Zložené klzné tesnenia pre vysokotlakové spoje

Číslo patentu: E 17507

Dátum: 25.11.2011

Autor: Bizzarrini Giuseppe

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka oblastí spojov pre Vysokotlakové trubice a najmä sa týka0002 Podľa doterajšieho stavu techniky je utesnenie spojov medzi dutým hríadeľom a otvorom obvykle zabezpečené prstencovými gumovými tesneniami umiestnenými v prstencových štrbinách na vonkajšom povrchu hriadeľa. Časť gumového prstenca pred zostavením0003 V priebehu zostavovaniaje prierez tesnenia stlačený vo vnútri štrbíny, čím sa dosiahne utesnenie. Stlačenie tesnenia sa realizuje kvôli skosenej hrane vytvorenej na okraji otvoru. Tlakové namáhanie závisí od uhla skosenej hrany, čo znamená, že čím menší je uhol skosenej hrany, tým nižšie je tlakové namáhanie. Ztechnologických dôvodov uhol komory nemôže byt nižší ako 30 °.0004 Je nutné poznamenať, že V prípade, že otvor prináleží trubici, ktorá musi byť narezaná na určitú veľkosť, stane sa otvor oválnym v priebehu rezania, a skosená hrana musi byť vytvorená v tej chvili po rezam a pred zostavením. Z tohto dôvodu musí byť použitý nástroj,ktorý je tvorený rozširovacim kolíkom, ktorý kalibruje oválny otvor a frézou, ktorá vytvára skosenú hranu. Tu často nastáva stav, kde táto operácia je vykonávaná neúspešne alebo je dokonca vynechaná. V týchto stavoch sa tlakové namáhanie tesnenia stane veľmi vysoké,ostrý okraj otvoru môže poškodiť tesnenie alebo spôsobiť to, že otvor vystúpi z tesnenia, a povrch hríadeľa, ktorý sa stretáva soválnym otvorom, môže poškodiť vnútorný povrchotvoru, čo ohrozuje tekutinovú tesnosť spoja.0005 Zo stavu techniky sú známe riešenia, ktore vedú k obmedzeniu týchto problémov.0006 Patent č. EP 08 S 4997 Bl, ktorý sa týka zloženého tesnenia, vylučuje potrebu lôžok na hriadeli, čo znamená, že tu nie je žiadny kovový kontakt medzi hríadeľom a otvorom V priebehu zostavovania. Toto riešenie však zvyšuje vkladacie namáhanie, vyžaduje skosenú hranu na okraji otvoru vytvorenú odborným spôsobom a, v prípade odmontovania, tesnenie má sklon k tomu, že zostane vo vnútri otvoru, čím vytvára rad dodatočných problémov pre0007 Patent č. EPl 983245 Al sa týka konkrétneho profilu hriadeľa, ktorý eliminuje to, že sa otvor stretne stesnením, avšak vyžaduje to, že Vnútomý povrch otvoru je po zostavení deformovaný, aby sa radiálne pritlačilo tesnenie. Toto riešenie rieši väčšinu problémov, avšak toto riešenie sa iba obmedzuje na prípad, v ktorom otvor trubice môže byť ľahko deformovaný. Okrem toho deformovanie trubice (lisovanie) je zložitá operácia, ktorá0008 Dokument DE 660 l 12 C opisuje spoj podľa predvýznakovej časti patentového nároku l.0009 Hlavným cieľom tohto vynálezu bolo prekonať vyššie spomínané problémy, vylúčiťporuchové stavy tesnenia po zostavení medzi hriadeľom a otvorom, ako aj eliminovať potrebu0010 Cieľom skôr uvedeného je umožniť správne a bezpečné zostavenie bez nutnosti špecifického vybavenia a všeobecne znížiť na technicky možné minimum zaťaženie zostavy, okrem toho umožniť jednoduchú vizuálnu kontrolu umiestnenia tesnenia, ked je zostava0011 Vyššie spomínané je dosiahnuté podľa vynálezu poskytnutím zloženého tesnenia tvoreného v podstate gumovou časťou a tuhým prstencom (napr. vyrobeným z plastu, kovu, a pod.), ktorý má funkciu príruby a ktorá je vytvorená tak, že pritiahne samotné tesnenie z pokojovej polohy do pracovnej polohy prostredníctvom vonkajšej trubice alebo otvoru, ktorý je axiálne namontovaný na vnútomej trubici alebo hadicovom hrote. Stlačenie tesnenia, ktoré zabezpečuje tekutinovú presnosť, sa deje vďaka prítomnosti účelovo vytvorenej kužeľovejplochy na hadicovom hrote.0012 Lepšie pochopenie vynálezu sa dosiahne prečítaním nasledujúceho opisu, v ktorom sa odkazuje na priložené výkresy, ktoré ilustrujú čisto prostredníctvom neobmedzujúcichobr. l predstavuje schematické zobrazenie vynálezcovskej myšlienky tvoriacej základ vynálezu horná časť zobrazuje tesnenie v stlačenej konfigurácii na zabezpečenie tesnosti, zatiaľ čo spodná časť uvedeného tesneniaje v pokojovej polohe pred spojenímobr. ZA predstavuje axiálny pohľad vreze na prvé uskutočnenie spoja so spojením typuobr. 2 B predstavuje trojrozmemý pohľad zodpovedajúci predchádzajúcemu pohľadu obr. 3 A zobrazuje nejaké konštrukčné detaily zodpovedajúce obr. 2 Bobr. 3 B predstavuje celkový bočný pohľad na spoj typu posuvného uloženia na obr. 2 Aobr. 4 predstavuje pohľad podobný predchádzajúcemu pohľadu a zobrazuje variant vzhľadomobr. 5 predstavuje pohľad podobný pohľadu na obr. 2 A a zobrazuje variant, ktorý zobrazujeobr. 6-9 predstavujú pohľady vaxiálnom reze a zobrazujú postupnosť kroku druhéhouskutočnenia vynálezu, v ktorom prípevnenie spoja je typu lisovaného uloženia obr. l 0 predstavuje celkový bočný pohľad na spoj typu lisovaného uloženia na obr. 9 obr. l l predstavuje trojrozmemý pohľad na klznć tesnenie podľa tohto vynálezuobr. 12 a l 3 predstavujú trojrozmemý pohľad vaxiálnom reze resp. trojrozmemý celkový pohľad na tretie uskutočnenie vynálezu a zobrazujú kryt, v ktorom hadicový hrot je spojenýobr. l 4 a 15 predstavujú predný pohľad resp. pohľad V axiálnom reze na tretie uskutočnenie0014 Podľa tohto vynálezu je poskytnuté zložené tesnenie 7, ktore v podstate pozostáva z gumového prstenca 9, ktorý je pevne spojený sprírubou, ktorá je vyrobená ztuhého materiálu 8 (plastového alebo kovového alebo nejakého iného vhodného materiálu), pričom uvedene tesnenie má také telesné vytvorenie, aby utesnilo spojenie svôľou medzi dutýmhriadeľom 4 a otvorom 5, vo vnútri ktorého prúdi natlakovaná tekutina.0015 V prvom uskutočnení vynálezu, ktoré je opísané (Obr. 2 A-3 B),je tesnenie 7 vytvorené tak, aby bolo uložené vobvodovom lôžku l 0, ktoré je vytvorené na vonkajšom povrchudutćho hriadeľa 4 alebo hadicového hrotu, na ktorý sa v nasledujúcom texte taktiež odkazujeako na pokojové lôžko 10, takým spôsobom, že vonkajší priemer gumového prstenca 9,ktorý je umiestnený V uvedenom lôžku 10, je menší ako alebo je rovný priemeru samotnéhohriadeľa 4 aje menší ako priemer otvoru 5.0016 Podľa zvláštnych Charakteristik tohto vynálezu pokojové lôžko I 0 je zúžené kužeľovou šikmou stenou 12, ktorá vybieha kdruhej časti hriadeľa 4, na ktorú sa bude odkazovať ako na pracovné lôžko ll tesnenia 7. Pracovné lôžko ll má priemer, ktorý jeväčší, ako je priemer pokojového lôžka 10, a menší, ako je priemer samotného hriadeľa 4.0017 Vzhľadom na to, čo bolo uvedené, v priebehu vkladania v axiálnom smere hriadeľa 4 do otvoru 5, okraj otvoru 5 sa uvedie do záberu s prírubou 8 a axiálne posunie tesnenie 7 pozdĺž kužeľovej steny 12 z pokojového lôžka 10 do pracovného lôžka 1 l. Gumové tesnenie 9 je postupne stláčané medzi vnútomým povrchom otvoru 5 a vonkajším povrchom hriadeľa4 až do maximálneho stlačenia v pracovnom lôžku l l, aby sa zabezpečila tlaková tesnosť, 0018 V uvedenej konfigurácii hriadeľ 4 a otvor 5 sú ksebe pripevnené prostredníctvomznámych mechanických zariadení alebo systémov.0019 V zobrazenom príklade na konci hriadeľa 4, ktorý má byť vložený do otvoru S, sa predpokladá ďalšia časť so špeciñckou funkciou kalibračné lôžko SC. Toto lôžko má zrezanokužeľovú plochu so sklonom vhodným na obnovenie kruhovitosti otvoru trubice 5, ktorá bola narezaná na určitú veľkosť, V mieste, kde sa prierez stal oválnym.0020 Teraz sa odkazuje na obr. 2 A, kalibračnć lôžko SC je spojené s priľahlým pokojovým lôžkom ll prostredníctvom osadenia l 3, na ktorom spočíva okraj gumového prstenca 9, abysa zamedzilo neúmyselnému odpojeniu tesnenia 7 z hadicového hrotu 4.0021 Podľa vynálezu sa predpokladá, že keď sa vytvorilo spojenie, predný povrch príruby 8 je posadený tak, že sa opiera o účelovo poskytnuté osadenie 14, ktoré radiálne vybieha von Vsmere kolmom ku koncu pracovného lôžka l l.0022 Podľa vynálezu v prípade, že otvor je vytvorený vo vnútri vonkajšej trubice, na axiálne pripevnenie častí za ich spojením, aby sa dosiahol spoj, je poskytnutá tvarovaná objímka l 5,ktorá, na strane privrátenej k päte hadicového hrotu 4, je vybavená pripevñovacou plochou a,na opačnej strane, je vybavená kužeľovým lôžkom, vo vnútri ktorého kĺza kužeľový prstenec27 s vnútornými zubami l 6, ktoré sú vytvorené tak, že zvierajú vonkajší povrch uvedenej

MPK / Značky

MPK: F16L 13/14, F16L 23/16, F16L 41/08, F16L 37/092, F16J 15/02

Značky: vysokotlakové, klzné, spoje, zložené, tesnenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e17507-zlozene-klzne-tesnenia-pre-vysokotlakove-spoje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zložené klzné tesnenia pre vysokotlakové spoje</a>

Podobne patenty