Spôsob vyhľadávania multimediálneho obsahu na internete

Číslo patentu: E 13775

Dátum: 20.10.2009

Autor: Lotito Gianpiero Giuseppe

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu vyhľadávania multimediálneho obsahu na internete,pričom zahŕňa kroky pripojenia klienta k internetu, načítanie vyhľadávacej stránky poskytovateľa internetového pripojenia, na ktorej sa nachádza pole pre zadanie vyhľadávaného textu, ktorý sa viaže k vyhľadávanému multimediálnemu obsahu, a ďalej prenos vyhľadávaného textu od klienta k poskytovateľovi pripojenia a nájdenie multimediálnych obsahov súvisiacich s vyhľadávaným textom v aplikácii daného poskytovateľa a uloženého na rôznych serveroch, ku ktorým je poskytovateľ pripojený, a nakoniec prenos stránky s výsledkami vyhľadávania ku klientovi, pričom táto stránka obsahuje aspoň jednu internetovú adresu pre každý nájdený multimediálny obsah.0002 Je známe, že spôsoby vyhľadávania multimediálneho obsahu na internete umožňujú pripojenie klienta, napríklad osobného počítača, PDA alebo mobilného telefónu k internetu a načítanie vyhľadávacej stránky príslušného poskytovateľa pripojenia, ktorý je tiež pripojený k intemetu. Termín poskytovateľ pripojenia sa požíva najmä na označenie seNera, na ktorom sa nachádza Vyhľadávacia stránka a aplikácia poskytujúca služby vyhľadávania multimediálneho obsahu.0003 Vyhľadávacia stránka ďalej obsahuje textové alebo vyhľadávacie pole, do ktorého používateľ zadáva kľúčové slová alebo všeobecne vyhľadávaný text súvisiaci smultimediálnym obsahom, ktorý má užívateľ v úmysle vyhľadať, a tlačidlo enter,ktorého prostredníctvom sa vyhľadávaný text prenáša od klienta k poskytovateľovi pripojenia, ktorý pomocou príslušnej aplikácie vykonáva vyhľadávanie multimediálnych obsahov súvisiacich s vyhľadávaným textom.0004 Ďalej poskytovateľ internetu komunikuje s množstvom serverov pripojených kinternetu, na ktorých sú uložené multimediálne obsahy súvisiace s vyhľadávaným textom, zaznamenáva internetové adresy, tzv. URL tohto multimediálneho obsahu a prenáša ku klientovi stránku výsledkov vyhľadávania obsahujúcu aspoň jednu URL pre každý nájdený multimediálny obsah.0005 Na obr. 1 je schematicky znázornený klient 1, na ktorého displeji je načítaná Vyhľadávacia stránka 2 a poskytovateľa 3, ku ktorému je klient 1 pripojený prostredníctvom internetu, a niekoľko serverov 5, na ktorých sú uložené príslušné multimediálne obsahy R 1 RN. Multimediálne obsahy sú uložené na rôznych serveroch 5, napríklad obsah R 1 na prvom serveri, obsah R 2 na druhom serveri, obsahy R 3 a R 4 na treťom serveri a obsah RN na štvrtom serveri.0007 Vyhľadávacia stránka 2 a obsahuje vyhľadávacie pole, napríklad textové okienko 4,do ktorého je vyhľadávaný text xxx vložený a následne odoslaný poskytovateľovi 3, ktorý na serveroch 5 spustí aplikáciu 6 na vyhľadávanie multimediálnych obsahov R 1,, RN súvisiacich s vyhľadávaným textom xxx. Aplikácia 6 vloží internetové adresy alebo URL multimediálnych obsahov (pre zjednodušenie sú znázornené vzťahovými značkami R 1,,RN) do stránky 9 a výsledkov a prenesie túto stránku 9 a výsledkov ku klientovi 1. Klient 1 načíta stránku 9 a výsledkov a zobrazí ju na displeji, ako je znázornené na obr. 2. Na zjednodušenie čítania a výberu nájdených multimediálnych obsahov sa na stránku 9 a výsledkov známym spôsobom vkladajú len internetové adresy multimediálnych obsahov vo vopred stanovenom elektronickom formáte, napríklad HTML, alebo v textovom formáte,a na iných stránkach 9 b, 9 c, 9 d sa zoskupujú adresy súvisiace s multimediálnymi obsahmiv iných formátoch, ktoré sú dostupné prostredníctvom príslušných tlačidiel 7 b, 7 c, 7 d,alebo hypertextových odkazov zobrazených na stránke 9 a výsledkov priradených vždy k príslušnému typu multimediálneho obsahu. Stránky 9 b, 9 c, 9 d výsledkov vždy obsahujú tlačidlo na návrat na stránku 9 a výsledkov. Stránky 9 b, 9 c, 9 d výsledkov zahŕňajú napríklad obrázky, videá a sociálne siete.0008 Aj keď je výhodné, že uvedené spôsoby poskytujú celkovú klasitikáciu typuinformácii nájdených poskytovateľom pripojenia predovšetkým na základe formátu,vykazujú významnú nevýhodu spočívajúcu vtom, že uživateľ musí kliknúť na hypertextový odkaz 7 b vždy, keď je požadované zobrazenie príslušnej stránky 9 b výsledkov. Stránka 9 b na displeji klienta 1 nahrádza už skôr načítanú stránku 9 a čím značne znižuje možnosti súčasného zobrazenia internetových adries súvisiacich s rôznymi typmi multimediálnych obsahov na jednej stránke výsledkov.0009 Ďalšia nevýhoda známych spôsobov spočíva v skutočnosti, že na zobrazenie nájdeného multimediálneho obsahu počas vyhľadávania a uvedeného na stránke výsledkov podľa príslušných internetových adries, je nutné načítať novú webovú stránku obsahujúcu tento multimediálny obsah. čo môže viesť k nežiaducemu predĺženiu čakacej doby a zvýšenie nákladov užívateľa. Táto operácia je nevýhodná najmä predovšetkým v prípadoch, kedy si užívateľ praje prehliadať väčšie množstvo multimediálnych obsahov a na displeji jeho zariadenia tak musí byť načítaných niekoľko webových stránok zahŕňajúcich tento požadovaný obsah. Obzvlášť otvorenie rôznych webových stránok, z ktorých každá je spojená s multimediálnym obsahom, sťažuje praktické a jednoduché zobrazenie výsledkov vyhľadávania.0010 Sú známe aj spôsoby, kedy je multimediálny obsah po uskutočnení výberu príslušnej internetovej adresy načítaný na miesto stránky výsledkov, pozri napr. US 2007/0067267.0011 Uvedené spôsoby sú však nevýhodná predovšetkým preto, že strata obsahu stránky výsledkov núti užívateľa, ktorý už nemá záujem o vybraný obsah alebo si praje zvoliť iný multimediálny obsah, vrátiť sa na stránku vyhľadávania a znova uskutočniť vyhľadávací proces.0012 Technický problém, z ktorého tento vynález vychádza, sa týka spôsobu vyhľadávania multimediálnych obsahov, ktorý by umožnil zoskupovanie nájdených multimediálnych obsahov podľa typu obsahu alebo formátu a zároveň rýchle zobrazovanie rôznych typov obsahov a ich ľahký výber a načitanie a prekonal tak problémy doteraz ovplyvňujúce spôsoby vyhľadávania podľa doterajšieho stavu techniky.0013 Predmet vynálezu je vyriešený znakmi pripojených nárokov.0014 Riešenie podľa tohto wnálezu spočíva v rozdelení jedinej stránky výsledkov na viac oblastí, z ktorých každá súvisí s vopred detinovaným typom alebo formátom multimediálneho obsahu, ktorý je v nej zobrazený v podobe množstva internetových adries príslušného multimediálneho obsahu.0015 Podľa tohto vynálezu je vyššie opisaný problém vyriešený spôsobom vyhľadávania multimediálneho obsahu na internete, ktorý zahŕňa kroky pripojenia klienta k internetu, načítania vyhľadávacej stránky poskytovateľa pripojenia zahŕñajúcej pole, do ktorého sa vkladá vyhľadávaný text súvisiaci s vyhľadávaným multimediálnym obsahom,prenos vyhľadávaného textu od klienta k poskytovateľovi pripojenia a spustenie aplikácie u poskytovateľa internetu na vyhľadanie multimediálnych obsahov, súvisiacich s vyhľadávaným textom a uložených na viacerých serveroch pripojených k poskytovateľovi alebo k internetu, prenos stránky výsledkov, ktorá obsahuje aspoň jednu internetovú adresu pre každý nájdený multimediálny obsah, k príslušnému klientovi, charakterizovaný tým, že zahŕňa kroky detinovania vopred určených typov multimediálnych obsahov, napriradenie každého nájdeného multimediálneho obsahu k vopred určenému typu, pričom stránka výsledkov je rozdelená na rad oblastí, z ktorých každá súvisí s príslušným typom,a ďalej načítania vopred definovaného počtu internetových adries multimediálnych obsahov príslušného typu do každej oblasti stránky výsledkov.0016 Podľa spôsobu tohto vynálezu sú rôzne typy multimediálnych obsahov súvisiacich s rôznymi oblasťami s výhodou zoskupené do jedinej stránky výsledkov a je ich možné zobraziť súčasne, bez toho aby pre rôzne typy multimediálneho obsahu bolo nutné načítať rôzne stránky.0017 Spôsob podľa tohto vynálezu zahŕňa načítanie internetových adries do príslušných oblastí, krok prenosu príslušných multimediálnych obsahov zo serverov, na ktorých boli nájdené, do pamäte klienta. Multimediálny obsah je možné v pamäti klienta s výhodou zobraziť v režime off-line, teda aj v prípade, že klient alebo server nie je pripojený k internetu. Spôsob vyhľadávania podľa tohto vynálezu zároveň vďaka rozdeleniu stránky výsledkov do jednotlivých oblastí umožňuje pridanie radu vylepšení možností volieb a zobrazení multimediálnych obsahov, súvisiacich s internetovými adresami, okrem iného tiež možnosť zvoliť adresu pomocou postupu dragdrop, z príslušnej oblasti do priečinka, v ktorom sú adresy uložené.0018 S výhodou, priečinok na ukladanie umožňuje rýchle uloženie adries súvisiacich s preferovanými multimediálnymi obsahmi a zároveň zoskupenie rôznych typov obsahov. 0019 Priečinok na ukladanie je možné s výhodou zobraziť ako oblasť stránky výsledkov. 0020 Uloženie internetových adries v úložnom priečinku zároveň zahŕňa prenos príslušného multimediálneho obsahu zo servera do pamäte klienta, čo umožňuje zobrazenie v režime off-line.0021 Používateľ ma zároveň možnosť konñgurovať rad oblastí stránky výsledkov pomocou panelu nástrojov (toolbar) alebo panelu s widgetmi (Widgets bar), ktoré zahŕňajú grafické tlačidlá pre voľbulzrušenie voľby príslušných oblastí. Každá stránka výsledkov zahŕňa aplikáciu, tiež nazývanú widget, na správu zobrazenia internetových adries.0022 Polohu a veľkosť týchto widgetov, z ktorých je stránka s výsledkami vyhľadávania zložená, môže s výhodou upravovať sám používateľ.0023 Spôsobom podľa tohto vynálezu je možné multimediálne obsahy rovnakého alebo odlišného typu, ktoré sú súčasne zobrazené na jedinej stránke výsledkov, tiež súčasne prehrávať v zvláštnych oddieloch jedinej stránky výsledkov. Ďalšie výhody spôsobu vyhľadávania podľa tohto vynálezu objasňuje nižšie uvedený opis a jedno z uskutočnení,ktoré je uvedené výhradne pre potreby vysvetlenia a v žiadnom pripade nie ako obmedzenie účelu vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresoch 0024Obr. 1 schematicky znázorňuje spôsob vyhľadávania multimediálnych obsahov podľa doterajšieho stavu techniky.Obr. 2 a-2 b schematicky znázorňujú dva rôzne kroky spôsobu vyhľadávania podľa obr. 1.Obr. 3 schematicky znázorňuje spôsob vyhľadávania multimediálnych obsahov podľa tohto vynálezu.Obr. 4 schematicky znázorňuje krok spôsobu vyhľadávania podľa obr. 3.Obr. 5 schematicky znázorňuje iný krok spôsobu vyhľadávania podľa obr. 3.0025 Na obr. 3-5 sú schematicky znázornené kroky spôsobu vyhľadávaniamultimediálnych obsahov na internete podľa tohto vynálezu.0026 Na obr. 3 je znázornený klient 1, obsahujúci displej 1 a, na ktorom je načítaná vyhľadávacie stránka 20 poskytovateľa 3 pripojenia, pripojeného prostredníctvom internetu ku klientovi 1 a k radu serverov 50-54, ktoré majú v pamäti uložené príslušné multimediálne obsahy R 1 RN. Multimediálne obsahy sú uložené na rôznych serveroch,napríklad obsah R 1 je uložený na prvom seweri 50, obsah R 2 na druhomserveri 51, obsahy R 3 a R 4 na treťom serveri 52 a obsah RN na štvrtom serveri 53. Multimediálne obsahy R 1 RN sú rôzneho elektronického formátu, napríklad obrázky,zvuky, videá, texty atď., prípadne internetových stránok, sociálnych sieti, blogov,vyhľadávačov atď.0027 Vyhľadávacia stránka 20 zahŕňa pole 4 na zadávanie kľúčových slov alebo všeobecného vyhľadávaného textu xxx súvisiaceho s vyhľadávaným multimediálnym obsahom, a ďalej tlačidlo zahájenia vyhľadávania na prenos vyhľadávaného textu od klienta 1 k poskytovateľovi pripojenia 3. Poskytovateľ 3 pripojenia prijme vyhladávaný text xxx a spustí aplikáciu 60 na vyhľadávanie internetových adries multimediálnych obsahov,uložených na serveroch 50 - 54, ktoré sú k poskytovateľovi pripojené a sú prístupné prostrednictvom internetu.0028 Poskytovateľ 3 pripojenia odošle klientovi 1 stránku 20 a výsledkov schematicky znázornenú na obr. 4 a obsahujúcu aspoň jednu intemetovú adresu pre každý nájdený multimediálny obsah.0029 Podľa tohto vynálezu obsahuje spôsob vyhľadávania krok definovanie vopred stanovených typov T 1, , TN multimediálnych obsahov, napríklad typu obrázok, video,audio, dokumenty, blogy, encyklopédie, sociálne siete, hypertextové odkazy atď.,a krok automatického priradenia každého nájdeného multimediálneho obsahu k vopred určenému typu. Krok priradenia je vykonaný pomocou zistenia formátu multimediálneho obsahu v závislosti na príslušnej prípone, napr. priradením prípon .doc, .txt, .pdf k typu texť a prípon .mpeg a .avi k typu video.0030 Za účelom zistenia niektorých typov, napríklad blogov, správ alebo sociálnych sietí atď., obsahuje krok priradenia analýzu príslušných adries, založenú na špecifických kritériách, ktoré sa pri každom vyhľadávanom type odlišujú.0031 Najmä za účelom identifikácie typu blog, alebo typu správy. obsahuje táto analýza špecifické kritérium v podobe nájdenia kľúčového slova v doméne zahrnutej do internetovej adresy multimediálneho obsahu. Pri analýze adresy www.hostname.comldominio/folder/news, alebo adresy www.hostname.com/dominio/folder//blog je napriklad pomocou špecifického kritéria vpodobe nájdenia kľúčového slova postupne identifikované kľúčové slovo správy a blog a následne sú typom správy a blog priradené príslušné internetové adresy. S odkazom na obr. 3. poskytovateľ 3 prijme vyhladávaný text xxx od klienta 1 a spustí aplikáciu 60 na vyhľadanie multimediálnych obsahov na serveroch 50 - 54,prostredníctvom ktorej je na prvom serveri 50 zistený multimediálny obsah R 1, na druhom serveri 51 multimediálny obsah R 2, na serveri 52 sú zistené dva rôzne multimediálne obsahy R 3 a R 4 a na serveri 53 je zistený multimediálny obsah RN.0032 Aplikácia 60 priradí zísteným multimediálnym obsahom R 1,RN typ. Konkrétne typ T 1. teda videď, multimediálnym obsahom R 3, R 4, RN, typ T 3, teda napriklad text multimediálnemu obsahu R 1, a typ T 4, teda napríklad obrázok, multimediálnemu obsahu R 2.0033 Ako je schematicky znázornené na obr. 4, internetové adresy multimediálnych obsahov R 1, , RN sa spôsobom podľa tohto vynálezu vkladajú do stránky 20 a výsledkov,na ktorej sú výsledky vyhľadávania rozdelené do radu oblastí A 1, A 2, AN, pričom každá z nich je priradená príslušnému typu T 1 , T 2,TN.0034 Aplikácia 60 načíta do každej oblasti A 1, A 2, AN vopred definovaný počet odkazov alebo internetových adries súvisiacich s multimediálnymi obsahmi R 1,RN príslušného

MPK / Značky

MPK: G06F 17/30

Značky: obsahu, vyhľadávania, internete, multimediálneho, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e13775-sposob-vyhladavania-multimedialneho-obsahu-na-internete.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vyhľadávania multimediálneho obsahu na internete</a>

Podobne patenty