Nastavovacie zariadenie pre základový nosník

Číslo patentu: E 10941

Dátum: 09.03.2004

Autori: Johansson Roland, Mattsson Johnny

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nastavovacie zariadenie pre základový nosník Opis Oblasť techniky(0001) Predložený vynález sa vzťahuje k zariadeniu na úpravu a nastavenie základov, určených na vstavanie do zeme, uvedené nastavovacie zariadenie obsahuje dve montážne dosky, ktoré sú v podstate umiestnené protiľahlo, prostriedky na usporiadanie montážnych dosiek v určitej vzájomnej vzdialenosti,prostriedky na fixáciu prvej montážnej dosky do základu tak,že druhá montážna doska nesie polohovaciu tyč alebo podobne a fixačné . prostriedky obsahujú blokovaciu tyč, prijatú v základe, pričom prvá skrutka prestupuje cez prvý otvor prvej montážnej dosky a blokovacia tyč je vybavená prostriedkamina posilnenie prenášanej spolupráce s prvou skrutkou. Doterajší stav(0002) Z DE 201 14229 U 1 je známe zoraďovacie zariadenie pre základy, ktoré je určené na vloženie do zeme. Zariadenie obsahuje dve montážne dosky, umiestnene protiľahlo, jednamontážna doska je upevnená k prostriedkom. na ukotvenie, vloženým do zeme. Zariadenie obsahuje prostriedky na usporiadanie montážnych dosiek V istej vzájomnej vzdialenosti.(0003) Z DE 201 18703 U 1 je známe zariadenie na ukotvenie,ktoré obsahuje spoj medzi základmi a montážnou doskou, kedy jedoska upevnená k základom usporiadanim blokovacej tyče.(0004) Z SE-B-458 461 sú známe základy pre polohovacie tyče,uvedené základy majú stabilizačné krídla a sú určené na Vrazenie do zeme. Na vrchnej časti základov je zabezpečená doska, uvedená doska má vystupujúce skrutky. Polohovacia tyč/rúrka je určená na pripojenie k základom a na tento cieľje rúrka pripojená k doske, vybavenej otvormi na prijatievystupujúcich skrutiek. Tým sa umožní montáž rúrky následne na základy usporiadaním dosiek V tesnej vzájomnej blízkosti adosky sa upevnia V pozícii závitovými matkami na skrutkách.(0005) Na trhu je skôr známy systém FLEXIA STABIL® ukotvenie do zeme pomocou základového krídla z galvanizovanej ocele. Tento systém je unikátny, pretože po zarazení do základov umožňuje zoradenie montážnej dosky na namontovanie polohovacej tyče napríklad pomocou akustickej vložky. Na privedenie polohovacích tyčí akustickej vložky alebo svetelných stĺpcov do priamočiareho usporiadania je nutné mať možnosť na zoradenie polohy polohovacích tyčí/stĺpcov. Konštrukčnýprincíp systému FLEXIA STABIL®je založený na tom, že montážnadoska uchytená k základom je upevnená pomocou oka skrutky,ktoré je prijaté na hriadeli, ktorý je súčasťou základov. Nedostatkom tejto štruktúry je to, že potrebná pevnosť oka skrutky so sebou nesie to, že rozmery oka skrutky vzrastajú dotakého stupňa, že hlavná časť možností zoradenia sa stráca.Vedľa toho je vyrobenie oka skrutky kovaním nákladným(0006) Primárnym. cieľonl predloženého vynálezu je predloženie nastavovacieho zariadenia vyššie definovaného typu, uvedené nastavovacie zariadenie so sebou nesie podstatnú redukciu(0007) Ďalším predmetom predloženého vynálezu je zlepšenie(0008) Aspoň primárny cieľ predloženého vynálezu je realizovaný pomocou zoraďovacieho zariadenia, ktoré je dané charakteristikami priloženého nezávislého nároku l. Výhodnéuskutočnenia vynálezu sú definované V závislých nárokoch.Obrázok 1 znázorňuje perspektívny pohľad na základovú rúrku, Obrázokvybavenú komponentmi, ktoré sú súčasťou nastavovacieho zariadenia ukazuje pohľad z perspektívy na dva komponenty, ktoré sú súčasťou nastavovacieho zariadenia3 ukazuje pohľad z perspektívy vo väčšom detaile navrchný koniec základovej rúrky, ďalšie komponentynastavovacieho zariadenia sú tiež znázornené4 prekladá perspektívny pohľad vo väčšom detaile navrchný koniec základovej rúrky, ďalšie komponenty5 je perspektívny pohľad vo väčšom detaile na vrchnýkoniec základovej rúrky podľa obrázka 3, sú znázornené dalšie komponenty nastavovacieho zariadeniaje perspektívny pohľad vo väčšom detaile na vrchnýje perspektívny pohľad vo väčšom detaile na vrchný8 ukazuje pohľad z perspektívy vo väčšou detaile navrchný koniec základovej rúrky, ďalšie komponentynastavovacieho zariadenia sú znázornené a uvedenékomponenty majú tvar prvej montážnej doskyObrázok 9 ukazuje pohľad z perspektívy na prvú montážnu dosku a druhú montážnu dosku, polohovacia tyč je pripojená k druhej nwntážnej doske, montážne dosky nie sú vObrázok 10 ukazuje pohľad z perspektívy, kedy druhá montážna doska s polohovacou tyčou je namontovaná hore naObrázok 11 ukazuje schematicky alternatívne uskutočnenie častinastavovacieho zariadenia podľa predloženéhoObrázok 12 ukazuje ďalšiu alternatívu uskutočnenia vynálezu v perspektívnom pohľade na vrchný koniec základovej rúrky, komponenty nastavovacieho zariadenia, ktoré súnamontované na základovej rúrke. Podrobný opis výhodných uskutočnení vynálezu(0010) Základový nosník 1 znázornený na obrázku l má na svojom vrchnom konci množstvo komponentov, tvoriacich súčasti nastavovacieho zariadenia podľa opisovaného uskutočnenia. V uvedenom nastavovacom zariadení sú vložené výstužné prvky 3,uvedené prvky sú usporiadané diametrálne smeronl k rúrke 5,vložené do základov 1. Výstužné prvky 3 majú všeobecný tvar V súlade s rúrkou 5 a sú k nej privarene. Výstužné prvky 3 sú navzájom prepojené prostriedkami dvoch tyčových prepojovacích prvkov 7, ktoré sú privarené k výstužným prvkom 3. V oblasti vrchného konca rúrky 5 sú zaistené dva všeobecné pravouhlé prvé otvory 9, uvedené otvory 9 sú usporiadané diametrálne vo vzťahu k rúrke 5. V každom výstužnom prvku 3 obecný pravouhlý,druhý otvor 10 je zaistený, uvedený otvor 10 má s výhodou rovnaké rozmery ako prvé otvory 9. Ako je zrejmé z obrázku 1,otvory 9 a 10 sú umiestnené proti sebe, tj. definujú dohromady

MPK / Značky

MPK: E04H 12/22

Značky: nastavovacie, nosník, zariadenie, základový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e10941-nastavovacie-zariadenie-pre-zakladovy-nosnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nastavovacie zariadenie pre základový nosník</a>

Podobne patenty