Schodisková sedačka so zariadením na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy

Číslo patentu: E 14210

Dátum: 11.08.2006

Autori: Chambliss Charles Scott, Dietz Timothy, Schrand Steven

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SCHODISKOVÁ SEDAŠKA SO ZARIADENÍM NA BRZDENIE ANASTAVENIE ODPORU KLZNEJ DRAHY0001 Tento vynález sa vo všeobecnosti týka zdravotníckych prepravných zariadení akonkrétne schodískovej sedačky so zariadením na brzdenie anastavenie odporu klznej dráhy.0002 Poznáme rôzne druhy schodiskových sedačiek, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby prepravovali ľudí dolu schodmi. Predovšetkým je známe zariadenie, pri ktorom sa na zadnú časť schodískovej sedačky pripevní dvojica sklápacích klzných dráh. Na každej dráhe je pásový behúň poháňaný viacerými valcami. Schodisková sedačka vo vyklopenej polohe slúži na prepravu osoby dolu schodiskom. Vo vyklopenej polohe sa behúne upnú na schody a bránia schodískovej sedačke v nekontrolovanom pohybe. Ak však pri presune dolu schodmi chceme zabezpečiť oporu pre osoby s rozličnou hmotnosťou, často je problematické docieliť konštantnú regulovateľnú rýchlosť pohybu.0003 Podľa predmetného vynálezu možno vyrobiť sedačku, ktorá dokáže ľahko prepravovať osoby hore aj dole schodmi. Vrámci predmetného vynálezu je súčasťou schodískovej sedačky aj zariadenie na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy. Zariadenie na brzdenie anastavenie odporu klznej dráhy umožňuje manipulantovi rýchlo a ľahko nastaviť valivý odpor klznej dráhy. Manipulant dokáže pri osobách s rozličnou hmotnosťou priebežne upravovať valivý odpor, atak možno zabezpečiť konštantnejšiu a regulovanejšiu rýchlosť zostupu pri poskytovaní opory pacientovi sediacemu na schodískovej sedačke. V rámci jedného uskutočnenia má predmetný vynález podobu sklápateľnej schodískovej sedačky.0004 V súlade sjedným uskutočnením predmetného vynálezu zverejňujeme opis schodískovej sedačky na prepravu osôb hore a dole schodiskom a ponad podlahu. Schodiskovú sedačku tvorí hlavný rám a súprava klzných dráh na poskytnutie opory sedačke pri pohybe po schodisku. Súprava klzných dráh je výkyvne upevnená na hlavný rám, aby sa umožnil výkyvný pohyb zabezpečujúci premenu otvorenej (vyklopenej) polohy na uzavretú(sklopenú) polohu a naopak. V súprave klzných dráh sa nachádza prinajmenšom jedna dvojica pásových klzných dráh. Súčasťou schodískovej sedačky je aj zariadenie na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy, ktoré je navrhnuté tak, aby manipulant mohol priebežne regulovať a nastavovať požadovaný (vopred nastavený) valivý odpor. Vlastnosti opisané v predchádzajúcom texte sú už známe z patentu US 5 338 048, ktorého pôvodcom je Henry Medina. Vynález podľa nárokov uvedených v nároku č. 1 sa v porovnaní s predchádzajúcim stavom techniky vyznačuje zariadením na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy. Daná dvojica pásových klzných dráh vyvíja valivý odpor na obe dráhy z príslušnej dvojice, čím sa zabezpečí konštantnejšia a regulovanejšia rýchlosť pohybu dolu schodiskom pri poskytovaní opory osobe sediacej na schodískovej sedačke.0005 Na základe podrobného opisu uvedeného v nasledujúcom texte poukazujeme na ďalšie prínosy a výhody predmetného vynálezu, pričom sa odvolávame na priložené obrázky,ktoré špecifikujú a znázorňujú uprednostňované uskutočnenia daného vynálezu.Obr. č. l zobrazuje pohľad spredu zhora (v perspektíve) na skladaciu schodiskovú sedačku vyrobenú podľa predmetného vynálezu.Obr. č. 2 zobrazuje schodiskovú sedačku z obr. č. 1 v zloženej (sklopenej) polohe.Obr. č. 3 zobrazuje pohľad zozadu zhora (v perspektíve) na jedno z uskutočnení schodiskovej sedačky so súpravou klzných dráh V zloženej alebo sklopenej polohe so zariadením na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy podľa predmetného vynálezu.Obr. č. 4 zobrazuje bližší pohľad zozadu zhora (v perspektíve) na uskutočnenie schodiskovej sedačky, pričom sú znázomené koľajnicové súpravy tejto sedačky v otvorenej polohe so zariadením na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy podľa predmetného vynálezu.Obr. č. 5 zobrazuje zväčšený pohľad na zariadenie na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy podľa predmetného vynálezu.Obr. č. 6 zobrazuje pohľad zozadu zhora (v perspektíve) na iné uskutočnenie schodiskovej sedačky so súpravou klzných dráh votvorenej alebo vyklopenej polohe so zariadením na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy podľa predmetného vynálezu, pričom na reguláciu valivého trenia sa používa ovládací otočný gombík.0006 V nasledujúcom texte sa budeme odvolávať na obr. č. l až 4. Sklápacia schodisková sedačka 100 vo všeobecnosti pozostáva z hlavného rámu 102, sedadlovej súpravy 104,súpravy klzných dráh 106 a západkovej súpravy 108 (pozri príslušné obrázky). Hlavný rám 102 vo všeobecnosti tvorí základňu alebo rám na uchytenie ostatných komponentov sedačky 100. Zároveň poskytuje oporu sedačke pri pohybe nad podlahou a ostatnými rovnými plochami. Sedadlová súprava 104 vytvára sedadlo pre osobu, ktorá využíva dané zariadenie. Sedadlová súprava 104 sa montuje výkyvným spôsobom na zadnú časť hlavného rámu 102. Súprava klzných dráh 106 je tiež namontovaná výkyvne na hlavný rám 102 a poskytuje oporu sedačke 100 pri pohybe dolu schodmi. Západková súprava 108 je najlepšie zobrazená na obr. č. 4. Západková súprava 108 sa montuje výkyvne medzi hlavný rám 102 a súpravu klzných dráh 106.0007 Súčasťou schodiskovej sedačky 100 sú aj Výsuvné manipulačné jednotky 110 a lll,opierka chrbta 112, predná opomá súprava 114 a systém popmhov 116 na zaistenie homej časti trupu, dolnej časti trupu a nôh (popruhy na zaistenie hornej a dolnej časti trupu nie sú z dôvodu zjednodušenia znázomené). Výsuvné manipulačné jednotky 110 a 111 môžu byť voľne umiestnené na rozličných miestach smerom navonok zo schodiskovej sedačky 100,aby manipulantovi poskytli čo najlepšie možnosti ovládania a čo najväčšiu výhodu pákového efektu pri presune schodiskovej sedačky pozdĺž schodiska. Opierka chrbta 112 zabezpečuje priamu oporu pre hornú časť chrbta osoby, ktorá sedí V schodiskovej sedačke 100. Predná opomá súprava 114 poskytuje dodatočnú oporu v rámci prednej časti schodiskovej sedačky 100, pričomje výkyvne pripevnená k prednej časti sedadlovej súpravy 104. Systém popruhov 116 slúži na pridržanie osoby sediacej V schodiskovej sedačke 100. S cieľom zabezpečiť čo najväčšie pohodlie osoby sediacej v schodiskovej sedačke 100, súčasťou sedačky je aj sklápacia opierka nôh 118.0008 Prvky a komponenty schodiskovej sedačky 100 sú upevnené tak, aby sa dala sedačka vyklopiť zo sklopenej polohy (obr. č. 2) do otvorenej polohy (obr. č. l, 3 a 4). Schodisková sedačka 100 má v sklopenej polohe malé rozmery a kompaktný tvar. Sedačku možno uložiť do šatníka alebo do vozidla bez toho, aby zabrala priveľa miesta. Po otvorení schodiskovej sedačky 100 si do nej môže osoba bezpečne sadnúť a prepraviť sa na zvolené miesto. Osobu sediacu v schodiskovej sedačke možno predovšetkým jednoducho prepraviť hore a dole schodiskom.0009 Pri uskutočneniach schodiskovej sedačky 100 zobrazených na obr. č. l až 4 sú