Spôsob regulácie lanovej dráhy s úsekom na reguláciu odstupu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Číslo patentu: E 5601

Dátum: 16.04.2007

Autor: Revenant Nicolas

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB REGULÁCIE LANOVEJ DRÁHY s ÚSEKOM NA REGULÁCIU ODSTUPU A ZARIADENIE NA USKUTOČNENIE TOHTO SPÓSOBU0001 vynález sa týka spôsobu regulácie vzdialenosti dopravného prostriedku od predchádzajúceho dopravného prostriedku, z hľadiska smeru postupovania dopravných prostriedkov, pri odchode týchto dopravnýchprostriedkov zregulačného úseku prepravného lanovkového zariadenia0002 Vynález sa ďalej týka prepravného lanovkového zariadenia snepretržitým posunom a so zavedeným postupom, pri ktorom lano nesie dopravné prostriedky rozmiestnené podľa vopred určeného rozstupu, dané zariadenie je vminimálne jednej stanici pre nástup/výstup vybavené regulačným úsekom spojeným s regulačnými prostriedkami pozostávajúcimi z výberového pohonného zariadenia pre dopravné prostriedky, ktoré ovláda riadiaca jednotka s cieľom regulovať vzdialenosť oddeľujúcu nejaký dopravný prostriedok od predchádzajúceho dopravného prostriedku, z hľadiska smeru postupovania dopravných prostriedkov, pri ich odchode z regulačného úseku.0003 Oblast vynálezu sa týka všetkých typov prepravných zariadení, ktoré zabezpečujú premiestňovanie dopravných prostriedkov prostredníctvom0004 Regulácia vzdialenosti medzi nejakým dopravným prostriedkom a predchádzajúcim dopravným prostriedkom, z hľadiska smeru ich postupovania, pri odchode zregulačného úseku prepravného lanovkového zariadenia snepretržitým postupom je potrebná na to, aby bolo možné dopravné prostriedky rozmiestniť na lane podľa vopred určených rozstupov. Vznámych postupoch, bez ohľadu na typ daného prepravného zariadenia, sa rozstup volí takým spôsobom, aby mali dopravné prostriedky medzi sebou rovnaký časový interval. Tento časový interval je totožný v stanici aj na inom mieste pozdĺž lana. Keďže rýchlosť pohybu lana je evidentne vyššia ako rýchlosť poháňania dopravných prostriedkov v stanici, dopravné prostriedky sú vstanici ksebe oveľa bližšie ako na inom mieste pozdĺž lana. Minimálnu hodnotu vzdialenosti medzi dvoma dopravnými prostriedkami podmieňuje napríklad potrebná fyzická vzdialenosť medzi dvoma dopravnými prostriedkami,aby sa predišlo ich zrážke v stanici, najmä vtedy, keď sa nachádzajú v zákrute. Také zrážky by znamenali riziko pre osoby nachádzajúce sa mimo dopravnýchprostriedkov a zníženie komfortu pre pasažierov prepravného zariadenia.0005 Stýmto cieľom sa bežne vybavuje regulačný úsek v prepravnom okruhu minimálne jednou zo staníc pre nástup/výstup, pri odchode znej sa však vyžaduje pravidelný rozstup medzi dopravnými prostriedkami, a to nezávisle od ich frekvencie príchodu, ako sa uvádza najmä vdokumente EPO 114129. Tento regulačný úsek umožňuje zmierniť nevyhnutné posuny,ktoré vznikajú počas prevádzky (odlišné podmienky brzdenia azrýchľovania vprípade rôznych dopravných prostriedkov, rôzne zaťaženie dopravnýchprostriedkov, rôzne klimatické podmienky ).0006 Tieto známe zariadenia však nie sú v plnej miere uspokojujúce. vo všeobecnosti funguje riadiaca jednotka v dvoch rôznych režimoch chodu. V prvom režime nazvanom vyústenie-diera ovláda riadiaca jednotka pohonné zariadenie dopravných prostriedkov v regulačnom úseku tak, aby umiestnila každé dopravný prostriedok, v prípade ktorého nastal posun vzhľadom na jeho teoretické umiestnenie, do daného teoretického umiestnenia. Druhý režim chodu sa automaticky aktivuje vtedy, ked sa deaktivuje prvý režim, azabezpečuje umiestnenie dopravného prostriedku do najbližšiehoumiestnenia, ktoré je dopravný prostriedok teoreticky schopné zaujať. Vtomto druhom režime sa takto dopravný prostriedok, ktorý mierne mešká, opätovne umiestni do svojho teoretického umiestnenia. Naopak, dopravný prostriedok,ktorý mešká príliš, sa umiestni do nasledujúceho teoretického umiestneniavzhľadom na smer postupovania dopravných