Spôsob tvarovania časti z plastu s kovovou prisadzovanou časťou pridržiavanou magneticky, tvarovacie zariadenie, a použitie magnetu na fixáciu tejto prisadzovanej časti

Číslo patentu: E 15581

Dátum: 29.03.2010

Autori: Depierre Emmanuel, Debailleul Romain, Roze Jean-pierre

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB TVAROVANIA ČASTI z PLASTU s Kovovou PRISADZOVANOU ČASŤOU PRIDRŽIAVANOU MAGNETICKY, TVAROVACIE ZARIADENIE, A POUŽITIE MAGNETU NA FIXÁCIU TEJTO PRISADZOVANEJ ČASTI0001 vynález sa týka oblasti tvarovania častí na zhotovovanie zasklievacích dielcov.0002 Vynález sa konkrétnejšie týka oblasti zhotovovania profilových líšt(protilovaných prúžkov, protilov - ďalej v celom texte profilových líšt) na zasklievacích dielcoch tvarovaním alebo zhotovovanie zasklievacích dielcov z plastu (napríklad z polykarbonátu).0003 Konkrétnejšie sa týka spôsobu tvarovania profilovej lišty hlavne na obvode zaskllevacieho dielca alebo tvarovania zaskllevacieho dielca z plastu,pri ktorom sa plast tvoriaci túto protilovú lištu alebo zasklievací dielec z plastu zavádza do tvarovacej dutiny, do ktorej bola vopred vložená najmenej jedna feromagnetická prisadzovaná časť, ako dekoračný kryt.0004 Známy stav techniky pozná z medzinárodnej patentovej prihlášky č. W 0 2007/018042 systém upevňovania prisadzovanej kovovej časti, používajúci na pridržiavanie prisadzovanej časti pri zatváraní formy a pri tvarovaní vo forme elektromagnet.0005 Tento systém je náročný na výrobu a používanie, lebo vyžaduje riadenie elektrického napájania elektromagnetu.0006 Cieľom vynálezu je prekonať nevýhody známeho stavu techniky navrhnutím systému pridržiavania prisadzovanej kovovej časti počas tvarovania profilovej lišty, ktorý je jednoduchý, málo náročný na výrobu a málo náročný na používanie.0007 Ďalším cielom vynálezu je umožniť pridržiavanie prisadzovanejkovovej časti cez stenu tvarovacej dutiny bez toho, aby sa musela vytvárať zvláštna oblast a bez toho aby bolo nutné použit špáru na povrchu tvarovacej dutiny.0008 Tento vynález sa tak vzťahuje v jeho najširšom význame k spôsobu tvarovania proñlovej lišty, hlavne na obvode zasklievacieho dielca, alebo tvarovania zasklievacieho dielca z plastu, podla nároku 1. Podľa tohto spôsobu sa plast tvoriaci profilovú lištu respektíve plast tvoriaci zasklievací dielec z plastu zavádza do tvarovacej dutiny, v ktorej bola vopred uložená najmenej jedna feromagnetická prisadzovaná časť, ako dekoračný kryt, pričom prisadzovaná čast je počas zavádzania plastu pridržiavaná v tvarovacej dutine najmenej jedným magnetom, ktorý je pohyblivý medzi dvoma polohami, a to aktívnou polohou A, v ktorej vyvíja priťahovaciu silu na prisadzovanú čast cez vnútorný povrch tvarovacej dutiny, a neaktívnou polohou I, v ktorej nevyvíjapriťahovaciu silu na prisadzovanú čast.0009 V zmysle vynálezu sa rozumie ako obvykle pod pojmom feromagnetický vlastnosť, ktorú majú určité prvky, že sa silno magnetizujú účinkom vonkajšieho magnetického pola (prvky na báze železa, kobaltu, niklu a velký počet ich zliatin, hlavne ocele), na rozdiel od prvkov nazývaných paramagnetické (prvky na báze hliníka, chrómu, platiny), ktoré zaiste podstupujú pôsobenie rovnakej povahy ako železo, ale omnoho menej intenzívne, pričom ďalej bude pripomenuté, že magnet je feromagnetická teleso, ktoré zachováva významnú magnetizáciu aj po vymiznutí vonkajšieho pola (remanentnou magnetizáciou).0010 S výhodou je magnet (alebo magnety) pohyblivý (alebo sú magnety pohyblivé) medzi oboma polohami, čiže medzi aktívnou polohou A a neaktívnou polohou l, otáčavým pohybom R a/alebo translačným pohybom T.0011 Vo variante vynálezu je niekolko magnetov pohyblivých spoločne jediným pohybom.0012 V tomto variante je uvedená zostava magnetov rozdelená na dve skupiny magnetov tak, že ked je jedna skupina v neaktívnej polohe l, v ktorejnevyvíja priťahovaciu silu na prisadzovanú časť, vyvíja druhá skupinaodpudzovaciu silu na prisadzovanú časť.0013 Konkrétne v tomto variante vynálezu môže byt uvedená prisadzovaná časť uložená v tvarovacej dutine obkročmo na paramagnetickej tyčke.0014 Na uskutočňovanie systému podľa vynálezu je magnet (alebo- uIožený(é) v aktívnej polohe A pred začiatkom vstrekovania plastu tvoriaceho proñlovú lištu respektíve zasklievaci dielec z plastu, a- magnet (alebo magnety) je uložený (sú uložené) v neaktívnej polohe l po konci vstrekovania plastu tvoriaceho uvedenú proñlovú lištu respektíve0015 Ďalej je s výhodou magnet uložený (alebo sú magnety uložené) v aktívnej polohe A po uložení prisadzovanej časti v tvarovacej dutine.0016 Okrem toho je magnet s výhodou uložený (alebo sú magnetyuložené) v neaktívnej polohe I pred vybratím zasklievacieho dielca z formy.0017 Vynález sa tiež týka tvarovacieho zariadenia na uskutočňovanie spôsobu tvarovania podľa vynálezu, pričom zariadenie obsahuje tvarovaciu dutinu, ktorá obsahuje pred svojou vnútornou tvarovacou plochou najmenej jeden magnet, ktorý je pohyblivý medzi dvoma polohami, a to aktívnou polohou A, v ktorej vyvíja priťahovaciu silu cez vnútorný povrch tvarovacej dutiny na prisadzovanú časť, a neaktívnou polohou I, v ktorej nevyvíja priťahovaciu silu na prisadzovanú časť.0018 Okrem toho je s výhodou magnet uložený (alebo sú magnety uložené) na najmenej jednom šupátku pohyblivom v translačnom pohybe T a/alebo na najmenej jednom kotúči pohyblivom v otáčavom pohybe R.0019 Vynález sa tiež týka použitia najmenej jedného pohyblivého magnetuna uskutočňovanie spôsobu tvarovania podľa vynálezu.0020 S výhodou umožňuje vynález uskutočniť spoľahlivé pridržiavanieferomagnetickej prisadzovanej časti magnetickým priťahovaním počastvarovania pomocou prvkov, ktoré sú jednoduché a málo nákladné na výrobu.0021 S výhodou tiež vynález umožňuje ulahčit odformovanie zostavy obsahujúcej prisadzovanú časť odpudzovaním prisadenej feromagnetickej časti0022 Toto magnetické odpudzovanie by mohlo byť dosiahnuté presunutim samotného jedného magnetu. ale v kontexte vynálezu je uprednostňované použitie viac magnetov, rozdelených do dvoch skupín tak, že ked jedna skupina najmenej jedného magnetu nie je v aktívnej polohe, v ktorej magnet vyvíja alebo magnety vyvíjajú pritahovaciu silu na prisadzovanú časť, druhá skupina najmenej jedného magnetu vyvíja na túto prisadzovanú časť odpudzovaciu silu.0023 S výhodou ďalej táto magnetická pritahovacia/odpudzovacia sila alebo sily pôsobí cez vnútorný povrch tvarovacej dutiny. Nie je tu tak žiadny pohyblivý prvok umožňujúci pohyblivosť magnetu alebo magnetov, ktorý by bol na povrchu tvarovacej dutiny. Údržba formy je tak ľahká, lebo tu nie je v tejto oblasti pridržiavania prisadzovanej časti žiadna špára.0024 S výhodou ďalej nie je priamy kontakt medzi magnetom (alebo magnetmi) a prisadzovanou časťou, čo umožňuje predísť tvorbe značiek napovrchu prisadzovanej časti, ako aj deformácii prisadzovanej časti.0025 Svýhodou tu napokon nie je žiadne periférne zložité zariadenie(typu elektrického generátora pre elektromagnet) anie sú tu problémy rozdielneho roztahovania (vyplývajúce napriklad z ohrevu elektromagnetu),keďže tu nie je elektromagnet.0026 vynález bude ďalej lepšie pochopený po prečítaní neobmedzujúcich príkladov uskutočnenia a pripojených obrázkov- obrázok 1 znázorňuje perspektívny pohlad na zasklievací dielec vozidla majúci dekoračný krycí profil upevnený k profllovej lište pri jej tvarovaní,pričom dekoračný krycí profil je znázornený v dolnej časti zasklievacieho dielca v reze,- obrázok 2 znázorňuje rez tvarovacou dutinou prvého variantu uskutočnenia

MPK / Značky

MPK: B29C 45/16, B29C 45/14

Značky: tejto, magnetický, použitie, plastů, magnetů, prisadzovanej, částí, spôsob, zariadenie, pridržiavanou, kovovou, fixáciu, časťou, tvarovania, tvarovacie, prisadzovanou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e15581-sposob-tvarovania-casti-z-plastu-s-kovovou-prisadzovanou-castou-pridrziavanou-magneticky-tvarovacie-zariadenie-a-pouzitie-magnetu-na-fixaciu-tejto-prisadzovanej-casti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob tvarovania časti z plastu s kovovou prisadzovanou časťou pridržiavanou magneticky, tvarovacie zariadenie, a použitie magnetu na fixáciu tejto prisadzovanej časti</a>

Podobne patenty