Perorálna aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca oxykodon a jej použitie

Číslo patentu: 288220

Dátum: 23.07.2014

Autori: Oshlack Benjamin, Prater Derek, Wright Curtis

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Perorálna aplikačná lieková forma s predĺženým uvoľňovaním jednej účinnej zložky vybranej z oxykodonu a soli oxykodonu, ktorá obsahuje (a) dvojvrstvové jadro obsahujúce: (i) liečivovú vrstvu obsahujúcu analgeticky účinné množstvo uvedeného oxykodonu alebo soli oxykodonu a (ii) vytesňujúcu vrstvu alebo vypudzujúcu vrstvu obsahujúcu osmopolymér a osmagent zvolený zo skupiny pozostávajúcej z chloridu sodného, chloridu draselného, síranu horečnatého, fosorečnanu lítneho, chloridu lítneho, fosforečnanu sodného, síranu draselného, síranu sodného, fosforečnanu draselného, glukózy, fruktózy a maltózy
a (b) polopriepustnú stenu obklopujúcu dvojvrstvé jadro, v ktorej je umiestnený priechod na uvoľňovanie uvedeného oxykodonu alebo soli oxykodonu
pričom po perorálnom podávaní v ustálenom stave ľudským pacientom poskytuje táto aplikačná forma analgetický účinok počas aspoň 24 h
a stredný C24/Cmax pomer oxykodonu 0,6 až 1,0. Použitie tejto aplikačnej formy na prípravu farmaceutického prípravku na liečbu bolesti.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka perorálnej aplikačnej formy s predĺženým uvoľňovaním obsahujúcej oxykodon a jej použitia na prípravu farmaceutického prípravku na liečbu bolesti.Raz denne podávané prípravky s predĺženým uvoľňovaním opioidu sú opísané v patente US 5 478 577 US 5 672 360 US 5 958 459 US 6103 261 US 6143 332 US 5 965 161 US 5 958 452 a US 5 968 551. Obsahy všetkých citovaných dokumentov vrátane uvedených sú včlenené formou odkazov.Cieľom vynálezu je poskytnúť oxykodonový prípravok vhodný na podávanie raz denne a určený na účinné zvládaníe bolesti.Cieľom výhodných uskutočnení vynálezu je poskytnúť farmaceutický prijateľnú dávkovú formu na perorálne podanie oxykodonu, ktorá by i cez relatívne krátky polčas života oxykodonu poskytla analgetickú terapiu po dlhodobú časovú periódu a ktorá by poskytovala úľavu od bolesti aspoň na 24 h.Predmetom vynálezu v základnom uskutočnení i) je perorálna aplikačná lieková forma s predĺženým uvoľňovaním jednej účinnej zložky vybranej z oxykodonu a soli oxykodonu, ktorá obsahuje(i) liečivovú vrstvu obsahujúcu analgeticky účinné množstvo uvedeného oxykodonu alebo soli oxykodonu a(ii) vytesňujúcu vrstvu alebo vypudzujúcu vrstvu obsahujúca osmopolymér a osmagent zvolený zo skupiny pozostávaj úcej z chloridu sodného, chloridu draselného, síranu horečnatého, fosforečnanu lítneho, chloridu lítneho, fosforečnanu sodného, síranu draselného, síranu sodného, fosforečnanu draselného, glukózy, fmktózy a maltózy a(b) polopriepustnú stenu-obklopujúcu dvojvrstvé jadro, v ktorej je iuníestnený priechod na uvoľňovanie uvedeného oxykodonu alebo soli oxykodonu pričom po perorálnom podávaní v ustálenom stave ľudským pacientom poskytuje táto aplikačnú forma analgetický účinok počas aspoň 24 h a stredný Czi/Cm pomer oxykodonu 0,6 až 1,0.Výhodné uskutočnenia tejto aplikačnej formy zahŕňajú- ii) perorálnu aplikačnú liekovú formu podľa uskutočnenia i), ktorá po podávaní v ustálenom stave uvedeným pacientom poskytuje strednú hodnotu T oxykodonu od 2 do 17 h, alebo od 8 do 16 h, alebo od 12 do 16 h- iii) perorálnu aplikačnú liekovú formu podľa uskutočnenia i) alebo ii), ktorá po