Systém koľajničiek a sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 17027

Dátum: 16.10.2007

Autori: Schmale Uwe, Sorgenfrei Allen, Frank Paul

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sedadla vozidla, ktoré je vytvorené posuvne. Výhodne sa posuv vykonáva v priečnom smere k sedeniu a k vozidlu (smer Y vozidla) alebo s jednou zložkou v smere Y. Najmä sa používa posuv v smere Y, ako aj V pozdĺžnom smere sedenia aj vozidla (smer X vozidla, to znamená, rovnobežne s hlavným smerom jazdy). Posuv v smere Y a X sa môže vykonávať nezávisle od seba alebo tiež s použitím prepojovacích prostriedkov v závislosti na sebe. Vynález sa tiež ďalej týka vrôznych výhodných formách uskutočnenia opísaného systému koľajničiek, ktorý je vhodný na použitie v takomto vozidle, avšak môže byť používaný aj inak. Vynález sa najmä týka systému koľajničiek podľa predvýznaku nároku l.Takýto systém koľajničiek je známy zo spisu W 0 97/45289 A 1.Zo spisu DE 10 2006 037 344 Al je známe sedadlo vozidla, ktorého sedacia časť je jednak usporiadaná na prednej strane na pokles pomocou kĺbového ramena, a jednak je vytvorená s možnosťou priečneho posuvu (smer Y vozidla). Priečne vedenie je vyhotovené na prednej strane sedacej časti pomocou tyče, vedúcej otočne pohyblivé kĺbové rameno, a na zadnej strane sedacej časti potom pomocou tyčového posuvného prvku, prebiehajúceho rovnobežne stouto tyčou. Systém koľajničiek podľa vynálezu bude ďalej opísaný na príklade tohto priečneho vedenia, uloženého na zadnej strane, a to v rôznych formách vyhotovenia. Zvytlačených spisov DE 102 31097 A 1 a DE 200 04 346 Ul sú ďalej známe nosné zariadenia na prestaviteľné uloženie sedadiel vozidla, pričom nosné zariadenie má kolmo na smer jazdy nasmerovaný nosný prostriedok, ktorý je spojený so sedadlom vozidla, a priečny nosník skruhovým prierezom, vytvorený ako rúrkový profil, pričom nosný prostriedok celkom obklopuje priečny nosník, a pričom nosné zariadenie je vybavené úložným prvkom,v ktorom je priečny nosník posuvne vedený proti úložnému prvku. Ďalej potom sú z vytlačených spisov DE 10 2005 020 671 B 3, EP 1 228 922 A 1 a EP 0 940 288 A 2 známe ďalšie sedadlá vozidla, ktoré sú usporiadané s možnosťou posuvu kolmo na hlavný smer jazdy vozidla. Teleskopický mechanizmus s valivými telesami medzi vnútomým členom avonkajším členomje zverejnený vo vytlačenom spise WI 01/899909.Úlohou predloženého vynálezu je upevniť sedadlo vozidla na karosérii vozidla tak, aby bolo toto sedadlo vozidla, pohyblivé kolmo na hlavný smer pohybu vozidla, pomerne jednoduchým spôsobom upevnené na karosérii vozidla, pričom toto sedadlo vykazuje oproti stavutechniky výrazne zvýšenú stabilitu proti pôsobeniu síl, pričom účinky týchto síl pôsobia nasedadlo vozidla ako rovnobežne s hlavným smerom jazdy (smer X), napriklad prostred níctvom síl pri spomalení V prípade nehody, ako aj vo vertikálnom smere (smer Z), napríkladv dôsledku sily, vyvolanej hmotnosťou pasažiera, a pričom je súčasne v porovnaní so stavom techniky umožnené vyvolať menšou silou priečny pohyb sedadla, to znamená, kolmo na hlavný smer jazdy (smer Y), najmä tiež v prípade pomerne veľkej vertikálnej sily, vyvolanejhmotnosťou a pôsobíacou na systém koľajničiek.Táto úloha je podľa vynálezu vyríešená systémom koľajničiek s význakmi nároku 1, takže jednak je aspoň jeden priečny nosník obklopený celkom aspoň jednou časťou manipulačného kovania, čím je zabezpečená veľká stabilita pri pôsobení sil kolmo na priečny nosník, a jednak sú medzi priečnym nosníkom a časťou manipulačného kovania usporiadané valivé telesá, takže sa dosiahne priečny posuv s ľahkým chodom aj pri pomeme veľkom pôsobení sil kolmo na priečny nosník. Výhodne majú valivá telesá guľový tvar. Ďalej potom je umožnená nákladovo pomeme jednoduchá výroba, pretože systém koľajničiek obsahuje iba minimálny počet rôznych konštrukčných dielov, ktoré sú všetky vyrobiteľné známym a nákladovo priaznivým spôsobom. U všetkých uskutočnení vynálezu je spoločne výhodné to, že systém koľajničiek obsahuje aspoň v pozdĺžnom smere koľajničiek, to znamená, najmä kolmo na hlavný smer jazdy (v konkrétnom príklade uskutočnenia, teda v smere Y) profrlovo vytvorené, tam prebiehajúce základné teleso, resp. priečny nosník, a aspoň jednu na ňom posuvne usporiadanú objímku, resp. súčasť manipulačného kovania, ktorá je posuvne uložená na priečnom nosníku nad výhodne guľovým valivým telesom, usporiadaným medzi časťou manipulačného kovania a priečnym nosníkom. Pri pohľade v priečnom reze obsahuje uloženie výhodne celkom štyri valivé telesá, usporiadané v určitej vzdialenosti od seba. Výhodne sa toto usporiadanie opakuje v pozdĺžnom smere koľajničiek, resp. kolmo na hlavný smer jazdy,aspoň dvakrát. Uloženie je tak nosné vo všetkých smeroch, ktoré sa odchyľujú od pozdĺžnehoPodľa vynálezu je medzi priečnym nosníkom a aspoň jedným valivým telesom usporiadaný upínací prvok, ktorý vytvára silu, pôsobiacu na valivé teleso v smere časti manipulačného kovania, vyvolanú upinacou silou upinacieho prvku. Výhodne sa tak na jednej strane zabráni vzniku priestorov pre vôľu medzi valivým telesom a priečnym nosníkom, a tak aj relatívnemu pohybu medzi priečnym nosníkom a časťou manipulačného kovania kolmo na priečny nosník,a na druhej strane sú potom podstatne zväčšené výrobné tolerancie komponentov systémukoľajničiek aje umožnený nákladovo priaznivejší výrobný proces.Výhodne usporiadania a ďalšie uskutočnenia vynálezu je možné rozoznať zo závislýchPodľa výhodného ďalšieho uskutočnenia je časť manipulačného kovania usporiadaná na pozdĺžnych koľajničkách a je posuvná proti pozdĺžnym koľajničkám rovnobežne s hlavným smerom jazdy. Výhodne je tak realizované sedadlo vozidla, ktoré je možné posúvať V pozdĺžnom smere, v priečnom smere a/alebo v smere s komponentom, pôsobiacim v priečnom smere, a s komponentom, pôsobiacim v pozdĺžnom smere. Pritom je výhodne usporiadaný posuv v priečnom aj pozdĺžnom smere, tieto posuvy sú nezávislé od seba a/alebo sú odseba závislé pri použití prepojovacích prostriedkov.Najmä je podľa vynálezu výhodné, že upínací prvok má s ohľadom na mierové tolerancie,najmä tolerancie miery valivého telesa, progresívnu charakteristiku. Tým je podľa vynálezu výhodne umožnené, že pri vopred danom poli mierových tolerancií je možné dosiahnuť pomeme minimálne naklopeníe pri vopred danom klopnom momente. Napríklad je tak možné splniť požiadavku, aby sa pri vopred danej sile (napríklad 900 N), pôsobiacej na sedadlo vozidla (napríklad na operadlo chrbta sedadla vozidla), ktorá vyvodzuje klopný moment, resp. točivý moment, pôsobiaci na priečny nosník (a tým aj silu pre vychýlenie upínacieho prvku na úložnom mieste medzi valivým telesom a upínacím prvkom), dosiahlo iba malé naklopenie,napríklad zhruba o 0,33 ° v obidvoch smeroch (resp. celkove naklopenie napríklad zhruba o 0,6 °). Na tento účel je použité usporiadanie, kedy je upínací prvok upevnený na priečnom nosníku (napríklad na dutej rúrke priečneho nosníka) tak, že v dôsledku tvarového vyhotovenia upínacieho prvku a v dôsledku napojenia upínacieho prvku na priečny nosnü( a pri zohľadnení sily, pôsobiacej medzi valivým telesom a upínacím prvkom, dôjde k vytvoreniu progresívnej charakteristiky odpruženia, resp. k progresívnej charakteristike upínacieho prvku (najmä vo vzťahu na mierovou toleranciu priemeru a/alebo na usporiadanie valivého telesa). Podľa vynálezu je to možné realizovať napríklad tak, že upínací prvok aspoň čiastočne dolieha, resp. dosadá na priečny nosník, resp. na dutú rúrku priečneho nosníka, pričom sa styčný bod medzi priečnym nosníkom a upínacím prvkom pri vychýlení upínacieho prvku posunie a vytvorí sa tak progresívna charakteristika odpruženia (napríklad v smere k väčším silám (to znamená, progresívne stúpajúca pružiaca charakteristika), a to skrátením pružiaceho činného pákového ramena upínacieho prvku, ked sa styčný bod medzi priečnym nosníkom aupínacím prvkom posunie bližšie k siločiare pri vychýlení upínacieho prvku medzi upínacímprvkom a valivým telesom, alebo napríklad v smere k menším silám (to znamená, progresívne sa znižujúca charakteristika odpruženia) V dôsledku zväčšenia pružiaceho činného pákového ramena upínacieho prvku, a to vtedy, keď sa styčný bod medzi priečnym nosníkom a upínacím prvkom posunie pri vychýlení upínacieho prvku bližšie k siločiare medzi upínacímPodľa nasledujúceho výhodného ďalšieho uskutočnenia sú usporiadané aspoň dve Valivé telesá zrkadlovo symetricky a/alebo rotačne symetricky kolom dokola priečneho nosníka,pričom najmä rovina zrkadlenia a/alebo os otáčania prebieha (prebiehajú) stredom priečneho nosníka v pozdĺžnom smere. Výhodne sa tak jednoducho realizuje stabilné a bezpečné usporiadanie priečneho nosníka v časti manipulačného kovania, pričom súčasne sa s istotou zabráni styku medzi priečnym nosníkom a časťou manipulačného kovania. Umožní sa tak vporovnaní so stavom techniky priečny posuv priečneho nosníka vzhľadom kčastimanipulačného kovania s vynaložením podstatne menšej sily.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia má priečny nosník a/alebo časť manipulačného kovania v oblasti styku s valivým telesom vybranie, takže valivé teleso je pomocou tohto vybrania vedené. Výhodne vybranie umožňuje v stykovej oblasti priečneho nosníka a v stykovej oblasti časti manipulačného kovania vedenie valivého telesa a súčasne aj priečneho nosníka. Najmä je s pomocou dvoch valivých telies, usporiadaných zrkadlovo symetricky vzhľadom na stred priečneho nosníka s vertikálnou zrkadlovou rovinou, ktorá obsahuje normálu k ploche v podstate rovnobežnú s hlavným smerom jazdy, priečny nosník vedený tak, že vo vybraniach je spolu so zrkadlovo symetrickýmí valivými telesami pohlcovaná Vertikálna sila, pôsobiaca na priečny nosník. Valivé telesá na homej alebo spodnej strane priečneho nosníka nie sú pri tomto usporiadaní potrebné. Výhodne je takéto usporiadanie použité vtedy, keď je zrkadlová rovina v podstate horizontálna a nomiála na plochu zrkadlo vej roviny smeruje vertikálne.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je časť manipulačného kovania vybavená okrajmi v tvare L, prebiehajúcimi v priečnom reze rovnobežne so smerom jazdy, najmä potom zaoblenými okrajmi, pričom aspoň jedno Valivé teleso je vedené vokraji medzi časťou manipulačného kovania a priečnym nosníkom alebo medzi časťou manipulačného kovania a upínacím prvkom. Výhodne je pomocou vedenia valivých telies v okrajoch časti manipu lačného kovania jednoduchým spôsobom dosiahnutá aretácia valivého telesa medzi priečnym

MPK / Značky

MPK: B60N 2/06, B60N 2/07

Značky: systém, sedadlo, vozidla, koľajničiek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e17027-system-kolajniciek-a-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém koľajničiek a sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty