Zariadenie na reliéfnu tlač pre aspoň dvojvrstvové plošné výrobky, ako toaletný papier, vreckovky alebo podobne

Číslo patentu: E 5883

Dátum: 07.03.2007

Autor: Schütz Jürgen

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA RELIÉFNU TLAČ PRE ASPOŇ DVOJVRSTVOVÉ PLOŠNÉ VÝROBKY, AKO TOALETNÝ PAPIER, VRECKOVKY ALEBO PODOBNE0001 Predložený vynález sa týka zariadenia na reliéfnu tlač pre aspoň dvojvrstvové plošné výrobky, ako toaletný papier, vreckovky alebo podobne,s aspoň jedným prvým a druhým párom valcov, ktoré majú valec pre reliéfnu0002 Zariadenia na reliéfnu tlač vpredu uvedeného typu sú v rôznorodých uskutočneniach známe zo stavu techniky. Napríklad EP 1096 062 A 2 zverejňuje takéto zariadenie pre reliéfnu tlač na výrobu viacvrstvového absorbujúceho papierového výrobku s reliéfnym vzorom, pričom jedna vrstva sa odvíja odvíjačom a privádza sa k páru valcov, pozostávajúceho zgumového valca a valca pre reliéfnu tlač. Vrstvené pásy sa reliéfne tlačia, jeden zvrstvených pásov sa vybaví Iepidlom, tieto sa následne na vytvorenie takzvanej vnorenej štruktúry vedú medzerou vytvorenou medzi dvoma valcami pre reliéfnu tlač páru valcov a vrstvy sa navzájom pevne spoja pomocou0003 Existuje zvýšená potreba dvoch alebo viacvrstvových plošných výrobkov, hlavne z tissue a/alebo z materiálov podobných tissue, ako napriklad toaletných papierov, vreckoviek, utierok alebo podobne, ktoré majú dekoračný vzor. Tu sa požaduje, aby sa dekoračný vzor javil veľmi jasne a ostro a prípadne dodal plošnému výrobku tiež ešte navyše pomocou farby optický efekt.0004 V zmysle predloženého vynálezu sa pod tissue rozumie výrobok,ktorý zodpovedá DIN 6730. Podľa toho je tissue výrobok, ktorý celkom alebo prevažne pozostáva z celulózových vlákien, sjemným alebo mäkkým krepovanim, ktorý je krepovaný s obsahom sušiny viac než 90 v uzatvorenejformácií v papierenskom stroji, a ktorý pozostáva zjednej alebo viac vrstiev,hlavne je pijavý, má plošnú hmotnosť jednej vrstvy pred krepovaním menej než5 g/mz a predĺženie za mokra vplyvom krepovania viac než 5 .0005 V zmysle predloženého vynálezu sa pod materiálom podobným tissue rozumie materiál, ktorý sa na rozdiel od materiálu tissue vyrába zmenami vsušiacom postupe. Podľa DIN 6730 je materiál podobný tissue výrobok prevažne z celulózových vlákien s veľkým a širokým krepovaním a otvorenou formáciou, ktorý sa vpapierenskom stroji krepuje suchý a ktorý pozostáva z viac vrstiev, pričom plošná hmotnost vrstvy pred krepovaním je menšia než 25 g/mz a predĺženie za mokra vrstvy po krepovaní je väčšie než 24 . Materiálsa môže vyrobit tiež zo starého papiera.0006 EP 1 609 589 A 2 zverejňuje potlačenú a reliéfnou tlačou vybavenú vreckovku, pričom táto sa môže vyrábať pomocou zariadenia, ktoré pozostáva zaspoň dvoch párov valcov, zahŕñajúcich valec pre reliéfnu tlač, pričom tieto valce pre reliéfnu tlač majú body pre reliéfnu tlač s rôznou výškou. Jedna vrstva sa pritom najprv vybaví priechodom prvým párom valcov mikroreliéfnou tlačou anásledne sa priechodom druhým párom valcov vybaví reliéfnou tlačou motívu.0007 US 6, 106,928 zverejňuje zariadenie, u ktorého sa vrstvy pomocou odvíjače privádzajú k prvému a druhému páru valcov, pričom valce pre reliéfnu tlač tvoríace tieto páry valcov majú body pre reliéfnu tlač s prvou výškou a body pre reliéfnu tlač s druhou výškou a majú body pre reliéfnu tlač rozdelené pocelej svojej ploche pre reliéfnu tlač. 0008 Úlohou predloženého vynálezu je preto dať kdispozícii zariadenie pre reliéfnu tlač, pomocou ktorého možno jednoducho vyrábať plošné výrobkyvybavené dekoračnými vzormi vo vysokej kvalite.0009 Táto úloha sa vyrieši pomocou zariadenia pre reliéfnu tlač pre aspoň- saspoň jedným prvým a aspoň jedným druhým párom valcov, tvorených zvalca pre reliéfnu tlač a gumového valca, pričom valec pre reliéfnu tlač prvého páru má rovnomerne rozmiestnené po celej svojej ploche pre reliéfnu tlač viac bodov pre reliéfnu tlač v počte 20 až 70 na cmz, prednostne až 45 na cmz, na vytvorenie plošnej mikroreliéfnej tlače na aspoň jednom vrstvenom páse a pričom valec pre reliéfnu tlač druhého páru má po svojej ploche pre reliéfnu tlač rozmiestnené prvé a druhé oblasti, pričom prvé oblasti majú viac bodov pre reliéfnu tlač vpočte 45 až 70 na cmz, na vytvorenie plošnej mikroreliéfnej tlače na aspoň jednom ďalšom vrstvenom páse a druhé oblasti