podávaní v ustálenom stave uvedeným pacientom poskytuje strednú hodnotu TM oxykodonu od 2 do 17 h, alebo od 8 do 16 h, alebo od 12 do 16 h- iv) perorálnu aplikačnú liekovú formu podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení í) alebo ii), ktorá je potiahnutá jedným alebo viacerými povlakmi vhodnými na reguláciu uvoľňovania alebo ochranu liekovej formy- v) perorálnu aplikačnú liekovú formu podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i), iii) alebo iv), V ktorej je prítomná soľ oxykodonu v množstve od 5 mg do 640 mg- vi) perorálnu aplikačnú liekovú formu podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až v), ktorá po podávaní v ustálenom stave uvedeným pacientom poskytuje stredný CZJCM pomer 0,7 až 0,99 alebo 0,8 až 0,95 a- vii) perorálnu aplikačnú liekovú formu podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až vi), ktorá poskytuje in vitro rýchlosť uvoľňovania oxykodonu alebo soli oxykodonu, meranú košíčkovou metódou podľa USP pri frekvencii otáčok 100 min v 900 ml vodného pufra pri pH hodnote 1,6 až 7,2 pri 37 °C, 0 až 40 za l h 8 až 70 za 4 h 20 až 80 za 8 h 30 až 95 zal 2 h 35 až 95 za 18 haviacnež 50 za 24 h.Okrem toho je predmetom vynálezu (uskutočnenie vynálezu viii aj použitie aplikačnej liekovej formy podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení i) až vii) na prípravu farmaceutického prípravku na poskytovanie analgetického účinku počas aspoň 24 h a stredného C 24/C, pomeru oxykodonu 0,6 až 1,0 po perorálnom podávaní v ustálenom stave ľudským pacientom.V určitých výhodných uskutočneniach aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním podľa vynálezu poskytne hladiny oxykodonu v plazme W 5., pre oxykodon medzi 4 h až 24 h po podávaní v ustálenom stave,ktoré sú účinné pri dávkovani raz za 24 h. V určitých uskutočneniach Wso zodpovedá aspoň 4 h, výhodne aspoň 12 h a výhodnejšie aspoň 18 h po podaní v ustálenom stave.V určitých uskutočneniach obsahuje perorálna aplikačnú forma s predĺženým uvoľňovaním podľa vynále 10zu matricu, ktorá zahŕňa materiál na postupné uvoľňovanie, a oxykodon alebo jeho fannaceuticky prijateľnú soľ. V určitých uskutočneniach je matrica zlisovaná do tablety a môže byť prípadne potiahnutá povlakom,ktorý môže okrem materiálu na predĺžené uvoľňovanie v matrici kontrolovať uvoľňovanie oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli z prípravku, takže sa krvné hladiny účinnej zložky udržujú v terapeutickom rozmedzí počas dlhšej časovej periódy. V určitých altemativnych uskutočneniach je matrica uložená v kapsula.V určitých uskutočneniach obsahuje perorálne, aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním podľa vynálezu množinu farmaceutický prijateľných matríc na postupné uvoľňovanie obsahujúcich oxykodon alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ, pričom táto dávková forma, pokiaľ je podaná pacientom, udržuje hladiny oxykodonu v krvnej plazme v terapeutickom rozmedzí počas dlhšej časovej periódy.Prípravky pripravené podľa vynálezu môžu mať výhodne formu tablety, kapsuly alebo ľubovoľne ďalšie vhodné jednotkové dávkové formy.V určitých uskutočneniach je perorálna aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním podľa vynálezu osmotickou aplikačnou formou, ktorá obsahuje jednovrstvé alebo dvojvrstvé jadro obsahujúce oxykodon alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ rozpinavý polymér poloprepustnú membránu