Súprúdovo – protiprúdová regeneračná vápenná pec a spôsob jej prevádzkovania

Číslo patentu: E 17293

Dátum: 15.09.2010

Autor: Piringer Hannes

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka súprúdovo-protiprúdovej regeneračnej vápennej pece (v nemčine tiež GGR vápenná pec, z GIeichstrom-Gegenstromregenerativ-Kalkofeď) a spôsobu jej prevádzkovania.0002 Súprúdovo-protiprúdové regeneračné vápenné pece sa používajú na pálenie vápna a ako je znázornená na obr. 1, sú tvorené aspoň dvoma šachtami 1, 2, z ktorých každá obsahuje predhrievaciu oblast V, vypaľovaciu oblast B a chladiacu oblasť K. Obe šachty sú navzájom spojené prechodovým kanálom 3. Spaľovaný materiál sa do oboch šácht dodáva zhora a dolu je ako spálený materiál odoberaný. v0003 Obe šachty. súlprevádzkované striedavo ako vypaľovacia šachta a spalinová šachta. Do vypaľovacej šachty je privádzaný spaľovaci vzduch v rovnakom smere ako materiál a vznikajúce horúce spaliny sú spolu so zohriatym chladiacim vzduchom, privádzaným zdola, vedené prechodovým kanálom do spalinovej šachty, kde sú spaliny odvádzané hore v opačnomsmere ako materiál, ktorý pritom predohrievajú. Po uplynutí vopred stanovenejdoby, napr. 15 minút, sa funkcia oboch šácht obráti. To znamená, že zo spaľovacej šachty sa stane spalinová šachta a naopak. Tento postup umožňuje veľmi efektívne vypaľovanie vápenca v smere prúdenia spaľovacích plynov a regeneračné predhrievaníe vápenca proti smeru prúdenia horúcich spalín.0004 vplyvom rôznych rušivo pôsobiacich veličín, napriklad kolisavej výhrevnosti paliva, kolísavého obsahu uhličitanu v surovine alebo kolisavých tepelných strát pece, môže nastať potreba vykonávania dodatočne regulácie množstva paliva. Ďalšou rušivo pôsobiacou veličinou sú kerogénne zložky,ktoré sú často obsiahnuté vo vypaľovanom vápenci. Jedná sa o polymérny,organický materiál, z ktorého sa pri zahriati uvoľňujú uhľovodiky. Tieto kerogény však nie sú v surovine rozložené rovnomerne, takže je potrebnévykonávat dodatočnú reguláciu špecifického prívodu tepla k vápencu v rozsahu až 6, aby bola zaistená konštantná kvalita produktu.0005 Kvalita produktu je v prvom rade určená zvyškovým C 02 vo vypálenom vápne a jeho reaktivitou. Oba tieto parametre majú pokiaľ možno konštantne zodpovedať daným predpisaným hodnotám. Obe tieto vlastnosti vápna môžu byť však doteraz overované až v konečnom produkte, takže prípadná zmena regulácie môže prebehnúť až po uplynutí 12 až 16 hodín (čas prechodu materiálu).0006 Obsluhujúci personál pece mohol síce doteraz ovplyvňovať akosť produktu meraním teploty vjoblasti prechodového kanála a z toho odvodeným manuálnym prispôsobením prívodu tepla, tento spôsob regulácie však predpokladá značné skúsenosti. a navyše nevedie vždy k uspokojivým výsledkom.0007 Súprúdovo-protiprúdová regeneračné vápenná. pec je známa napríklad z dokumentu DE 29 27 834 A 1. Meracia a regulačná technika takejto pecegje opísaná v článku H. Rucha Meíà- und Regelungstechnik beim Kalkbrennen, in Zement-Kalk-Gips, zošit 6/1973, s. 257 - 263, kde sa uplatňuje predovšetkým pomerová regulácia, pri ktorej zmena množstvo paliva predpokladá aj zodpovedajúce prispôsobenie množstva spaľovacieho vzduchu slúžiaceho k spaľovaniu, pričom toto prispôsobenie je vykonávané proporcionálne, takže pomer medzi palivom a vzduchom zostáva konštantný.0008 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť spôsob prevádzkovania súprúdovo-protiprúdovej regeneračnej vápennej pece a súprúdovoprotiprúdovú regeneračnú vápennú pec, ktorá zaručí vysokú akosť vypáleného0009 Podla tohto vynálezu je tento cieľ dosiahnutý znakmi nárokov 1 a 13.0010 Spôsob prevádzkovania súprúdovo-protiprúdovej regeneračnej vápennej pece s aspoň dvoma šachtami, obsahujúcimi vždy predhrievaciu oblasť, vypaľovaciu oblasť a chladiacu oblasť, a s prechodovým kanálom,spájajúcim obe šachty, spočíva podľa tohto vynálezu v podstate v týchto krokoch- obe šachty sú striedavo prevádzkované ako vypaľovacia šachta a ako spalinová šachta,- do vypaľovacej šachty sa privádza spalovací vzduch a palivo, pričom sa vytvára plameň so zodpovedajúcou dĺžkou, a - horúce plyny vznikajúce vo vypalovacej šachte prechádzajú prechodovým kanálom do spalinovej šachty,- pričom na základe priameho alebo nepriameho merania v oblasti prechodového kanála sa určuje aspoň jeden parameter horúcich plynov charakteristický pre dĺžku vytváraného plameňa a v závislosti na tomto parametre sa mení pomer paliva ku spalovaciemu vzduchu s cielom dosiahnuť stanovenú dĺžku plameňa.0011 Súprúdovo-protiprúdová regeneračná vápenná pec podľa tohto vynálezu v podstate obsahuje- aspoň dve šachty obsahujúce vždy predhrievaciu oblasť, vypaľovaciu oblasť a chladiacu oblasť, pričom tieto dve šachty sú striedavo prevádzkované ako vypaľovacia šachta a ako spalinová šachta,- pre každú šachtu aspoň jedno zariadenie na prívod paliva,- pre každú šachtu aspoň jedno zariadenie pre prívod spalovacieho vzduchu,- meracie zariadenie umiestnené v oblastí prechodového kanála a určené na určovanie aspoň jedného parametra horúcich plynov v prechodovom kanáli,- a ďalej riadiace zariadenie, ktoré je spojené so zariadením na prívod paliva, so zariadením na prívod spalovacieho vzduchu a s meracím zariadením a je uspôsobené na meneníe dĺžky plameňa spôsobom podla jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov.0012 vynález je založený na zistení, že reaktivitu vypáleného vápna možno udržať čo najviac konštantnú, ked dĺžka plameňa vytváraného vo vypaľovacej oblasti čo najmenej kolíše, t.j. je tiež udržiavaná pokiaľ možno konštantná. Na obr. 1 je znázornená normálna dĺžka l plameňa, pri ktorej sa plamene vytvárajú až k dolnému koncu vypaľovacej oblasti B, ale nezasahujú do prechodového kanála. Pri tomto spôsobe prevádzkovania je tepelná energia rozložená ideálne po celej dĺžke vypaľovacej oblasti vypaľovacej šachty. Pri tomto spôsobe prevádzkovania je prebytok vzduchu nastavený správne. Príliš malá dĺžka I 1 plameňa, ktorá je znázornená na obr. 2, vedie k príliš vysokým teplotám v hornej časti vypaľovacej oblasti B a k produktu s menšou reaktivitou. Pri tomto spôsobe prevádzkovania je prebytok vzduchu väčší ako na obr. 1. Ak prebytok vzduchu naopak príliš malý, prenikajú plamene až do prechodového kanála (obr. 3).0013 Dĺžka plameňa má teda priamy vplyv na reaktivltu vypáleného vápna. Vďaka kontinuálnemu meraniu v oblasti prechodového kanála a prostredníctvom parametra horúcich plynov charakterístíckého pre dĺžku plameňa, ktorý sa určí na základe tohto merania, môže byť zmena regulácie za účelom zachovania čo možno konštantnej reaktivíty konečného produktu vykonaná podstatne skôr ako doteraz. Až doteraz bol prevádzkovateľ odkázaný vždy až na následné merania, takže sa mohlo stať, že pec bola 12 až 16 hodín prevádzkovaná so zlým nastavením.0014 Ďalšie vyhotovenia tohto vynálezu sú predmetom závislých nárokov. 0015 Parameter horúcich plynov charakteristický pre dĺžku plameňa sa môže stanoviť napríklad na základe merania teploty, merania NOx a/alebo0016 Ak sa tento parameter určuje na základe merania teploty v oblastiprechodového kanála, môže byt k tomu použitá najmä priemerná teplota

MPK / Značky

MPK: C04B 2/12, F27B 1/26, F27D 19/00, F27D 21/00, F27B 1/02

Značky: regeneračná, súprúdovo, spôsob, protiprúdová, prevádzkovania, vápenná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e17293-suprudovo-protiprudova-regeneracna-vapenna-pec-a-sposob-jej-prevadzkovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súprúdovo &#8211; protiprúdová regeneračná vápenná pec a spôsob jej prevádzkovania</a>

Podobne patenty