Ponorný výparník s integrovaným výmenníkom tepla

Číslo patentu: E 1878

Dátum: 17.01.2003

Autor: Knoll Istvan

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka puzdra, obsahujúceho ponorný výparník nachádzajúci sa v puzdre vrátane najmenej jedného ponorného platňového výmenníka tepla, pričom ponorný platňový výmenník tepla má aspoň jedno prívodné hrdlo a najmenej jedno výpustné hrdlo pre sekundárnu chladiacu látku, pričom platňový výmenník tepla je postavený na dne puzdra, kde môže prúdiť okolo platňového výmenníka tepla primárna Chladiaca látka a sekundárna chladiaca látka môže prúdiť cez platňový výmenník tepla, a kde sa vrchná časť puzdra používa ako odlučovač kvapalín.0002 Použitie ponorného výparníka je známy spôsob prenosu tepla medzi dvoma oddelenými médiami. Jednýnl bežne známym spôsobonl je zabudovať cylindrický platňový výmenník tepla do cylindrického puzdra. Nad týmto puzdrom je upevnený odlučovač kvapalín, ktorý má väčšinou rovnaký rozmer ako puzdro, v ktorom sa nachádza platňový výmenník tepla. Toto riešenie má V porovnaní s inými tú nevýhodu,že zaberá veľa miesta na výšku, pričom výška tohto zariadenia spôsobuje veľký statický tlak, ktorý potláča vyparovanie, najmä pri nižších teplotách, čim sa znižuje efektívnosť. Navyše medzi výparníkom a odlučovačom kvapalín dochádza k strate tlaku, čo tiež znižuje kapacitu.0003 EP O 758 073 opisuje chladiace zariadenie v uzatvorenom chladiacom okruhu na chladenie prenosového chladiaceho média, najmä vody/soľankovej zlúčeniny, v chladiacom okruhu kompresor nasávajúci plynné chladivo z expanznej nádoby výparníka, stláčajúc uvedené chladivo a dodávajúc ho pri vysokom tlaku do kondenzátora,z ktorého sa po expanzii tlaku dodáva kvapalné chladivo cez kvapalný priestor expanznej nádoby výparníka do výparníka,v ktorom sa z chladného prenosného média odníma teplo ako výsledokodparovania chladiacej látky a z ktorého sa splynené chladivododáva opäť do výparného priestoru expanznej nádoby výparnika,pričom povrch výmenníka tepla je navrhnutý ako platňový Výmenník tepla s médiom dopravovaným V krížovom prúde a v protiprúde jedného voči druhému, pričom je umiestnený V kvapalnom priestore expanznej nádoby výparníka, kde je povrch výmenníka tepla platñového Výmenníka tepla ponorený do expanznej nádoby výparníka, ktorá je navrhnutá ako tlaková nádoba tak, že napájacie hrdlo a Výtokové hrdlo sú umiestnené na jednej strane a odchyľovacia komora pre studené prenosné médium, ktoré prúdi horizontálne cez platňový výmenník tepla, je umiestnená na druhej strane, mimo plášťa expanznej nádoby výparnika a vytvorené je definované prepadové potrubie pre chladivo cirkulované prirodzenou cirkuláciou vplyvom gravitácie medzi dvoma bočnými stenami platňového výmenníka tepla a k nemu paralelnými plášťovými stenami expanznej nádoby výparníka. 0004 V tomto riešení je časť výmenníka tepla umiestnená mimo expanznej nádoby výparníka. Rôzne časti výmenníka tepla sú vystavené rôznym tlakom časť mimo kotla je vystavená atmosférickému tlaku, pričom časť vo vnútri kotla je vystavená výparnému tlaku nachádzajúcemu sa vo vnútri kotla. V závislosti od použitého chladiaceho média môže byť rozdiel tlakov veľmi veľký. Výmenník tepla má tvar škatule pričom tento tvar necháva okolo neho veľa nevyužitêho priestoru, najmä pod Škatuľou a pozdĺž jej dvoch strán. Tento priestor naberá veľký objem nepoužitého chladiaceho média. Pevnosť výmenníka tepla V tvare škatule nie je dostatočná,ak dôjde k veľkému tlakovému rozdielu. V jednom uskutočnení je pasívny objem znížený objemami vonkajších filtrov umiestnených pri dne kotla. Statický tlak okolo výmenníka tepla je relatívne vysoký kvôli stojatému kotlu, a statický tlak znižuje vyparovanie, pretože parné bubliny vytvorené vyparovaním majú menšie rozmery.0005 US 4 437 322 opisuje agregát výmenníka tepla pre chladiaci systém. Ten agregát má konštrukciu jednej nádoby s odparovačom, kondenzátorom a prudkým rýchlym podchladzovačom. Doska vo vnútripuzdra oddeľuje výparník od kondenzátora a podchladzovača a časť vo vnútri nádoby oddeľuje kondenzátor od prudkého rýchleho podchladzovača. Agregát výmenníka