potrebujú príslušné veľký priestor,resp. prepravný objem, než môžu byt opäť naplnené predmetmi. Okrem toho majú takéto krabicové kontejnery obvykle veľmi vysokú vlastnú hmotnosť, takže pri preprave závislej nahmotnosti je treba počítať s príslušne zvýšenými nákladmi.0003 Na zmenšenie vlastnej hmotnosti úložných prvkov použitých na prepravu bolo napríklad v US-A 5,487,335 alebo v EP-A 0 611 354 navrhnuté vyrobit diely alebo prvky paliet z materiálu z kartónu alebo vlnitej lepenky, pričom prostredníctvom usporiadania príslušné veľkého počtu výstužných, resp. nosných prvkov je tiež možné takejto palete vyrobenej z kartónu poskytnúť dostatočnú pevnosť aj na uloženie ťažších bremien. DE 40 38 171 C 1 opisuje troj rozmernú štruktúru podľa úvodnej časti nároku l.0004 Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť trojrozmemú rámovú, resp. nosnú štruktúru na prepravu a/alebo uloženie aspoň jedného predmetu, ako aj spôsob jej výroby, pričom takáto rámové., resp. nosná štruktúra na výrobu obalu má mať, oproti známym vyhotove niam, pri zodpovedajúcej pevnosti, resp. odolnosti zníženú hmotnosť. Okrem toho je cieľomvynálezu umožniť prispôsobenie rozdielnym vonkajším obrysom aspoň jedného predmetu na uloženie a dosiahnuť jednoduchú a cenovo priaznivú výrobu. Ďalej je cieľom vynálezu hlavne umožniť, pri opätovnom použití rámovej, resp. nosnej štruktúry, navrátenie tejto rámovej, resp. nosnej štruktúry, resp. obalu z nej vytvoreného, hlavne pri dosiahnutí zmenšenej potreby prie storu, resp. prepravného objemu po vyňatí prepravovaného predmetu.0005 Na riešenie vyššie uvedených úloh je v nároku 1 definovaná trojrozmemá rámová, resp. nosná štruktúra na prepravu a/alebo uloženie aspoň jedného predmetu, zahmujúca množstvo vzájomne spojených alebo spojiteľných nosných prvkov, ktoré sa rozprestierajú aspoň pozdĺž vonkajších okrajov rámovej, resp. nosnej štruktúry a vymedzujú ju, pričom každý nosný prvok pozostáva z viacvrstvového súvrstvia tesne stlačených tabulí, resp. dosiek z vlnitého papierového alebo kartónového materiálu, hlavne z vlnitej lepenky, Tým, že podľa vynálezu je navrhnuté,vyrábať nosné prvky, ktoré sa rozprestierajú aspoň pozdĺž vonkajších okrajov rámovej, resp. nosnej štruktúry a vymedzujú ju, z viacvrstvového súvrstvia tesne stlačených tabulí, resp. dosiek z vlnitého papierového alebo kartónového materiálu, hlavne z vlnitej lepenky, je zaistené,aby pri dostatočnej pevnosti a odolnosti bola poskytnutá rámová, resp. nosná štruktúra s malou vlastnou hmotnosťou aj na uloženie predmetov alebo bremien prípadne majúcich veľkú hmotnosť. Pri prispôsobení pre aspoň jeden predmet na uloženie, resp. na prepravu je možne pripraviť zodpovedajúci výber nosných prvkov, aby aj pri využití príslušne optimalizovanej, resp. minimalizovanej potreby priestoru, resp. prepravného objemu bola poskytnutá trojrozmemá rámová alebo nosná štruktúra. Nosné prvky, ktoré sú vyrobené z viacvrstvového súvrstvia,hlavne z vlnitej lepenky, majú zodpovedajúce vysokú pevnosť a tuhosť, takže môžu byt spo ľahlivo prepravované aj predmety s veľkou hmotnosťou.0006 Na jednoduché a rýchle spojenie jednotlivých, resp. vzájomne nadväzujúcich nosných prvkov je podľa nároku 1 poskytnuté zvláštne vyhotovenie vertikálne prebiehajúcich nosných prvkov voliteľne môže každý nosný prvok mať aspoň na svojich koncových oblastiach aspoň