Zariadenie na odparovanie tekutiny majúce kontrolovaný teplotný profil ohrievač/kapilárna rúrka

Číslo patentu: E 16140

Dátum: 10.09.2002

Autori: Nichols Walter, Nguyen Tung Tien, Cox Kenneth, Mcrae Douglas

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa všeobecne týka zariadenia na odparovanie tekutiny, ako sú aerosólové rozprašovače, napr.Stručný opis doterajšieho stavu techniky0002 Aerosóly sú použiteľné V širokej škále aplikácií,Napríklad, je často žiaduce liečiť respiračné ochorenie alebo podávať lieky pomocou aerosólových sprejov s jemne rozptýlenými časticami tekutiny a/alebo pevnej látky, napr. prášku, liekov,atď., ktoré pacient inhaluje do pľúc. Aerosóly sa tiež používajú pre účely, ako je rozptyľovanie požadovaných vôní v miestnostiach, na rozprašovanie insekticídov a dodávanie farby a0003 Známe sú rôzne techniky na vytváranie aerosólov. Napríklad, patenty US č. 4 811 731 a US č. 4 627 432 opisujú aplikátory na podávanie liekov pacienton v ktorých. sa kapsľa prepichne špendlíkom, aby sa liek uvoľnil V práškovej forme. Užívateľ potom inhaluje uvoľnený liek otvorom V zariadení. Takéto zariadenia môžu byť prijateľné pre použitie pri podávaní liekov v práškovej forme, ale nie sú vhodné pre podávanie liekov v kvapalnej forme. Zariadenia samozrejme, tiež nie sú dosť vhodné pre podávanie liekov osobám, ktoré by mohli mať ťažkosti pri vytváraní dostatočného prietoku vzduchu cez zariadenie, aby sa lieky správne inhalovali, ako sú osoby trpiace astmou. Zariadenia tiež nie sú vhodné pre dodávanie materiálov v inýchaplikáciách, ako je podávanie liekov.0004 Ďalšia, dobre známa technika pre vytváranie aerosóluzahŕňa použitie ručne ovládaného čerpadla, ktoré čerpá tekutinu zo zásobníka a vytláča ju cez malý otvor dýzy, aby sa vytvoril jemný sprej. Nevýhodou týchto aerosólových rozprašovačov, aspoň pri aplikácii na podávanie lieku, je ťažké správne synchronizovať inhaláciu s čerpaním. Ešte dôležitejšie však je,pretože takéto aerosólové rozprašovače majú tendenciu vytvárať veľké častice, že ich použitie ako inhalátory je ohrozené, pretože veľké častice majú tendenciu nepreniknúť hlboko do pľúc.0005 Jedna z populárnejších techník vytvárania aerosólu s kvapalnými alebo práškovými časticami, zahŕňa použitie stlačeného hnacieho plynu, ktorý často obsahuje chlór-fluórované uhľovodíky (CFC) alebo metylchloroform, pre unášanie materiálu,zvyčajne na báze Venturiho princípu. Inhalátory, ktoré obsahujú stlačené hnacie plyny, ako je stlačený plyn na unášanie lieku,sú napríklad často prevádzkované stlačením tlačidla, aby sa uvoľnila krátka dávka stlačeného hnacieho plynu. Hnací plyn unáša liek, keď cez zásobník prúdi liečivo, takže užívateľ môžeinhalovať hnací plyn a liek.0006 Pri usporiadaniach založených na hnacom plyne sa však liek nemusí správne dodať do pľúc pacienta, kedy je potrebné,aby si uživateľ načasoval stlačenie pohonu inhalácie, napríklad pomocou tlačidla. Navyše, môžu mať aerosóly vytvárané v zariadeniach, ktoré sú založené na hnacom plyne, častice, ktoré sú príliš veľké na to, aby zabezpečili účinné a dôsledné preniknutie hlboko do pľúc. Aj keď aerosólové rozprašovače, na báze hnacieho plynu, majú široké uplatnenie pre využitie, ako sú antiperspiračné a dezodoračné spreje a farby V spreji, ktorých použitie je často obmedzené z dôvodu dobre známych nepriaznivých účinkov na životné prostredie pri CFC a metylchloroforme, ktoré patria medzi najobľúbenejšie hnacie plyny, ktoré sa používajú Vaerosólových rozprašovačoch tohto typu.0007 V aplikáciách na podávanie liekov je zvyčajne žiaduce poskytnúť