Spôsob prispôsobenia stavebnej hĺbky krídla okna alebo dverí a set na zhotovenie krídla okna alebo dverí

Číslo patentu: E 7143

Dátum: 08.03.2006

Autori: Szerman Michael, Dick Matthias

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob prispôsobenia stavebnej hĺbky krídla okna alebo dverí a set na zhotovenie krídla0001 Vynález sa všeobecne týka krídla pre okno alebo dvere, s rámom krídla, ktorý s obvodovou plochou, prijímajúcou z čelnej strany izolačné zasklenie, a plochou drážky,presahujúcou okraj izolačného zasklenia, tvorí drážku, prijímajúcu izolačné zasklenie, a s vrstvou lepidla, upevňujúcou izolačné zasklenie na ráme krídla, v obvodovej štrbine medzi0002 Spis DE 103 38 861 Al opisuje okno s rámom krídla, osadzovacím rámom a stupňovitým zasklením, pričom rám krídla je tvorený proñlmi rámu krídla z umelej hmoty, a má vonkajšiu stranu a k vnútru priestoru smerovanú vnútomú stranu, a stupňovité zasklenie má vonku ležiaci presah skla. Medzi stupňovitým zasklením a rámom krídla je vytvorená oblasť drážky pre sklo, profily rámu krídla sú viackomorovými profilmi dutých komôr so stredovou funkčnou komorou, a vnútomý povrch vonkajšej tabule skla stupňovitého zasklenia je zlepený so z vonkajšej strany usporiadaným ostenim stredovej funkčnej komory. Táto konštrukcia umožňuje upustiť od vonkajšieho preskoku skla. Avšak vzhľadom na chýbajúcí preskok skla je nutné umiestniť na vonkajšiu tabuľu skla sieťotlačový kryt ako ochranu proti UV - žiareniu pre lepidlo, čo negatívne ovplyvní vzhľad krídla. Je tiež potrebné poznamenať, že stupňovité zasklenia v porovnaní s viacnásobnými zaskleniami s tabuľami skiel vzájomne identických0003 Zo spisu W 0 02/08 1854 A 1 je známe krídlo pre okno alebo dvere, s rámom krídla,ktorý s obvodovou plochou, z čelnej strany obopínajúcou izolačné zasklenie, a plochou drážky,presahujúcou okraj izolačnćho zasklenia, tvorí drážku, prijímajúcu izolačné zasklenie. Vrstva lepidla, upevňujúca izolačné zasklenie v drážke, aspoň v obvodových oblastiach vyplňuje obvodovú štrbinu medzi čelnými plochami izolačnćho zasklenia a obvodovou plochou drážky,ležiacou proti týmto čelným plochám. V oblasti krycej tabule izolačnćho zasklenia, privrátenej k ploche drážky, sa zdvíha od plochy drážky vymedzujúca priečka pre vrstvu lepidla,prebiehajúca v obvodovom smere, ktorá sa s malým odstupom nachádza proti uvedenej krycej tabuli, a tam obvodovú štrbinu zužuje tak, že je zabránené vystúpeniu lepidla na straneobvodovej štrbiny, ležiacej proti strane zavádzania lepidla.0004 Zo spisu DE 298 24 122 Ul je známe okno s rámom z umelej hmoty a zasklením,vloženým do rámu, ktoré je aspoň z jednej strany vo svojej okrajovej oblasti spojené pomocou vrstvy lepidla s rámom. Na vytvorenie spojenia medzi zasklením a rámom, spôsobeného pomocou vrstvy lepidla, je usporiadaný z materiálu, zlepiteľného pomocou vrstvy lepidla so zasklením alebo rámom, nosný element, a nosný element je jednak mechanicky upevniteľný na ráme, respektíve zasklení, a jednak je pomocou vrstvy lepidla so zasklením, respektíve rámom,zlepiteľný. Nosným elementom môže byť príložný profil, zasunuteľný do príslušných prijímacích drážok rámu, ktorý je pomocou vrstvy lepidla zlepený so zasklením. Vrstva lepidla môže byť vytvorená na báze akrylátu, polyuretánu a/alebo sílikónu. Vrstva