Mreža určená na osadenie do rámu, na krytie odvodňovacieho žľabu alebo obdobného zariadenia

Číslo patentu: E 5039

Dátum: 29.07.2003

Autor: Monneret Jean-jacques

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MREŽA URČENÁ NA OSADENIE oo RÁMU, NA KRYTIE ODVODŇOVACIEHO ŽĽABU ALEBO OBDOBNÉHO ZARIADENIA0001 Tento vynález sa týka mreže, umožňujúcej krytie napríklad odvodňovacích žľabov.0002 Je známa mreža určená k osadeniu do rámu na krytie otvoru vo vozovke a obsahujúca vzájomne sa križujúce tyče, pričom dve vonkajšie koncové tyče mreže sú pružne deformovateľné vzhľadom k ďalším tyčiam kvôli tomu, aby mreža bola pružne upevnená v ráme. Každá koncová tyč je pevne spojená s mrežou svojimi dvomi koncami, medzi ktorými je pevne uložený výstupok spôsobilý na zachytenie do výrezu vytvoreného v ráme.0003 Na vyberanie mreže z jej rámu sa zasúva nástroj, ako páčidlo, medzi rám a jednu z koncových tyčí, ktorá sa deformuje smerom k susednej tyči, takže výstupok sa vysunie z jemu zodpovedajúceho výrezu.0004 Táto známa mreža má nevýhodu v tom, že je riziko, že nástroj potrebný na vyberanie mreže poškodí pružne deformovateľnú koncovú tyč,pretože tento nástroj pôsobí priamo na túto tyč. Okrem toho je zaisťovací výstupok každej pružne deformovatelnej vonkajšej tyče vidiet zvonku v polohe mreže osadenej v jej ráme, čo umožňuje osobám s nekalým úmyslom, že ihned uvidia zaisťovací prostriedok mreže v jej ráme a pokúsia sa nedovoleným spôsobom otvoriť mrežu. Vkonečnom dôsledku môže pri procese výroby takýchto mreží v zlievárni, ked sa mreže dostávajú voľne uložené do zbernej nádoby, dochádzať k tomu, že mreže budú na seba narážať, s rizikom poškodenia hlavne zaisťovacích výstupkov, prítomných na vonkajších pružne deformovateľných tyčiach.0005 Mreža podľa predvýznakovej časti nároku 1 je známa z dokumentu EP-A-0694654.0006 Cieľom vynálezu je odstrániť nevýhody známych mreží.0007 Na tento účel vynález navrhuje mrežu podľa patentového nároku l.0008 S výhodou mreža obsahuje druhú pružne deformovateľnú vnútornú tyč, majúcu na svojom voľnom konci prst zaisťovateľný vzhľadom k rámu a uložený pod masívnym vonkajším okrajom mreže, opačným voči masívnemu vonkajšiemu okraju na ochranu prsta prvej vnútornej tyče, a prebiehajúcim naprieč ku druhej pružne deformovateľnej tyčí, takže mreža môže byť pružne upevnená v ráme nezávisle na ich zmysioch orientácie.0009 Mreža obsahuje sadu všeobecne tvorenú rovnobežnými tyčami,obsahujúcimi uvedené dve vnútorné pružne deformovateľné tyče, a priečne tyče, pričom každý zaisťovací prst je predĺžením zodpovedajúcej vnútornej tyče a je presadený smerom dolu voči vonkajšiemu povrchu tejto tyče tak, že leží pod zodpovedajúcim masívnym vonkajším okrajom mreže, ktorého vonkajší povrch je v rovnakej rovine ako vonkajší povrch vnútornej tyče. Každýzaisťovací prst sa pružne silovo zasúva do časti v tvare zaisťovacieho háčiku, tvoriaceho celok s vnútornou plochou zodpovedajúcej bočnej steny rámua ležiaceho v blízkosti rohu tohto rámu.0010 Každý zaisťovací prst obsahuje zakrivenú vodiacu nábehovú plochu predĺženú voľným koncom v tvare zaobleného výstupku, zapadajúceho do časti v tvare zaisťovacieho háčiku, majúceho rovnako zaoblený voľný koniec a dovoľujúceho pružné odisťovanie prstu od časti v tvare háčiku pri vysúvaní mreže z rámu pre jej uvádzanie do otvorenej polohy.0011 Mreža môže byť vysúvaná z rámu na jednej strane alebo na jej opačnej strane zasúvaním nástroja, ako je páčidlo, do priestoru existujúceho medzi rámom a vonkajšou tyčou mreže susediacou s vnútornou pružne deformovateľnou tyčou a vyvíjajúceho pod vonkajšou tyčou silu na zdvíhanie a na odisťovanie mreže.0012 Mreža obsahuje štyri podporné nôžky ležiace v zodpovedajúcích štyroch rohoch mreže a držané zaisťovacou silou vyvíjanou dvomi časťami v tvare háčikov na uvedené dva zaisťovacie prsty, každá opretá o dosadaciu0013 Po odistení jednej alebo druhej strany sa mreža môže otočiť na jej opačnej strane vzhľadom k rámu, až do polohy pokiaľ je držaná pri ráme v uhlovej polohe otvorenia približne 1200.0014 S výhodou je mreža držaná pri ráme vo svojej polohe otvorenia svojimi dvomi opornými nôžkami, Iežiacimi na rovnakej strane a blokovanými v opreti o zodpovedajúce zvislé steny rámu, z ktorých jedna je tvorená časťou v tvare zaisťovacieho háčíku.0015 Mreža môže byt priamo a úplne vybratá z rámu po odistení jedného z obidvoch zaisťovacích prstov.0016 Zaisťovacie prsty sú díagonálne protiľahlé.0017 Rovnobežné a priečne tyče mreže vymedzujú na jednej strane mreže rovnobežné otvory pre priechod stekajúoej vody a na druhej strane priečne otvory pre priechod stekajúcej vody, pričom mreža je upevnená v ráme tak, že rovnobežne otvory ležia najstrane chodníka a priečne otvory ležia na strane vozovky, nezávisle na smere upevnenia rámu vo vozovke.0018 vynález bude lepšie pochopený a ďalšie ciele, znaky, detaily a výhody budú jasnejšie zrozumiteľné V ďalšom vysvetľujúcom opise, ktorý bude nasledovať s odvolaním sa na pripojené schematické výkresy, poskytované iba ako priklad vysvetľujúci uskutočnenie vynálezu a v ktorých- obrázok 1 je perspektívny pohľad na mrežu podľa vynálezu v pevnej polohe v jej ráme,- obrázok 2 je perspektívny pohľad, podobný pohľadu z obrázku 1, a ukazujúci zdvihanie jednej strany mreže z jej rámu manipulačným nástrojom,- obrázok 3 je perspektívny pohľad, znázorňujúci mrežu v otvorenej polohe na jednej strane rámu,- obrázok 4 je perspektívny pohľad, znázorňujúci mrežu v otvorenej polohe na strane rámu, opačnej voči polohe z obrázku 3,- obrázok 5 je zväčšený perspektívny pohlad v smere šípky V z obrázku 3,- obrázok 6 je zväčšený perspektívny pohľad v smere šípky Vl z obrázku 4,- obrázok 7 je pohľad, z časti odrezaný a zväčšený, v smere šípky Vll z obrázku 1, a znázorňujúci mrežu v polohe zaistenej v jej ráme, a- obrázok 8 pohľad podobný ako na obrázku 7 a znázorňujúci zaísťovací prst v polohe pred zaháknutím do zodpovedajúceho zaisťovacieho háčika, ked je mreža jednoducho uložená na ráme.0019 Ako je znázornené na obrázkoch, mreža 1 podľa vynálezu obsahuje v podstate sadu rovnobežných tyčí 2, vychádzajúcu zo zlievarne, s rovnobežnými priečnymi tyčamí 3, pričom priečne tyče 2 a 3 vymedzujú medzi sebou rovnobežné otvory 4 ležiace na jednej strane mreže, priečne rovnobežné otvory 5, ležiace na opačnej strane mreže, a medziľahlé priečne rovnobežné otvory, ležiace v podstate v strede tejto mreže. Otvory 4 až 6 dovoľujú odvádzanie stekajúcej dažďovej vody.0020 Mreža 1 je pružne upevnená v ráme 7, v danom prípade obdĺžnikového tvaru, upevnenom k vozovke (neznázornené) na krytieodvodňovacieho žľabu, pričom sa samozrejme rozumie, že môže byt použitá nas krytie otvoru vo vozovke.0021 Podľa vynálezu mreža 1 obsahuje dve vnútorné tyče 2, pružne deformovateľné vzhľadom k ďalším tyčiam 2 a dovoľujúce odnímateľné upevnenie mreže v ráme 7.0022 Obidve pružne deformovateľné tyče 2 sú uložené na vzájomne opačných stranách a ležia vedľa zodpovedajúcich dvoch vonkajších koncových tyčí 2, Iežiacich v blízkosti stien tvoriacich šírku rámu 7, ked je mreža 1 upevnená v tomto ráme.0023 Obidve pružne deformovateľné priečne tyče 2 sú pevne pripojené na koncoch k zodpovedajúcim priečnym tyčiam 3 a nesú na zodpovedajúcich voľných koncoch dva prsty 8, ktoré môžu byť zaistené vzhľadom k rámu 7, ako bude zrejmé ďalej a ktoré sú orientované vo vzájomne opačnom zmysle rovnobežne so šírkou rámu, takže sú v podstate diagonálne opačné.0024 Každý zaistovací prst 8 leží v predĺžení zodpovedajúcom vnútornej tyči 2 a je odsadený smerom dolu vzhľadom k vonkajšiemu povrchu tyče, aby ležal pod zodpovedajúcim masívnym vonkajším okrajom 9 mreže 1, ktorého vonkajší povrch leží v rovnakej rovine ako vonkajší povrch vnútornej tyče 2. Obidva masívne vonkajšie okraje 9 mreže vychádzajú z príslušných diagonálneprotiľahlých rohov mreže vzájomne rovnobežne a vo vzájomne opačnom

MPK / Značky

MPK: E03F 5/06

Značky: krytie, odvodňovacieho, zariadenia, rámu, mreža, osadenie, obdobného, určená, žlabu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e5039-mreza-urcena-na-osadenie-do-ramu-na-krytie-odvodnovacieho-zlabu-alebo-obdobneho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mreža určená na osadenie do rámu, na krytie odvodňovacieho žľabu alebo obdobného zariadenia</a>

Podobne patenty