Zástrčný zvodič prepätia

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zástrčného zvodiča prepätia s puzdrom na uloženie zvodičového prvku, ktorý je vodivými spojovąacími prvkami pripojený na zástrčné kontakty, ktoré prechádzajú cez dno puzdra, pričom medzi pripojkou zvodičového prvku a príslušným spojovacím prvkom je vytvorené pod pružným predpätím sa nachádzajúce spájkované rozpojovacie miesto, ako aj s na spájkované rozpojovacie miesto pôsobiace, predpinacou silou prenášajúcou odpojovacim kozlikom (2) a indikátorom (2 d) stavu, podľa predvýznakovej časti0002 Zvodič prepätia podľa predvýznakovej časti nároku 1 je známy z dokumentu EP-A-O 987 803.0003 Pre rôzne požiadavky a konfigurácie siete sú v zapojení potrebné rôzne opatrenia, čo sa týka usporiadania zvodičov prepätia, ktoré musia zodpovedať0004 V nízkonapätovej sieti sa v rôznych miestach inštalácie musia v závislosti od konceptu zónovej ochrany proti blesku používať zvodiče bleskového prúdu a prepätia. Tieto prispôsobené a koordinované jednotky potom zvládajú všetky druhy prechodných prepätí až k energeticky náročnému namáhaniu pri priamom0005 Na základe ku konfigurácii siete prispôsobeného zapojenia daných zvodičov prepätia s vonkajšími vodičmi, prípadne napätím vedenými vedeniami s neutrálnym vodičom alebo miestnym zemnením, vznikne v danej forme siete prispôsobený koncept ochrany, ktorý je realizovaný tak vo vzťahu k optimálnemu ochrannému účinku, ako aj k spoľahlivosti čo sa týka závad. Jednotlivé zapojenia pre nízkonapäťové siete sú vysvetlené v norme DIN VDE 0100 časť 534.0006 Pre zapojenie TT-systémov sa používa takzvané 3 1 zapojenie,v ktorom sú tri napätie vedúce vonkajšie vodiče zapojené proti neutrálnemu vodiču, zatiaľ čo medzi neutrálnym vodičom a miestnym zemnením (PE/systém0007 V prípade bleskom vyvolaného prepätia reagujú sieťové zvodiče a N/PEzvodič, takže z toho vyplývajúci bleskový prúd sa rozdelí na zvodičové vedenie,ktoré ponúka systém k dispozícii. Spravidla sú to vonkajšie vodiče proti miestnemu zemneniu. V dôsledku toho sa bleskový prúd rozdelí v približne rovnakých častiach na vonkajšie vodiče, zatiaľ čo celkový prúd z vonkajších vodičov odtečie cez N/PE-zvodič k miestnemu zemneniu. Toto znamená, že N/ PE-zvodič treba dimenzovať na celkový prúd a zvodiče vo vonkajších vodičochlen na jednotlivé čiastkové prúdy.0008 S ohľadom na tieto prípady mnohonásobného namáhanía, ktoré sa týkajú hlavne N/PE-zvodiča, nemožno vylúčiť, že tento zvodič v prepojenom stave, tedatam, kde plní svoju ochrannú funkciu, nebude preťažený.0009 Začínajúce preťaženie sa spočiatku prejavuje v podobe ohrevu. Zvodič sa pritom nachádza v stave, ktorý po určitú dobu prežije bez následných škôd. Ak je táto doba prekročená, prípadne dosiahnutá, dosiahne teplota hodnoty, z ktorých môže vzniknúť nebezpečenstvo požiaru, je navrhnuté, aby sa vykonalodefinované odpojenie, najmä pri inštalácii zvodiča v interiéri.0010 V dôsledku silného zaťaženia môže byť zvodič mechanicky zničený,pretože napr. zo začiatku sa počas zlomku sekundy zahrejú len prúd vedúce časti. Pritom môže dôjsť k prepáleniu spojov, čim je nakoniec tepelne zničenépuzdro zvodiča, alebo môže byt roztrhnuté vznikajúcim elektrickým oblúkom.0011 Aby sa v prípadoch opísaného zaťaženia vylúčili následné závady, je potrebné v prípade použitia, prípadne pri správaní N/PE-zvodiča pri zničení prispôsobené ochranné zariadenie, ktoré prúd vedúce časti zvodiča pri pretaženi odpojí a zabezpečí spoľahlivé elektrické odpojenie voči vyskytujúcim sa0012 Používajú sa tu napr. tzv. tepelné odpojovacie zariadenia, ktoré spravidla obsahujú spájkované miesto. Pri prekročení teploty tavenia spájky dôjde0013 Podľa stavu techniky sa v súčasnosti ako N/PE-zvodiče používajú zvodiče s výbojom v plyne prípadne iskrisku. Toto má tú výhodu, že za normálneho prevádzkového stavu sa v porovnani s varistorovými zvodičmi, ktoré sapoužívajú na strane vonkajších vodičov, môže dosiahnuť väčší izolačný odpor.0014 Pre zvodiče s výbojom v plyne je známe množstvo riešení, ktoré sú opatrené skratovacím strmeňom, ktorý sa spúšťa tepelne a premosťuje potom zvodič. Takýto stav je však v prípade N/PE-zvodiča v nízkonapäťovej sieti0015 Vzhľadom na vyššie uvedené je úlohou vynálezu navrhnutie ďalej zdokonaleného zástrčného zvodiča prepätia s puzdrom na uloženie zvodičového prvku, ktorý je pripojený vodivými spojovacími prvkami, ktoré prechádzajú dnom puzdra, pričom zvodič zaistí účinné a definované odpojenie tak v prípade0016 Riešenie úlohy vynálezu sa dosahuje podľa kombinácie znakov nároku 1,pričom závislé nároky predstavujú prinajmenšom účelné uskutočnenia a, ďalšie0017 Podľa vynálezu je jeden z vodivých spojovacich prvkov zhotovený tak, že obsahuje spínaci jazýček alebo prechádza v takýto spínaci jazýček, ktoréhokoniec je opatrený spájkovaným kontaktným miestom.0018 Spínací jazýček je okrem toho opatrený na prúd citlivým miestom požadovaného rozdelenia, pričom toto miesto požadovaného rozdelenia jevytvorené v oblasti pôsobenia predpínacej sily známeho odpojovacieho kozlíka.0019 Podľa vynálezu je ďalej medzi spájkovaným kontaktným miestom a zvodičovým prvkom usporiadaná elektricky a tepelne vodivá väzbová doska, ktorá je opatrená spájkovacím nástavcom.0020 Koniec spínacieho jazýčka má prierez, ktorý je vhodný pre čiastočné obopnutie spájkovacieho nástavca v odpájanom zariadeni, takže môže pojat len definované, skutočne malé množstvo spájky, ktoré aj napriek tomu vytvorí0021 Spájkovaci nástavec väzbovej dosky je zhotovený ako pripájaci kolik a koniec jazýčka je zhotovený ako miska, žliabok alebo vnútorné zaoblenie.0022 Na odpojovacom kozlíku je podľa wnálezu vytvarovaný alebo usporiadaný nosovitý príložník, ktorého voľný koniec v oblasti miestapožadovaného zlomu spínacieho jazýčka je s týmto v mechanickom kontakte.0023 V pripade odpojenia sa nosovitý prlložník pohybuje do miesta oddeleniaa potlačí prípadne vznikajúci elektrický oblúk. 0024 Odpojovací kozlik je v puzdre vedený výkyvne v čapovom ložisku.0025 Väzobná doska je na svojej k spájkovaciemu nástavcu protiľahlej strane opatrená povrchovou štruktúrou, ktorá je komplementárna k príslušnej kontaktnej ploche zvodičového prvku, takže je zabezpečené spoľahlivé, jednoduchémechanické a elektrické spojenie medzi týmito časťami.0026 Voľbou geometrie a/alebo materiálu väzobnej dosky možno nastaviť tepelné správanie spájkovaného odpojovacieho miesta, t.j. je cielene ovplyvňovaná hustota tepelného toku z vnútra zvodičového prvku k miestu tepelného sledovania. prípadne k spájkovanému miestu. Toto ovplyvňovanie umožňuje v závislosti od situácie zabudovania a podmienkach v sieti, ako aj od výkonnosti použitého zvodičového prvku modiñkáciu citlivosti alebo zotrvačnosti

MPK / Značky

MPK: H01T 1/12, H01H 83/10, H01T 1/14

Značky: zvodič, prepätia, zástrčný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e8404-zastrcny-zvodic-prepatia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zástrčný zvodič prepätia</a>

Podobne patenty