prostriedkov.0007 V praxi často dochádza ktomu, že sa nejaké dopravný prostriedok odoberie, napríklad v prípade, že nastane nejaký technický problém. Týmto sa vytvorí akási diera. Vprípade, že je aktivovaný prvý režim chodu, riadiaca jednotka riadi pohonné zariadenie dopravných prostriedkov tak, aby sa dopredu posunul dopravný prostriedok, ktorý nasleduje po diere, azmenšil sa tak vzniknutý priestor. Tento pohyb sa ďalej opakuje postupným posúvaním dopredu v pripade ostatných nasledujúcich dopravných prostriedkov. Následne a natrvalo sa každé dopravný prostriedok prechádzajúci regulaćným úsekom čo najviac posunie dopredu bez toho, aby zariadenie opät našlo nejaké homogénne rozmiestnenie dopravných prostriedkov zhľadiska celku. Preto vprípade odobratia nejakého dopravného prostriedku dochádza kaktivácii druhého režimu chodu. V tomto pripade však, ak nejaké dopravný prostriedok v okruhu z nejakého dôvodu výrazne mešká, riadi riadiaca jednotka pohonné zariadenie tak, aby sa daný dopravný prostriedok presunul do nasledujúceho teoretického umiestnenia z hľadiska smeru posúvania dopravných prostriedkov,kde sa už však nachádza iný dopravný prostriedok. Riadiace systémy taktozapríčiňujú celkové zastavenie zariadenia.0008 Stručne povedané, riešenie situácie, kedy vznikne diera, napríklad pri odmontovaní dopravného prostriedku, je veľmi komplikovaná, ba dokonca nemožné. V prvom režime chodu sa aktivuje riadiaca jednotka, regulaćné prostriedky spojené s regulačným úsekom sa neprestajne aktivujú pri každom prechode dopravného prostriedku, čo môže spôsobiť rýchle opotrebovanie daných regulačných prostriedkov a výrazné zníženie komfortu pre pasažierov zariadenia, Ak je na druhej strane aktivovaný druhý režim riadiacej jednotky, dochádza k zbytočnému a nevhodnému zastavovaniu celého zariadenia.0009 Všeobecne, ak sa rozstup daný regulačným úsekom voli takým spôsobom, že dopravné prostriedky majú medzi sebou rovnaký časový interval,modularíta umiestnenia dopravných prostriedkov na lane neexistuje. Je napríklad nemožné nastavit zariadenie tak, aby sa dosiahli sledy za sebou idúcich dopravných prostriedkov a aby boli tieto sledy rozmiestnené tak, aby samedzi nimi nachádzali veľké medzery.0010 Predmetom vynálezu je odstránenie predchádzajúcich problémov na základe návrhu spôsobu regulácie vzdialenosti oddeľujúcej nejaké dopravný prostriedok od predchádzajúceho dopravného prostriedku pri ich odchode zregulačného úseku prepravného lanovkového zariadenia snepretržitým postupom, čo poskytuje veľkú voľnosť pri umiestňovaní dopravnýchprostriedkov po dĺžke lana.0011 Tento ciel sa podľa vynálezu dosahuje na základe toho, že sa každý dopravný prostriedok vybaví individuálnym identifikačným kódom akaždému kódu sa pridelí príkazová veličina pre želanú vzdialenosť daného dopravného0012 Postup podľa vynálezu tak umožňuje priradiť každému dopravnému prostriedku príkazovú veličinu predstavujúcu želanú vzdialenosť medzi daným dopravným prostriedkom a predchádzajúcim dopravným prostriedkom,zhľadiska smeru ich pohybu, pri odchode regulačného úseku. Príkazová veličina sa prenáša do riadiacej jednotky pred prechodom cez regulačný úsek,táto potom ovláda pohonné zariadenie dopravných prostriedkov klasickýmspôsobom. 0013 Je pochopiteľne, že spôsob regulácie podľa vynálezu umožňuje rozmiestnit dopravné prostriedky tak, že ich budú oddeľovat rozličné a vopredurčené vzdialenosti. Príkazové veličiny pridelené jednotlivým dopravnýmprostriedkom prostredníctvom individuálneho identifikačného kódu sa môžu

MPK / Značky

MPK: B61B 12/00

Značky: dráhy, úsekom, tohto, spôsob, zariadenie, regulácie, uskutočnenie, reguláciu, spôsobu, lanovej, odstupu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e5601-sposob-regulacie-lanovej-drahy-s-usekom-na-regulaciu-odstupu-a-zariadenie-na-uskutocnenie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob regulácie lanovej dráhy s úsekom na reguláciu odstupu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty