Spôsob podávania tiotropia

Číslo patentu: E 6677

Dátum: 02.12.2004

Autori: Niemi Alf, Calander Sven, Myrman Mattias, Nilsson Thomas

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka podávania bronchodílatačných medikamentov proti astrne orálnou inhalačnou cestou, a ešte výhodnejšie dávky anticholinergného činidla sú zapuzdrené tak, aby vyhovovali novému spôsobu aerosólovania a podávania zvolenej dávky suchéhoAstma a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) postihujú v Spojených štátoch viac ako 30 miliónov ľudí. Každýrok možno týmto stavom pripísať viac ako 100 000 úmrtí. Obštrukcia prietoku vzduchu cez pľúca je charakteristickou črtou pri každom z týchto ochorení dýchacích ciest, a medikáciepoužívané pri liečbe sú často podobné.Až do 5 populácie v USA trpí astmou, respiračným stavom charakterizovaným zápalom dýchacích ciest, obštrukciou dýchacích ciest (prinajmenšom čiastočne reverzibilnou),a nadmemou citlivosťou dýchacích ciest na také stimuly, ako sú vonkajšie alergény,vírusovć infekcie respiračného traktu, dráždiace látky, lieky, prísady do potravín, telesná námaha a studený vzduch. Hlavnou východiskovou patológiou pri astrne je zápal dýchacích ciest. Zápalove bunky eozinofily, CD 4 lymrfocyty, makrofágy a žírne bunky uvoľňujú širokú škálu mediátorov, vrátane interleukínov, leukotriénov, histamínu, faktora stimulujúceho granulocytové kolónie a faktora agregácie krvných doštičiek. Tieto mediátorysú zodpovedné za bronchiálnu hyper-reaktivitu, bronchokonstrikciu, sekréciu hlienovChronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je všeobecne rozšírené chronické pľúcne ochorenie zahmujúce chronickú bronchitidu aemfyzém. Príčiny CHOCHP nie sú úplne vysvetlené. Skúsenosti ukazujú, že najvýznamnejšou príčinou chronickej bronchitidy a emfyzému je fajčenie cigariet. Znečistenie ovzdušia apracovné expozície môžu taktiež hrať úlohu, predovšetkým pri súčasnom fajčení cigariet. Rovnako dedičnosť býva príčinouniektorých prípadov emfyzému, z dôvodu deficitu alpha anti-trypsínu.Podávanie liekov proti astme cestou orálnej inhalácie je v dnešnej dobe vo veľkej miere v centre pozornosti, z dôvodu výhod, ktoré poskytujú, ako je rýchly a predvídateľný nástup účinku, efektívnosť nákladov a vysoká úroveň komfortu pre užívateľa. Inhalátory suchého prášku (dry powder inhalers, DPI) sú predovšetkým zaujímavé ako pomôcky na podávanie,v porovnaní s inými inhalátormi, vzhľadom na ich flexibilitu, ktorú poskytujú pokiaľ ide omenovitý rozsah dávky, t.j. množstvo účinnej látky, ktorú je možné podať pri jednej inhalácii. Až doteraz však boli maximálne snahy o vývoj zamerané na produkciu účinných liečiv a fonnulácií pre špecifické abnormálne stavy a nie až natoľko na metódyPri inhalovaní dávky suchého liečivého prášku je dôležité dosiahnuť vo vdychovanom vzduchu hmotnostnú frakciu vysoko jemných častíc (fine particle fractíon, FPF) častíc s aerodynamickou veľkosťou, výhodne menšou ako 5 m. Prevažná väčšina väčších častíc nepostupuje prúdom vzduchu do množstva rozvetvení dýchacích ciest, ale zostáva prilepená v hrdle a v homých dýchacích cestách. Pre inhalátory podľa doterajšieho stavu techniky nie je nezvyčajné, že majú účinnosť len 10-20 , t.j. len 10-20 hmotnosti podávanej dávky je vskutočnosti dodávaných ako častice s aerodynamickou veľkosťou menej ako 5 m. Vzhľadom ktomu, že väčšina liečiv môže vykazovať nežiaduce vedľajšie účinky,napr. steroidy dodávané do systému, je pre užívateľa dôležité dodržiavať čo najpresnejšie dávkovanie a navrhnúť dávkovací systém, napr. inhalátor tak, aby účinnosť dosahovala viacako 10 - 20 , v dôsledku čoho sa zníži požadované množstvo liečiva v dávke.Pri skúmam metód a zariadení na zlepšenie účinnosti dávky a zníženia dávok potrebných na primerané potlačenie symptómov arespiračných ochorení, bolo potrebné si povšimnúť určité výskumné práce. Napríklad, v článku V Journal of Aerosol Medicine, Volume 12,Supplement l, 1999, str. 33 -39, autori Pavia and Moonen uvádzajú klinické štúdie porovnávajúce účinnosť terapie inhalátora s mäkkýrn zahmlievaním (soft míst inhalátora). Respimatm od Boehringer Ingelheim KG s inhalátorom s odmeranou dávkou(metered dose inhaler, MDI). Štúdie ukazujú, že Respimat® poskytuje prinajmenšom rovnaký terapeutický bronchodilatačný účinok ako MDI, ale s použitím len polovičnej,alebo menšej, dávky v MDI, Respirnatw produkuje pomaly sa pohybujúci oblak kvapiek medikamentu s frakciou svysoko jemných častíc pri predlženom podávaní dávky počaspribližne jednej sekundy, čo znižuje depozíciu vústnej časti hltanu azvyšuje topickédodávanie na správne miesto účinku v pľúcach. Zložitý problém vývoja inhalátorov schopných produkovať dodávanú dávku s frakciou vysoko jemných častíc pri predĺženom podávaní dávky