Cestné vozidlo s pomocným zariadením

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Výnález sa týka cestného vozidla obsahujúceho hnací mechanizmus so spaľovacím motorom, elektrickým generátorom, prevodom na pohon elektrického generatora spaľovacím motorom a pomocnézariadenie, ktoré môže byť poháňané elektrickým generátorom.Dokument DE-A-2 213 303, o ktorom sa predpokladá, že predstavuje najbližší predchádzajúci stav techniky, opisuje cestné vozidlo obsahujúce hnací mechanizmus so spaľovacím motorom, elektrickým generátorom, prevodom na pohon elektrického generátora spaľovacím motorom a pomocné zariadenie, ktoré môže byť poháňané elektrickým generátorom, vyznačujúce sa tým, že prevod obsahuje prevodovku s plynule meniteľným prevodom so vstupným hriadeľom,ktorý je spojený so spaľovacím motorom a Výstupný hriadeľ, ktorý je spojený s elektrickým generátorom, riadiacim prostriedkom na nastavenie prevodového pomeru prevodovky s plynule meniteľným prevodom a aspoň jeden snímač na zisťovanie charakteristiky pomocného zariadenia, ktorý je spojený s riadiacim prostriedkom tak, že prevodovka s plynule meniteľným prevodom môže byťovládaná na základe charakteristiky zistenej uvedeným snímačom.Také cestné vozidlo je známe. Elektrický generátor, ktorý je poháňaný spaľovacím motorom, obvykle vznetovým motorom, dodáva energiu na poháňanie pomocného zariadenia. Energia môže mať napätie napríklad 200 až 400 V pomocným zariadením IHÓŽG byť napríklad chladiaci aqregát na chladenie chladeného priestoruPomocné zariadenie obvykle nie je v nepretržitej prevádzke. Napríklad v prípade cestného vozidla s chladeným priestorom musí byť chladiace zariadenie V prevádzke len V intervaloch v závislosti na teplote V chladenom priestore. Chladiace zariadenie je preto pravidelne vypínané. To je spojené sospínacími javmi, ktoré vytvárajú pomerne vysoké zaťaženie, aktoré v dôsledku toho majú nepriaznivý vplyv na životnosť aCieľom vynálezu je poskytnúť cestné vozidlo uvedeného typu,ktoré nemá tieto nevýhody. Uvedený cieľ je dosiahnutý tým, že prevod obsahuje prevodovku s plynule meniteľným prevodom so vstupným hriadeľom, ktorý je spojený so spaľovacím motorom a výstupným hriadeľom, ktorý je spojený s elektrickým generátorom,riadiacim prostriedkom na nastavenie prevodového pomeru prevodovky s plynule menitelným prevodom a aspoň jeden snímač na zisťovanie charakteristiky spaľovacieho motora, prevodovky s plynule meniteľným prevodom, elektrického generátora a/alebo pomocného zariadenia, pričom každý snímač je spojený s riadiacim zariadením tak, že prevodovka s plynule meniteľným prevodom môže byť riadená na základe charakteristiky zistenej aspoň jednýmuvedené ako príklady pomocných zariadení.Výhodou takého vozidla je, že správanie pri štarte môže byť významne zlepšené a môže mať viac povahu màkkého spúšťania ako prudkého spustenia. V tejto spojitosti môže byť využitý- detekovanie potreby výkonu pre pomocné zariadenie,- zníženie prevodového pomeru a otáčok výstupného hriadeľa prevodovky s plynule meniteľným prevodom, keď nie je detekovaná žiadna požiadavka, alebo malá požiadavka na- detekovanie rastu požiadavky na výkon,- zvýšenie prevodového pomeru prevodovky s plynule meniteľným prevodom nejaký čas po detekovani rastu požiadavky navýkon. Spôsob činnosti môže obsahovať najmä nasledujúce kroky- detekovanie, či pomocné zariadenie je zapnuté alebo- zníženie prevodového pomeru a otáčok výstupného hriadela prevodovky s plynule meniteľným prevodom pri detekovaní, žepomocné zariadenie bolo vypnuté. Môzu byť tiež vykonané nasledujúce kroky- detekovanie, či pomocné zariadenie je zapnuté alebo- zvýšenie prevodového pomeru a otáčok výstupného hriadeľa prevodovky s plynule meniteľným prevodom pri detekovaní, žepomocné zariadenie bolo zapnuté.V známom spôsobe môže mať prevodovka s plynule menitelným prevodom hnaciu remenicu, ktorá je spojená so vstupným hriadeľom, hnacou remenicou, ktorá je spojená s výstupným hriadelom, pričom každá z remenic má dva kotúče, ktoré uzavierajú drážku V tvare V, a ktoré majú premennú vzdialenosť,a pružný nekonečný diel, ktorý je vsadený V drážkach tvaru V remenic. Kotúče hnacej remenice môžu byť pohyblivé navzájom na seba a od seba pomocou elektromechanického ovládacieho prostriedku, ktorý je spojený s riadiacim prostriedkom.Elektromechanický ovládací prostriedok môže obsahovať elektrickýmotor, ktorý poháňa s nim spojenú závitovú tyč, pričom elektrický motor je spojený s riadiacou jednotkou. Kotúče poháňanej remenice môžu mať predpinaci prostriedok napritláčanie uvedených kotúčov navzájom na seba pružinovýmV spojení s riadením pomocného zariadenia môžu mať remenice snímače na určenie ich otáčok. Ďalej aspoň jedna z remeníc môžemať snímač na určenie polohy jedného z kotúčov remenice.Ako je uvedené vyššie, uvedeným pomocným zariadením môže byť najmä chladiace zariadenie. V prípade známych chladiacich zariadení je generátor spojený priamo s kľukovým hriadeľom primárneho vznetového motora nákladného automobilu, na ktorom bol namontovaný chladený priestor. V dôsledku tohto usporiadania generovaný chladiaci výkon je priamo úmerný otáčkam motora. V tejto súvislosti sa musí uvažovať so skutočnosťou, že chladiaci systém pracuje dobre len keď elektrická energia dodávaná elektrickým generátorom má napätie S kmitočtom, ktorý je V určitom rozsahu. Výsledkom týchto predpokladov je, že chladiaci systém je vypínaný, ked striedavé napätie dodávané elektrickým generátorom má kmitočet, ktorý je nižší ako 25 Hz. Ďalej otáčky elektrického generátora musia zostať pod hornou hranicou 4 500 otáčok za minútu, aby bol chladiaci systémV praxi to znamená, že chladenie je vypínané, ked motor beží naprázdno alebo má otáčky vyššie ako l 875 otáčok za minútu. To je veľmi nevýhodne, zvlášť V podmienkach mestskej dopravy bolo zistené, že chladiace zariadenie je vypnuté viac ako polovicu času. To je viac nevýhodné, pretože to je presne v mestskej doprave a tiež v ďalších dopravných situáciách, kde je pomalý prúd vozidiel, ako pri jazde V dopravných zápchach, ked jepotrebné zvlášť veľké chladenie.V spojení s rovnomernou, nepretržitou činnosťou chladiaceho zariadenia je preto žiaduce vyrábať elektrický prúd, ktorý má V podstate konštantný kmitočet a napätie. To znamená, že elektrický generátor musí byť poháňaný pri v podstate konštantných otáčkach prednostne 3 OOO otáčok za minútu. To jedosiahnuté opatreniami na nastavenie stupňa pre konštantné

MPK / Značky

MPK: F16H 61/00, B60K 25/00

Značky: vozidlo, pomocným, cestné, zariadením

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e1857-cestne-vozidlo-s-pomocnym-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cestné vozidlo s pomocným zariadením</a>

Podobne patenty