Dýzový systém injekčného vstrekovania do foriem

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dýzový systém injekčného vstrekovania do foriemVynález sa týka dýz na injekčné vstrekovanie pre systémy injekčnéhovstrekovania plastických hmôt do foriem podľa predvýznakovej časti nároku l.Dýzy s ihlovýmí uzatváracímí špíčkami sú známe ako najmodernejšie. Ponúkajú výhodu riadeného zvyšovania tlaku v dutine v porovnaní s otvorenými dýzami, ktoré sú najviac rozšírenýmí v lisovacích formách s injekčným vstrekovaním plastických hmôt. Okrem toho sa dá utesnením otvoru pri použití dýz s ihlovými uzatváracímí špíčkami dosiahnuť minimalizácía vtokových zbytkov v porovnaní s otvorenými systémami, pričom je až možné dosiahnuť, že na plastovom dieli nie je rozpoznateľnýžiaden vtokový zbytok aj bez vykonania akejkoľvek povrchovej úpravy.Väčšina vtokových systémov obsahujúcich dýzy sihlovými uzatváracímí špíčkami má aktívne uzatváranie vypúšťacieho otvoru. Avšak samotné otváranie nastáva pasívne tlakom východiskového materiálu vstupujúceho do komory dýzy. To vedie knevýhode, že dutina nemôže byť plnená kontrolovaným spôsobom. Na vyriešenie tejto situácie sa proces napĺňania v takýchto systémoch ovláda pomocou škrtíacej klapky nainštalovanej na určovanie rozdelenia tlaku plastickej hmoty. Škrtiaca ĺklapka umožňuje ovládať tok hmoty obmedzením prierezu. Toto avšak spôsobuje problém, že vzduch nachádzajúci sa V dutine je vytláčaný nekontrolovaným spôsobom. To je spôsobené faktom, že obmedzenie prierezu prívodného kanála škrtiacou klapkou spôsobuje ťažkosti pri zvyšovaní tlaku kdýze, alebo to úplne znemožňuje. Výsledkom nedostatočného vytláčania vzduchu počas procesu plnenia je, že v takýchto systémoch môže ostat v napĺňanej dutine zvyškový vzduch, čo vedie kstrate kvality aopakovateľnosť nepriaznivo ovplyvňujúcim podmienkam priTento problém sa rieši systémom s ihlovými uzatváracími špičkami, ktorý je opísaný v EP 818 295, a to tak, že otvárací zdvih po osi posuvnej ihly dýzy s ihlovou uzatváracou špičkou je nastaviteľný. To umožňuje nastavovanie otvoru vývodu zmenou prierezu vtoku dýzy nad polohou ihly. Výsledkom je možnosť dosiahnutia vysoko konštantných podmienok pre začiatok vstrekovania a tým aj presnú opakovateľnosť. Okrem toho, proces plnenia dutiny môže byť ľahko nastavovaný v rovnováhe s jednoduchým spôsobom nastavenia lisovacej formy, čo znamená, že vprípade viacerých lisovacich foriem je možné dosiahnuť prakticky identické zvyšovanie tlaku vo všetkých dutinách pomocou nastavenia dýzy s ihlovouĎalšia dýza s ihlovou uzatváracou špičkou známa z DE 195 16 491 rieši problém s optimalizáciou počiatočného bodu vstrekovania jeho nastavením so sklonenou protíplochou spočívajúcou nepretržite na plocho na každej sklonenej hnacej ploche ako protiploche telesa Vtokového otvoru a spojovací vodiaci prvok je vložený medzi voľný koniec hnacej tyče odvrátený od hnacej jednotky a voľný koniec telesa otvoru,ktorého spojovací prvok spája oba voľné konce navzájom trvalým atlaku odolným spôsobom aktorý je vedený rovnou čiarou na vodiacich plochách na bočnej strane dosky lisovacej formy v smere pohybu uzávera, s pohonnou jednotkou posuvnou poosi a zaistiteľnou v smere pohybu uzávera na presne nastavenie uzavieracej polohyCH 686 715 opisuje metódu výroby baliacich nádob, s množstvom prietoku ovládaným takým spôsobom, že prietokový odpor v kanáloch medzi vstrekovacou jednotkou akaždou príslušnou dutinou tvarovacej formy je vyrovnávaný pomocou jednotlivo nastaviteľných ihlových ventilov, ktoré ovládajú prietok plastickej hmoty do každej z príslušných dutín tvarovacej formy. Akonáhle bolo do dutiny dopravené požadované množstvo plastickej hmoty, ihla je po osi odstránená smerom dolepomocou jednotky s piestom avalcom, pokiaľ sa nedostane do uzamykaciehokontaktu spodstavcom dýzy, so spodným koncom ihly nasmerovanom v podstatevyrovnanom smere voči ploche steny tvarovacej formy.Všetky tieto systémy sprevádza jedna závažná nevýhoda, a sice, že špička ihlyje vtiahnutá relatívne ďaleko