Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Číslo patentu: E 15860

Dátum: 16.03.2010

Autori: Kampf Gunnar, Hensiek Rainer, Tomovic Zeljko, Jacobmeier Olaf

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálovPredmetom vynálezu je spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov.Polyuretánové tvrdé penové materiály sú už dlho známe a mnohopočetne opísané. Použitie polyuretánových tvrdých penových materiálov sa uskutočňuje prevažne vtepelnej izolácii, transportných prostriedkoch alebo v budovách ako aj na výrobu stavebných prvkov, predovšetkým sendvičových prvkov.Podstatnou oblasťou použitia polyuretánových tvrdých penových materiálov sú kompozitné prvky. Výroba kompozitných prvkov predovšetkým z kovových krycích vrstiev a z jadra pozostávajúceho z penových materiálov na báze izokyanátu, zväčša polyuretánových (PUR) alebo polyizokyanurátových (PIR) .penových materiálov,často označovaných aj ako sendvičové prvky, sa v súčasnosti vo veľkých objemoch uskutočňuje na kontínuálne pracujúcich dvojpásových zariadeniach. Okrem sendvičových prvkov na izoláciu chladiarní získavajú stále väčší význam prvky sfarebnými krycími vrstvami určené na stvárnenie fasád najrôznejších budov. Ako krycie vrstvy sa tu okrem poťahovaných oceľových plechov používajú aj nerezové, medené alebo hliníkové plechy.Dôležité je, aby polyuretánové tvrdé penové materiály vyplnili dutiny rovnomerne a bez tvorby Iunkerov, takže sa pokiaľ možno dobrým spojením s krycou vrstvou vytvorí stabilná konštrukcia, ktorá zaisťuje dobrú tepelnú izoláciu. Na zamedzení vzniku defektných miest v pene je potrebné napenitelnú PU-reakčnú zmes priviesť počas krátkej doby do izolovanej dutiny. Na napenenie takýchto predmetov sa zvyčajne používajú nízkotlakové alebo výhodnejšie Vysokotlakové stroje.Súhrnný prehľad o výrobe polyuretánových tvrdých penových materiálov a ich použití ako krycia vrstva alebo vrstva jadra v kompozitných prvkoch ako aj o ich použití ako izolačná vrstva v chladiacej avykurovacej technike nájdete napríklad v Polyurethanď, Kunststoff-Handbuch, zväzok 7, 3. vydanie 1993, vydané od Dr. Günter Oertel, Carl-Hanser-Verlag, München/Wien.Vhodné polyuretánové tvrdé penové materiály je možné vyrobiť známym spôsobom reakciou organických polyizokyanátov s jednou alebo viacerými zlúčeninami obsahujúcimi prinajmenšom dva reaktívne atómy vodíka v prítomnosti hnacích prostriedkov, katalyzátorov a eventuálne pomocných prostriedkov a/alebo prísad. Ako zlúčeniny s prinajmenšom dvomi atómami vodíka reaktívnymi sizokyanátovými skupinami sa pri výrobe polyuretánov výhodnejšie používajú polyéteralkoholy a/alebo polyesteralkoholy. Výber polyolov sa uskutočňuje najmä za zohľadnenia nákladov a požadovaných aplikačných vlastností (napríklad EP-A-1632511, US-B-6495722, W 0 2006/108833).V EP-A-728783 je opísaný spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov reakciou organických polyizokyanátov so zmesou obsahujúcou prinajmenšom tri rôzne vyššie molekulárne polyéteralkoholy b 1) až b 3) rôznej funkčnosti a ester b 4) mastnej kyseliny s obsahom OH-skupín (8 až 20 hmotnostných dielov), predovšetkým ricínový olej, v prítomnosti hnacích prostriedkov a katalyzátorov. Polyéteralkohol b 1) s podielom od 20 do 60 hmotnostných dielov má funkčnosti vrozsahu od 6 do 8 a stredné mólové hmotnosti od 125 do 200. Polyéteralkohol b 2) s podielom od 5 do 30 hmotnostných dielov je založený na alifatických amínoch sfunkčnosťou v rozsahu od 3 do 4 a strednou mólovou hmotnosť od 70 do 130. Polyéteralkohol b 3) s podielom od 3 do 25 hmotnostných dielov má funkčnosti v rozsahu od 2 do 3 a stredné mólové hmotnosti od 67 do 250. Polyolová zložka má výhodnejšie stredné hydroxylové číslo od 350 do 390 mg KOH/g.Povrchové vlastnosti známych polyuretánových tvrdých penových materiálov si vyžadujú zlepšenie, predovšetkým pri výrobe kompozitných prvkov, pretože týmito je podstatne ovplyvñovaná aj priľnavosť krycích vrstiev na pene. Aj pri výrobepenových materiálov spôsobom nastriekania peny má dobrý povrch veľký význam.