lepidla musí byť, pretože prílieha na okraj zasklenia, pomocou vhodného kašírovania chránená proti UV žiareniu.0005 Všetkým skôr známym konštrukciám je spoločné, že tieto sú usporiadané na použitie v kombinácii s osadzovacím rámom s vopred danou stavebnou hĺbkou. Stavebná hĺbka krídla okna alebo dverí je vzhľadom na to zvolená tak, aby bolo krídlo v uzatvorenom stave utesneně na osadzovacom ráme pomocou aspoň dvoch britových tesnení. Pretože výroba rámových profilov vyžaduje relatívne drahé nástroje, je to pre výrobcu okenných profilov spojené s vysokými nákladmi, ak ten musí na vyrobenie profilov pre výrobu okien a dverí s rôznymi stavebnými hĺbkami pripraviť pre osadzovacie rámy a k nim sa hodiace rámy krídel vždy kompletný set nástrojov pre prietlačne lisovanie. Také skladovanie je adekvátne drahé, ak majú byt profilové tyče na výrobu okien a dverí srôznymi stavebnými hĺbkami prichystané k0006 Spis FR-A 1-2 627 223 zverejňuje nosný a upevňovací systém pre okná alebo dvere z kovu s dvoma sa doplňujúcimi profilmi, z ktorých jeden je prispôsobiteľný estetickýmpožiadavkám zákazníka na vonkajší tvar.0007 Úlohou vynálezu je uviest spôsob a set, s ktorými sa dá rýchlo a jednoducho prispôsobiť zasklené krídlo okna alebo dverí s rámom z prietlačne lisovaného profilu rôznym stavebným0008 Táto úloha sa, čo sa týka spôsobu, rieši znakmi, uvedenými v nároku 1, a čo sa týkasetu, znakmi, uvedenými v nároku 2. Závislý nárok opisuje výhodný príklad uskutočnenia0009 Vynález nepoužíva žiadne stupňovité zasklenie, ale izolační zasklenie z tabúľ skiel vzájomne ídentickýeh rozmerov. Pre rám okien alebo dverí používa prietlačne lisovaný proñlový materiál, hlavne z umelej hmoty, ktorý je vytvorený tak, aby lepidlo, s ktorým je izolačné zasklenie zlepené s rámom krídla, mohlo byt napríklad spredu, to znamená z vonkajšej strany krídla, vstreknutć do obvodovej štrbiny medzi izolačným zasklením a obvodovou plochou drážky, nazývanou tiež základ drážky. Pretože lepidla typu, ktorý sa tu používa, sú viskózne, neexistuje takmer žiadne nebezpečenstvo, že lepidlo na strane, ležiacej proti vstrekovacej strane, vystúpi, ak sa nepredávkuje. Izolačné zasklenie môže byť pred zalepením v ráme krídla položené obvyklým spôsobom, bez toho aby položenie pri zavádzaní lepidla rušilo. Tiež je možné zlepenie s plochou drážky, prekrývajúcou okrajovú oblast zasklenia, predvložením zasklenia do drážky.0010 Zlepenie rámu krídla so zasklením učiní toto zasklenie nosným elementom celého krídla, takže, čo sa týka stability izolačného zasklenia, môže byť upustene od použitia kovových vystužujúcich profilov v dutých komorách prietlačným lisovaním zhotovených0011 Vynález používa rám z proñlových tyčí, ktorého rozmer je rovnobežne so základom drážky dimenzovaný tak, že tento na onej strane základu drážky, ktorá je odvrátená od ramena drážky, presahujúceho zasklenie, cez základ drážky neprečnieva alebo prečnieva nepodstatné. V tejto súvislosti znamená výraz nepodstatne, že napríklad vyskytujúci sa presah cez základ drážky má byť malý, lebo spodná medza stavební hĺbky osadzovacieho rámu, s ktorým môže byt rám krídla spoločne použitý, určuje pri zohľadnení stavebnej hĺbky zasklievacej lišty,umiestniteľnej na ráme krídla, minimálnu stavebnú hĺbku, pre ktorú môže byť rám krídla0012 Vynález totiž spočíva v tom, že prispôsobenie krídla okna alebo dverí danej stavebnej hĺbke osadzovacieho rámu za použitia profilu rámu krídla vyššie uvedeného druhu sa uskutočňuje len voľbou profilu zasklievacej lišty s vhodnou stavebnou hĺbkou. Tým sa dajú ušetriť značné náklady na nástroje a skladovanie, lebo nástroje pre rám krídla sú relatívne drahé, zatial čo zasklievaeie lišty môžu byť zhotovovane lacno. Jedna a tá istá stavebná hĺbka rámu krídla sa dá vhodnou voľbou zasklievacej lišty prispôsobiť rôznym stavebným hĺbkam0013 Vynález tým tiež umožňuje pri nemennom ráme krídla použiť osadzovacie rámy so stredovým tesnením, ktoré majú za následok ine stavebné hĺbky. Tým sa dá vytvoriť modulámy alebo stavebnicový systém, ktorý vychádza s jednotnýmí rámami krídel, a prekladá prispôsobenie príslušným účelom použitia alebo prianiu zákazníka so zasklievacími lištami do oblasti, ktorá je zvládnuteľná lacno. Konštrukcia s týmito možnosťami variácií sa doposiaľ na0014 Ďalšou výhodou vynálezu je to, že zasklievacia lišta môže byt zlepená pomocou lepidla, nachádzajúceho sa v obvodovej štrbine, čím je táto vo svojej polohe lepšie zaistená.0015 Vynález sa v nasledujúcom bližšie objasňuje s odkazom na výkresy na príklade rôznychmožností použitia. Obrázky ukazujú vo výrezoch v priereze osadzovacie rámy a nim spôsobompodľa vynálezu prispôsobené rámy krídel, a síceobr. l s krídlom s položeným zasklením s rozmerom a osadzovacieho rámu, prilepeným na ploche drážky, presahujúcej zasklenie, obr. 2 znázomenie adekvátne tomu na obr. 1 s rozmerom b osadzovacieho rámu, oproti obr. 1 menším, obr. 3 s krídlom so zasklením, zalepeným v základe drážky, obr. 4 s oceľovou vložkou v osadzovacom ráme a ráme krídla, obr. 5 so zasklievacou lištou, uskutočnenou z hľadiska dizajnu, obr. 6 s kovovým rámom, nacvaknutým na osadzovací rám, a zasklievacou lištou z kovu, obr. 7 s oceľovou vložkou v osadzovacom ráme a ráme krídla a so stredovým tesnením, obr. 8 a so zalepením zasklenia ako na ploche drážky, presahujúcej zasklenie, tak aj na zasklievacej lište, obr. 8 b so zalepením zasklenia na základe drážky a na zasklievacej lište, aobr. 8 c s kovovým rámom, nacvaknutým na osadzovací rám, a zasklievacou lištou z kovu, a so zalepením zasklenia ako na ploche drážky, presahujúcej zasklenie, tak aj na zasklievacej0016 Na obr. 1 je V priereze rozoznateľný rám l krídla, ktorý pozostáva z umelej hmoty a obvyklým spôsobom obsahuje viac pozdĺžnych komôr. Rám 1 krídla má drážku, prijímajúcu izolačné zasklenie 2, s obvodovou plochou alebo základom 3 drážky, prijímajúcim izolačné zasklenie 2 z čelnej strany, a plochou 4 drážky, presahujúcou okraj izolačného zasklenia na jeho priestorovej vnútornej strane. Obe plochy 3 a 4 drážky sú spolu pri znázornenom príkladespojene pomocou zaoblenia 5. Obvodová plocha 3, ktorá je v danom prípade odstupňovaná

MPK / Značky

MPK: E06B 3/30

Značky: prispôsobenia, křídla, stavebnej, hĺbky, spôsob, zhotovenie, dveří

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e7143-sposob-prisposobenia-stavebnej-hlbky-kridla-okna-alebo-dveri-a-set-na-zhotovenie-kridla-okna-alebo-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prispôsobenia stavebnej hĺbky krídla okna alebo dverí a set na zhotovenie krídla okna alebo dverí</a>

Podobne patenty