jeden zárez, resp. výrez a/alebo priehlbinu, ktorá (ktoré) spolupôsobí s aspoň jednou komplementámou priehlbinou, resp. vybraním v susednom nosnom prvku na ich spojenie. Takéto zárezy, resp. výrezy a/alebo priehlbiny môžu byť jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vytvorené v materiále súvrstvía tvoriaceho nosné prvky, takže na výrobu trojrozmemej rámovej, resp. nosnej štruktúry podľa vynálezu môžu byt takéto nosné prvky jednoduchým spôsobom spojeneprostredníctvom ich komplementárnych priehlbín, resp. výrezov.0007 Ako je Vyššie naznačené, dôležitým kritériom pre trojrozmemú rámovú, resp. nosnú štruktúru, ktorá hlavne má byt opätovne použitá, je, aby okrem priaznivej malej vlastnej hmotnosti tiež umožňovala spätnú prepravu, resp. prepravu po vyňatí predmetu s čo možno najmenšou potrebou priestoru, resp. prepravného objemu. V tejto súvislosti nárok l určuje, že nosné prvky sú aspoň čiastočne uvoľniteľne vzájomne spojiteľné, hlavne vzájomne zasunuteľné. Tým,že podľa vynálezu sú nosné prvky aspoň čiastočne uvoľniteľne vzájomne spojiteľné, hlavne vzájomne zasunuteľné, je nielen umožnená jednoduchá výroba trojrozmemej rámovej, resp. nosnej štruktúry podľa vynálezu s použitím prípadne štandardizovaných nosných prvkov s malým počtom rôznych rozmerov, ale trojrozmemú rámovú, resp. nosnú štruktúru je možne po prepravení, resp. vyňatí uloženého predmetu jednoduchým spôsobom prostredníctvom uvoľnenia výhodne len vzájomne zasunutých nosných prvkov rozložiť a tak opätovne navrátiť pri zníženej potrebe priestoru, resp. prepravného objemu a tiež jednoduchým spôsobom opätovne zos taviť na bezprostredne použiteľnú trojrozmernú rámovú, resp. nosnú štruktúru.0008 Hlavne pri väčších plochách napínacích nosných prvkov, ktoré tvoria aspoň vonkajšie okraje trojrozmemých rámových, resp. nosných štruktúr podľa vynálezu, môže byť na dosiahnutie nutnej pevnosti, resp. úložnosti potrebné prídavné zosilnenie, resp. vystuženie. V tejto súvislosti je podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia navrhnuté, že v rovinách zovretých nosnými prvkami, usporiadanými vždy pozdĺž vonkajšieho okraja rámovej, resp. nosnej štruktúry, sú s nosnými prvkami, tvoriacimi vonkajšie okraje, spojiteľné prídavné nosné prvky, pričom prí davné nosné prvky prebiehajú hlavne v podstate paralelne s aspoň jedným z vonkajších okrajov.0009 Na dosiahnutie dostatočných pevnosti, resp. odolnosti hlavne v oblasti vertikálnych nosných prvkov zostavenej rámovej, resp. nosnej štruktúry je podľa vynálezu navrhnuté, že v zostavenej trojrozmernej rámovej, resp. nosnej štruktúre majú nosné prvky, tvoriace vonkajšie okraje prebiehajúce V podstate vo vertikálnom smere, kolmo na pozdĺžne osi nosných prvkov prierez hlavne V tvare L alebo v tvare kríža, a v ich koncových oblastiach sú vytvorené zárezy,resp. priehlbiny V tvare L alebo v tvare kríža, ktoré presahujú nosné prvky, ležiace v rovine v podstate na ne kolmej. Takéto nosné prvky, majúce v priereze obrys v tvare L alebo v tvare kríža, môžu byt tiež vyrobené jednoduchým spôsobom zo súvrstvia z vlnitého materiálu, hlavne vlnitej lepenky, a poskytujú zodpovedajúcu pevnosť. Prostredníctvom zárezov, resp. priehlbín v tvare L alebo V tvare kríža, výhodne usporiadaných v koncových oblastiach, je možné dosiahnuť aj v rohových oblastiach rámovej, resp. nosnej štruktúry, ktorá má