Kapsula, systém a spôsob prípravy nápoja

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka kapsuly podľa predvýznakovej časti patentového nároku 1,ako aj spôsobu výroby nápojov.0002 Kapsuly takého druhu, ktoré sú použité predovšetkým len raz a po upotrebení na výrobu nápoja sú zlikvidovaná ako odpad, sú dnes široko rozšírené ako dávkové balenia na prípravu napríklad kávy alebo čaju. Spotrebiteľ sa teda už viac nemusí starať napríklad o dávkovanie správneho množstva kávy a po extrakcii môže byť kapsula spolu s obsahom zlikvidovaná ako odpad.0003 Z dokumentu DE 27 52 733 je známa patróna, ktorá obsahuje látku na výrobu nápoja strojom. Táto patróna má v podstate nepriepustný korpus tvaru ostrouhlého zrezaného kužeľa,pričom táto patróna je obvyklým spôsobom vyrobená z hliníkového plechu.0004 Tento známy stav techniky má však ten nedostatok, že použitie hliníka ako materiálu na kapsulu prípadne teleso kapsuly je, po prvé, nákladné. Okrem toho je použitie hliníka na kapsuly, ktoré majú byť použité predovšetkým len raz, nevýhodné pre životné prostredie,pretože spotreba energie na výrobu hliníka je vysoká apo použití kapsúl vznikajú veľké0005 Z dokumentu W 0 2010/041179 A 1 je známa kapsula na výrobu nápoja, ako napríklad kávy. Kapsula môže obsahovať napríklad mletú kávu a má bočnú stenu, homú stranu a dolnú stranu. Na homej strane má kapsula oblasť zoslabenia. Na vonkajšej strane hornej strany sú0006 Z dokumentu EP 1 944 248 Al je známa plastová kapsula, ktorá obsahuje látku na výrobu nápoja strojom. V centrálnej oblasti dna kapsuly je usporiadaná zóna zosilnenia na zabránenie, aby sa dno pri vytvorení trhacieho napätia neprípustne prehlo bezprostredne pred0007 Tento známy stav techniky má však tú nevýhodu, že kapsula sa nehodí na použitie V často sa vyskytujúcich strojoch na výrobu nápojov, pretože ich zosilneníe dna často nie jedostačujúce na spoľahlivú penetráciu dna.0008 Preto je úlohou predloženého vynálezu odstrániť nevýhody známeho, predovšetkým teda poskytnúť kapsulu, ktorá sa vo výrobe ako aj tiež v likvidácii odpadov dá vyrobiť menej zaťažujúc životné prostredie, a ekonomicky výhodne a ktorá dovoľuje spoľahlivú penetráciudna prostredníctvom často sa vyskytujúcich strojov na výrobu nápojov. 0009 Táto úloha je riešená kapsulou so znakmi v patentovom nároku 1.0010 Kapsula podľa vynálezu sa skladá z telesa kapsuly s bočnou stenou a s dnom vytvoreným s bočnou stenou jednodielne. Výhodne je teleso kapsuly vytvorené rotačnosyrnetricky. Kapsula zahŕňa kryt zakrývajúci teleso kapsuly na vytvorenie uzatvorenej komory,ktorá obsahuje látku na prípravu nápoja. Minimálne dno sa dá na vedenie kvapaliny cez komoru penetrovať na penetračnej oblasti dna zariadením usporiadaným mimo kapsuly. Dno má oblasť zosilnenía. Centrálna oblasť dna je vytvorená ako penetračná oblasť, pričom oblasť zosilnenia je usporiadaná okolo penetračnej oblasti. Dno je výhodne vytvorené v tvare kupoly. Predovšetkým je oblasť zosilnenia umiestnená okolo penetračnej oblasti rotačno-symetricky. Oblasť zosilnenia je v dne vytvorená minimálne ako prehĺbenina po úsekoch v podstate v obvodovom smere. Inými slovami, oblasť zosilnenia má jednu alebo viaceré prehĺbeniny po0011 Pod prehĺbeninou vdne sa odtiaľto avnasledujúcom texte rozumie prehĺbenina navonkajšej strane kapsuly, t. j. strane kapsuly odvrátenej od uzatvorenej komory.0012 Pod prehĺbeninou po úsekoch v dne v podstate v obvodovom smere sa odtiaľto a v nasledujúcom texte rozumie, že prehĺbenina má V obvodovom smere pretialmutie, ktoré jemenšie než obvod kapsuly.0013 Pod fonnuláciou, že dno má prehĺbeniny, sa odtiaľto a v nasledujúcom texte rozumie,že prehĺbeniny, ktoré sú označované tiež ako preliačiny, sú integrálnou súčasťou dna. Prehĺbeniny v zmysle predloženej prihlášky nie sú teda prehĺbeniny medzi extemými prvkamina dne, ktoré sú na ňom umiestnené napríklad zvonka.0014 Pri použití mäkšieho materiálu na kapsulu než hliník, vzniká často problém, že tieto kapsuly nie sú obvyklými zariadeniami na výrobu nápojov nachádzajúcimi sa na trhu spoľahlivo prepichnuté, pretože tento mäkší materiál je v protiklade k hliníku často poddajnejší a ľahšie defonnovateľný bez toho, aby kapsula bola penetrovaná zodpovedajúcím zariadenímzariadenia na penetráciu. Toto je však pre postup výroby nápojov potrebné. Napríklad dokoncaplastové kapsuly zo stavu techniky, ktoré už majú zosilnené dno, často nie sú spoľahlivo0015 Kapsula podľa vynálezu má teda tú prednosť, že kapsula sa dá penetrovať cez oblasť zosilnenia s prehĺbeninami po úsekoch v dne spoľahlivo pomocou komerčných zariadení na výrobu nápojov tak, aby výroba nápojov bola umožnená. Okrem toho sa dá kapsula vyrobiť tiež málo nákladne, pretože oblasť zosilnenia je vytvorená ako integrálna súčasť kapsuly a kapsulasa teda dá vyrobiť napríklad procesom hlbokého ťahania.0016 Prehĺbeniny po úsekoch majú predovšetkým oproti kontinuálnym prehĺbeninárn alebo aj kontinuálnym rebrám na dne alebo v ňom tú prednosť, že tieto spôsobujú lepší zosilňovací efekt. Kontinuálne prehĺbeniny alebo tiež kontinuálne rebrá v dne vedú teda často0017 Pod penetračnou oblasťou sa vzmysle predloženej prihlášky rozumie predovšetkýmsúvislá oblasť dna, ktorá je penetrovaná zariadením na penetráciu.0018 Pod oblasťou zosilnenia sa v zmysle predloženej prihlášky rozumie oblasť dna, v ktorejsú usporiadané prehĺbeniny na zosílnenie.0019 Pod centrálnou oblasťou dna sa Odtiaľto a v nasledujúcom texte rozumie, že táto oblasť predstavuje predovšetkým súvislú plochu a zahŕňa minimálne geometrický stredový bod dna kapsuly.0020 Pod pojmom rotačne-symetrický sa tu avnasledujúcom texte rozumie symettia vzhľadom na otáčanie okolo pozdĺžnej osi kapsuly odiskrétny uhol alebo tiež však0021 Toto usporiadanie penetračnej oblasti vcentrálnej oblasti dna soblasťou zosilnenia usporiadanou okolo nej má tú výhodu, že sa tým dá dosiahnuť veľmi dobré zosilnenie penetračnej oblasti, takže kapsula sa dá spoľahlivo penetrovať zariadením na penetráciuzariadenia na výrobu nápojov.0022 Výhodne má prehĺbenina minimálne dva navzájom k sebe sklonené úseky steny.0023 Obzvlášť výhodne je minimálne jedna prehĺbenina po úsekoch vytvorená stupňovitoa/alebo je V rovine rezu prebiehajúcej pozdĺž pozdĺžnej osi telesa kapsuly, t. j. cez prehĺbeninu, vytvorená vtvare L. Vprípade vytvorenia prehĺbeniny vtvare L leží predovšetkým rameno tvaru L v podstate paralelne s pozdĺžnou osou telesa kapsuly. Altematívne zviera toto ramenotvaru L s pozdĺžnou osou uhol v rozsahu /- 20 °, výhodne /- 10 ° a celkom obzvlášť výhodne0024 Toto vytvarovanie minimálne jednej prehĺbeníny kapsuly má tú prednosť, že stupňovitým vytvorením prípadne vytvorením v tvare L prehĺbeniny po úsekoch sa dá docieliť obzvlášť dobré zosilnenie dna kapsuly. Tým je dosialmutá spoľahlivá penetrácia dna pomocouzariadenia na penetráciu zariadenia na výrobu nápojov.0025 Obzvlášť výhodne má prehĺbenina po úsekoch minimálne jeden plošný úsek paralelný s rovinou rezu cez prehlbeninu prebiehajúcou pozdĺž pozdĺžnej osi telesa kapsuly alebo zviera s touto rovinou rezu uhol v rozsahu /- 45 °, výhodne /- 30 ° a celkom obzvlášť výhodne /l 5 °. Výhodný je uhol zvieraný v rozsahu /- 10 ° a obzvlášť výhodne /- 5 °.0026 Toto vytvarovanie minimálne jednej prehĺbeniny kapsuly má tú výhodu, že vytvorením prehlbeniny po úsekoch je pomocou orientácie plošného úseku umožnené ďalej zdokonalené0027 Predovšetkým rovina rezu prebieha pozdĺž pozdĺžnej osi telesa kapsuly cez stredový bod obvodového úseku prehlbeníny privráteného k centrálnej oblasti dna.0028 Celkom obzvlášť výhodne má dno minimálne dve prehlbeniny a výhodne tri až desať0029 Toto vytvarovanie má tú prednosť, že pomocou voliteľného počtu prehĺbenín v dne na zosilnenie je možné prispôsobenie sa príslušným požiadavkám týkajúcim sa tuhosti dna. Počet prehĺbenín sa môže realizovať, napríklad, v závislosti od zvoleného materiálu telesa kapsulyalebo tiež v závislosti od zariadenia na výrobu nápojov, v ktorom má byť kapsula použitá.0030 Alternatívne výhodné je dno vytvorené medzi prehĺbeninami predovšetkým ako trojuholníkový mostík.0031 Toto má výhodu ďalšieho zdokonalenia zosilnenia dna na dosialmutie eštespoľahlivejšej penetrácie dna pomocou zariadenia na penetráciu zariadenia na výrobu nápojov.

MPK / Značky

MPK: B65D 85/804

Značky: kapsula, přípravy, systém, spôsob, nápoja

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e15630-kapsula-system-a-sposob-pripravy-napoja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapsula, systém a spôsob prípravy nápoja</a>

Podobne patenty