Spôsob a systém prenosu dát pre zabezpečený prenos video a/alebo audio dát cez nezabezpečenú verejnú IP sieť

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a systém prenosu dát pre zabezpečený prenos video a/alcbo audio dát ceznezabezpečenú verejnú IP sieť(0001) Vynález sa týka spôsobu bezpečného prenosu video a/alebo audio dát cez nezabezpečenú verejnú IP sieť, hlavne internet. Okrem toho sa vynález týka systému prenosu dát, ktorý môže byt použitý hlavne na vykonávanie spôsobu. Ďalej sa vynález týkaprijímacieho zariadenia na použitie v takom systéme prenosu dát.(0002) Systém tohto druhuje známy zo spisov W 0 2004/082221 a US 2004/177267.(0003) Vynález nachádza uplatnenie hlavne v oblasti internetovej televízie (ITPV) a tiež pri lP(0004) Pri klasickej televíznej produkcii, predovšetkým v oblasti živých prenosov športových akcii, sa V súčasnej dobe používa výlučne klasická prenosová cesta cez satelitné alebo rádiové spojenia. Tieto prenosové médiá sa používajú ako pre prenos živého signálu zoznačeného miesta do vysielacej inštitúcie, tak aj pre spätný prenos vlastného programového signálu do miesta záznamu. Tento druh prenosu je vyskúšaný a používa sa mnoho rokov. Použitie satelitnej prenosovej cesty ako spätného kanála však vedie k nežiaducemu oneskoreniu medzi zaznamenanými obrazmi a späť prenášanými programovými signálmi. Rádiová spojenia, ktoré slúžia ako spätný kanál, umožňujú síce prenos programových signálov skoro v reálnom čase, avšak potrebné hardwarové komponenty a prenosová tarify sú cenovo nákladné.(0005) Spätný prenos spracovaných živých obrazov od vysielacej inštitúcie k miestu záznamu je potrebný, pretože moderátori alebo komentátori musia vidieť okrem živých obrazov,zaznamenaných na mieste deja, aj Štúdiové signály poskytované televíznym divákom, aby mohli byť komentáre presne zosynchronizované s hranými scénami ukazovanými v televízii a s(0006) Úlohou Vynálezu je poskytnúť spôsob a systém prenosu dát, s ktorými môžu byť toky mediálnych dát, hlavne toky video a/alebo audio dát prenášané cenovo priaznivo zabezpečeným(0007) Základnou myšlienkou vynálezu je teda prenos video a/alebo audio dát v zabezpečenejforme a časovo efektívne cez verejnú nezabezpečenú IP sieť, hlavne internet.(0008) Vyššie uvedený technický problém je vyríešený spôsobom podľa nároku 1 a systémom podľa nároku 2 pre zabezpečený prenos video a/alebo audio dát cez nezabezpečenú verejnú IP sieť. Najprv sa vybuduje zabezpečený VPN tunel medzi vysielacím zariadením a prijímacím zariadením cez nezabezpečenú IP sieť. Už na tomto mieste treba uviesť, že vysielacie zariadenie môže byt zriadené vo vysielacej inštitúcii, zatiaľ čo prijímacie zariadenie môže byť vytvorené napriklad v blízkosti miesta záznamu, napríklad na mieste živého prenosu. Prenášané video dáta sú kódované do komprimovaného toku video dát. Tok video dát sa prenáša cez VPN tunel zabezpečeným spôsobom k prijímaciemu zariadeniu. Prijímaný tok video dát sa dekóduje a pripravuje pre prvý reprodukčný prístroj. Dekódovaný tok video dát môže existovať ako(0009) Výhodné ďalšie uskutočnenia sú predmetom závislých nárokov.(0010) Vo výhodnom príklade uskutočnenia sa u prenášaných video dát jedná o upravené Štúdiové dáta, ktoré sa vytvárajú podľa SDI (Serial Digital Interface) štandardu. Pod upravenými štúdiovými dátami sa rozumeju video dáta, ku ktorým sa pridávajú dodatkovć informácie, ako napríklad aktuálny tabuľkový stav pri futbale alebo iné potrebné informácie. Štúdiové dáta obsahujú všetky informácie, ktoré sa vysielajú od vysielacej inštitúcie k televíznym divákom. Video dáta, ktoré sa majú prenášať k prijímaciemu zariadeniu, tak majúrovnaký obsah ako vysielaný program.(0011) Ďalej môže byt na mieste záznamu inštalované najmenej jedno Záznamové zariadenie, napríklad videokamera.(0012) Videosignál pripravený záznamovým zariadením sa prenáša dodatočne kprvému reprodukčnému prístroju alebo k druhému reprodukčnému prístroju. Týmto spôsobom sa napríklad športovému reportérovi zobrazuje neprikrášlený a originálny živý obraz. Ak je videosignál vytvorený záznamovým zariadením prenášaný k prvému reprodukčnému pristroju,používa sa technológia obraz vobraze, aby sa mohol pre komentátora alebo moderátora zobrazovať na jednom prístroji ako neprikrášlený živý obraz, tak aj program prenášaný od vysielacieho zariadenia. Altematívne môžu byt originálne videosignály, dodávané od záznamového zariadenia, a vidcosignál, prenášaný od vysielacieho zariadenia, k dispozíciimoderátorovi alebo komentátorovi na rôznych obrazovkách.(0013) Na zvýšenie bezpečnosti dát môžu byť prenášané video dáta pred prenosom cez zabezpečený VPN tunel dodatočne zakódované s použitím kódovacieho postupu. Na stranepríjmu sa zakódované prijímané dáta opäť dekódujú.