Vložené teleso na ochranu nárazovej plochy liatej ocele v metalurgickej nádobe

Číslo patentu: E 2090

Dátum: 08.10.2003

Autori: Fechner Richard, Fechner Robert

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VLOŽENÉ TELESO NA OCHRANU NÁRAZOVEJ PLOCHY LIATEJ OCELE V METALURGICKEJ NÁDOBE0001 Predložený vynález sa týka vloženého telesa na ochranu nárazovej plochy liatej ocele v metalurgickej nádobe, najmä v medzinádobe na plynulé liatie, sohraničujúcimi stenami obklopujúcimi nárazovú oblast, ktoré spolus nárazovou plochou tvorí vaňuVložené teleso tohto typu je známe z DE 2643009. Toto vložené teleso má na ochranu nárazovej plochy medzinádoby pred dopadajúcou liatou ocelou nárazovú oblasť, ktorá je tvorená roštom. Ohranićenia tvoriace rošt ale zamedzujú rozstreknutiu dopadajúcej liatej ocele len0002 ZCH 581 513 A je známe vložené teleso zkovu na ochranu nárazovej plochy Iiaceho prúdu v metalurgickej nádobe. Vložené teleso má drôtenú mriežku, ktorá sa rozprestiera cez horný otvor vloženého telesa a máúlohu, brzdit padajúci prúd pri priechode.0003 ZFR 139 66 E je známe vložené teleso, do ktorého sa nechá umiestniť materiál, ktorý sa zmiešava s dopadajúcim liacim prúdom. Aby materiál nemohol unikat z vloženého telesa, môže sa materiál umiestňovat vo vreci alebo sa vložené teleso vybavuje uzáverom z papiera alebo materiálu na0004 Z US 5 169 591 sú známe rôzne vložené telesá tohto typu, ktoré majú práve nárazovú oblasť, ktorá je obklopená ohraničujúcimi stenami. Tak sa okrem iného navrhuje, ohraničujúce steny konštruovat šikmo smerom von alebo i konkávne, aby dopadajúca liata ocel nekontrolovane nevystrekla von zvloženého telesa. Ohraničujúce steny majú preto tvorit priebežnú strechu,ktorá tvori vstupný otvor pre vtekajúcu liatu ocel a liatu ocel striekajúcu hore má vrhať späť. Vďalšom príklade uskutočnenia vloženého telesa, uverejnenompomocou US 5 169 591, je nárazová oblast orientovaná šikmo na základňumedzinádoby, čim sa dopadajúca liata ocel má odchyľovať na stranu. Na to nemá toto vložené teleso na svojej jednej strane, ku ktorej sa liací prúd odchyľuje, žiadnu ohraničujúcu stenu. Zistilo sa, že vložené telesá uverejnené v US 5 169 591 nezabraňujú bezpečne nekontrolovanému vystreknutiu liatej ocele. To súvisí stým, že horný vstupný otvor pre liatu oceľ, tvorený ohraničujúcimi stenami, sa musí udržovať väčší ako priemer liaceho prúdu, aby sa tento mohol dostat trvalo spoľahlivo do vloženého telesa, bez toho aby narážal na ohraničujúce steny, čim by liata oceľ tým viac striekala0005 Z európskeho patentu EP O 790 873 je rovnako známa nárazová doska pre medzinádobu z ohňuvzdorného materiálu, pričom nárazová doska má horný nárazový povrch, ktorý je obklopený bočnými stenami, ktoré z ich strany tvoria horný povrch, ktorý tvorí vstupný otvor pre vtekajúcu liatu oceľ. Pri tejto nárazovej doske je podstatné, že medzi bočnými stenami a nárazovým povrchom ako medzi bočnými stenami a horným povrchom je vytvorený práve pravý uhol a/alebo vstupný otvor má pravouhlý tvar. Tiež pri tejto nárazovej doske sa vyskytuje problém, že vstupný otvor sa musi volit väčší ako priemerliaceho prúdu, aby sa bezpečne zabránilo, že by Iiací prúd minul vstupný otvor.0006 Úlohou predloženého vynálezu preto je, ďalej rozvinúť vložené teleso uvedeného druhu tak, že vstupný otvor je rovnako veľký alebo len nepodstatné väčší ako prierez vtekajúceho liaceho prúdu, aby sa spoľahlivo zabraňovalonekontrolovateľnému vystreknutiu liatej ocele z vloženého telesa smerom hore.0007 Táto úloha sa podľa vynálezu rieši vloženým telesom podľa znakov nároku 1. Ďalšie prednostné uskutočnenia vloženého telesa podľa nároku 1vyplývajú zo znakov závislých vedľajších nárokov.0008 Myšlienka, ktorá je základom vynálezu, spočíva v tom, že vložené teleso má uzavretý kryt, ktorý sa až dopadajúcou Iiatou oceľou čiastočne ničí,pripadne otvára, takže sa liata ocel môže dostat do vloženého telesa. Týmto opatrením sa môže prúd liatej ocele dostat