Predmet odolný proti prerezaniu

Číslo patentu: E 19197

Dátum: 07.04.2011

Autori: Verdaasdonk Peto, Henssen Giovanni Joseph Ida

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka predmetu, ktorý zahŕňa poťah odolný proti prerezaniu, ktorý obsahuje polymérnu matricu a zložku odolnú proti prerezaniu distribuovanú vpolymérnej matrici. Vynález sa ďalej týka spôsobu zlepšenie odolnosti predmetu proti prerezaniu a kvapalnejkompozície vhodnej na potiahnutíe predmetu.Predmet, ktorý zahŕňa poťah odolný proti prerezaniu, je známy napriklad z US 6 080 474,ktorý opisuje polyméme predmety, ako je textil vo forme ochranných odevov, najmä rukavíc. Uvedené predmety sú potiahnuté elastomérnym poťahom odolným proti prerezaniu, ktorý obsahuje elastomér a tvrdé plnivo, ktoré má hodnotu podľa Mohsovej stupnice aspoň okolo 3. Tvrdé plnivo je vo forme častíc, napr. doštičiek, ihličkovitých častíc, častíc s nepravidelným tvarom a guľatých častíc. Výhoda použitia takého poťahu je vtom, že sa zlepší odolnosťpredmetu proti prerezaniu, to znamená odolnosť predmetu proti rezacím pôsobeniam alebopohybom. US 4 578 826 opisuje flexibilný, mikroporézny, hydrofóbny a oleofóbny ochranný textilny plášť na pokmie rúk vytvoreny z polyesteru, polyamidu, polyaramidu, bavlny alebo umelého hodvábu, ktory je ponoreny V kvapalnej kaši zloženei z anorganickjłch vystužených mikrovlákien a polymérngj matrice. Uvedenými anorganickými míkrovláknami sú sklo, kov,alumina a titanát draselný. US 4 578 826 konkrétne uvádza sklenené mikrovlákna, ktoré majú priemernú dĺžku 50 až 3000 mikrometrov a priemery v rozsahu 0,4 až 4 mikrometrov,konkrétnejšie 0,4-1,2 mikrometrov, a pričom titanát draselný má dĺžku 5-25 mikrometrov a priemer 0,1-0,5 mikrometra.Bolo však vypozorované, že sa odolnosť známych predmetov proti prerezaniu, ako sú predmety z US 6 080 474, môže ďalej zlepšiť. Najmä bolo vypozorované, že pre aplikácie,kde sa narazí na rezacíe sily zvýšenej veľkosti, nemusí byť odolnosť uvedených predmetovPreto môže byť cieľom vynálezu poskytnúť potiahnuté predmety, ktoré majú aspoň rovnakú odolnosť proti prerezaniu ako známe predmety, ktoré zahŕňajú poťahy odolné proti prerezaniu. Ďalším cieľom vynálezu môže byť poskytnutie predmetov, ktoré majú zvýšenú odolnosť proti prerezaniu v porovnaní s odolnosťou proti prerezaniu známych predmetov, ktoré zahŕňajú poťahy odolné proti prerezaniu.Vynález opisuje predmet, ktorý obsahuje látku a poťah umiestnený na povrchu látky, kde uvedený poťah odolný proti prerezaniu obsahuje polymému matricu a zložku odolnú protiprerezaniu distribuovanú vpolymémej matríci, pričom uvedenou zložkou odolnou protiprerezaniu je množstvo vlákien, ktoré obsahujú l - 90 objemových zložky odolnej proti prerezaniu vzhľadom na objem polyméme matrice a ktoré majú pomer priememej dĺžky (L) k priemernému priemeru (D), to znamená L/D, aspoň 10 a kde priemerny priemer 1 D) zložky odolnej proti prerezaniu je v rozsahu 5 a 50 mikrónov.Bolo vypozorované, že predmet podľa vynálezu má dobré vlastnosti, pokial ide o odolnosť proti prerezaniu. Tiež bolo vypozorované, že je predmet podľa vynálezu účinný pri zastavení ostrého predmetu, v priebehu napr. rezacieho alebo dokonca sekacieho pohybu, pretože je tu vysoká pravdepodobnosť, že uvedený ostrý predmet narazí vo svojej rezacej dráhe na vlákna,ktoré tvoria zložku odolnú proti prerezaniu. Ďalej bolo vypozorované, že má predmet podľa vynálezu odolnosť proti prerezaniu aspoň podobnú s odolnosťou proti prerezaniu známych predmetov, ktoré zahŕňajú známe poťahy odolné proti prerezaniu. Najmä je predmet podľa vynálezu odolný proti rezacím silám zvýšenej veľkosti, napr. rezacím silám v rozsahu 5 cN a 15 cN (merané na testeri na zistenie ochranného výkonu pri rezaní, to znamená CPP testra (z angl. Cut Protection Performance) podľa nomiy ASTMFl 790-05). Predmet podľa vynálezu sa tiež vhodne používa pri aplikácii, kde sa obvykle narazí na také rezacie sily zvýšenejveľkosti, napr. pri aplikáciách pre Sklársky alebo oceliarsky priemysel.Výrazom vlákno sa v tomto texte rozumie podlhovasté teleso, ktoré má pomer priememej dĺžky (L) k priemernému priemeru (D), to znamená L/D, aspoň 10, pričom priemerný priemer(D) vlákna je v rozsahu 5 a 50 mikrónov. Výrazom množstvo vlákien sa vtomto texte rozumie, že predmet podľa vynálezu obsahuje 1 - 90 objemových zložky odolnej protiprerezaniu vzhľadom na objem polymémej matrice, výhodne 1 - 70 obj., ešte výhodnejšie lV uskutočnení podľa vynálezu má predmet poťah odolný proti prerezaniu umiestnený na aspoň jednom jeho povrchu. Uvedený aspoň jeden povrch môže byť čiastočne alebo celkom pokrytý uvedeným poťahom. Je výhodné, keď je poťah odolný proti prerezaniu umiestnenýna aspoň tom povrchu, ktorý má najvyššiu pravdepodobnosť, že bude vystavený rezacímsilám, pôsobeníu alebo procesom. Napríklad, keď je predmetom rukavica, je výhodným povrchom rukavica, ktorá sa má potiahnuť, aspoň ten povrch, ktorý pokrýva dlaň ruky nositeľa, ktorá je obvykle väčšinou vystavené rezacím pôsobeniam. Altematívne môže byť uvedená rukavica potiahnuté iba na kĺboch, potiahnutá na prstoch alebo môže byť tiež tak, žeje celý povrch rukavice potiahnutý poťahom odolným proti prerezaniu.Výhodne je uvedený poťah odolný proti prerezaniu umiestnený na aspoň vonkajšom povrchu predmetu podľa vynálezu. Výrazom vonkajší povrch sa V tomto texte rozumie povrch pred obdržaním poťahu odolného proti prerezaniu, pričom je tento povrch vystavený rezacej sile,rezaciemu pôsobeníu alebo rezaciemu procesu vprvom rade. Vonkajší povrch predmetu podľa vynálezu môže byť čiastočne alebo celkom pokrytý poťahom odolným proti prerezaniu. Ak je uvedený vonkajší povrch pokrytý uvedeným poťahom čiastočne, je výhodné, keď sú pokrytýmí oblasťami tie oblasti, ktoré sú najčastejšie vystavované rezacímVýrazom poťah odolný proti prerezaniu umiestnený na aspoň jednom povrchu predmetu podľa vynálezu sa vtomto texte rozumie tak, že poťah pokrýva aspoň čiastočne uvedený aspoň jeden povrch. Môže to byť tiež tak, že v závislosti od procesu poťahovania použitom k naneseniu uvedeného poťahu na uvedený povrch, môže časť poťahu tiež predmet podľa vynálezu impregnovať. ĺmpregnovaná časť môže byť bez zložky odolnej proti prerezaniu alebo môže obsahovať uvedenú zložku odolnú proti prerezaniu. Vo výhodnom uskutočnení poťah odolný proti prerezaniu impregnuje predmet podľa vynálezu, pričom impregnovaná časť je asi v podstate bez zložky odolnej proti prerezaniu a pričom uvedeným predmetom je výhodne rukavica. Bolo vypozorované, že rukavica