Zariadenie na blokovanie a uvoľnenie prúdenia tekutiny, ako aj príslušný spôsob

Číslo patentu: E 8061

Dátum: 11.12.2007

Autori: Wallmeyer August, Temme Guido

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na blokovanie a uvoľnenie prúdenia tekutiny, ako aj príslušný spôsob0001 Vynález sa týka zariadenia na blokovanie a uvoľnenie prúdenia tekutiny ako aj príslušného spôsobu. Predovšetkým sa zariadenie týka blokovacieho a uvoľňovacieho zariadenia pre prúdenie tekutiny, pričom zariadenie má vtok tekutiny a výtok tekutiny, a pričom medzi vtokom a výtokom je v dráhe tekutiny umiestnený hlavný otvor. Hlavný otvor má priradený hlavný blokovací prostriedok, ktorý vzhľadom na hlavný otvor môže zaujať minimálne jednu uzatváraciu polohu a jednu otváraciu polohu. Hlavný blokovací prostriedok je pohyblivý pomocou ovládacieho zariadenia z otvorenej polohy do uzatváracej polohy a môže byt v uzatváracej polohe držaný. Hlavný blokovací prostriedok je v uzatváracej polohe usporiadaný tak, aby tlak tekutiny zvýšený na vtoku tekutiny vzhľadom na výtok tekutiny vyvolal prítlačnú sílu držiacu hlavný blokovací prostriedok v uzatváracej polohe. Prepúšťacia dráha tekutiny, ktorá je uzatvárateľná pomocou ovládacieho zariadenia, je poskytnutá medzi vtokom tekutiny a výtokom teku tiny0002 Zariadenia uvedeného druhu sú spravidla používané v zostavách ventilov v zasobovaní plynom, príp. všeobecne zásobovaní tekutinami. Napríklad sú také zariadenia používané v ply nomeroch alebo regulátoroch plynu.0003 Často je potrebné, aby prúd tekutiny bol medzi vtokom tekutiny a výtokom tekutiny takého zariadenia voliteľné uvoľňovaný alebo prerušovaný. Zo stavu techniky sú napríklad známe plynomery, ktoré dodávku plynu do zákazníckej siete (napr. do bytu alebo domu) uvoľňujú alebo prerušujú vždy podľa toho, či zákazník uskutočnil platbu za dodávku plynu. Taká kontrola platby môže byt realizovaná napríklad takzvaným spôsobom prepaid, predplatenia alebo cez diaľkové ovládanie dodávateľom, pričom prípadne medzi prístrojom, ktorý má blokovať auvoľňovať, a dodávateľom je zabudované diaľkové spojenie.0004 Z dokumentu W 0 92/ 17721 je známe usporiadanie ventilov, u ktorého je na zníženie otváracej sily prietoková dráha otváraná V dvoch fázach. V prvej fáze otvárania je uvoľnený otvor so zmenšeným prierezom a v druhej fáze, keď sa cez menší otvor už uskutočnilo vyrovna nie tlaku, je otvorený hlavný otvor.000 S V prípade, že dodávka plynu musí byť na nejakej prípojke blokovaná, je zodpovedajúciventil uzavretý aprúd tekutiny prerušený. Tento postup však so sebou prináša problém, že priobnovenom uvoľnení plynovej prípojky opäť plyn prúdi do rozvodnej siete zákazníka a do zodpovedajúcich spotrebičov, ktoré sú na rozvodnej sieti napojené. V prípade, že spotrebič je V okamihu uvoľnenia aktívny, teda plyn môže prúdiť do tohto spotrebiča, môže dôjsť k unikaniu plynu a výraznému ohrozeniu kvôli nespotrebovanému plynu. Taký prípad sa môže vyskytnúť predovšetkým potom, keď spotrebič bol v okamihu blokovania prítoku plynu aktívny alebo jeaktivovaný počas trvania blokovania.0006 Zo stavu techniky sú známe takzvané poistky na pokles tlaku plynu, ktoré na tento účel môžu byť namontované pred zodpovedajúce prístroje do dráhy tekutiny a blokujú dráhu tekutiny, pokial sa zo strany zásobovateľa vyskytne pokles tlaku plynu. Tieto opäť vedú plyn, len keď je uskutočnené vyrovnanie tlakov na obidvoch stranách poistky na pokles tlaku plynu, apreto v zásobovacej sieti a spotrebiteľskej sieti panujú vyrovnané tlakové pomery.0007 Okrem toho sú známe rozličné typy zabezpečenia pomocou senzorov a elektronickýchvyhodnocovaní, ktoré umožňujú monitorovanie prietoku alebo tlaku a pripadne zablokujú zod povedajúcu prípojku.0008 Z bezpečnostných dôvodov však stojí za úsilie, aby také zabezpečenie bolo vytvorenétak, aby nemohlo dôjsť k mylnému uvoľneniu plynu na základe mylných operácií spracovaniaalebo nesprávnych signálov senzora alebo analýzy údajov senzora.0009 Vynález má úlohu poskytnúť vylepšené zariadenie na blokovanie a opätovné uvoľnenieprúdenia tekutiny, ktoré je bezpečné pri používaní a jednoduché a výhodné vo výrobe.0010 Riešenie podľa vynálezu je poskytnuté pomocou zariadenia so znakmi patentového ná roku 1.0011 Podľa vynálezu je u zariadenia podľa druhovej časti hlavný blokovací prostriedok usporiadaný v uzatváracej polohe tak, aby tlakový spád od vtoku tekutiny proti výtoku tekutiny vyvolal prítlačnú silu tlačiacu hlavný blokovací prostriedok do uzatváracej polohy, príp. v nej držiacu. Hlavný blokovací prostriedok je teda vo svojej uzatváracej polohe držaný zodpovedajú~ cim tlakovým spádom. Dodatočné k tejto sile môže však byť V uzatváracej polohe ovládacímzariadením vynaložená dodatočná prídržná sila.0012 V zariadení je okrem toho plánovaná prepúšťacia dráha tekutiny, ktorá tvorí blokovateľný a uvoľniteľný priechod pre tekutinu medzi vtokom tekutiny a výtokom tekutiny a ktorá samusí otvárať a zatvárať pomocou ovládacieho zariadenia.0013 Hlavný blokovací prostriedok je pomocou ovládacieho zariadenia pohyblivý z otváracej polohy do uzatváracej polohy. Z uzatváracej polohy je hlavný blokovací prostriedok uvoľniteľný pomocou ovládacieho zariadenia. Uvoľniť znamená v tomto zmysle, že hlavnému blokovaciemu prostriedku je umožnený (uvoľnený) pohyb z uzatváracej polohy preč, avšak aktívne sa z nej nepremiestni. Hlavný blokovací prostriedok nie je pri uvoľňovaní podľa toho bezpodmienečne uvádzaný do pohybu, ale iba uvoľnený na pohyb, teda odblokovaný. Kým pohyb do uzatváracej polohy sa uskutočňuje s mechanickým vynútenim, pri uvoľnení je síce možné, aby sa hlavný blokovací prostriedok bezprostredne pohyboval do otváracej polohy, môže však aj zotrvať v uzatváracej polohe. Posledne spomenuté bude potom predovšetkým ten prípad, keď ešte jestvujúci tlakový rozdiel, ktorý pôsobí na hlavný blokovací prostriedok v uzatváracej polohe,ho udržiava v uzatváracej polohe. Hlavný blokovací prostriedok môže byť dimenzovaný bistabilne tak, aby zaujal svoje stabilné stavy v otváracej a uzatváracej polohe. Uvoľnenie iba vopred stanovuje, aby ovládacím zariadením nebola na hlavný blokovací prostriedok vynakladanánijaká ďalšia prídržná prítlačná sila.0014 Okrem toho môže ovládacie zariadenie otvoriť prepúšťaciu dráhu tekutiny. Toto otvorenie prepúšťacej dráhy tekutiny sa môže uskutočniť súčasne s uvoľnením hlavného blokovacieho prostriedku, uvoľnenie však môže byť otvoreniu prepúšťacej dráhy tekutiny aj predradene alebo sa môže vyskytnúť po ňom. Toto otvorenie prepúšťacej dráhy sa uskutočňuje aktívne, otvorenie je teda bezpodmienečne realizované, v protiklade k uvoľneniu opísanému v predchádzajúcom0015 Zariadenie je vytvorené tak, aby sa na hlavný blokovací prostriedok v uvoľňovacej polohe dala vynaložiť otváracia sila na pohyb hlavného blokovacieho prostriedku do otvorenej polohy. Táto otváracia sila môže byť na hlavný blokovací prvok v uvoľňovacej polohe vynakladaná kontinuálne, napr. mechanickým predpätím alebo pôsobením magnetickej sily. Sila môže byť