Zariadenie deflektora pre potrubné systémy na prepravu uhlia

Číslo patentu: E 13311

Dátum: 12.08.2009

Autori: Penterson Craig, Zarnescu Vlad

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE DEFLEKTORA PRE POTRUBNÉ SYSTÉMY NA PREPRAVU UHLIA0001 Predložený vynález sa týka potrubných systémov na vedenie zmiešaných prúdov plynu a čiastočiek a konkrétnejšie potrubných systémov na prepravu uhlia.2. Opis doterajšieho stavu techniky0002 V tomto odbore sú známe mnohé zariadenia a spôsoby na dodávanie práškového uhlia do horákov na spaľovanie uhlia. Mnoho takých zariadení je určených na Zdokonalenie distribúcie čiastočiek v rámci potrubných systémov na dodanie uhlia na spaľovanie.0003 Uhoľné teplárne potrebujú účinné prostriedky na dodávanie uhlia ako paliva na výrobu tepla. Surové uhlie sa zvyčajne melie v jemných drvíčoch uhlia alebo v uhoľných mlynoch na vyprodukovanie drobných čiastočiek uhlia alebo uhoľného prachu. Mleté uhlie sa potom musí dodať do pece alebo horáka, kde sa spaľuje. Preprava uhlia sa zvyčajne uskutočňuje cez potrubný systém na prepravu uhlia, ktorý používa prúdy vzduchu na prepravu zomletých uhoľných čiastočiek z mlyna alebo jemného drviča do dýzy, cez ktorú sa čiastočky vstrekujú do horáka na spaľovanie uhlia alebo pece. Ked sa čiastočky uhlia prepravujú v prúde vzduchu cez potrubný systém, kolená potrubia a geometriapotrubia majú vo všeobecnosti tendenciu spôsobiť nerovnomernú distribúciu uhoľných čiastočiek. Táto nerovnomerná distribúcia sa často vyskytuje po prúde kolien v potrubnom systéme.0004 Nerovnomerná distribúcia čiastočiek spôsobuje rôzne technické problémy pri prevádzke a údržbe uhoľných systémov. Ak sa slabá distribúcia čiastočiek vyskytuje aj v oblasti spaľovania, miestna nerovnováha zmesi paliva a vzduchu môže spôsobiť neúčinné spaľovanie a zvýšené emisie NOx, CO a ďalších znečisťujúcich látok. Môže spôsobiť aj zvýšené úrovne nespáleného uhlíka v popoičeku, čím sa znižuje účinnosť spaľovania. Vysoká abrazívnosť uhoľného kalu, ktorý naráža na a odiera komponenty potrubia na prepravu uhlia a spaľovací systém, zapríčiňuje rozsiahlu eróziu potrubí a ďalších komponentov tohto systému a vedie k nutnosti častej kontroly, opráv a výmeny dielov. Ak sa kontroly, opravy a výmeny dielov nevykonajú včas, existuje tu zvýšené riziko, že abrazívnosť uhoľného kalu zapríčiní drahé alebo nebezpečné poruchy kľúčových komponentov. Slabo distribuované častice môžu tiež zabraňovať činnosti takých dielov, ako je napríklad triedič. Nerovnomerná distribúcia čiastočiek prúdiacich do triediča uhlia môže spôsobiť napríklad to, že jedna časť triediča sa opotrebuje skôr ako zvyšok triediča a to môže viesť k plnému využitiu iba jednej časti triediča.0005 V odbore sú známe rôzne riešenia problému distribúcie čiastočiek vpotrubných systémoch na prepravu uhlia. Známe systémy sú navrhnuté na rozbitie uholného kalu, ktorý predstavuje koncentrované oblasti uhoľných čiastočiek prúdiacich cez potrubný systém. Známe systémy sa vo všeobecnosti používajú na rozbitie uholného kalu proti prúdu uhoľných dýz alebo horákov na dosiahnutie rovnomernej distribúcie čiastočiek do oblasti spaľovania.0006 Patent US 4,380,202 zverejňuje zariadenie deflektora podľa úvodu nároku 1 v miešačke pre dvojitý horák s dvojitou reguláciou s rúrkovou dýzou,ktorý má polkruhový odpudzujúci horák s rúrkovou dýzou, ktorá má polkruhový deflektor, ktorý má tvar podobný hornej polovici zrezaného kužeľa, umiestnený v priechode prepravy paliva. Tento deflektor je naklonený smerom dolu odkonca vpustu a je umiestnený na nasmerovanie prúdu do rozptylovača umiestneného na pozdĺžnej osi dýzy.0007 Publikácia aplikácie patentu US 2002/0007/7859 A 1 zverejňuje zariadenie defiektora prúdu v potrubí. Zariadenie defiektora prúdu obsahuje upevňovací prostriedok s tvarom plôšky zakrivenej tak, aby zodpovedala zakriveniu otvoru potrubia a dosku ako vychyľovaciu plochu, ktorá má zakrivenú hranu, krivka ktorej je navrhnutá tak, aby zodpovedala zakriveniu otvoru potrubia.0008 Tieto konvenčné spôsoby a systémy boli vo všeobecnosti považované za uspokojujúce, čo sa týka ich plánovaného účelu. Stále tu však zostáva potreba vynájsť spôsoby a zariadenia, ktoré by zlepšili distribúciu čiastočiek proti prúdu iných komponentov ako sú horáky. Zostáva tu aj potreba vynájsť také spôsoby a zariadenia, ktoré sa jednoducho inštalujú a vymieňajú a ktoré poskytujú nízku stratu tlaku. Predložený vynález poskytuje riešenie týchto problémov.0009 Cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie zariadenia defiektora na zlepšenie distribúcie čiastočiek v potrubnom systéme na prepravu uhlia. Toto zariadenie zahŕňa základňu určujúcu vonkajší obvod. Táto základňa je nakontigurovaná na upevnenie vo vnútri potrubia tak, aby sa rozkladala čiastočne okolo vnútorného obvodu potrubia, pričom obvody potrubia a základne sú zarovnané v podstate súosovo. Deflektor sa rozkladá radiálne smerom dovnútra od základne. Zariadenie defiektora je nakontigurované na usmernenie koncentrovaného prúdu uholných čiastočiek smerom do stredu potrubia.0010 Povrch defiektora proti prúdu sa nakláňa konkávne medzi základňoua radiálnym vnútorným obvodom defiektora. Vnútorný obvod defiektora určuje v Apodstate kruhovú časť umiestnenú obvodovo medzi v podstate rovnými časťami. Jedna v podstate rovná časť je umiestnená na každej strane kruhovej časti vnútorného obvodu defiektora. Kruhová časť vnútorného obvodudeflektora môže byť obvodovo vycentrovaná medzi v podstate rovnými časťami. V podstate rovné časti sa v podstate dotýkajú kruhovej časti, pričom každá v podstate rovná časť sa rozkladá od kruhovej časti smerom von k vonkajšiemu obvodu určenom základňou. Uvažuje sa tiež o tom, že v podstate celá časť deflektora môže mat radiálny prierez, ktorý je vo všeobecnosti trojuholníkový.0011 Tento vynález poskytuje aj zostavu deflektora na zlepšenie distribúcie čiastočiek v potrubnom systéme na prepravu uhlia. Táto zostava zahŕňa komponent cievky, ktorá má vo Š všeobecnosti valcové vnútro. Komponent cievky je nakonfigurovaný tak, aby sa pripojil medzi koncové príruby susedných potrubí v potrubnom systéme na prepravu uhlia tak, aby valcové vnútro komponentu cievky bolo vo všeobecnosti zarovnané s vnútrami susedných potrubí. Táto zostava zahŕňa aj zariadenie deflektora. Zariadenie deflektora má základňu určujúcu vonkajší obvod. Základňa je pripevnená vo vnútri komponentu cievky tak, aby sa rozkladala čiastočne okolo vnútorného obvodu komponentu cievky, pričom obvody komponentu cievky a základne sú v podstate súosovo zarovnané. Deflektor sa rozkladá radiálne smerom dovnútra od základne. Deflektor je nakonfigurovaný na nasmerovanie koncentrovaného prúdu uhoľných čiastočiek do stredu v susednom potrubí po prúde.0012 Základňa zariadenia deflektora sa môže priskrutkovať do komponentu cievky. Komponent cievky môže obsahovať protilahlé koncové príruby nakonñgurované a prispôsobené na spojenie komponentu cievky medzi koncovými prirubami dvoch susedných potrubí v potrubnom systéme na prepravu uhlia. Každá z koncových prírub komponentu cievky môže určovať množstvo otvorov na priskrutkovanie komponentu cievky na miesto medzi dvomi susednými potrubiami. Predpokladá sa, že komponent cievky sa môže nakonñgurovať tak. aby sa mohol prispôsobiť obvodovo v prirastkoch od asi 10 do asi 15 stupňov.0013 Tento vynález poskytuje aj potrubný systém na prepravu uhlia podľa nároku 16.

MPK / Značky

MPK: F15D 1/04, F23D 1/02, B01F 5/06, F24B 13/04, F23K 3/02, F23B 40/00

Značky: systémy, deflektora, prepravu, potrubné, zariadenie, uhlia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e13311-zariadenie-deflektora-pre-potrubne-systemy-na-prepravu-uhlia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie deflektora pre potrubné systémy na prepravu uhlia</a>

Podobne patenty