Manipulačné a potláčacie zariadenie a spôsob pre štítky, privádzané z pásov štítkov

Číslo patentu: E 7868

Dátum: 16.11.2005

Autori: Ballestrazzi Aris, Tassi Lamberto

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka manipulačného a potláčacieho0002 V oblasti vybavovania výrobkov štítkami sú využívané rôzne techniky na privádzanie štítkov a ich umiestňovanie na výrobok, a to v závislosti na špecifickýchpotrebách užívateľa a na konkrétnej povahe štítku.0003 Okrem ohľadu na typológiu a umiestnenie štítku na výrobku V súlade s konkrétnymi platnými poštovými predpismi v určitej krajine môže byt pôvod štítku odlišný v závislosti0004 Je nutné brat do úvahy, že V súčasnej dobe sú známe etiketovacie stroje, ktoré uvoľňujú jednotlivé štítky jeden po druhom, ktoré sú napríklad vopred natlačené na páse štítkov, a nanášajú ich jeden po druhom na jediný výrobok,privádzaný a určený na zabalenie, pričom na štítku musí bytumiestnená len adresa alebo iná špecifická informácia.0005 Z hľadiska tejto konkrétnej typológie môžu bytprevádzkové kroky známeho etiketovacieho stroja zhrnuté0006 Štítky łâ sú usporiadané na kontinuálnom páse łg, ako je pás štítkov, opatrený protiľahlými bočnými okrajmi łł s vodiacimi otvormi łâ, ktorý je najprv ako celok ohýbaný do tvaru harmoniky alebo kľukatým spôsobom. Na páse lg štítku je identifikovaná séria potlačených častí lg, ktorébudú tvorit rôzne štítky łä.0007 Kolesový privádzací systém s kolíkmi(neznázornené), zapadajúcimi na bočných okrajoch łł pásu lg štítkov, opatrených otvormi łâ, zaisťuje pohyb pásu lg štítkov vo vodorovnej rovine tak, že potlač lg, natlačená na rôznychčastiach štítku łä je obrátená smerom dole, ako je schematicky0008 Pás lg štítkov je rozrezávaný a rozdeľovanýradov łg s určitým počtom štítkov łâ.sacím dopravníkovým pásom (neznázornené), ktorý ich dopravuje na tažné a úložné koleso (neznázornené) na nanášanie na výrobok łz, na ktorom majú byt umiestnené.0010 Z kolesa sú štítky łä jednotlivo odoberané jeden po druhou a uvádzané do kontaktu s kolíkovou zátkou(neznázornené). Následne sú uvoľňované na výrobok ll pripohybe V rovine baliaceho stroja alebo v rovine nanášania0011 Týmto spôsobom sú štítky łäp usporiadané V polohe kolmej na nadpis lg (pozri obr. 1), čo nezodpovedá konkrétnym poštovým predpisom, ktoré vyžadujú, aby nadpis łg anedostatku môže byt uskutočnené pootočenie štítku lä c) 90 ° pred jeho nanesením na výrobok 11 (pozri obr. 2), rovnobežný0012 Etiketovací stroj vyššie opísaného typu je známy napríklad z dokumentu EP O 897 871, pričom každý štítok je odoberaný z dopravníkového pásu pre jeho následné umiestnenie na výrobok pomocou vhodne skonštruovaného otočnêho0013 V každom prípade nie je dodnes známy stroj,ktorý umožňuje realizáciu podľa požiadaviek špecifického štítku, ktorý je individuálne odlišný od predchádzajúceho štítku, priamo pred nanesením na výrobok. Existuje preto potreba potláčania pásu štítkov, ktoré obmedzí možnost náhlej zmeny alebo zabráni možnej korekcii štítku, pokiaľ počas0014 Je celkom zrejmé, že tak dochádza ku kompromisom z hľadiska výrobných kapacít stroja na nanášanie štítkov a adries, napríklad združeného s baliacim strojom, čo spôsobuje ďalšie náklady na odstraňovanie nezodpovedajúcichvýrobkov alebo na odstavenie celého zariadenia a to s vážnymivýrobkami. 0015 Ďalší problém vzniká vtedy, pokiaľ výroba štítku musí byt uskutočňovaná v malých sériách, kedyrealizácia vopred potlačených pásov štítkov povedie k značnému nárastu nákladov, a to s nevyhnutnými odstávkami prevádzky a0016 Základnou úlohou predmetného vynálezu je preto vyvinúć riešenie vyššie uvedených technických problémov0017 Ďalšou úlohou je vyvinúć etiketovací stroj,ktorý umožní realizáciu rôznych štítkov podľa požiadaviek užívateľa bez nutnosti odstávok alebo využívania zložitého0018 Ešte ďalšou úlohou predmetného vynálezu jevyriešiť problém malých výrobných zákaziek so zníženýminákladmi. 0019 Ešte dalšou úlohou predmetného vynálezu je zaistiť možnost využívania súčastí, ktoré sú lacné0020 Tieto úlohy boli podľa predmetného vynálezu splnené vyvinutím manipulačnêho a potláčacieho zariadenia a spôsobu pre štítky, privádzané z pásov štítkov. Ako je0021 Ďalšie charakteristické znaky predmetnéhovynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Prehľad obrázkov na výkresoch0022 Charakteristické znaky a výhody manipulačného a potláčacieho zariadenia a spôsobu pre štítky, privádzané z pásov štítkov, podľa tohto vynálezu budú zrejméz nasledujúceho opisu, ktorý bude podaný pre príkladné a nie

MPK / Značky

MPK: B41J 15/00, B41J 11/00, B41J 3/00

Značky: manipulačné, pásov, štítky, spôsob, zariadenie, potláčacie, štítkov, privádzané

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e7868-manipulacne-a-potlacacie-zariadenie-a-sposob-pre-stitky-privadzane-z-pasov-stitkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Manipulačné a potláčacie zariadenie a spôsob pre štítky, privádzané z pásov štítkov</a>

Podobne patenty