(0014) Zabezpečený VPN tunel sa buduje vykonávaním protokolu na vytvorenie virtuálnej siete(VPN) a protokolu na zabezpečenie dátového prenosu. Príkladom zabezpečovacieho protokolu je napríklad IPsec protokol. Protokoly tunela sú odbomíkom dostatočne známe. V rámcivynálezu môžu byť prirodzene použité aj ine existujúce protokoly, alebo tiež budúce protokoly.(0015) Aby mohli byt ako tok video dát použité Štúdiové dáta, je možné použit protokol na kontinuálny prenos videosignálov, hlavne Real Time Transport Protokol (RTF). Komprimácia prenášaného toku video dát sa vykonáva podľa štandardu MPEG. Prednostne sa používajúMPEG-2 alebo MPEG-4 kodéry v závislosti na šírke prenosového pásma, ktoréje k dispozícii.(0016) Aby bolo možné cenovo priaznivo a časovo efektívne prenášať nielen obrazové signály,ale aj audio signály, kódujú sa audio dáta do komprimovaného toku audio dát. Komprimovaný tok audio dát sa prenáša cez vytvorený VPN tunel k prijímaciemu zariadeniu. Prijimaný tok audio dát sa dekóduje a pripravuje pre prvý reprodukčný prístroj a/alebo druhý reprodukčný prístroj.(0017) Vyššie uvedený technický problém je tiež vyriešený systémom živého prenosu video(0018) Systém prenosu dát má nezabezpečenú verejnú IP sieť. Ďalej je poskytnutá najmenej jedna videokamera na záznam a prenášanie živého prenosu. Ďalej je prijímaciemu miestu priradené prvé prijímacie zariadenie. Vo zvláštnom príklade uskutočnenia je prijímaciezariadenie inštalované na mieste záznamu športovej udalosti.(0019) Na mieste príjmu je ďalej inštalovaný reprodukčný prístroj na reprodukciu signálov dodávaných videokamerou. Druhé prijímacie zariadenie, priradené vysielacej inštitúcii, slúži na príjem signálov dodávaných videokamerou. U signálov sa môže jednať o video a/alebo audiosignály. Vysielacej inštitúcii je ďalej priradené zabezpečovacie zariadenie na vytvorenie zabezpečeného VPN tunela k prvému prijímaciemu zariadeniu cez nezabezpečenú IP sieť. U zabezpečovacieho zariadenia sa môže jednať o Firewall s funkciou VPN. Ďalej je vysielacej inštitúcii priradené výrobné zariadenie na vytváranie programového signálu zo signáludodaného videokamerou. Okrem toho je vysielacej inštitúcii priradené kódovacie zariadenie nakódovanie programového signálu do komprimovanćho toku video dát a ticž vysielacie zariadenie na prenos komprimovaného toku video dát cez VPN tunel k prvému prijímaciemu zariadeniu. Prvé prijímacie zariadenie, inštalované na mieste príjmu, má WAN (Wire Area Network) rozhranie na pripojenie prvého prijímacieho zariadenia k IP sieti. Na to je prvé prijímacie zariadenie pripojene napriklad k DSL vedeniu. Ďalej je poskytnuté zabezpečovacie zariadenie na vytvorenie zabezpečeného VPN tunela cez nezabezpečenú IP siet k zabezpečovacíemu zariadeniu priradenému vysielacej inštitúcii. Spojovacie zariadenie je spojene so spracovateľským zariadením na dekódovanie prijatého toku video dát. Multimediálne rozhranie je spojené so spraeovateľským zariadením, na ktoré môže byť pripojený reprodukčný prístroj alebo prídavný reprodukčný prístroj. Multimediálne rozhraniemá naj menej jednu TV prípoj ku.(0020) Výhodným spôsobom je výrobné zariadenie na vytváranie programového signáluvytvorené podľa SDI štandardu.(0021) Na zvýšenie požadovaného zabezpečenia pri prenose toku video dát je vysielacej inštitúcii priradené kódovacie zariadenie na kódovanie prenášaného toku video dát. V prvomprijímacom zariadení je tu preto implementované komplementáme kódovacie zariadenie nadekódovanie prijatého toku video dát.(0022) Podľa výhodného príkladu uskutočnenia je miestom príjmu prenosový voz.(0023) Vyššie uvedený technický problém je tiež vyriešený prijímacím zariadením, ktoré je vhodne hlavne na použitie vo vyššie opisanom systéme prenosu dát. Prijímacie zariadenie jevytvorené hlavne na implementáciu do prenosového vozu.(0024) Prijímacie zariadenie má WAN rozhranie na pripojenie prvého prijímacieho zariadenia k nezabezpečenej verejnej IP sieti, hlavne k internetu. Ďalej je poskytnuté zabezpečovacie zariadenie na príjem a spracovanie tokov video dát, ktoré sa prenášajú cez zabezpečený VPN tunel prostredníctvom IP siete. Zabezpečovacie zariadenie tu má preto funkciu Firewallu a VPN. Spracovateľské zariadenie slúži na dekódovanie prijímaného toku video dát, pričom spracovateľské zariadenie je vytvorené na vydávanie analógových a/alebo digitálnych videosignálov. Spracovateľské zariadenie je spojené s multimediálnym rozhraním, na ktore môže byť napojený reprodukčný prístroj. Ako bolo uvedené, multimediálne rozhranie obsahujenajmenej jednu TV prípojku.

MPK / Značky

MPK: H04L 29/06

Značky: verejnú, zabezpečený, sieť, video, systém, nezabezpečenú, prenos, přenosu, audio, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e10203-sposob-a-system-prenosu-dat-pre-zabezpeceny-prenos-video-a-alebo-audio-dat-cez-nezabezpecenu-verejnu-ip-siet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a systém prenosu dát pre zabezpečený prenos video a/alebo audio dát cez nezabezpečenú verejnú IP sieť</a>

Podobne patenty