Použitie 2-((1-metylpropyl)amino)etanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý

Číslo patentu: E 14367

Dátum: 25.01.2010

Autori: Gane Patrick, Rentsch Samuel, Buri Matthias

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka technickej oblasti vodných suspenziímateriálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý a aditív, ktoré sú k nim pridané.0002 Pri príprave vodných suspenzií materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý sa od odborníka často požaduje, aby vybral a zaviedol aditíva, ktoréregulujú jednu alebo viac vlastností tejto suspenzie.0003 Pri výbere tohto aditíva musí mať odborník na mysli, že toto aditívum by malo zostať finančne výhodné a nemalo by viest k nežiaducim interakciám alebo účinkom ďalej počas transportu, spracovania a aplikácie tejto suspenzie.0004 Medzi činitele, ktoré odborník zriedka rieši, ale prihlasovatel zistil, že je dôležitý, je výber aditív, ktoré nespôsobujú významnú zmenu a najmä zvýšenie elektrickej vodivosti suspenzie materiálu zahrňujúceho uhličitan0005 Skutočne môže byt výhodné regulovať aspekty spracovania a transportu takej suspenzie založenej na meraniach elektrickej vodivosti0006 Napríklad prietok takej suspenzie cez daný priestor alebo jednotku môže byť kontrolovaný podľa merania vodivosti suspenzie. Vpublikácii snázvom A Conductance Based Solids Concentration Sensor for Large4/Technical Papers), je opísané zariadenie meracie koncentráciu pevných podielov vsuspenzii prechádzajúce cez potrubie s daným priemerom na základe merania vodivosti. Na základe týchto meraní vodivosti je možné získať grafický displej ukazujúci zmenu koncentrácie suspenzie od hornej časti do spodnej časti potrubia, rovnako ako históriu priemernej koncentračnej plochy.0007 Stupeň naplnenia nádoby môže podobne riadený zisťovanim vodivostiv danej výške steny nádoby.0008 Avšak, aby sa použila a využila výhoda takýchto regulačnýchsystémov založených na meraní elektrickej vodivosti, je odborník vystavenýproblému s výberom aditív potrebných na to, aby plnili jednu alebo viac funkcií, ktoré zároveň nevyvolajú významné zmeny v hodnotách elektrickej vodivosti.0009 Medzi funkcie aditív použitých v suspenziách materiálu zahrñujúceho uhličitan vápenatý spadá úprava pH suspenzie, či ide o okyslenie, neutralizáciualebo alkalizáciu tejto suspenzie.0010 Alkalizácia suspenzie je najmä vyžadovaná, aby sa dosiahlo pH aplikačných prostredí, do ktorých sa suspenzia zavádza, alebo v príprave na pridanie aditív citlivých na pH. Krok zvýšenia pH tiež môže slúžiť na dezinfekciu alebo podporu dezinfekcie suspenzie. Úpravy pH môžu byť nutné, aby sa zabránilo nežiaducemu rozpusteniu uhličitanu vápenatého pri kontakte s kyslým prostredím počas spracovania.0011 Takýchto aditív upravujúcich pH používaných vo vodnej suspenziimateriálu zahrñujúceho uhličitan vápenatý a dostupných odbornikovi je mnoho.0012 Prvá skupina aditív, ktorá môže byt použitá na zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý, sú aditíva obsahujúce hydroxid a sú to najmä hydroxidy alkalických kovov a hydroxidov kovov alkalických zemín.0013 Napríklad US 6 991 705 sa týka zvýšenia alkality suspenzie drevoviny,ktorá môže zahŕňať uhličitan vápenatý, kombináciou pridávania hydroxidu alkalického kovu, ako je pridávanie hydroxidu sodného, a pridávania oxidu uhličitého.0014 Hydroxid draselný, hydroxid horečnatý a hydroxid amónny sú ďalšietaké aditíva používané na kontrolu pH suspenzie PCC v rozsahu od 10 do 13,ako je opísané v EP 1 795 502.0015 Kvapalný abrazívny čistiaci prostriedok s pH 7-13, ktorý zahŕňa jeden alebo viac tenzidov tvoriacich suspendačný systém, jedno alebo viac suspendovaných abrazív, C 2-C 6 alkanolamín a uhľovodíkové spolurozpúšťadlo, je opísaný vo WO 98/49261.0016 W 0 98/56988 sa týka procesu stabilizácie pH suspenzie buničinypufračnými činidlami a procesu výroby papiera zo stabilizovanej suspenziebuničiny. Alkalita suspenzie buničiny je zvýšená kombináciou pridávania hydroxidu alkalického kovu a pridávania oxidu uhličitého.0017 Druhá skupina aditív, ktorá môže byt použitá na zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý, sú aditíva, ktoré neobsahujú hydroxidové ióny, ale ktoré vytvárajú také ióny reakciou s vodou.0018 Takéto aditíva môžu byt soli, ako sú sodné soli, slabých kyselín. Príklady tohto typu aditív zahŕňajú octan sodný, hydrogénuhličitan sodný,uhličitan draseiný a alkalické fosfáty (ako sú tripolyfosfáty, ortofosfát sodný a/alebo draseiný).0019 Ďalšia možnosť je použit aditíva na báze dusíka vrátane napríklad amoniaku, amínov a amidov, aby sa zvýšilo pH suspenzii materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0020 Tie najmä môžu zahŕňať primárne, sekundárne alebo terciárne amíny. Alkanolamíny použité na zvýšenie pH suspenzie zahŕňajú napríklad monoetanolamín (MEA), dietanolamin (DEA) a metylaminoetanol (MAE).0021 Všetky vyššie uvedené aditíva zvyšujú pH vodnej suspenzie podľa spoločného mechanizmu, ktorým je poskytnutie alebo vytvorenie hydroxidovýchiónov v suspenzii po reakcii s vodou.0022 Z literatúry je známe, že zvýšenie koncentrácie hydroxidového iónu za alkalických podmienok vedie zároveň k zvýšeniu vodivosti (Analytikum, 5. vydávanie, 1981, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, strany 185-186 týkajúce sa Konduktometrische Titration).0023 Pri danej všeobecnej vedomosti dokumentovanej vliteratúre spolu spodporným dôkazom, že hydroxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín, rovnako ako amíny, ako je trietanolamín, spôsobujú významné zvýšenie vodivosti zároveň so zvýšením pH vodnej suspenzie materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý, ako je uvedené v časti Príkladov uvedených nižšie v tomto dokumente, by odborník vôbec neočakával, že konkrétne činidlo regulujúce pH,ktoré zvyšuje pH suspenzie podľa rovnakého mechanizmu, ako tieto aditíva, t.j.výsledným zavedením hydroxidových iónov do suspenzie, by spôsobil iba0024 Preto bolo celkom prekvapujúce a v rozpore s očakávaním založeným na bežných aditívach použitých na zvýšenie pH, že prihlasovateľ zistil, že 2-1 metylpropyl)-amino)etanol môže byť použitý ako aditívum vo vodnej suspenzii a majúce pH medzi 8,5 a 11 a obsahujúce od 25 až 62 obj. aspoň jedného materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý, aby zvýšilo pH suspenzie o aspoň0,3 jednotky pH stým, že sa zároveň udržuje zmena vodivosti suspenzie v rozsahu 100 S/cm/jednotka pH.0025 Preto sa prvý aspekt predkiadaného vynálezu týka použitia 2-1 metyIpropyl)amino)etanoIuako aditíva vo vodnej suspenzii obsahujúcej od 25 do 62 obj. vztiahnuté na celkový objem suspenzie aspoň jedného materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý a majúce pH medzi 8,5 a 11, aby zvýšilo pH suspenzie o aspoň 0,3 jednotky pH, vyznačujúceho sa tým, že sa udržuje zmena vodivosti suspenzie v rozsahu 100 S/cm/jednotka pH, vyznačujúceho sa tým, že uvedený 2-1 metylpropyl)amino)etanoI je pridaný k uvedenej suspenzii v množstve od 500 do 15000 mg na liter vodnej fázy uvedenej suspenzie.0026 vodivosť podľa predkiadaného vynálezu bude znamenať elektrickú vodivosť vodnej suspenzie materiálu zahrňujúceho uhličitan, ako sa meria podľa spôsobu merania definovaného včasti príkladov nižšie vtomto0027 Pre účely predkiadaného vynálezu bude pH merané podľa spôsobumerania definovaného v časti príkladov nižšie v tomto dokumente.0028 Objemové ( obj.) pevného materiálu vsuspenzii sú stanovené

MPK / Značky

MPK: C09C 1/02

Značky: materiálov, vodných, vápenatý, suspenziach, uhličitan, zahrňujúcich, 2-((1-metylpropyl)amino)etanolu, aditiva, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e14367-pouzitie-2-1-metylpropylaminoetanolu-ako-aditiva-vo-vodnych-suspenziach-materialov-zahrnujucich-uhlicitan-vapenaty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie 2-((1-metylpropyl)amino)etanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý</a>

Podobne patenty