je rozdiskutované v ďalšom článku v Journal of Aerosol Medicine, VolumeInhalátor Respimat® je krokom správnym smerom pri znížení množstiev účinných zložiek v dávkach, pri uskutočňovaní významného zvýšenia účinnosti dodávanej dávky zavedením dávky s predĺženým podávaním, čo až doteraz bolo v doterajšom stave techniky praktickyBronchodilatačné medikamenty, ako sú beta 2-agonisty s krátkodobým účinkom, sa používali počas mnohých rokov pri potlačení astmy apredovšctkým ako záchranné lieky,podávané podľa potreby. Napríklad salbutamol má veľmi rýchly nástup, ale krátku dobu trvania a môže sa podávať, výhodne inhaláciou, niekoľkokrát denne, aby sa potlačili záchvaty dýchavičnosti, tak, že vdýchnutie liečiva poskytne okamžitú úľavu. Salmeterol a formoterol, obidva beta 2-agonisty s dlhodobým účinkom, sú bronchodilatátormi, ktoré sa používali s veľkým úspechom počas viac ako 20 rokov pri liečení astmy. Formoterol, avšak nie salmeterol, sa môže používať ako záchranný liek na rýchlu úľavu symptómov počas záchvatu astmy. Avšak žiaden z beta 2-agonistov nemá signiñkantný účinok na podľałmutie zápalu priedušiek. Okrem už dobre známych vedľajších adverzných účinkov betaZ-agonistov s dlhodobým účinkom (long-acting betaZ-agonisty, LABA) nedávne štúdie v US uvádzajú štatisticky pozitívny dôkaz, že salmeterol môže byť dôvodom predčasných úmrtí spôsobených akútnym záchvatom astmy medzi užívateľmi salmeterolu s respiračnými ťažkosťami. Toto je zreteľné predovšetkým pri afro-americkej populácie, čo donútilo FDA vydat výstražné správy pre užívateľov salmeterolu. Je taktiež príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či aj ďalšie LABA sú postihnuté týmto problémom. Podľa všetkého, v tomto čase žiaden dôkaz nepoukazuje na tento veľmi rušivý smer pri beta 2-agonistoch s krátkodobým účinkom. Avšak, pri bližšej úvahe, pozitívne účinky kontrolovaného liečenia s použitím LABA a predovšetkým formoterolu s jeho rýchlym nástupom, prevažujú nad adverznými účinkami. Avšak uvedené problémy zdôrazňujú potrebu redukovať dodávané dávky LABAna minimum a tiež hľadať altematívne liečivá.Anticholinergné činidlá, napr. ipratropium, oxitropium atiotropium, predovšetkým ipra tropium-bromid atiotropium-bromid, sú taktiež účinnými bronchodilatátormi. Anti cholinergné činidlá majú relatívne rýchly nástup a dlhodobé trvanie účinku, predovšetkým tiotropium-bromid, ktorý môže byť účinným počas až 24 hodín. Avšak beta 2-agonisty a anticholinergné činidlá účinkujú pri ~ rozširovaní priedušiek rozličnými spôsobmi. Beta 2-agonisty pomáhajú znižovať kontrakcie hladkého svalstva priedušiek stirnuláciou beta 2-receptorov, zatiaľ čo anticholinergné činidlo znižuje cholinergne napätie blúdivého nervu hladkého svalstva, ktoré je hlavnou reverzibilnou zložkou CHOCHP. Pri klinickom testovaní sa ukázalo, že anticholinergne činidlá spôsobujú celkovo nesignifikantné vedľajšie účinky, pričom sucho v ústach a konstipácia (Zápcha) sú zrejme najbežnejšimi symptómami. Pretože často je veľmi obťažné správne diagnostikovať astmu a CHOCHP a pretože obidve ochorenia môžu existovať súbežne vedľa seba, je výhodné liečiť pacientov trpiacich prechodnou alebo trvalou bronchiálnou obštrukciou, ktorá má za následok dýchavičnosť,malou ale účinnou dávkou dlhodobo pôsobiaceho anticholinergného činidla, výhodnetiotropium-bromidu, z dôvodu malých adverzných vedľajších účinkov v porovnaní s LABA.Avšak, zvolenie tiotropia ako výhodného anticholinergného činidla predstavuje technicke problémy, ktoré sa nezistili pri iných anticholinergných činidlách, pokiaľ sa týka spôsobov podávania, ktoré zabezpečujú prijateľné uskutočňovanie z hľadiska účinnosti dávky. Tiotropium-bromid pod obchodným názvom Spiriva® predáva spoločnosť Boehringer Ingelheim KG a používa sa s DPI podľa doterajšieho stavu techniky spoločnosti HandiHalerg, ako pomôckou na podávanie. Retencia pri inhalačných prístrojoch zvykne byťproblémom a frakcia jemných častíc v podávanej dávke je vo všeobecnosti veľmi chudobná.Jestvuje tu teda potreba zlepšenia spôsobov týkajúcich sa liečenia respiračných ochorenís použitím odmeriavaných dávok suchého prášku zvoleného anticholinergného činidla pripodávaní inhaláciou. KRÁTKY OPIS OBRÁZKOV NA VÝKRESOCHTento vynález, spolu s jeho ďalšími predmetmi a výhodami, je možné lepšie pochopit s odkazom na nasledujúci podrobný opis, spolu s pripojenými obrázkami, na ktorých OBR. l zobrazuje blokovú schému spôsobu podľa predloženého vynálezu

MPK / Značky

MPK: A61K 9/14, A61P 11/00, A61M 15/00, A61K 9/72, A61J 1/00, A61K 31/46

Značky: podávania, tiotrópia, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e6677-sposob-podavania-tiotropia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob podávania tiotropia</a>

Podobne patenty