Podklad s bezpečnostným prvkom v tvare prúžku

Číslo patentu: E 7139

Dátum: 25.04.2003

Autor: Reinhart Werner

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka fólie, predovšetkým fólie vytvorenej razením za tepla, nanesenej na povrchovú plochu podkladu,predovšetkým cenných dokumentov, ako sú bankovky, šeky, akcie,kreditné karty a podobne alebo bezpečnostné prvky, ktoré je možné naniesť na preukazy vo forme prúžku na zabezpečenie pravosti alebo kvality podkladu, obsahujúcej najmenej dve umelohmotné vrstvy alebo vrstvy laku, medzi ktorými je V závislosti od uhla osvitu alebo uhla pozorovania premenlivo vznikajúceho efektu, usporiadaná najmenej jedna opticky činnáTieto bezpečnostné prvky bývajú predovšetkým na bankovkách, ale taktiež na ostatných príslušných dokumentoch s ohľadom na ich kvalitu alebo originalitu, a okrem toho sú taktiež s pribúdajúcou mierou vytvorené aj na predmetoch. Napríklad obdobné bezpečnostné prvky vo forme prúžkov sú na eurových. bankovkách. nižšich. hodnôt (5-, 10- a 20- eur), u ktorých je dosiahnutá opticky vnímateľná. štruktúra, čím sa vzhľad obrazu bezpečnostných prvkov vo forme prúžkov mení v závislosti od uhla osvitu, respektíve uhla pohľadu,napríklad medzi znakom E a inými znakmi. U bezpečnostných prvkov vo forme prúžkov nachádzajúcich sa na eurových bankovkách, sa jedná o fólie vytvorené razením za tepla, ktoré obsahujú najmenej jednu tepelne tvárnu ochrannú vrstvu laku, v ktorej je prostredníctvom vhodného vzoru vytlačená štruktúra. Ochranná vrstva laku býva obvykle priesvitná. Pokiaľ má byt optický efekt podkladu dopadajúceho svetla pozorovateľný, je podklad v rámci zhotovenia razenej fólie prekrytý vrstvouzvyšujúcou odraz svetla, napríklad reflexnou kovovou vrstvoualebo vrstvou s rozdielnym indexom lomu, oproti indexu lomu ochrannej vrstvy laku. Na túto kombináciu pozostávajúcu z ochrannej vrstvy laku a reflexiu zvyšujúcej vrstvy, je potom nanesená aspoň jedna ďalšia vrstva laku, napríklad vrstva lepidla, ktorej prostredníctvom je za tepla razená fólia upevnená na podklad. Je tak možné upustit od zvláštnej vrstvy laku, lebo buď je použitá vrstva laku vykazujúca lepivé vlastnosti alebo je podklad opatrený lepidlom, ako je naň nanesená štruktúra. V rámci vyššie uvedených možností je tak možné hovorit o tom, že pod pojmom umelohmotná vrstva alebo vrstva laku nie sú. v zmysle vynálezu. použité len tieto vrstvy, ale rozumejú sa taktiež napríklad fólie, lepivê vrstvyV závislosti od uhla osvitu alebo uhla pozorovania môžu vznikat premenlivê optické efekty rôznej povahy. Je tak napríklad známe v dôsledku použitia príslušných mriežkových štruktúr dosiahnut efekt pohybu, čo je napríklad objasnené V európskom patentovom spise EP O 105 099 B 1. Jedna z dalších možností spočíva v tom, že opticky pôsobiaca štruktúra je vytvorená tak, že pozorovateľ V závislosti od. uhla osvitu alebo uhla pohľadu môže pozorovat rôzne obrazy, ako v prípade všetkých eurových bankoviek. Ako môže byt tento efektdosiahnutý, je zrejmé podrobne napríklad z európskeho patentuiEP O 375 833 B 1. Ďalej je známe docieliť príslušný premenný optický efekt prostredníctvom holografie, pričom novo je možné dosiahnut tieto holografické efekty taktiež prostredníctvom príslušne vytvorených priestorových štruktúr deliacej vrstvymedzi umelohmotnými vrstvami respektíve vrstvami laku.Ďalšia možnost docielenia premenlivých pozorovateľných obrazcov v závislosti od uhla osvitu. alebo uhla. pohľadu jeobjasnená napríklad v spise WO O 1/03845 Al. V ňom je opísanê, že použitím špecifickej interferenčnej vrstvy, alebo taktiež prostredníctvom špecifickej tlačiarskej farby s interferenčnými pigmentmi, je možné docielit predovšetkýmOkrem vyššie uvedených bezpečnostných prvkov v tvare prúžkov, existuje taktiež mnoho oblastí použitia, kde bezpečnostné prvky sú preferované vo forme ohraničených oblastí. To platí predovšetkým vtedy, ak je požadované grafické poňatie bezpečnostného prvku na povrchovej ploche podkladu. Okrenl toho, u opticky variabilných. bezpečnostných prvkov, vytvorených len v určitej úzkej ohraničenej oblasti,je možné docieliť rádovo vyšší vnem. V tejto súvislosti je na eurových bankovkách vyššej nominálnej hodnoty (50, 100, 200 a500) vždy jeden opticky premenlivý bezpečnostný prvok vo formeZhotovenie príslušného bezpečnostného prvku sa všeobecne deje navrstvením umelohmotných fólií ako nosných pásov. Tieto pásy sú potom rezané na prúžky, z ktorých potom vychádzajúpríslušné bezpečnostné prvky prenášané na podklad.Ak je bezpečnostný prvok vo forme prúžkov, nepôsobí jeho prenesenie žiadne tažkosti. To môže byt uskutočnené prostredníctvom prítlačných valcov vhodnej šírky, pričom bezpečnostné prvky, ktoré sú vo forme pásov fólie, sú pred aplikáciou na podklad rezané na prúžky, ktorých šírkazodpovedá požadovanej šírke bezpečnostných prvkov.Taktiež pri aplikácii bezpečnostných prvkov, ktoré majú pokrývat len určité plošné oblasti podkladu, sa musí pracovat s fóliami v tvare prúžkov. V tomto prípade je však nevyhnutnéz príslušných fóliových pásikov sú na podklad aplikované len potrebné plošné úseky. Pri použití bezpečnostných prvkov tvorených z fólií razených za tepla, existuje na jednej strane možnosť použiť prítlačné nástroje, napríklad prítlačné valce,ktoré sú k prenášanému plošnému úseku opatrené príslušne tvarovanými vystupujúcimi prítlačnými prvkami. Zhotovenietýchto prítlačných valcov je pochopiteľne cenovo nákladnejšie, ako u valcov s hladkým povrchom.Na základe toho sa predpokladá (pozri patent DE 35 11 146 A 1), že razené fólie sú. použité bez lepivej vrstvy a pred prenesením príslušného bezpečnostného prvku z fólie razenej za tepla na podklad, je na oblast plochy, ktorá má byť opatrená bezpečnostným prvkom, nanesené lepidlo. To prináša tú výhodu,že počas vlastného procesu prenášania môžu byť použité hladké prítlačné valce alebo prítlačné kolesá. V určitom vopred stanovenom priebehu procesu však musí byť podklad V stanovenom rozsahu opatrený lepidlom, čo však podmieňuje dodatočnýpracovný krok a použitie príslušnej tlačiarskej matrice.Bolo rovnako navrhnuté (pozri patent DE 198 13 314 A 1) V príslušnej vzájomne oddeliteľnej plošnej oblasti oddeliť od nosného povlaku oddeliteľnú, bezpečnostný prvok obsahujúcu vrstvu razenej fólie, pričom potom je vrstva lepidla nanesená len V tejto oblasti. Použitie takej za tepla razenej fólie,ktorej prostredníctvom. má byť podklad vo vopred stanovenej plošnej oblasti opatrený bezpečnostným prvkom, umožňuje rovnako použitie hladkých valcov. Zhotovenie tejto za teplarazenej fólie je však pomerne komplikovaná.Všetky známe spôsoby nanášania bezpečnostných prvkov na podklad vo forme ohraničených plošných oblastí majú okrem tohospoločné nedostatky, že obvykle na podklad, napríklad u

MPK / Značky

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10

Značky: tvare, bezpečnostným, prúžku, prvkom, podklad

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e7139-podklad-s-bezpecnostnym-prvkom-v-tvare-pruzku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podklad s bezpečnostným prvkom v tvare prúžku</a>

Podobne patenty