Výrobná linka na výrobu motorových vozidiel

Číslo patentu: E 11141

Dátum: 21.02.2009

Autori: Maschmeier Horst, Birnstiel Michael, Krüger Detlef

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka výrobnej linky na výrobu motorových vozidiel.Zo sériovej výroby vozidiel je známe vyrábať, resp. zostavovať vozidlá rôznych modelových radov na jednej atej istej výrobnej linke. Na výrobnej linke sa spravidla používajú rôzne dopravné prostriedky. Je tak obvyklé transportovať karosérie na podvozkoch, na posuvných doskách alebo na závesných vozíkoch. Voľba príslušného dopravného prostriedku závisí od práce, ktorá sa má na karosérii vykonávať vždy na jednotlivých pracovných staniciach. Tak sa napríklad používajú závesné vozíky, ak sa práca vykonáva pod karosériou na vykonávanie práce vo vnútornom priestore sa používajú napríklad posuvné dosky. Často sa používajú podvozky, aksa má karoséria prevážať z jednej pracovnej stanice na inú pracovnú stanicu po dlhšej dráhe.Pri výrobe vozidiel rôznych modelových radov môže dochádzať ktomu, že tieto sa líšia v konštrukcii spodku a tým V úchytných bodoch pre dopravné prostriedky. Aby sa vyrovnalirôzne úchytné body, použijú sa medzi karosériou a dopravným prostriedkom adaptéry.Dokument W 0 2008/135683, ktorý obsahuje predvýznak nároku l, opisuje takúto výrobnú linku.Úloha vynálezu spočíva vtom, vytvoriť výrobnú linku na výrobu motorových vozidiel, s ktorouje možné, aby sa adaptéry po svojom použití na karosérii opätovne mohli bez ťažkostí privádzaťk novému použitiu. Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená význakmi patentového nároku 1. Výhodné uskutočnenia vyplývajú z význakov závislých nárokov.Podstatná myšlienka vynálezu spočíva vtom, premiestniť adaptér, ktorý - ak sa postaví vozidlo na konci výrobnej linky na svoje kolesá - zostane na poslednom dopravnom prostriedku výrobnej linky, napríklad na závesnom vozíku, na stanicu spätného prívodu na uvoľnený dopravný prostriedok, na ktorý sa má na východiskovej stanici nasadiť karoséria, zaraďovaná do výrobnej linky. V dôsledku toho je možné využiť spätnú dopravnú dráhu, ktorá musí byť tak ako tak usporiadaná pre dopravný prostriedok, na ktorý sa na východiskovej stanici prvý raz usadí karoséria, súčasne pre spätné vedenie adaptéra. Pri výrobnej linke podľa vynálezu sa podľa toho usadzujú karosérie na východiskovú stanicu, najmä na vykladaciu stanicu, na prvý dopravný prostriedok. Pritom je medzi karosériou a dopravným prostriedkom usporiadaný adaptér, ktorýtakmer v priebehu celého výrobného procesu zostáva na karosérii. Na konci výrobnej linky, keďsa takmer celkom hotové motorové vozidlo postaví na svoje kolesá, zostávajú adaptéry na poslednom dopravnom prostriedku a premiestňujú sa na vhodnom mieste, na ktorom sa i tak kríži posledný dopravný prostriedok s prvým dopravným prostriedkom, na prvý uvoľnený dopravný prostriedok. Na ňom sa adaptér prevezie späť až na východiskovú stanicu. V dôsledku toho nie je nutný žiadny obežný cyklus pre adaptéry, vedúci k východiskovej stanici. V rámci vynálezu je tiež potrebné si uvedomiť, že sa dopravný prostriedok, označený ako prvý dopravný prostriedok, nemusí použiť len na východiskovej stanici. Je možné, aby sa konštrukčne rovnaký dopravný prostriedok použil na inom mieste, napríklad v medzisklade. V tomto prípade môže byt výhodné odovzdať adaptér na konštrukčne rovnaký dopravný prostriedok na stanici spätného prívodu, na ktorej sa kríži posledný dopravný prostriedok s konštrukčne rovnakým dopravným prostriedkom. Dôležité je iba to, aby sa adaptér odovzdal na ten dopravný prostriedok, ktorý sa použije tiež na východiskovej stanici, takže tým vznikne uzatvorený obeh adaptéra.Môže sa použiť vyhotovenie, kedy sú medzi prvým dopravným prostriedkom a posledným dopravným prostriedkom usporiadané ďalšie dopravné prostriedky, na ktoré sa premiestni karoséria spolu s adaptérom. Pritom sa môžu využiť dopravné prostriedky, ktoré sú konštrukčne rovnaké s prvým dopravným prostriedkom a vdôsledku toho sa tiež môžu použiť naVo výhodnej forme uskutočnenia vynálezu môže byť prvým dopravným prostriedkom podvozok, ktorý sa na dopravnej dráhe privedie späť k vykladacej stanici. Pod pojmom vykladacia stanica je treba v zmysle vynálezu chápať stanicu, na ktorej sa na lokálne vzdialenom výrobnom stanovišti vykladajú vopred zhotovené karosérie z transportných prostriedkov a zaraďujú sa doVýrobná linka obsahuje rozpojovací modul, na ktorom sa karosérie uvádzajú do požadovaného montážneho sledu. V rozpojovacom module sa na transport karosérií používajú podvozky, ktore sa tiež používajú na vykladacej stanici. Výhodne prebieha dopravná dráha od stanice spätného prívodu cez rozpojovací modul až k vykladacej stanici. V dôsledku toho sa môžu privádzať podvozky, uvoľnené napríklad V rozpojovacom module, dopravnou dráhou späť k vykladacejVo výhodnom vyhotovení môže byť posledným dopravným prostriedkom závesný vozík, ktorý je dopravovaný na závesnej elektrodráhe. S pomocou závesnej elektrodráhy je možné vykonávaťnajmä pracovné kroky konečnej montáže, ako je napríklad takzvaná svadba (hochzeit).Karosérie sa môžu na podvozku, na ktorom sa dopravuje rozpojovací modul v smere ku konečnej montáži, odovzdávať na odovzdávacej stanici na závesný vozík. Odovzdávacia stanica je predradená pred stanicu spätného prívodu, pričom uvoľnený podvozok je dopravovaný kVýhodné uskutočnenia vynálezu budú ďalej objasnené na základe výkresu. Pritom predstavuje Obrázok 1 schematický priebeh výrobnej linky, Obrázok 2 priestorové usporiadanie výrobnej linky, Obrázok 3 rozpojovací modul výrobnej linky, Obrázok 4 predradenú dráhu pred výrobnou linkou, Obrázok 5 premiestňovanie adaptéra zo závesného vozíka závesnej elektrodráhy na posuvnúdosku podľa obrázku 1 v prvej polohe, Obrázok 6 premiestňovanie adaptéra zo závesného vozíka na posuvnú dosku podľa obrázku l v druhej polohe, Obrázok 7 premiestňovanie adaptéra zo závesného vozíka na posuvnú dosku podľa obrázku lv tretej polohe, Obrázok 8 premiestňovanie adaptéra zo závesného vozíka na posuvnú dosku podľa obrázku 1 voštvrtej polohe, Obrázok 9 premiestňovanie adaptéra zo závesného vozíka na posuvnú dosku podľa obrázku 1Obrázok 1 znázorňuje schematický priebeh výrobnej linky l, určenej na výrobu osobných vozidiel A a B na jednej a tej istej výrobnej linke. Vzťahové značky A a B predstavujú pritom osobné vozidlá dvoch rôznych modelových radov. Z obrázku 2 vyplýva možné priestorovéusporiadanie výrobnej linky l.Výroba sa vyznačuje tým, že osobné vozidlá sú až do určitého defmovaného stavu ich zostavenia predbežne vyrobené na priestorovo vzdialenom výrobnom stanovišti a dopravené transportným prostriedkom, výhodne dráhou, v plánovanom poradovom transportnom slede k vykladacej stanici 2 výrobnej linky l. Pritom je použité také vyhotovenie, kedy sa osobné vozidlá A dodávajú V takzvanom stave zostavenia 2 P, teda ako lakovaná karoséria A 213, z prvého výrobnéhostanovišťa, a osobné vozidlá B v takzvanom stave zostavenia 6 P, teda ako karoséria s vnútornýmvybavením B 511, z druhého výrobného stanovišťa. Na vykladacej stanici 2 sa striedavo vykladajú transportné prostriedky, ktoré sú naložené bud karosériami Azp alebo karosériami B 512, a každá karoséria Agp, resp. Bćp sa usadí na vlastný podvozok, na takzvaný sklz. Pritom je použité usporiadanie, kedy je každá karoséria A 21 a B 513 upevnená pomocou adaptéra na podvozku G. Adaptér nebude už na obrázkoch 1 až 4 zmieňovaný. Jeho usporiadanie a funkcia budeobjasnená na základe obrázkov 5 až 9.Následne po vykladacej stanici 2 sa každý podvozok s adaptérom a karosériou Azp, resp. B 511 transportuje vertikálnym dopravníkom na zodpovedajúcej dopravnej technike do rozpojovaciehoV rozpojovacom module 3 sa karoséria Agp zaradí do montážnej linky 4, ktorá je v podstate usporiadaná priečne na rozpojovací modul 3 a v inej rovine. Na montážnej linke 4 sa karosérie Agp uvádzajú do stupňa zostavenia 6 P. Na práce vo vnútri montážnej linky 4 je potrebné, aby boli karosérie A voliteľné transportované na posuvných doskách a na závesných elektrodráhach. Preto sa karoséria A 2) premiestni spolu so svojim príslušným adaptérom pri odovzdávaní na montážnej linke 4 zo svojho podvozku na posuvnú dosku a pomocou prvého vertikálneho dopravníka 5 sa zníži do inej roviny. Pri odovzdávaní doplnkovo vybavených karosérií A 51 z montážnej linky 4 späť na rozpojovací modul 3 sa tieto premiestnia spolu so svojim adaptérom zo svojej posuvnej dosky na uvoľnený podvozok a druhým vertikálnym dopravníkom 6 sa zdvihnú do roviny rozpojovacieho modulu 3, takže karosérie A 5 opúšťajú montážnu linku 4 vZrozpojovacieho modulu 3 sa karosérie A 6 a B 613 sekvenčne, to znamená, vplánovanom poradovom slede vynášania, odovzdávajú na predradenú dráhu 7. Tu dochádza k odovzdaniu karosérií A 5, a B 513, usadených na podvozku, spolu s adaptérom znova na závesné elektrodráhy, používané pri koncovej montáži 8.V priebehu koncovej montáže 8 sa karosérie A 612 a B 5 uvedú na svoj stupeň zostavenia 8 P aopúšťajú výrobnú linku 1 ako karosérie A 313 a Bgp, pričom na tento účel sa musia adaptéryz príslušných osobných vozidiel A, resp. B odobrať.Z obrázku 3 je zrejmý rozpojovací modul 3. Karosérie Ázp sú pritom znázomené šikmým šrafovaním, karosérie A 5 p šedivým podfarbením a karosérie B 513 ako číemo vyplnené. Rozpojovací modul 3 obsahuje zásobník 9 ľubovoľnej voľby, ktorý je upravený na uloženie podvozkov s karosériami všetkých druhov (A 213, A 613, B 613). Ďalej je použitý uličkový zásobník 10pre karosérie B 513, uličkový zásobník ll pre karosérie A 21) a uličkový zásobník 12 pre karosérie

MPK / Značky

MPK: B62D 65/04, B62D 65/18

Značky: výrobňa, motorových, vozidiel, linka, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e11141-vyrobna-linka-na-vyrobu-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výrobná linka na výrobu motorových vozidiel</a>

Podobne patenty