Úlohou vynálezu je preto vyvinutie spôsobu výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov, ktorý vedie kpenám so zlepšenou prilnavosťou akvalitou povrchu. ktorých polyolová zložka vykazuje nízku viskozitu atým dobré vlastnostispracovania, predovšetkým dobrú schopnosť tečenia a vytvrdzovania.Úlohu bolo prekvapujúco možné vyriešiť spôsobom výroby polyuretánovýchtvrdých penových materiálov, pri ktorom sa ako polyolová zložka použije zmes z jedného alebo viacerých vysoko funkčných polyéteralkoholov s funkčnosťami od 3,7 do 5,2 a hydroxylovým číslom od 370 do 500 mg KOH/g, jedného alebo viacerých polyéteralkoholov na báze alifatických a/alebo aromatických amínov s funkčnosťami od 3 do 4 a hydroxylovým číslom od 150 do 500 mg KOH/g,jedného esteru mastnej kyseliny obsahujúceho OH-skupiny ajedného alebo viacerých nižšie molekulárnych prostriedkov na predlžovanie reťazca a/alebo zosieťovacich prostriedkov s funkčnosťami od 2 do 3 a molekulovou hmotnosťou MW 400 g/mol.Predmetom vynálezu je spôsob výroby polyuretánových tvrdých penovýcha) organických polyizokyanátov so b) zlúčeninami s obsahom prinajmenšom dvoch atómov vodika reaktivnych s izokyanátovými skupinami v prítomnostie) pomocných prostriedkov a prisad, pričom, ako zložka b) sa použije zmes zb 1) jedného alebo viacerých vysoko funkčných polyéteralkoholov sfunkčnosťami od 3,7 do 5,2 a hydroxylovým číslom od 370 do 500 mg KOH/g, b 2) jedného alebo viacerých polyéteralkoholov na báze aromatických amínov s funkčnosťami od 3 do 4 a hydroxylovým číslom od 150 do 500 mg KOH/g, b 3) prinajmenšom jedného esteru mastnej kyseliny s obsahom OH-skupín a eventuálneb 4) jedného alebo viacerých nižšie molekulárnych prostriedkov na predlžovanie reťazca a/alebo zosieťovacich prostriedkov s funkčnosťami od 2 do 3 a molekulovou hmotnosťou MW 400 g/mol.Polyolová zložka b) použitá podľa vynálezu má stredné hydroxylové číslo od 400 do 550 mg KOH/g.Polyolová zložka b) môže tiež obsahovať katalyzátory, stabilizátory ako aj obvyklé pomocné prostriedky a prísady.Predmetom vynálezu sú ďalej polyuretánové tvrdé penové materiály, vyrobené spôsobom podľa vynálezu.Polyolová zložka (b) pozostáva zo zmesi s obsahomb 1) od 20 do 70 hmotnostných dielov, predovšetkým od 20 do 60 hmotnostných dielov, jedného alebo viacerých vysoko funkčných polyéteralkoholov s funkčnosťami od 3,7 do 5,2 a hydroxylovým číslom od 370 do 500 mg KOH/g, b 2) od 5 do 30 hmotnostných dielov, predovšetkým od 5 do 25 hmotnostných dielov, jedného alebo viacerých polyéteralkoholov na báze aromatických amínov s funkčnosťami od 3 do 4 a hydroxylovým číslom od 150 do 500 mg KOH/g, b 3) od 5 do 20 hmotnostných dielov, predovšetkým od 5 do 20 hmotnostných dielov, esteru mastnej kyseliny obsahujúceho OH-skupiny a eventuálneb 4) od 1 do 20 hmotnostných dielov, predovšetkým od 2 do 10 hmotnostných dielov, jedného alebo viacerých nižšie molekulárnych prostriedkov na predlžovanie reťazca a/alebo zosietovacích prostriedkov s funkčnosťami od 2 do 3 a molekulovou hmotnosťou MW 400 g/mol.Ako ester z glycerinu a mastných kyselín s obsahom OH-skupín b 3) sa použije predovšetkým ricínový olej.Stanovenie hydroxylového čísla sa vykoná podľa lg 53240.Kjednotlivým zložkám, ktoré sa použijú v spôsobe podľa vynálezu, je možné uviesť nasledujúcea) Ako organické polyizokyanáty prichádzajú do úvahy všeobecne známe alifatické, cykloalifatické, aralifatické a výhodnejšie aromatické viacsýtne izokyanáty.Podobne je možné exemplárne uviesť alkyléndiizokyanáty s 4 až 12 atómami uhlíka v alkylénovom zvyšku, ako 1,12-dodekán-diizokyanàt, Z-etyl-tetrametylén

MPK / Značky

MPK: C08G 18/48, C08G 18/50, C08J 9/14, C08G 18/36, C08G 18/66

Značky: pěnových, polyuretánových, výroby, materiálov, tvrdých, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e15860-sposob-vyroby-polyuretanovych-tvrdych-penovych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov</a>

Podobne patenty