principiálne na ľubovolné miesto krytu vloženého telesa, takže sa nemusia uskutočňovať žiadne zvláštneopatrenia na presne cielené vlievanie liatej ocele a plnenie medzinádoby sauskutočňuje celkovo jednoduchšie. Kryt je na to prednostne uskutočnený ako tenkostenný. Môže byť alternatívne alebo dodatočne perforovaný alalebo mat miesta požadovaného zlomu, aby sa rozlomil len tam, kde dopadá Iiata oceľ. Miesta požadovaného zlomu sa môžu principiálne umiestňovať ľubovolne. Tak je možné usporiadať miesta požadovaného zlomu ako priečne a pozdĺžne krivky. Rovnako môžu miesta požadovaného zlomu tvorit sústredné kruhy,elipsy, štvoruholníky alebo mnohouholníky. To isté plati samozrejme pre perforácie, ktoré môžu byt napr. vytvorené pomocou malých dier. Diery je pritom potrebné prednostne dimenzovat čo do priemeru tak malej, že Iiata ocel striekajúca od nárazovej plochy hore sa nemôže cez otvory v kryte dostat von.0009 Oblast krytu, ktorá nebola Iiatou oceľou strhnutá do vloženého telesa, zostáva prednostne existovať tak dlho, až je vložené teleso takmer alebo celkom naplnené. Kryt sa počas alebo po ukončení procesu plnenia vloženého telesa prednostne taví, takže Iiata oceľ môže vybiehat von cez okraj vloženého telesa. Základná myšlienka pritom je, že už nedochádza k striekaniu liatej ocele, ked sa táto plní do už naplnenej nádoby. Rovnako je ale tiež možné, že sa kryt úplne netaví, ale sa zospodu tlačenou Iiatou oceľou smerom von rozlamuje, takže cesta pre liatu oceľ sa smerom hore z vloženého telesa uvoľňuje.0010 Vkaždom prípade by mal byt minimálne materiál krytu vloženého telesa rovnako alebo minimálne podobného typu a vlastnosti, ako vlastná Iiata oceľ, aby neznečistil liatu oceľ. Na základe malých rozmerov a najmä tenkostenného uskutočnenia krytu však nedochádza kžiadnemurozhodujúcemu znečisteniu, ked sa pre kryt používa celkom iný materiál.0011 Je samozrejme možné, vnútorné steny ako i nárazovú plochu vloženého telesa konštruovať ľubovolne, aby sa dosiahlo určité prúdenie liatej0012 Kryt sa môže ohýbat okolo bočných stien, takže je zaistený proti tomu, aby sa stratil. Je ale tiež možné upevňovat kryt pomocou upevňovacích prostriedkov, napr. na spôsob skrutiek, na vložené teleso prípadne jeho bočné0013 Ďalej je možné, že vo vložke na spôsob hrnca je vložená uzavretá nádoba, ktorá sa opiera svojimi vonkajšími stenami o vnútorné steny vloženého telesa. Nádoba pritom tvorí svojou hornou stenou kryt vloženého telesa. Nádoba sa môže ľahko vkladať zhora a je vytvorená najmä ako tenkostenná,takže sa počas plnenia vloženého telesa taví a zmiešava s iiatou oceľou. Na to je možné, nádobu plnit kvapalinou, najmä plynom, ako napr. argónom, aby Iiata ocel neprichádzala do kontaktu s kyslíkom a aby tým nedochádzalo knežiadúcej oxidácii ocele. Tvar vloženého telesa a nádoby je pritom opät0014 Ďalej sa bližšie vysvetľujú možné uskutočnenia vloženého telesapodľa vynálezu na základe výkresov.obr.2 Prierez vloženým telesom podľa vynálezu v ešte nie celkomobr. 3 Prierez vloženým telesom podľa obr. 2 v takmer celkom naplnenomobr. 4 Prierez pretekajúcim vloženým telesom podľa obr. 2 a 3obr. 6 Vložené teleso s krytom ohnutým okolo čelných strán bočných stien obr. 7 Vložené teleso s krytom zasunutým zo strany do štrbinyobr 9 Prierez prvým uskutočnením krytu pre vložené telesoobr. 10 Prierez druhým uskutočnením krytu pre vložené telesoobr. 11 Pohľad zhora na kryt podľa obrázku 10obr. 12 Pohľad zhora na tretie možné uskutočnenie krytuobr. 13 Prierez ďalším uskutočnením suzavretou nádobou a sgolierom

MPK / Značky

MPK: B22D 41/00, B22D 11/103

Značky: těleso, nádobě, metalurgickej, nárazovej, vložené, liatej, ochranu, plochy, ocele

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e2090-vlozene-teleso-na-ochranu-narazovej-plochy-liatej-ocele-v-metalurgickej-nadobe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vložené teleso na ochranu nárazovej plochy liatej ocele v metalurgickej nádobe</a>

Podobne patenty