dozadu z uzatváracej polohy počas procesu plnenia dutiny plastickou hmotou. Ďalšou nevýhodou je, že ihla môže byť odklonená smerom do strany pri vstreknutí tvarovanej hmoty v otvorenej pozícii a obzvlášť počas procesu uzatvárania, tak, že jej valcovitá uzatváracia časť môže za určitých podmienok netrafiť presne príslušný otvor oproti, ale skôr trafit hranu otvoru, čo časom vedie k poškodeniu špičky ihly ako aj spomenutej hrany otvoru.Je preto známe, že systémy s ihlovými uzatváracími špičkami sú prispôsobovanć tak, že ihla má strmo sa zužujúci tesniaci koniec, ktorý vstupuje do príslušného kužeľovitého otvoru. Ihlová uzatváracia špička je ďalej známa z DE 28 32 877, kde je uchytená vo vodiacom telese, aby sa nemohla vychýliť do strany. Toto vodiace teleso leží priarmo okolo ihly, takže tok horúcej plastickej hmoty musí byť vedený po stranách tohto vodiaceho telesa a tak dosahuje chladné časti stien dýzy ajej okolia. Toto na krátko mení viskozitu odlievanej hmoty, čo môže viest k značným zmenám v prietoku a odporoch, čo môže zapríčiniť nedostatočné naplnenie formy. Aj keby sa dosiahlo úplné naplnenie formy, dosiahnutý finálny produkt by nemusel spĺňať vizuálne alebo mechanické kritériá alebo bol nedostačujúci čo sa týka rozmerovejpresnosti, ak by sa plast schladil príliš rýchlo počas vstreknutia.Na vyriešenie tohto problému CH 662 085 navrhuje inštaláciu predcentrovacieho telesa v špičke dýzy, obsahujúceho kužeľovito sa zužujúcu vnútornú stenu uzatvárajúcu uhol kužeľa s osou ihly, ktorá je menšia alebo rovnaká s uhlom medzi rovnou čiarou spojujúcou bod na prednej hrane valcovitej uzatváracej oblasti a bod na ďalšom väčšom stupienku na ihlovej uzatváracej špičke a osi ihly, ktorej bodje na rovnobežnom priemere.Toto opatrenie zabezpečuje, že v prípade potencionálneho odchýlenia ihlovej uzatváracej špičkou, stupienok s väčším priemerom sa oprie o vnútornú stenu predcentrovacieho telesa tak, aby citlivá predná plocha valcovitého tesnenia ihly nenarazila. Kanálmi v pred-centrovacom telese je tiež zabezpečené, že odlievaný materiál nemusí byt odklonený cez vonkajšie chladnejšie oblasti. Presnejšie, môže tiež tiect voblasti pred-centrovacieho telesa medzi ním aíhlou. Pred-centrovacieteleso predstavuje vysoko namáhaný aopotrebovávaný diel, preto toto riešenievyžaduje časté servisné práce.Ďalší vývoj tejto myšlienky je prezentovaný DE 38 43 035, pri ktorom vnútorná dutina puzdra dýzy s ihlovou uzatváracou špičkou je usporiadaná excentricky na strane, na ktorej sa otvára prívodný otvor pre materiál do tohto puzdra a do vnútomej dutiny, s vedením ihly, ktorá je urovnaná koncentricky v puzdre siahajúcom cez celú dĺžku ihly na jej strane odvrátenej od prívodného otvoru. Výsledkom je, že materiál už nemôže tiecť okolo ihly. Avšak toto riešenie má významný nedostatok a tým sú enormné trecie sily, ktoré nastávajú medzi ihlou a jej vedením. Na odstránenie tohto problému slúži riešenie, pri ktorom vodiace zariadenie obsahuje otvorené časti vo vnútri smerom k ihle. V prípade neželaného vniknutia odlievaného materiálu to vediek prakticky neriešiteľným problémom s predčasným opotrebovaním.GB 779 071 A predstavuje dýzu na injekčné vstrekovanie plastických hmôt do foriem sihlou, ktorá má nevymeniteľný otvárací zdvih. Avšak systém ihlovej uzatváracej špičky je známy zEP 0 818 295 A, kde je ihla poháňaná pomocouhydraulického systému umožňujúceho voľnú nastaviteľnosť.Cieľom tohto vynálezu je preto poskytnúť dýzu pre systémy injekčného vstrekovania plastických hmôt do foriem, ktorá sa vyhýba spomenutým nevýhodám súčasných riešení aumožňuje priebežné nastavenie otváracieho zdvihu ihlovejuzatváracej špičky jednoduchým spôsobom, ktorá je posuvná po osi v pozdlžnom

MPK / Značky

MPK: B29C 45/27

Značky: systém, vstrekovania, dýzový, injekčného, foriem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e1044-dyzovy-system-injekcneho-vstrekovania-do-foriem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dýzový systém injekčného vstrekovania do foriem</a>

Podobne patenty