Vodiaci element vzduchu pre motorové vozidlo

Číslo patentu: E 2817

Dátum: 17.06.2004

Autori: Honheiser Norbert, Welzer Jürgen, Laber Matthias

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vodiací element vzduchu pre motorové vozidloVynález sa týka akusticky optimalizovaného vodiaceho elementuvzduchu pre motorové vozidlo podľa predvýznaku nároku l.Taký vodiaci element vzduchu je známy zo spisu DE 37 25 147 A 1. Tam je ako prídavné teleso použitá vrstva penového materiálu,ktorá vykladá vnútornú stenu základného telesa. Výroba takého dvojvrstvového vodiaceho elementu vzduchu je nákladná. Taký vodiacielement vzduchu je známy aj zo spisu US 3,374,856 A.Zo spisu DE 38 30 346 C 2 je známy vodiaci element vzduchu s prídavným telesom absorbujúcim zvuk, umiesteným okolo rúrkového základného telesa. Vzduch, ktorý vzákladnom telese prúdi pozdĺž vzduchového kanála, neprúdi okolo vonkajšej zvukovej izolácie. Aby vzduch mohol byt ovplyvňovaný vonkajšou zvukovou izoláciou, musí vystupovať z plášťovej steny základného telesa. To vedie k nebezpečenstvu nežiadúceho vysokého úniku prúdu vzduchu. Ďalšívodiaci element vzduchu svonku ležiacim telesom na absorbovaniezvuku je známy zo spisu DE 78 27 537 Ul.Spis DE 197 30 922 A 1 obsahuje vodiaci element vzduchu, ktorý je vyplnený voľnou náplňou rúrkových telies absorbujúcich zvuk. Taká náplň prináša problém vytvárania vlastného hluku a na základekonštrukčného uskutočnenia veľký odpor pri prúdení.Z 0 spisu GB-A-l 502 355, týkajúceho sa rovnakej problematiky,je za tým účelom známe, že pre účinnú absorpciu zvuku nie je nutné vykladať vodiaci element vzduchu pozdĺž celého vzduchového kanála materiálom absorbujúcim zvuk. Skôr postačí použiť aspoň jedno prídavné teleso upevnené na základnom telese a využiť jeho zvukovoabsorpčné pôsobenie. Toto zvukovo absorpčné pôsobenie môže byťpritom tak účinné, že vytváraný zvuk zpredradených jednotiek, ako klimatizačného zariadenia alebo vlastného systému na vedenie vzduchu,je napriek tomu prídavným telesom absorbovaný. Celkovo je možné pomocou uskutočnenia prídavných telies konštrukčne malých v porovnaní so základným telesom, ktoré môžu byt jednoducho s týmto základným telesom spojené, dosiahnuť dostatočné zvukovo izolačné pôsobenie. Plošné elementy, ktoré sú v dôsledku toho usporiadané vo vzduchovom kanále, nemusia pritom byt nutne usporiadané paralelne s týmto vzduchovým kanálem. Toto prídavné teleso alebo tieto prídavnételesá preto môžu byť usporiadané aj napríklad mierne šikmo vočiÚlohou predloženého vynálezu preto je vodiací element vzduchu V úvode uvedeného druhu ďalej vylepšiť tak, že môže byť vyrobený lacno, pričom súčasne by mala byt dosiahnutá ľahká montáž tohto vodiaceho elementu vzduchu a nemali by vznikať žiadne podstatnéTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená vodiacim elementom vzduchu so znakmi význakovej časti nároku 1. Také prídavné telesomôže byt inštaľované zvlášť jednoducho.PET-rúno podľa nároku 2 sa ukázalo ako zvlášť vhodný materiál na vytvorenie prídavného telesa podľa vynálezu. Pri výrobe takého prídavného telesa sa výrobné parametre, najmä teplota a tlak, ako aj čas trvania pri tepelnom zlisovani, môžu nastaviť tak, že priechodnost prídavného telesa a drsnosť stien prídavného telesa, okolo, ktorých vzduch prúdi, sa môžu meniť v širokých rozsahoch, a teda sa môže optimalizovať zvukovo absorpčné pôsobenie prídavného telesa