však vynaložená aj diskontinuálne, napr. tým, že je dočasne aktivovaný pohon, aby bola limitovaná testovacia sila vynaložená v smere otvárania. Hlavný blokovací prostriedok nie je podľa toho v uvoľňovacej polohe držaný ovládacím zariadením v uzatváracej polohe, keď sa však pohol, prípadne sa z nej ešte nepohol preč. Na hlavný blokovací prostriedok kontinuálnepôsobí v tomto stave spomenutý tlakový rozdiel, ktorý ho tlačí do uzatváracej polohy. Do inéhosmeru pôsobí minimálne dočasne otváracia sila, prip. testovacia sila, ktorá ho tlačí z uzatváracej polohy do otváracej polohy. Hlavný blokovací prostriedok zostáva zodpovedajúce iba tak dlho v uzatváracej polohe, ako je tlak tekutiny, ktorý panuje na vtoku tekutiny, vzhľadom na výtoktekutiny zvýšený a rezultujúca tlaková sila vykompenzuje silu otváracej sily.0016 Otváracia sila môže byť realizovaná ľubovoľnými prostriedkami vytvárajúcimi silu,napr. pružinami, flexibilnými materiálmi, magnetickými silami, motorovými spojkami alebo0017 Keď má byť zariadenie zablokované, tak je hlavným blokovacím prostriedkom pohybované do uzatváracej polohy a prepúšťací otvor je uzatvorený pomocou ovládacieho zariadenia. Vzhľadom na to neprebieha medzi vtokom plynu a výtokom plynu nijaké prúdenie tekutiny. Keď má byť naproti tomu prúd tekutiny opäť uvoľnený, tak je otvorená len prepúšťacia dráha, hlavný blokovací prostriedok je však uvoľnený. Vždy podľa tlakového rozdielu zostáva vo svojej uzatváracej polohe. Prepúšťacía dráha je dimenzovaná tak, aby pri vopred stanovenom tlaku plynu na vtoku plynu (napr. zo zásobovacej siete) nebol prekročený vopred daný zamýšľaný objemový prietok tekutiny cez prepúšťací otvor alebo prepúšťaciu dráhu. Podľa toho sa cez prepúšťaciu dráhu nedostane nebezpečné množstvo tekutiny, prip. množstvo plynu k výtoku tekutiny ado plynovodnej siete spotrebiteľa. Keď sú však všetky spotrebiče blokované v plynovodnej sieti na strane výtoku, tak sa vytvorí cez prepúšťaciu dráhu na strane výstupu plynu tlak zodpovedajúci tlaku na vtoku plynu. To vedie k tomu, aby sila vynaložená pomocou tlakového rozdielu na hlavný blokovací prostriedok povolila a napokon zanikla, takže hlavný blokovací prostriedok je tlačený do otváracej polohy predpätím. V tejtootváracej polohe je napokon opäť dosiahnutá normálna otváracia poloha bežného ventilu.0018 V tejto funkcii spĺňa zariadenie podľa vynálezu podľa toho nielen funkciu bežného blokovacieho ventilu, ale aj mimoriadne robustného a spoľahlivého bezpečnostného zariadenia. Podstatnú výhodu tohto zariadenie treba vidieť v autonómnej prevádzke, ktorá môže umožniť použitie zariadenie a aktiváciu zásobovania plynom bez zásahu používateľa. Usmerňovanie používateľa, napr. pomocou displeja nainštalovaného na zariadeni alebo pri konzultácii s technic kou podporou dodávateľa, je taktiež zbytočné.0019 Oproti bežnému ventilu má zariadenie podľa vynálezu dodatočný stav, totiž stav uvoľnenia ventilu z blokovacej polohy, prip. uzatváracej polohy. V uzatváracej polohe sú prerušenévšetky spojenia tekutiny medzi vtokom a výtokom, v otváracej polohe sú uvoľnené všetky drá

MPK / Značky

MPK: F16K 39/02, F16K 1/44, F16K 1/54

Značky: tekutiny, uvolnenie, spôsob, blokovanie, prúdenia, zariadenie, príslušný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e8061-zariadenie-na-blokovanie-a-uvolnenie-prudenia-tekutiny-ako-aj-prislusny-sposob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na blokovanie a uvoľnenie prúdenia tekutiny, ako aj príslušný spôsob</a>

Podobne patenty