aerosól, ktorý má priemerný hmotnostný medián častíc menší ako 2 mikróny, aby sa uľahčilo preniknutie do hĺbky pľúc. Aerosóly generované na báze hnacieho plynu nie sú schopné vyvíjať aerosóly, ktoré majú priemerný hmotnostný medián častíc menší ako 2 mikróny. V určitých aplikáciách na podávanie liekov je tiež žiaduce podávať liečivá pri vysokej rýchlosti prietoku,napr. nad 1 miligram za sekundu. Niektoré aerosólové rozprašovače, ktorú sú vhodné pre podávanie liekov, nie sú schopné dodávať také vysoké prietoky v rozsahu veľkostí od 0,20008 Naše vlastné patenty US č. 5 743 251 a 6 234 167 opisujú generátory aerosólov, spolu s určitými princípmi činnosti a materiálmi používanými v aerosólových generátoroch, rovnako akospôsobov výroby aerosólu a aerosól.0009 Vynález, ako je nárokovaný, poskytuje zariadenie na odparovanie tekutiny, ktoré zahŕňa kapilárnu rúrku vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, s kapilárnou rúrkou ktorá poskytuje priechod pre tekutinu. Ku kapilárnej rúrke sú pripojené aspoň dve elektródy, pričom prvá elektróda z aspoň dvoch elektród je pripojená ku kapilárnej rúrke, bližšie k vstupu do kapilárnej rúrky, než ako je to pri druhej elektróde z aspoň dvoch elektród. Druhá elektróda má elektrický odpor dostatočný na spôsobenie ohrevu elektródy počas používania zariadenia, čím sa minimalizuje strata tepla na výstupnom konciaerosólu, ktorý zahŕňa kapilárnu rúrku, ktorá má vstupný konieca výstupný koniec. Prvá elektróda je pripojená ku kapilárnej rúrke a druhá elektróda je pripojená ku kapilárnej rúrke, pričom prvá elektróda je bližšie k vstupnému koncu, ako druhá elektróda. Napätie je medzi prvou a druhou elektródou, aby sa ohrievala časť kapilárnej rúrky medzi prvou a druhou elektródou,pričom kapilárna rúrka je teplejšia pri druhej elektróde ako pri prvej elektróde. Druhá elektróda má dostatočný elektrický odpor,na dosiahnutie takej jej teploty pri aplikácii napätia medzi prvou a druhou elektródou, aby bola teplota dostatočne horúca nato, aby sa V podstate zabránilo vedenie tepla z kapilárnej rúrky0011 Vynález, ako je nárokovaný, ďalej poskytuje spôsob odparovania tekutiny v kapilárnej rúrke, ktorá má vstup, výstup a vyhrievaný úsek definovaný medzi časťou pred elektródou a za elektródou. Miesto za elektródou má elektrický odpor dostatočný na spôsobenie ohrevu v mieste za elektródou pri používaní zariadenia, čím sa minimalizuje strata tepla na výstupnom konci kapilárnej rúrky, a ako miesto pred elektródou, tak aj miesto za ňou sú elektricky pripojené ku kapilárnej rúrke. Spôsob zahŕňa dodávanie tekutiny do kapilárnej rúrky vstupným otvorom, a aplikáciu napätia na elektródach na výrobu tepla vo vyhrievanom úseku. Napätie tiež vytvára dostatočné teplo v mieste za elektródou, aby sa V podstate eliminoval každý významný teplotný gradient medzi miestom za elektródou a kapilárnou rúrkou naspojení medzi miestom za elektródou a kapilárnou rúrkou.Stručný opis obrázkov na výkresoch0012 Vynález podľa predkladanej prihlášky bude teraz podrobnejšie opísaný s odkazom na výhodné uskutočnenie zariadenia a spôsobu, uvedené len ako príklad, a s odkazom na

MPK / Značky

MPK: A61M 11/04, A61M 15/00

Značky: zariadenie, tekutiny, profil, kontrolovaný, teplotný, majúce, odparovanie, rúrka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e16140-zariadenie-na-odparovanie-tekutiny-majuce-kontrolovany-teplotny-profil-ohrievac-kapilarna-rurka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odparovanie tekutiny majúce kontrolovaný teplotný profil ohrievač/kapilárna rúrka</a>

Podobne patenty