Jadrový papier

Číslo patentu: E 16589

Dátum: 05.05.2011

Autor: Pingen Georg

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka jadrového papiera, najmä jadrového papiera, ako sa používa na výrobu dekoračných papierových laminátov. Ďalej sa vynález týka spôsobu výroby jadrového papiera a použitia jadrového papiera ako nosného materiálu pre a/alebo v laminovanej štruktúre (štruktúrach), ako napríklad v doskách akéhokoľvek druhu.0002 Jadrový papierje zo stavu techniky známy a používa sa väčšinou ako nosič pre dekoračné papiere pre výrobu Iaminátov, ktoré sa často používajú napriklad vo forme laminátových dosiek a pracovných dosiek, podlahových krytín atď.0003 Konštrukcia takýchto Iaminátov pozostáva z niekoľkých plošne vzájomne spojených vrstiev, ktoré pozostávajú z rovnakých alebo rôznych materiálov pre plnenie špeciálnych funkcií a vlastností. Pri výrobe dekoračných papierových Iaminátov sa ako jedna z týchto vrstiev používa napríklad jadrový papier. Zlepenie týchto vrstiev sa uskutočňuje väčšinou predbežnou úpravou jednotlivých vrstiev, ako napríklad predbežnou impregnáciou napustenlm a následným stlačením vrstiev do stohu pôsobením tlaku a teploty.0004 Jadrový papier známy zo stavu techniky je vyrobený z materiálu z nerecyklovaných celulózových vlákien ako suroviny, ktorá spĺňa náročné podmienky požadovanej pevnosti, impregnačných vlastností a vlastností0005 Nevýhodou použitia materiálu z nerecyklovaného vláknitého materiálu sú, okrem spotreby prírodných zdrojov, o.i. tiež vysoké náklady na suroviny. Recyklované vláknité materiály, ako napríklad recyklovaný odpadový papier,naproti tomu často nespĺňajú požiadavky na pevnosť, impregnačné vlastnosti a vlastnosti papiera.0006 Enormný tlak na ceny v dnešnom papierenskom priemysle vedie k neustálej optimalizácii výroby a k požiadavkám na úspory surovinových a prepravných nákladov. To má za následok trend k nízkym plošnýmhmotnostiam, pri požiadavke zachovania rovnakých kvalitatívnych parametrov,ako napríklad zachovanie rovnakej pevnosti, tzn. pri menších plošných hmotnostiach príslušne stúpajú požiadavky na pevnosť.0007 Pri zvyčajných spôsoboch impregnácie, ako napríklad pri impregnácii napúšťaním napúšťacími živicami, sa celý papierový pás vedie cez túto kvapalinu. Aby pri tomto spôsobe nedochádzalo k trhaniu papierového pásu pri výrobe alebo k iným poruchám pri výrobe, je základným predpokladom určitá pevnosť jadrového papiera za mokra. Táto pevnosť za mokra je dosiahnutá väčšinou pridávaním chemických prísad, tzv. prostriedkov zvyšujúcich pevnosť za mokra, pričom tie musia byť optimálne prispôsobené chémii systému.0008 Zo stavu techniky ako je napr. dokument W 0 2008/057390 sú známe napríklad technicky vyrobené drevené výrobky, v ktorých sa na výrobu Iaminovateľného nosného materiálu používajú recyklované vláknité materiály a prostriedky na zvýšenie pevnosti za mokra. Úlohou predloženého vynálezu je aspoň čiastočne prekonať nevýhody známe zo stavu techniky. Táto úloha je podľa vynálezu riešená jadrovým papierom podľa nároku 1, spôsobom výroby jadrového papiera a použitím jadrového papiera.0009 Zvlášť výhodné vytvorenia sú predmetom závislých nárokov.0010 Uvedená úloha je riešená jadrovým papierom podľa vynálezu,obsahujúcim vláknitý materiál a príp. odpadový papier. Jadrový papier podľa vynálezu pozostáva aspoň z podielu recyklovanej zmesi vláknitého materiálu a prostriedku zvyšujúceho pevnosť za mokra ako prvej prísady. Jadrový papier podľa vynálezu sa vyznačuje prídavkom medzifázovo aktívnej účinnej látky ako druhej prísady pri výrobe, na zvýšenie vzlínavosti. Pridané množstvo druhej prísady je v rozmedzí 0,05 až 2 prípravku. vztíahnuté na absolútne suchú0011 Jadrovým papierom podľa vynálezu sa v súlade s predloženým vynálezom rozumie nosný papier, aký sa používa napríklad pri laminovaní dekoračných papierov. Pri výrobe tohto papiera z prepracovaných, tzv. recyklovaných, vláknitých materiálov sa okrem obvyklých prostriedkov zvyšujúcich pevnosť za mokra používa aspoň jedna medzifázovo aktívna látka.0012 LaminovateIným sa v zmysle predloženého vynálezu rozumejú, v súlade s latinským slovom lamina vo význame vrstva, všetky druhy spojenia rôznych vrstiev materiálu. Termín nosný materiál označuje vrstvy materiálu, na ktoré alebo pod ktoré môže byť Iaminovaná jedna alebo viac ďalších vrstiev. Lamináty sa často označujú aj ako vrstvené kompozity.0013 Prepracovaným vláknitým materiálom v zmysle predloženého vynálezu sa rozumejú všetky druhy vláknitých materiálov, ktoré sa recyklujú na výrobu papiera, lepenky a kartónu, najmä jadrového papiera, a používajú sa pri výrobe papiera, lepenky a kartónu, najmä jadrového papiera. Najmä sú tieto druhy odpadového papiera definované štandardom CEN European Standard EN 643.0014 Prostriedkom zvyšujúcim pevnosť za mokra sa v zmysle predloženého vynálezu rozumejú všetky prísady, ktoré zvyšujú pevnosť papiera, lepenky,kartónu a jadrového papiera o.i. v mokrom stave. Okrem mechanického prepletania vlákien a vytvárania vodikových mostíkov pri procese vytvárania archu, ktoré je zodpovedné za pevnosť papiera. prostriedky pre pevnosť za mokra o.i. spájajú vlákna v miestach kontaktu a križenia. Ak sa papier teraz stane vlhkým alebo mokrým, čim sú stratené väzby vodikovými mostíkmi a tým aj pevnosť, prostriedok pre pevnosť za mokra udržuje v mokrom stave papiera časť pevnosti. Pevnosť za mokra je definovaná napríklad podrobením mokrého pruhu papiera ťahu v trhacom strojmi, ktorý sa uskutočňuje pri konštantnom posuve až do pretrhnutia mokrého pruhu papiera. Použitie prostriedkov pre pevnosť za mokra je nevyhnutné vo všetkých oblastiach použitia, v ktorých sa papier stáva mokrým alebo veľmi vlhkým, ako napríklad v oblasti hygienických alebo dekoračných papierov. V oblasti dekoračných papierov je pevnosť za mokra základným predpokladom pre krok impregnácie napúšťacou živicou, pri ktorom je pás papiera vedený cez kúpeľ kvapaliny. Početné prostriedky na zvýšenie pevnosti za mokra resp. prostriedky pre pevnosť za mokra musia v štruktúre papiera kondenzovať. To sa deje len čiastočne v sušiacej časti papierenského stroja. Pre úplné vytvorenie pevnosti za mokra je väčšinou nevyhnutná doba zrenia či vytvrdzovania.0015 Medzifázovo aktívnou látkou v zmysle predloženého vynálezu sa rozumejú všetky druhy látok, ktoré znižujú povrchové resp. medzifázové napätie medzi dvoma fázami. Medzifázovou plochou sa rozumie plocha medzi dvoma nemiešateľným fázami. O povrchu sa naproti tomu hovorí, keď je jedna z fáz plyn, ako napríklad vzduch. Rozhrania fáz môžu byt charakterizované medzifázovým či povrchovým napätím, ktoré charakterizuje sklon zmenšovať medzifázovú plochu. Vždy podľa svojho chemického zloženia a použitia sa medzifázovo aktívne látky označujú tiež ako zmáčadlá, detergenty (tenzidy,mydlá) alebo emulgátory. Takéto látky sa prostrednictvom svojej polárnej štruktúry vyznačujú tým, že sa prednostne akumulujú na medzifázových plochách disperzného systému. Zatiaľ čo medzifázovo aktívna látka označuje všetky takéto látky, pojem povrchovo aktívne látky je obmedzený na látky,ktoré sa akumulujú na povrchu kvapaliny na rozhraní k plynnej fáze, teda napriklad na povrchu vody, čo môže viesť napr. ku vzniku peny.0016 Ako vzlínavosť sa podľa vynálezu označuje efekt, ktorý nastáva v dôsledku povrchového napätia kvapalín, najmä v dutinách. Efekt vzllnavosti v zásade spočíva v molekulárnych silách, ktoré sú prítomné vo vnútri látky(kohézne sily) a na medzifázovej ploche medzi kvapalinou, pevným telesom(stenou nádoby) a plynom (napr. vzduchom) (adhézne sily). Na vzllnavosti spočíva o.i. sací účinok huby, knôtu, utierok, látok a papiera. Čím väčší je vnútorný povrch (na jednotku objemu), tým vyšší je sací účinok. lmpregnačné vlastnosti jadrového papiera podľa vynálezu a vzlínavost v zmysle predloženého vynálezu sú ovplyvnené resp. charakterizované nasiakavosťou,výškou kapilárneho vzllnania, absorpciou kvapaliny, zmáčanim, adhéznym uhlom, povrchovým napätím.0017 A.s. látkou sa rozumie absolútne suchá látka. A.s. sa často označuje aj ako otro (ofentrocken, vysušený). Toto označenie je mierou pre meranie obsahu sušiny papiera a buničiny. Stanovenie sa uskutočňuje napríklad podľa normy BS EN ISO 638 Papier, lepenka a vláknitý materiál - Stanovenie obsahu sušiny - Spôsob sušenia. Zvyčajne sa dávkovanie prísad prepočitava na suchú látku.

MPK / Značky

MPK: B32B 21/00, B32B 29/00, D21H 17/33, B44C 5/04, D21H 27/18, D21H 27/22, E04F 15/00

Značky: jadrový, papier

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e16589-jadrovy-papier.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jadrový papier</a>

Podobne patenty