súčasťou hlavného rámu 102 aj ľavý a pravý oporný článok 120 a 122, spodný priečny článok 124, horný priečny článok 126 (najlepšie ho vidno na obr. č. 3) avýškovo nastaviteľná rukoväť 128 v tvare písmena U. Rukoväť 128 je vložená do dutých otvorov ľavého a pravého opomého článku 120 a 122 tak, že ju možno vysúvať azasúvať. Rukoväť možno voľne nastaviť do rozličnej polohy tak, aby sa manipulantovi poskytli čo najlepšie možnosti ovládania ačo najväčšia výhoda pákového efektu pri presune schodiskovej sedačky 100 pozdlž schodiska alebo rovného povrchu. Na spodnom konci pravého a ľavého opomého článku 120 a 122 sa nachádzajú kolieska 130 a 131, ktoré sú upevnené na hlavný rám tak,aby sa mohli otáčať, pričom poskytujú oporu schodiskovej sedačke 100 pri pohybe po povrchu.0010 Ľavý a pravý oporný článok 120 a 122 hlavného rámu 102 sú orientované vo všeobecnosti rovnobežne, pričom vzásade vymedzujú ľavú apravú stranu schodiskovej sedačky 100. Spodný priečny článok 124 prebieha medzi dolnýmí koncami opomých článkov 120 a 122, na ktoré je napojený. Horný priečny článok 126 hlavného rámu prebieha medzi homými koncami operných článkov 120 a 122, na ktoré je napojený. Kolieska 130 a 131 sú prostredníctvom vhodných konzol prípevnené kdolným koncom opomých článkov 120 a 12,2. Prostredníctvom uvedených prepojení tvoria rámové články 120, 122, 124 a 126 pevný obdlžnikový opomý rám schodiskovej sedačky 100.0011 Sedadlová súprava 104 pozostáva zo štyroch opomých článkov 132, 134, 136, a 138,ktoré spolu tvoria obdĺžnikový rám (najlepšie to vidno na obr. č. 2). Predný oporný článok 132 sa výkyvne napája na prednú opomú súpravu 114. Štyri opomé články 132, 134, 136,a 138 spolu voľne tvoria oporu pre polymérové sedadlo 140. Sedadlo 140 možno pri čistení pohodlne odstrániť. Predná opomá súprava 114 pozostáva z nôh 142 a 144 a nožného priečneho článku 146, ktorý prebieha medzi nohami 142 a 144 a je k nim pripojený. Sklápacia opierka nôh 118 je výkyvne napojená na nožný priečny článok 146. Na dolnom konci nôh 142 a 144 sú upevnené kolieska 147 a 148. V jednom uskutočnení sú kolieska 147 a 148 otáčavé (upevnené prostredníctvom kĺbu), atak možno schodiskovú sedačku 100 pohodlne presúvať po povrchu. Uvoľňovacia poistka 150 slúži na uvoľnenie prednej opomej súpravy 114 z vyklopenej polohy (pozri obr. č. l) a na zloženie do sklopenej polohy (pozri obr. č.2).0012 Sedadlová súprava 104 je výkyvne napojená na hlavný rám 102, atak možno vykonávať výkyvný pohyb pri výbere otvorenej (vyklopenej) alebo zatvorenej (sklopenej) polohy. Pri zatvorenej (sklopenej) polohe (pozri obr. č. 2) sa bočné oporné články 136 a 138 sedadlovej súpravy 104 nachádzajú v bezprostrednej blízkosti hlavného rámu 102, s ktorým sú v zásade rovnobežne. Pri otvorenej (vyklopenej) polohe (pozri obr. č. l), bočné opomé články 136 a 138 sedadlovej súpravy 104 vyčnievajú smerom preč od hlavného rámu 102, na ktorý sú V zásade kolmé.0013 Výsuvné manipulačné jednotky 110 a lll sú umiestnené v rámových článkoch 152 a 154 tak, že sa v nich môžu posúvať (najlepšie to vidno na obr. č. l). Rámové články 152 a 154 sú na jednom konci výkyvne napojené na hlavný rám 102 a na druhom (prednom) konci sú prostredníctvom konzol 156 a 158 výkyvne napojené na prednú opornú súpravu 114. Pri takomto usporiadaní možno rámové články 152 a 154 automaticky presunúť z polohy znázornenej na obr. č. 1 do polohy, v ktorej sú rovnobežné s hlavným rámom (obr. č. 2). Takýmto spôsobom sa docieli kompaktný tvar schodiskovej sedačky 100 a možno ju pohodlne skladovať.0014 Súprava klzných dráh 106 je na svojich dolných koncoch prostredníctvom konzol 300 a 302 taktiež výkyvne napojená na hlavný rám 102 schodiskovej sedačky 100, aby sa umožnil výkyvný pohyb pri vyklápaní (otváraní) a sklápaní (zatváraní) danej sedačky (pozri najmä obr. č. 3 a 4). Pri zatvorenej (sklopenej) polohe sedačky (pozri obr. č. 3) prebieha súprava klzných dráh 106 smerom nahor zo spodnej časti hlavného rámu 102, s ktorým je vzásade rovnobežná. Pri otvorenej (vyklopenej) polohe sedačky (pozri obr. č. l, 4 a 5) prebieha súprava klzných dráh 106 smerom šikmo nahor, preč od hlavného rámu 102.0015 Súprava klzných dráh 106 je vo svojej vrchnej časti výkyvne napojená na západkovú súpravu 108. Ako vidno na priložených obrázkoch, západková súprava 108 sa nachádza medzi hlavným rámom 102 asúpravou klzných dráh 106, na ktoré je zároveň výkyvne napojená. Ak je západková súprava 108 v stiahnutej polohe (obr. č. 3), zadržiava súpravu klzných dráh 106 v zatvorenej polohe. Ak je západková súprava 108 vo vysunutej polohe(obr. č. 4), zadržiava súpravu klzných dráh 106 v otvorenej polohe0016 Prvá dvojica ramien 160 a 162 západkovej súpravy 108 je na jednom konci výkyvne upevnená na hlavný rám 102 (najlepšie to vidno na obr. č. 4). Dmhé konce prvých ramien 160 a 162 spája rozpera 164. Na rozperu 164 je napojená aj druhá dvojica ramien 166 a 168. V jednom uskutočnení sú druhé ramená 166 a 168 výkyvne napojené na rozperu 164 a na súpravu klzných dráh 106. V druhom uskutočnení sú druhé ramená 166 a 168 staticky napojené na rozperu 164 a výkyvne napojené na súpravu klzných dráh 106, pričom rozpera 164 je výkyvne napojená medzi prvú dvojicu ramien 160 a 162. Súčasťou oboch ramien 160 a 162 je ohnutá sekcia, ktorá vo vysunutej polohe smeruje ramená 160 a 162 nadol (pozri obr. č. 4). Treba si uvedomiť, že tvar prvej dvojice ramien 160 a 162, v dôsledku ktorých sa rozpera 164 a druhá dvojica ramien umiestnia do vysunutej polohy zobrazenej na obrázku, je uspôsobený tak, aby sa súprava klzných dráh 106 zaistila v otvorenej polohe. Páčka 170 západkovej súpravy 108, ktorá je napojená na jedno z prvej dvojice ramien (napr. rameno 162), umožňuje manipulantovi pohodlne vyklopiť (resp. sklopiť) azaistiť súpravu klzných dráh 106 podľa potreby v zatvorenej alebo otvorenej polohe, a to tak, že západkovú súpravu 108 presunie zo stiahnutej (obr. č. 3) do vysunutej polohy (obr. č. 4) alebo naopak.0017 V nasledujúcom texte sa budeme odvolávať na obr. č. 3, 4 a 5. Súprava klzných dráh 106 pozostáva z dvojice pásových klzných dráh 172 a 174, ktoré napínajú otočné valce 176. Na vonkajšom povrchu klzných dráh 172 a 174 sa nachádzajú behúne, resp. ozubenie 178. Ozubenie 178 má dvojakú funkciu. Vytvára záchytný povrch schodiskovej sedačky 100,ktorý prichádza do kontaktu so schodmi, a tak sa bráni šmýkaniu. Ozubenie 178 zároveň slúži ako zariadenie na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy 180 podľa predmetného vynálezu (podrobnejší opis uvádzame vďalšom texte). Valce 176, ktoré napínajú pásové klzné dráhy 172 a 174, sú otáčavo upevnené na koľajničkách 182 a 184 (prinajmenšom na ich koncoch). Valce 176 sú navyše na jednotlivých koľajničkách 182 a 184 usporiadané

MPK / Značky

MPK: A61G 5/06

Značky: schodisková, odporu, brzdenie, sedačka, klznej, nastavenie, dráhy, zariadením

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e14210-schodiskova-sedacka-so-zariadenim-na-brzdenie-a-nastavenie-odporu-klznej-drahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Schodisková sedačka so zariadením na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy</a>

Podobne patenty