byt vyrobená, zodpove dajúco spoľahlivé spojenia vzájomne susediacich nosných prvkov.0010 Na získanie uzavretého obalu, resp. uzavretého prepravného kontejneru s použitím trojrozmemej rámovej, resp. nosnej štruktúry podľa vynálezu je ďalej navrhnuté, že na vonkajších stranách hraničných plôch rámovej, resp. nosnej štruktúry, tvorených nosnými prvkami, sú na nosných prvkoch upevniteľne obkladové tabule, resp. dosky, ako to zodpovedá ďalšiemu výhodnému uskutočneniu. Takéto obkladové tabule, resp. dosky môžu byt tiež výhodne uvoľniteľne upevnené na nosných prvkoch tvoriacich rámovú, resp. nosnú štruktúru, a tým môžu byttiež po použití vrátené k opätovnému použitiu v rozloženom stave, vyžadujúcom menej miesta.0011 Ako je vyššie naznačené, je prípadne požadované umiestenie prepravovaného predmetu zaistené hlavne proti zošmyknutiu alebo posunutiu, pričom napriklad vsúvislosti svýrobou drevených bedni, resp. kontejnerov musia byt takéto prídavné úložné prvky vždy ako jednotlivé kusy prispôsobené vonkajšíemu obrysu predmetu, ktorý má byť balený, resp. prepravovaný. Na spoľahlivé uloženie je v tejto súvislosti podľa vynálezu navrhnuté, že vnútri trojrozmemej rámovej, resp. nosnej štruktúry tvorenej nosnými prvkami sú usporiadané prídavné úložné prvky,hlavne vo forme trámov alebo nosnikov, ktoré sú prispôsobené vonkajším obrysom predmetu na uloženie a obklopujú uložený predmet hlavne po celom vonkajšom obvode, ako to zodpovedá ďalšiemu výhodnému uskutočneniu rámovej, resp. nosnej štruktúry podľa vynálezu. Takéto úložné prvky vo forme trámov alebo nosnikov môžu byť jednoduchým spôsobom opäť usporiadané prostredníctvom príslušných výrezov, resp. priehlbin v komplementárnych výrezoch alebo priehlbinách nosných prvkov, ktoré deñnujú aspoň vonkajšie okraje, čim je umožnené0012 Na dosiahnutie tiež malej hmotnosti týchto prípadne potrebných prídavných úložných prvkov je podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia navrhnuté, že prídavné úložné prvky sú tiež vytvorené z víacvrstvového súvrstvia tesne stlačených tabuli, resp. dosiek z vlnitého papierového alebo kartónového materiálu, hlavne z vlnitej lepenky. Tým spôsobom je možné tiež prídavné úložné prvky vyrobit patrične jednoducho a s malou hmotnosťou a sú tiež výhodne uvoľni teľne spojené so susednými nosnými prvkami, výhodne zasunuteľne.0013 Pri použití prvkov súvrstvia z množstva tesne stlačených tabuli, resp. dosiek z vlnitého papierového alebo kartónového materiálu je možné, s ohľadom na vlnité materiály majúce obvykle pomeme malú hrúbku, vytvoriť optimálne prispôsobenie vonkajšiemu obrysu predmetu,ktorý má byť zabalený, pričom V tejto súvislosti je podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia navrhnuté, že tabule, resp. dosky prídavných úložných prvkov sú hlavne jednotlivo a prípadne snarastajúcimi alebo stupňovito vzájomne sa lišiacimi vonkajšími rozmermi zodpovedajúcimi

MPK / Značky

MPK: B65D 19/20

Značky: výroby, resp, rámová, prepravu, uloženie, struktura, nosná, trojrozmerná, předmětů, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e8525-trojrozmerna-ramova-resp-nosna-struktura-na-prepravu-a-alebo-ulozenie-predmetu-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trojrozmerná rámová, resp. nosná štruktúra na prepravu a/alebo uloženie predmetu a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty