Blokovacie zariadenie sklopného operadla chrbta sedadla

Číslo patentu: E 17930

Dátum: 12.04.2012

Autori: Teufel Ingo, Schumann Kai

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vzťahuje na blokovacie zariadenie sklopného operadla chrbta sedadla, najmä zadného sedadla v motorovom vozidle, s puzdrom blokovania, v ktorom je usporiadaný ručný ovládač, výkyvný okolo osi výkyvu medzi zablokovanou polohou a odblokovanou polohou,pomocou tohto ovládača je možné spolu unášat blokovaciu západku medzi uzatvorenou polohou a otvorenou polohou, s blokovacím prvkom, ktorý je pomocou uzamykateľnej zámky manuálne pohyblivý medzi zablokovanou polohou, blokujúcou ručný ovládač vo svojejzablokovanej polohe, a uvoľnenou polohou, pri ktorej je ručný ovládač uvoľnený. Stav technikyTakéto blokovacie zariadenie slúži nato, aby sa zaistilo sklopné operadlo chrbta vo svojej vztýčenej polohe, aby tak nemohlo dôjsť knechcenému sklopeniu tohto operadla chrbta.Sklopenie operadla chrbta však umožňuje vytvoriť väčší nákladový priestor.Možnosť uzamknúť operadlo chrbta, nachádzajúce sa vo svojej vztýčenej polohe, má napr. u zadného sedadla ten účel, aby sa zabránilo vniknutiu z priestoru pre cestujúcich do priestorupre batožinu. V dôsledku toho znamená táto možnosť uzatvorenie aj zaistenie proti krádeži.Na ten účel je známe vytvoriť blokovací prvok ako lineáme posuvnú blokovaciu závoru,pomocou ktorej je možné zablokovať možnost výkyvu ručného ovládača vjeho zablokovanejpolohe. Toto uskutočnenie vyžaduje veľký konštrukčný priestor.Zo spisu US 4,813,722 je známe Uzamykateľné blokovacie zariadenie, pri ktorom nie jemožné v uzatvorenom stave dosiahnut výkyv ručného ovládača.Zo spisu DE 101 46 528 A 1 je známe Uzamykateľné blokovacie zariadenie tohto druhu, pri ktorom je pri uzatvorenom stave možný výkyv ručného ovládača, bez toho aby pritom došlo kspoločnému unášaniu uzatváracej západky. Podobne blokovacie zariadenie je tiež zverejnené vspise DE 199 16 223 Cl.Úlohou vynálezu je preto vytvoriť blokovacie zariadenie druhu, uvedeného v úvode, ktore vyžaduje malý konštrukčný priestor a potrebuje iba málo jednoducho vyhotovených konštruk čných dielov. RiešenieTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená V spojení s význakmi predvýznakovej časti tým že blokovacím prvkomje závora zámky, výkyvne uložená v puzdre blokovania okolo osi závory medzi zablokovanou polohou a uvoľnenou polohou, ktorá je vybavená uvoľňovacím vybraním a blokovacím vybraním, a tým že ručný ovládač je vybavený blokovacím čapom, ktorý v uvoľnenej polohe závory zámky vyčníeva do uvoľňovacieho vybrania a je pri výkyve ručného ovládača voľne pohyblivý medzi zablokovanou polohou a odblokovanou polohou do uvoľňovacieho vybrania, a ktorý v zablokovanej polohe závory zámky, ako aj V zablokovanej polohe ručného ovládača vyčníeva do blokovacieho vybrania a je zablokovaný proti výkyvu doodblokovanej polohy, V dôsledku možnosti výkyvu závory zámky je potrebný iba malý konštrukčný priestor, V ktorom sa závora zámky pohybuje.Vytvorenie uvoľňovacieho vybrania a blokovacieho vybrania v závore zámky, ako aj použitie blokovacieho čapu ručného ovládača vedie kjednoduchému vytvoreniu spoločne pôsobiacichsúčastí závory zámky a ručného ovládača.Kompaktné usporiadanie sa dosiahne vtedy, keď sa os závory rozprestiera priečne na osZávora zámky, zaistená proti axiálnemu posunutiu, môže obsahovať rovnobežne vzhľadom na os závory prebiehajúce, uvoľňovacie vybraníe tvoriace uvoľňovaciu drážku, ktorá je v uvoľnenej polohe závory zámky privrátená kručnému ovládaču a do ktorej vyčníeva blokovací čap, pričom jeden koniec uvoľňovacej drážky ústí do aspoň čiastočne radiálne po obvode vedenej, blokovacie vybraníe tvoriacej, blokovacej drážky, ktorá tvorí bočnú stenu blokovacieho dorazu, na ktorý dosadne pri blokovaní blokovací čap pre pohyb ručnéhoovládača zo zablokovanej polohy do odblokovanej polohy.Ďalej potom nie je vdôsledku toho pri ovládaní ručného ovládača možné závom zámky uzamknúť.V dôsledku krátkej dráhy výkyvu závory zámky sa pritom pohybuje blokovací čap relatívne zuvoľňovacej drážky do blokovacej drážky a opačne.Axiálne zaistenie závory zámky pritom zabraňuje posunutíu závory zámky, ak je urobený pokus, pri blokovacom čape, nachádzajúcom sa v blokovacej drážkc, pohnúť ručným ovlá dačom zo zablokovancj polohy do odblokovanej polohy.Pritom sa aj značné sily zachytia jednoduchým spôsobom vtedy, keď je závora zámky vybavená radiálne vyčnievajúcim zaisťovacím nástavcom, ktorý sa vzablokovanej polohe závory zámky opiera o aspoň jeden na puzdre pevne usporiadaný zaisťovací doraz a axiálne vzhľadom na os závory dolieha silou na závoru zámky blokovací čap, ktorý je pomocouručného ovládača zavedený do odblokovanej polohy.Súčasne sa dosiahne jednoduchá možnosť namontovať závoru zámky jej jednoduchýmAko pre možnosť uzamknúť blokovacie zariadenie, tak aj za účelom výkyvu závory zámky je možne závorou zámky výkyvne pohybovať pomocou valca zámky, ovládaného kľúčom, medzi uvoľnenou polohou a zablokovanou polohou.Ak je valec zámky zaístený proti možnosti axiálneho posunutia a ak je výkyvne uložený okolo osi závory v puzdre blokovania alebo vo vedení valca zámky, a ak zaberá valec zámky s čapom zámky, rovnobežným s osou závory a vyčnievajúcim smerom k závore zámky,axiálne do príslušného vybranía zámky V závore zámky, potom vedie koaxiálne usporiadanie valca zámky a závory zámky k potrebe malého konštrukčného priestoru pre zástavbu. Okrem toho dôjde pri samotnej montáži valca zámky automaticky a tým aj montážne jednoducho naprepojenie so závorou zámky.Ak je závora zámky pružne zaťažená predopnutou pružinou vo svojej uvoľnenej polohe,potom je valec zámky po zavedení do svojho vedenia v puzdre blokovania nútene držaný voPritom sa dosiahne integrované konštrukčné usporiadanie s malou potrebou priestoru pre zástavbu vtedy, ak je pružina tvorená skrutkovitou pružinou, ktorej jeden koniec je opretý na závore zámky a jej druhý koniec na puzdre blokovania, pričom táto pružina je uložená vkoaxiálnej valcovej komore závory zámky, zktorej vyčnieva druhý koniec skrutkovitejpružiny von štrbinou, usporiadanou na časti obvodu komory.Ak má byť blokovacie zariadenie transportovateľne bez valca zámky a pritom má byť závora zámky držaná bez možnosti pootočenia vo svojej správnej polohe pri zástavbe, môže byť závora zámky vybavená lôžkom pružiny, ktoré je pohyblivé zradiálne od závory zámky vystupujúcej montážnej polohy proti pôsobeniu sily pružiny do radiálne nevystupujúcej úžitkovej polohy, a vo svojej montážnej polohe vyčnieva svojim radiálne vystupujúcimvoľným koncom do úložnej drážky puzdra blokovania, ktoráje rovnobežná s osou závory.Naviac môže byť jednoducho lôžkom pružiny svojim jedným koncom na závore zámky pevne usporiadané radiálne voľne vyčnievajúce rameno pružiny, ktoré vo svojej uvoľnenej montážnej polohe vyčnieva svojim druhým radiálnym koncom zo závory zámky a pomocou zavedenia axiálnej sily je ho možné vychýlíť zjeho radiálnej montážnej polohy do jehoúžitkovej polohy, v ktorej prebieha vzhľadom na os závory v uhle, odchyľujúcom sa 0 90 °.Ak je pritom zaťažené rameno pružiny v smere od voľného konca čapu valca zámky,nachádzajúcej sa vo svojej zastavanej polohe v puzdre blokovania, vo svojej úžitkovej polohe, potom dôjde nutne spolu so vstavbou valca zámky tiež k vychýleniu ramena pružiny.Ak tvorí operadlo chrbta deliacu stenu medzi priestorom pre cestujúcich a batožinovým priestorom motorového vozidla, potom je možné pri operadle chrbta, nachádzajúcom sa v úžitkovej polohe, a pri zablokovanom blokovacom zariadení pomocou zámky túto polohuoperadlá uzamknúť. Potom nie je možné sa dostať z priestoru pre cestujúcich do priestoru preĎalej je vynález bližšie osvetlený na základe výhodného príkladu uskutočnenia, znázorneného na výkresoch. Vynález však nie je obmedzený na tento prñdad uskutočnenia. Na výkresoch

MPK / Značky

MPK: B60N 2/36, B60N 2/015

Značky: sklopného, chrbta, blokovacie, zariadenie, operadla, sedadla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e17930-blokovacie-zariadenie-sklopneho-operadla-chrbta-sedadla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovacie zariadenie sklopného operadla chrbta sedadla</a>

Podobne patenty