podľa takého uskutočnenia má zvýšený komfort a flexibilitu ako aj dlhšiu životnosť, to znamená je zvýšená stabilita poťahu naPoťah odolný proti prerezaniu môže tiež byť aspoň čiastočne, avšak najvýhodnejšie celkom,prilepený k uvedenému aspoň jednému povrchu predmetu podľa vynálezu. Bolo vypozorované, že celkom prilepený poťah má zvýšenú stabilitu a predĺžené využitie v porovnaní s čiastočne prilepenými poťahmi. Priľnavosť poťahu odolného proti prerezaniu k uvedenému povrchu sa môže dosiahnuť použitím spojovacej vrstvy, napr. lepidla, fyzikálnym ošetrenímpovrchu, napr. vzariadení pre ošetrenie plazmou, a/alebo chemicky, napr. vrúbľovaním namolekuly uvedeného povrchu, aby sa podporila adhézia poťahu. Také metódy bežne používané na podporu adhézie poťahov kpovrchu sú vodbore dobre známe. Priľnavost poťahu odolného proti prerezaniu kuvedenému povrchu je možné tiež dosiahnuť vďakafyzikálnym silám, ktoré pôsobia medzi uvedeným poťahom a uvedeným povrchom.Poťah odolný proti prerezaniu použitý v predmete podľa vynálezu obsahuje polymérnu matricu. Výhodnými polymémymi matrícami sú matrice, ktoré zahŕňajú elastmérny polymér,ktorého príklady zahŕňajú prírodnú gumu, syntetickú gumu a termoplastické elastoméry. Konkrétne príklady vhodných elastomémych polymérov zahŕňajú polyvinylchlorid, polyuretán, nitrilovú gumu, vinylovú gumu, polyízoprén, neoprén, chloroprén a silikón. Výhodné elastoméme polyméry na použitie v tomto vynáleze zahŕňajú polyuretán, polyvinylchlorid a silikónovú gumu. Najvýhodnejším elastomémym polymérom je vo vode rozpustný polyuretán, aby sa zabránilo použitiu nežiaducich rozpúšťadiel pri manipulácii s uvedenýmiVýhodne má uvedený poťah odolný proti prerezaniu priememú hrúbku aspoň 0,3 mm,výhodnejšie aspoň 0,2 mm, najvýhodnejšie aspoň 0,1 mm. Uvedená hrúbka je výhodne nanajvýš 5 mm, výhodnejšie nanajvýš 3 mm, najvýhodnejšie nanajvýš l mm. Výhodne je priememá hrúbka poťahu odolného proti prerezaniu na predmete podľa vynálezu v rozsahu 0,1 a 1 mm, výhodnejšie v rozsahu 0,1 a 0,5 mm, najvýhodnejšie V rozsahu 0,1 a 0,3 mm. Výrazom hrúbka poťahu odolného proti prerezaniu sa vtomto texte rozumie priememá hrúbka uvedeného poťahu, ked sa meria, napríklad, medzi povrchom predmetu nesúceho uvedený poťah a náprotivným povrchom poťahu. Pri meraní uvedenej hrúbky sa časť uvedeného poťahu, ktorá môže byť eventuálne impregnovaná do predmetu, nepočíta. Hrúbka uvedeného poťahu sa môže merať optickým alebo elektronickým mikroskopom na priečnych rezoch uvedeného poťahu. Priememá hrúbka sa môže vypočítať spriemerovaním väčšiehoVo výhodnom uskutočnení predmetu podľa vynálezu je zložkou odolnou proti prerezaniu tvrdá zložka, ktorá má hodnotu tvrdosti podľa Mohsovej stupnice aspoň 2, pričom uvedenou tvrdou zložkou je množstvo tvrdých vlákien, ktoré majú L/D aspoň 10. Výhodne má tvrdá zložka hodnotu tvrdosti podľa Mohsovej stupnice aspoň 3, najvýhodnejšie aspoň 4, najvýhodnejšie aspoň 5. Uvedenou tvrdou zložkou je množstvo tvrdých vlákien, ktoré sú

MPK / Značky

MPK: A41D 19/00

Značky: odolný, prerezaniu, proti, předmět

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e19197-predmet-odolny-proti-prerezaniu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predmet odolný proti prerezaniu</a>

Podobne patenty