Zloženie skla určené na výrobu zasklenia

Číslo patentu: E 13469

Dátum: 19.03.2003

Autori: Sachot Dominique, Teyssedre Laurent

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zloženia skla kremičito-sodno-vápenatého typu,určeného na výrobu neutrálnych skiel s modrým, sivým alebo bronzovým zafarbením, ktoré majú vysokú priepustnosť svetla a miernu priepustnost energie. Aj ked vynález nie je obmedzený na takéto použitie, je konkrétnejšie opísaný s odvolaním na použitie pre autá, najmä na vyhotovovanie čelných skiel a bočných zasklení vpredu vozidla.0002 Zasklenia určené pre automobilový priemysel podliehajú požiadavkám rôznych druhov. Pokial ide o optické vlastnosti, riadia sa požiadavkami predpisov, ako v prípade svetelnej priepustnosti predného skla,alebo vyplývajú z komfortu užívateľa, napríklad ked sa jedná o obmedzenie tepla vnútri kabíny tak, aby mali sklá čo možno najnižšiu energetickú priepustnosť.0003 Okrem požiadaviek týkajúcich sa svetelnej priepustnosti a energetickej priepustnosti musia sklá ležiace na prednej strane vozidiel vyhovovať estetickým požiadavkám konštruktérov áut pokiaľ ide o farbu, najmä pokial ide o dominantnú vlnovú dĺžku a čistotu.0004 Pre získanie modrého, šedého alebo bronzového skla je známe pridávať k surovinám určeným na tavenie pre vytvorenie sklenej matrice farbiace činidlá, ako železo, selén, níkel, kobalt, chróm, mangán alebo vzácne zeminy, napríklad cér alebo erbium.0005 Pretrvávajú však ťažkosti so získaním skiel, ktoré spájajú určitú farbu pokial ide o dominantnú vlnovú dĺžku a súradnicovú čistotu a špecifické vlastnosti, napríklad činiteľa svetelnej priepustnosti a energetickej priepustnosti v dobre definovanom rozsahu hodnôt. Zistilo sa totiž, že pridanie alebo nahradenie jedného farbiaceho činidla iným a/alebo zmenenie množstva alebo relatívneho podielu farbíacich činidiel v zložení mení nielen farbu skla, ale môže tiež ovplyvniť jeho svetelnú priepustnosť a jeho štrukturálne vlastnosti. Napríklad zvýšenie obsahu oxidu železa v kremičito-sodno-vápenatom zložení za účelom zlepšenia absorpcie infračerveného a ultrañalového žiareniaposkytuje sklo silne sfarbené do zelena, čo sa prejavuje zvýšením súradnicovej0006 V odbore áut vedie súčasná tendencia k zaskleniam neutrálnej farby,majúcim čo možno najnižšiu súradnicovú čistotu, aby sa mohli harmonicky integrovať do zostavy vozidla.0007 Sú už známe neutrá|ne šedé sklá, získané zo zloženia obsahujúceho oxid železa, oxid kobaltu alebo selénu a/ alebo oxid niklu.0008 W 0-A-96/04212 opisuje zloženie skla s neutrálnou farbou pre autá,ktoré obsahuje 0,3 až 0,7 celkového železa (P 6203), 3 až 25 ppm kobaltu(C 0304), 0,5 až 10 ppm selénu a eventuálne oxid niklu a/alebo titánu. Získané sklá majú súradnicovú čistotu nižšiu ako 6.0009 V EP-A-O 653 386 sú navrhnuté zloženia umožňujúce dosiahnuť šedé sklá použiteľné pre autá. Tie sa vyznačujú tým, že obsahujú bud 0,3 až 0,70 oxidu železa, 3 až 50 ppm oxidu kobaltu a 1 až 15 ppm selénu, alebo 0,15 až O,6 oxidu železa, 15 až 55 ppm oxidu kobaltu a 25 až 350 ppm oxidu niklu a eventuálne až 5 ppm selénu.0010 V EP-A-O 677 492 je opísané šedozelené sklo majúce čistotu nižšiu ako 1,63 pod iluminantom C. Sklo je získané zo zloženia obsahujúceho 0,45 až 0,95 oxidu železa, 8 až 30 ppm kobaltu a jednej alebo viacerých z nasledujúcich látok selén (0-10 ppm), MnOz (0-0,5) a NiO (0-30 ppm).0011 FR-A-2 738 239 opisuje svetlo šedé sklo so zelenkavým a modrastým nádychom, ktoré obsahuje 0,25 až 0,6 železa, 10 až 40 ppm kobaltu a 5 až 30 ppm selénu. Sklá majú súradnicovú čistotu skiel nepresahujúcu 6 a selektivitu vyššiu ako 1,1.0012 Je tiež vďaka WO-A-00/076928 známe, že neutrálne šedé sklá môžu byť získané zo zloženia obsahujúceho oxid železa (0,3-0,7), selén (1-15 ppm) a eventuálne oxid kobaltu ( 0-15 ppm). Vyrobené sklá majú štandardný posun farby (anglicky standard color shift) menší ako 6. W 0 03/004427 opisuje zloženie šedého skla na výrobu plochých skiel, obsahujúceho 0,25-0,65celkového železa, menej ako 20 ppm C 00, 40-250 ppm NiO a 0-5 ppm Se so súradnicovou čistotou s výhodou nižšou ako 5 . Tento dokument je súčasťou známeho stavu techniky z titulu čI.54 (3) EPC.0013 Konštruktéri áut majú stále vyššie požiadavky na materiál zasklenia. Želajú si tak mať k dispozicii farebné sklá, ktoré okrem ich optických a energetických vlastností umožňujú nemeniť vnímanie farby, aké môže mať u vnútorných prvkov ako sú textílie sedadiel alebo pristrojová doska pre pozorovateľa nachádzajúceho sa vo vnútri vozidla. Vlastnosť skla nemenit videnie sa meria indexom dodania farieb, ktorý je deñnovaný v európskej norme EN 41021998. Ked je tak index podania farieb blízky 100, nie je rozdiel farby medzi prvkami videnými pozorovateľom v kabine a mimo nej.0014 Vynález si kladie za cieľ navrhnúť zloženie skla kremičito-sodnovápenatého typu, ktoré má veľmi neutrálnu farbu s modrastým, šedivým alebo bronzovým zafarbenim (nádychom), činiteľ celkovej svetelnej priepustnosti pod iluminantom A (TLA) kompatibilný s použitím ako predné zasklenie auta, najmä čelné sklo, a uspokojivý činiteľ celkovej energetickej priepustnosti (TE), pričom toto zloženie má okrem toho vysoký index podania farieb.0015 Ďalším cielom vynálezu je navrhnúť zloženie skla ktoré umožňuje Iiatie na povrch kovového kúpeľa technológiou plaveného skla, v oxidačnoredukčných podmienkach blízkych tým, aké sú obvykle používané pre štandardné plavené sklo a s podobnou cenou.0016 Tieto ciele sa dosiahnu podľa vynálezu vďaka zloženiu skla kremičito-sodno-vápenatého typu podľa nárokov 1 a 5.0017 V kontexte vynálezu je selektivita definovaná ako pomer medzi činiteľom svetelnej priepustnosti pod iluminantom A (TLA) a činiteľom energetickej priepustnosti (TE) pre hrúbku skla 3,85 mm.0018 Rovnako tak je redox definovaný ako pomer medzi obsahom FeO a obsahom celkového železa vyjadreného vo forme Fe 2 O 3, pričom obsahy sú vyjadrené v percentách hmotnosti.0019 Ďalej je symbolom R 1 označený pomer0020 Zloženie skla podľa vynálezu má súradnicovú čistotu nižšiu ako 2 alebo rovnú 2, s výhodou nižšiu ako 1.- 0021 Všeobecne má zloženie skla šedú neutrálnu farbu a jej odtieň jevyvážený zodpovedajúcimi obsahmi farbiacich činidiel, ako je uvedené vyššie. Nastavovanie zafarbenia, definované jeho dominantnou vlnovou dĺžkou (Ad), je umožnené udržiavaním farbiacich činidiel vo vyššie uvedených medziach. Pre hodnotu pomeru vyššie uvedených farbiacich činidiel, platí- keď je hodnota pomeru farbiacich činidiel nižšia ako 0,8, dosiahne sa modré zafarbenie (Ad v rozmedzí 490 až 500 nm),- keď je hodnota pomeru farbiacich činídiel medzi 0,8 a 1,25, je vytvorené sklo šedé bez zvláštneho zafarbenia,- keď je hodnota pomeru farbiacich činidiel vyššia ako 1,25, dosiahne sa tak bronzové zafarbenie (Ad v rozmedzí 540 až 560 nm).0022 Je vhodné tu zdôrazniť úlohu NiO, ktorý umožňuje menit zafarbenie v šírokých medziach bez toho, aby sa však významne znížila svetelná priepustnosť, ako to môžu pôsobiť Se a CoO. Okrem toho zostáva obsah použitého NiO nízky, čo umožňuje znížiť riziko, že sa NiO skombinuje so sírnymi zlúčeninami ako sulfátom použitým ako činidlo na čírenie skla pre vyhotovovanie gulôčok sultidu niklu. Prítomnosť týchto guľôčok vnútri skla vedie k zaskleniam, ktoré po spracovaní tvrdením majú sklon k praskaniu, keď sú vystavené dlhodobo dlhovlnnému slnečnému žiareniu.0023 Prvý rad uprednostňovaných zložení podľa vynálezu umožňuje získať neutrálne šedé sklá majúce čistotu nižšiu ako 1 a index podania farieb rovný aspoň 96. Tieto zloženia obsahujú ďalej uvádzané farbiace činidlá v nasledujúcich hmotnostných medziach

MPK / Značky

MPK: C03C 3/087, C03C 4/08, C03C 4/02

Značky: zloženie, určené, výrobu, zasklenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e13469-zlozenie-skla-urcene-na-vyrobu-zasklenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zloženie skla určené na výrobu zasklenia</a>

Podobne patenty