nemajú žiadne body pre reliéfnu tlač, pričom druhé oblasti netvoria viac než 40 celkovej plochy pre reliéfnu tlač a nie sú navzájom spojené,- s aspoň jedným lepiacim strojom, ktorý je umiestnený vsusedstve valca pre reliéfnu tlač druhého páru a za príslušným gumovým valcom, pomocou ktorého sa na body pre reliéfnu tlač, valca pre reliéfnu tlač, nanáša lepidlo,- pričom valce pre reliéfnu tlač sú navzájom umiestnené za vytvorenia medzery ku zvedeniu reliéfnou tlačou vybavených vrstvených pásov a- pričom následne je v susedstve valca pre reliéfnu tlač prvého páru navytvorenie spojenia vrstiev vrstvených pásov umiestnený spojovací valec.0010 Samotné vrstvené pásy môžu byt vytvorené jedno-, dvoj-, trojé alebo štvorvrstvové, alebo tiež päť~ alebo šesťvrstvové. Usporiadanie prvého a druhého páru valcov môže pritom nastať každým technicky možným spôsobom. Pritom môžu napríklad ležať oba páry valcov na spoločnej osi a môžu byť navzájom umiestnené zrkadlovo. Je však napriklad tiež možné, že gumový valec je umiestnený vzhľadom k valcu pre reliéfnu tlač bočne presadene a že ďalší pár valcov je umiestnený prislušne zrkadlovo tak, že tu oba valce pre reliéfnu tlač budú ležať v prvej rovine a oba gumové valce budú ležať v druhej rovine, ktorá je vzhľadom k prvej rovine presadená. Medzi oboma valcami pre reliéfnu tlač je vytvorená medzera. Zariadenie pre reliéfnu tlač podľa vynálezu môže okrem toho mať tiež dva alebo dokonca tri lepiace stroje a môže sa používať na výrobu aspoň dvojvrstvových, prednostne aspoň trojvrstvových, alebo tiež štvorvrstvových alebo päťvrstvových plošných výrobkov. Jednotlivévrstvy sa pritom odvíjajú ako pásy z odvíjacích zariadení, pričom tu môžu bytpásy vytvorené tiež už dvojvrstvové alebo tiež dokonca trojvrstvové.0011 Pomocou zariadenia pre reliéfnu tlač podľa vynálezu sa výhodne docieli, že na základe stanoveného počtu bodov pre reliéfnu tlač (tiež nazývaných výstupky pre reliéfnu tlač) na valci pre reliéfnu tlač prvého páru valcov sa poskytne príslušnému pásu dostatočné vzdutost a mäkkosť, to znamená, že tento má väčší objem než aspoň jeden ďalší vrstvený pás vybavený reliéfnou tlačou pomocou druhého pásu valcov. Tento sa pomocou valca pre reliéfnu tlač druhého páru valcov opatrí dekoračným vzorom. Na základe vyššej hustoty bodov pre reliéfnu tlač sa pritom docieli veľmi jasné zobrazenie dekoračného vzoru. Body pre reliéfnu tlač valca pre reliéfnu tlač,odovzdávajúceho dekor ďalšiemu vrstvenému pásu, pritom môžu byť navzájom umiestnené lineárne a v pravom uhle. Pritom sú rady tvorené bodmi pre reliéfnu tlač vytvorené prednostne symetricky navzájom presadené. Dekoračný vzor sa pritom u valca pre reliéfnu tlač vyvolá jednoduchým vynechaním bodov pre reliéfnu tlač na príslušných miestach. Vo zvlášť prednostnom uskutočnení podľa predloženého vynálezu však nie sú body pre reliéfnu tlač umiestnené lineárne,ale sú samé umiestnené na valci pre reliéfnu tlač vo forme vzoru. Tým zahŕňa napríklad motív kvetiny uzatvorený stanovený počet bodov pre reliéfnu tlač tiež v podobe kvetiny, čím motív získaný reliéfnou tlačou pôsobí pre pozorovateľa v hotovom výrobku jasnejšie a zreteľnejšie. Súčasne sa ale tiež zvýši mäkkosť výrobku. Ale nie len motív dekoru ako celok, ale tiež jeho jednotlivé súčasti môžu byť v prednostnom variante uskutočnenia obklopené uzatvorenou líniou výstupkov pre reliéfnu tlač. Samotný motív dekoru môže mať každú podobu, môže byt napríklad vytvorený v podobe kvetiny, vtáka, srdca a podobne.0012 Tým, že aspoň jeden lepiaci stroj je umiestnený v susedstve valca pre reliéfnu tlač, nanášajúceho dekoračný vzor, sa výhodne docieli, že oblasti majúce motív príslušného vrstveného pásu nie sú vybavené lepidlom, keďže tým pri zvedení rôznych pásov vrstiev dochádza knezretelnému vytvoreniumotívu reliéfnej tlače. Je výhodné vytvoriť zariadenie na reliéfnu tlač podľa

MPK / Značky

MPK: D21H 27/30, B31F 1/00

Značky: toaletný, dvojvrstvové, plošné, tlač, reliéfnu, vreckovky, zariadenie, výrobky, podobně, papier, aspoň

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e5883-zariadenie-na-reliefnu-tlac-pre-aspon-dvojvrstvove-plosne-vyrobky-ako-toaletny-papier-vreckovky-alebo-podobne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na reliéfnu tlač pre aspoň dvojvrstvové plošné výrobky, ako toaletný papier, vreckovky alebo podobne</a>

Podobne patenty