tepla zahŕňa cylindrické puzdro,ktoré má veľa rúrok, ktoré sú usporiadané paralelne s pozdĺžnou osou cylindrického puzdra.0006 Umiestnením rúrok do puzdra sa stratí tlakový rozdiel nad výmenníkom tepla, ale keďže je výmenník tepla tvorený pozdĺžnymi rúrkami, jeho povrch sa zmenší. Nad výmenníkom tepla je len obmedzený priestor a teda len malé množstvo tekutého chladiva by sa z nádoby mohlo vysať.0007 Agregát výmenníka tepla je tiež popísaný v US 4 073 340. Výmenník tepla typu tvarovanej platne so stohom relatívne tenkých medzi priestorových teplo prenášajúcich platní. Platne výmennika tepla sú zostavené tak, aby určovali zostavy viacnásobných protiprúdových kvapalinových prietokov pre dve oddelené kvapalinové médiá, ktoré sa medzi sebou navzájom striedajú. Prietoky jednej zostavy sú V spojení s protiľahlými početnými otvormi na protiľahlých stranách jadrovej matrice. Prietoky druhej zostavy prechádzajú cez stoh pozdĺž sústavy rúrok V protiprúdovom rozložení a spájajú sa s výtokovými a vstupnými kanálikmi uzavretého krytu. Zostava s dvoma proti sebe postavenými platňami predstavuje integrované sústavy rúrok pre jedno z kvapalných médií s danými otvormi a kvapalným prietokom určeným medzi platňami. Tretia pripojená platňa ďalej určuje prietok pre druhé kvapalné médiá pretekajúce medzi vstupnými a výtokovými kanálikmi krytu. Rôzne kvapalinové prietoky môžu byť vybavené prvkami prietokového odporu,ako sú odrazové platne na zlepšenie výkonnosti prenosu tepla medzi priľahlými protiprúdovými kvapalinami. V každej zostave vyrovnaných otvorov sú vytvorené objímky, striedavo veľké a malé, a to vkladaním do seba tak, aby otvory tvorené priľahlými platñami premosťovali vnútorné priestory medzi platňami. Takáto konštrukciakvapalinových kanálov, ktoré sú zavreté k vonkajšku medzi platňami vymenníka tepla. Pri výrobe jadrovej matrice sú časti tvorené a čistené a zliatina na tvrdé spájky je nanesená na ne pozdĺž povrchov, aby sa spojili. Časti sa potom stohujú prirodzeným hniezdovým usporiadanim s následným tvrdým spájkovanim v peci s riadenou atmosférou. Tvrdé spájkovanie sa uskutoční ľahko kvôli scaling konštrukcii opísaného hniezdového usporiadania.0008 Tento Výmenník tepla je navrhnutý na výmenu tepla zo vzduchu do plynu. Ak sa platne používajú vo výparniku, tvar platní vedie do puzdra obsahujúceho veľký objem nepoužitého chladiva.0009 Vynález opísaný v W 0 97/45689 sa týka výmenníka tepla, ktorý má stoh platní a obsahuje prvé a druhé platne, ktoré sú striedavo zoradené v radách a medzi ktorými sú vytvorené prvé a druhé kanály,pričom tieto kanály sú spojené cez prvé a druhé spojovacie oblasti na prvé a druhé spojovacie otvory. Prvé spojovacie otvory, prvé spojovacie oblasti a prvé kanály sú úplne oddelené od druhých. Prvé a druhé platne majú každé na oboch stranách množstvo v podstate priamych hlavných kanálov, ktoré sú usporiadané paralelne V každej platni. Prvé kanály a druhé kanály pozostávajú z prvých a druhých hlavných kanálov a tretích a Štvrtých hlavných kanálov, ktoré vzájomne tvoria prvý uhol a sú tvorené na oboch stranách prvej spojovacej roviny a druhej spojovacej roviny vo forme polovičných kanálov, ktoré sú otvorené smeronl ku spojovacej rovine. Štvrté hlavné kanály a druhé hlavné kanály sú vytvorené na jednej strane prvej platne a druhej platne a prvé hlavné kanály a tretie hlavné kanály sú vytvorené na druhej. Platne sú kovové pláty, ktorých hlavné kanály na oboch stranách majú tvar lemov, ktoré sa vyskytujú na jednej strane kovového plátu ako priehlbiny a na druhej ako švíkové výstupky. Na jednej strane kovového plátu je pozdĺž okraja zabezpečený dotykový povrch a na druhej dve dotykové oblasti,z ktorých každá uzatvára prietokový otvor s oblúkom tak, žespojením kovových platov rovnakými stranami alebo rovinami v každom

MPK / Značky

MPK: F25B 39/02, F28D 9/00

Značky: integrovaným, výmenníkom, výparník, ponorný, tepla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e1878-ponorny-vyparnik-s-integrovanym-vymennikom-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ponorný výparník s integrovaným výmenníkom tepla</a>

Podobne patenty