vo vodiacom elemente vzduchu. Alternatívne môžu byt na vytvorenieprídavného telesa podľa vynálezu použité penový materiál aleboPlošné elementy podľa nároku 3 sa ukázali ako zvlášť účinné z hľadiska svojho zvukovo absorpčného pôsobenia. Usporiadanie jedného takého plošného elementu sa pritom môže uskutočniť paralelne alebo kolmo s vodiacou rovinou vzduchu, která je vopred stanovená prípadne zakriveným základným telesom. Plošný element alebo plošnéelementy môžu byť usporiadané aj mierne šikmo voči smeru prúdenia.Uskutočnenie podľa nároku 4 umožňuje upevnenie prídavného telesa vzákladnom telese, bez toho, že by boli potrebné prídavné Upevňovacie elementy. Základné teleso tu môže byť vytvorenéštvorhranné alebo viachranné, napríklad šesť alebo osemhranné.Upevňovacie elementy podľa nároku 5, ktoré môžu byt upravené alternatívne alebo prídavne, umožňujú veľkú voľnosť uskutočnenia,pokiaľ ide o usporiadanie a orientovanie prídavného telesa aleboUpevňovacie elementy podľa nárokov 6 a 7 môžu byť najmäjednodielne natvarované pri výrobe základného telesa.Uskutočnenie podľa nároku 8 sa ukázalo ako zvlášť účinneohľadne svojho zvukovo izolačného pôsobenia.Pokusy ukázali, že zvukové emisie u vodiacich elementov vzduchu vychádzajú najmä zo zakrivených častí základného telesa. Uskutočnenie podľa nároku 9 preto zvlášť účinne absorbuje vznikajúci zvuk tam, kdeTo platí zodpovedajúcim spôsobom pre uskutočnenie podľa nárokov 10 a ll. Pri uskutočnení podľa nároku ll môže byť cielenetolerovaný určitý malý prúd unikajúceho vzduchu.Dĺžky prídavného telesa podľa nároku 12, ako aj pomery podľa nároku 13, sa ukázali ako výhodné dimenzovania na dosiahnutiePrikladne uskutočnenia vynálezu sú vnasledujúcom bližšieobr. l schématicky vodiaci element vzduchu pre motorové vozidlo so základným telesom tvoriacim vzduchový kanál a zvuk absorbujúcimprídavným telesom v perspektívnom vyobrazení, obr. 2 schématicky ďalšiu formu uskutočnenia vodiaceho elementu vzduchu so základným telesom a dvoma zvuk absorbujúcimi prídavnýmitelesami v perspektívnom vyobrazeni, obr. 3 schématicky ďalšiu formu uskutočnenia vodiaceho elementu vzduchu so základným telesom a jedným prídavným telesomv perspektívnom vyobrazeni, obr. 4 schématicky ďalšiu formu uskutočnenia vodiaceho elementu vzduchu so základným telesom, s jedným samonosným a jednýmnesamonosným prídavným telesom v priečnom reze, obr. 5 schématicky ďalšiu formu uskutočnenia vodiaceho elementuvzduchu so základným telesom a dvoma prídavnými telesami aobr. 6 schématicky ďalšiu formu uskutočnenia vodiaceho elementuvzduchu so základným telesom a jedným prídavným telesom.Na obr. l je schématicky znázornená prvá forma uskutočnenia vodiaceho elementu l vzduchu pre neznázornené motorové vozidlo vperspektívnom pohľade. Tento vodiaci element 1 vzduchu slúži na rozvádzanie vzduchu vo vnútornom priestore vozidla, najmä akospojenie medzi klimatízačným zariadením a výstupným ústrojenstvom.Vodiaci element 1 vzduchu má rúrkové základné teleso 2, pri znázornenom prikladnom uskutočnení zahnuté približne do tvaru L, s vnútornou stenou 3, ktorá vytvára vzduchový kanál.

MPK / Značky

MPK: B60H 1/00

Značky: motorové, vzduchu, element, vodiaci, vozidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e2817-vodiaci-element-vzduchu-pre-motorove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodiaci element vzduchu pre motorové vozidlo</a>

Podobne patenty