obklopujúcu jadro a priechod, ktorá sa nachádza V poloprepustnej membráne a je určená na postupné uvoľňovanie oxykodonu, alebo jeho farmaceutický prijateľné soli tak, že sa krvné hladiny účinnej zložky, pokiaľ sa perorálna dávková forma podá pacientom, udržujú po dlhšiu časovú periódu v terapeutickom rozmedzí.V určitých uskutočneniach perorálna dávková forma na postupné uvoľňovanie podľa vynálezu obsahuje v podstate homogénne jadro obsahujúce oxykodon alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ a rozpinavý polymér poloprepustnú membránu obklopujúcu jadro a priechod, ktorý sa nachádza v poloprepustnej membráne a ktorý je určená na postupné uvoľňovanie oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľné soli tak, že sa krvné hladiny účinnej zložky, pokial sa perorálna dávková forma podá pacientom, udržujú počas dlhšej časovej periódy v terapeutickom rozmedzí.V určitých uskutočneniach vynález poskytuje spôsob liečby stavov súvisiacich s bolesťou u pacientov,ktorí túto liečbu potrebujú, pričom tento spôsob zahŕňa podanie účinného množstva oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli pacientovi v dávkovej forme na postupne uvoľňovanie, ktoráje tu opísaná.V jednom uskutočnení sa vynález týka použitia dávkovej forrný na postupné uvoľňovanie obsahujúcej farmaceutický prijateľnú matricu, ktorá obsahuje oxykodon alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ, a materiál na postupne uvoľňovanie pri výrobe analgetického prípravku na perorálne podanie ľudským pacientom raz denne, ktorý poskytuje po podaní uvedeným pacientom v ustálenom stave analgetický účinok počas aspoň 24 h a priememý Cu/Cmx oxykodonový pomer 0,6 až 1,0.V určitých uskutočneniach sa vynález týka použitia perorálnej dávkovej formy na postupné uvoľňovanie obsahujúcej dvojvrstvové jadro, ktoré obsahuje vrstvu účinnej látky obsahujúcej analgeticky účinné množstvo oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľné soli, a vytesňujúcu vrstvu obsahujúcu osmopolymér a poloprepustnú stenu obklopujúcu dvojvrstevné jadro, ktorá má v sebe priechod na uvoľňovanie uvedeného oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľné soli pri výrobe analgetického prípravku na perorálne podanie ľudským pacientom, ktorý poskytuje analgetický účinok aspoň približne 24 h po perorálnom podaní v ustálenom stave ľudským pacientom a po podaní uvedeným pacientom v ustálenom stave poskytuje stredný C 24/C. pomer oxykodonu 0,6 až 1,0.V určitých uskutočneniach sa vynález týka použitia dávkovej formy na postupné uvoľňovanie, ktorá obsahuje množinu matríc na postupné uvoľňovanie obsahujúcich oxykodon alebojeho farmaceutický prijateľnú soľ a materiál na postupné uvoľňovanie pri výrobe analgetického prípravku na perorálne podanie pacientovi raz denne, ktorý poskytuje analgetický účinok počas aspoň 24 h po perorálnom podaní ľudským pacientom v ustálenom stave a po perorálnom podaní v ustálenom stave uvedeným pacientom poskytuje stredný Cu/Cmax pomer oxykodonu 0,6 až 1,0.Výraz Cm, ako je tu použitý, označuje najvyššiu koncentráciu účinnej látky v plazme dosiahnutú v dávkovacom intervale.Výraz C 24, akoje tu použitý, označuje koncentráciu účinnej látky v plazme 24 h po podani.Výraz TM, ako je tu použitý, označuje časovú periódu, ktorá uplynie od podania dávkovej formy až do okamžiku, keď koncentrácia účinnej látky v plazme dosiahne najvyššiu plazmovú koncentráciu v dávkovacom intervale.Výraz W 5.) v kontexte vynálezu označuje čas trvania, počas ktorého sú plazmové koncentrácie zhodné alebo vyššie než 50 maximálnej koncentrácie. Tento parameter sa určí lineámou interpoláciou pozorovaných dát a reprezentuje časový rozdiel medzi prvým (alebo jediným) krížením krivky plazmového profilu smerujúcim hore a posledným (alebo jediným) krížením krivky plazmového profilu smerujúcim dole.Výraz Cu/Cm, pomer je na účely vynálezu definovaný ako pomer koncentrácie účinnej látky v plazme 24 h po podaní k najvyššej koncentrácii účinnej látky v plazme dosiahnutej v dávkovacom intervale.Výraz USP košíková metódaje košíková metóda opísaná v liekopise Spojených štátov amerických XXII(1990), ktorého obsah je tu zabudovaný formou odkazu.Výraz ustálený stav znamená, že množstvo účinnej látky, ktorá sa dostane do systému, je približne rovnaké ako množstvo účinnej látky opúšťajúci systém.V ustálenom stave teda telo pacienta odbúrava účinnú látku približne rovnakou rýchlosťou, akou sa účinná látka stáva pre systém tela pacienta dostupnou absorpciou do prúdu krvi.Výraz poloprepustná stena na účely vynálezu znamená, že stena je priepustná pre priechod externej tekutiný, akou je napríklad vodná alebo biologická tekutina, v prostredí použitia, ktoré zahŕňa gastrointestinálný trakt, ale nepriepustná pre účinnú látku.Výraz rozpínavý polymér pre účely vynálezu označuje polymér, ktorý potom, čo je vystavený pôsobeniu vodnej alebo biologickej tekutiný, túto tekutinu absorbuje a v dôsledku tejto absorpcie zväčší svoj objem.Výraz stredná v kontexte vynálezu definuje farmakokinetickú hodnotu (napríklad Tmax), ktorá reprezentuje priememú aritmetickú hodnotu nameranú u určitej populácie pacientov.Výraz farmaceutický prijateľná soľ zahŕňa neobmedzujúcim spôsobom kovové soli, akými sú napríklad sodná soľ, draselná soľ, cenná soľ a pod. soli kovov alkalických zemín, akými sú napriklad vápenatá soľ,horečnatá sol a pod. organické amínové soli, akými sú napríklad trietýlamín, pyridín, pikolín, etanolamín,trietanolamín, dicýklohexýlamín, MNídibenzýletýléndiamin a pod. soli anorganických kyselín, akými sú napriklad hýdrochlorid, hydrobrómid, síran, fosforečnan a pod. soli organických kyselín, akými sú napriklad formiát, acetát, trifluóracetát, maleát, fumarát, tartrát a pod. sulfonáty, akými sú napríklad metansulfonát,benzénsulfonát, p-toluénsulfonát a pod. soli aminokyselín, akými sú napríklad arginát, asparginát, glutamát a pod.V určitých uskutočneniach vynálezu dávková forma na postupné uvoľňovanie in vitro uvoľňuje oxykodon alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ rýchlosťou, merané USP košíkovou metódou pri frekvencii 100 min v 900 ml vodného pufra pri pl-I hodnote 1,6 až 7,2 pri 37 °C, 0 až približne 40 behom l h,približne 8 až približne 70 behom 4 h, približne 20 až približne 80 behom 8 h, približne 30 až približne 95 behom 12 h, približne 35 až priblihie 95 behom 18 h a viacej než približne 50 behom 24 h.V určitých uskutočneniach vynálezu môže byť časová perióda, počas ktorej je hladina oxykodonu v krvi(po podaní v ustálenom stave) rovná 75 maximálnej krvnej hladiny (Tłojjcmax) alebo vyššia, 4 h alebo dlhšia, výhodne 6 h alebo dlhšia.V určitých uskutočneniach nasleduje doba, kedy hladina oxykodonu v krvi dosiahne svoju maximálnu koncentráciu (TM) približne 2 h až približne 17 h, výhodne približne 6,5 h až približne 17 h, výhodnejšie približne 8 h až približne 16 h a ešte výhodnejšie pribliäie 10 h až približne 16 h alebo približne 12 h až približne 16 h po podaní dávkovej formy v ustálenom stave.V určitých uskutočneniach vynálezu poskytne dávková forma po podaní v ustálenom stave C 24/Cm pomer 0,6 až 1,0, pomer 0,7 až 0,99 alebo pomer 0,8 až 0,95. V ďalších uskutočneniach vynálezu poskytne dávková forma po podaní v ustálenom stave C 24/Cm pomer 0,7 až 1,0, pomer 0,72 až 0,99 alebo pomer 0,74 až 0,95.V určitých uskutočneniach vynálezu poskytne dávková forma po podaní v ustálenom stave Czi/Cm pomer 0,6 až l,0, pomer 0,7 až 0,99 alebo pomer 0,8 až 0,95 a TM. približne 6,5 h až približne 17 h, približne 8 h až približne 16 h, približne 10 h až približne 16 h alebo približne 12 h až približne 16 h. V ďalších uskutočneniach vynálezu poskytne dávková forma po podaní v ustálenom stave Czą/Cmu pomer 0,7 až 1,0, pomer 0,72 až 0,99 alebo pomer 0,74 až 0,95 a TM približne 2 h až približne 17 h.V určitých uskutočneniach vynálezu nebude súčasné podávanie potravy významne zvyšovať alebo znižovať rozsah absorpcie oxykodonu.Perorálna dávková forma na postupné uvoľňovanie podľa vynálezu zahŕňa približne 1 mg až približne 640 mg oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľné soli (napríklad oxykodon hydrochloridu). Výhodne zahŕňa perorálna dávková forma na postupné uvoľňovanie podľa vynálezu približne 5 mg až približne 500 mg oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľné soli, výhodnejšie približne 10 mg až približne 320 mg oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľné soli a ešte výhodnejšie približne 10 mg až približne 160 mg oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľné soli.V ďalších výhodných uskutočneniach obsahuje dávková forma na postupné uvoľňovanie podľa vynálezu približne 10 mg až približne 160 mg oxykodonu hydrochloridu alebo ekvivalentné množstvo oxykodonu alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli iné, než akouje hýdrochloridová soľ.Výnález zahŕňa spôsob podania približne l mg až približne 640 mg oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľné soli raz denne pacientovi, ktorý potrebuje uľaviť od bolesti, podľa opísaných farmakokinetických parametrov. Výhodne spôsob zahŕňa podanie približne 5 mg až približne 500 mg oxykodonu alebo jeho farmaceutický prijateľné soli.Spôsob podania podľa vynálezu je zvlášť aplikovateľný na liečbu akútnej a chronickej bolesti, najmä bolesti, ktorá súvisí so smrteľnou chorobou, akouje napríklad rakovina chronické bolesti chrbtice a pooperačné bolesti.V určitých uskutočneniach perorálna dávková forma zahŕňa materiál na postupné uvoľňovanie, ktorý je zabudovaný v matrici spoločne s oxykodonom alebo jeho farmaceuticky prijateľnou soľou, ktorého účelom je umožniť postupné uvoľňovanie oxykodonu. Materiál na postupne uvoľňovanie môže byť podľa potreby hydrofóbny alebo hydroíilný. Perorálnu dávkovú formu podľa vynálezuje možné pripraviť vo forme granúl,guľôčok, matricových multiguľôčok atď., ktoré obsahujú oxykodon alebo jeho farmaceuticky prijateľnú sol v matrici na postupné uvoľňovanie, ktorú je možné zlisovať do formy tabliet alebo zapuzdriť do kapslí, perorálna dávková forma vynálezu môže prípadne zahŕňať ďalší farmaceuticky prijateľné zložky (napríklad riedidlá, spojivá, farbivá, lubrikanty atdĺ).V určitých uskutočneniach môže byť perorálnou dávkovou formou podľa vynálezu osmotická dávková forma, ktorá obsahuje výtlačnú či vytesňujúcu kompozíciu ako jednu z vrstiev dvojvrstvého jadra, ktorej úlohou je Vytlačenie oxykodonu alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli z dávkovej formy, pričom táto osmotická dávková forma ďalej obsahuje kompozíciu poloprepustnej steny obklopujúcej jadro a táto stena má aspoň jeden výstup čiže priechod pre dopravu oxykodonu z dávkovej formy. Altematívne môže jadro osmotickej dávkovej formy obsahovať jednovrstvé jadro, ktoré zahŕňa riadene sa uvoľňujúci polymćr a oxykodon alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ.Dávkové formy podľa vynálezu poskytujú analgetický účinok, výhodne počas aspoň 24 h od okamihu podania.Matrica na postupné uvoľňovanieV jednom výhodnom uskutočnení podľa vynálezu je možné do matrice zabudovať súčasne s oxykodonom alebo jeho farmaceuticky prijateľnou soľou nosič na postupné uvoľňovanie, ktorý matrici umožní postupné uvoľňovanie oxykodonu.Neobmedzujúci zoznam vhodných materiálov na postupne uvoľňovanie, ktoré je možno zabudovať do matrice na postupné uvoľňovanie podľa vynálezu, zahŕňa hydrofilné a/alebo hydrofóbne materiály, akými sú napríklad gumy, étery celulózy, akrylove živice, materiály odvodené z proteínov, vosky, šelak a oleje, akými sú napríklad hydrogenovaný ricínový olej a hydrogenovaný rastlinný olej. Viac-menej V rámci vynálezu je možno použiť ľubovoľný farmaceuticky prijateľný hydrofóbny alebo hydroñlný materiál na postupné uvoľňovanie, ktorý je schopný zaistiť postupné uvoľňovanie oxykodonu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli. Výhodné polyméry na postupné uvoľňovanie zahŕňajú alkylcelulózy, akými sú napríklad etylcelulóza, polyméry a kopolyméry na báze akrylovej a metakrylovej kyseliny a étery celulózy, najmä hydroxyalkylcelulózy(najmä hydroxypropyhnetylcelulózu) a karboxyalkylcelulózy. Výhodné polyméry a kopolyméry na báze akrylovej a metakrylovej kyseliny zahŕňajú polyméry a kopolyméry metylmetakrylátu, metylakrylátu, etoxyetylmetakrylátu, etylakxylátu, trimetylamoniumetylmetakrylátu, kyanoetylmetakrylátu, aminoalkylmetakrylátu, kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej, akrylamidu, metakrylamidu, metakrylanhydridu, a glycidylmetakrylátu. Určité výhodné uskutočnenia používajú v matrici podľa vynálezu zmesi ľubovoľných menovaných materiálov na postupné uvoľňovanie.Matrica môže rovnako zahŕňať spojivo. V takých uskutočneniach spojivo výhodne prispieva k postupnému uvoľňovaniu oxykodonu alebo jeho farmaceuticky prij ateľnej soli z matrice na postupné uvoľňovanie.Pokiaľ je prítomný ďalší hydrofóbny spojivový materiál, potom sa výhodne zvolí z prírodných a syntetických voskov, mastných kyselín, mastných alkoholov a ich zmesí. Príklady zahŕňajú včelí vosk, kamaubový vosk, kyselinu stearovú a stearylalkohol. Tento zomam samozrejme nepredstavuje kompletný výpočet. V určitých výhodných uskutočneniach je možno do matricovej formulácia zahŕňať kombináciu dvoch alebo viacerých hydrofóbnych spoj ivových materiálov.Výhodné hydrofóbne spoj ivové materiály, ktoré je možno použiť v rámci vynálezu, zahŕňajú jedlé substituované alebo nesubstituované uhľovodíky s dlhým reťazcom (s 8 až 50 atómami uhlíka, najmä s 12 až 40 atómami uhlíka), akými sú napríklad mastné kyseliny, mastné alkoholy, glycerylestery mastných kyselín,minerálne a rastlinné oleje, prírodné a syntetické vosky a polyalkylénglykoly. Výhodne sú uhľovodíky majúce teplotu topenia ležiacu medzi 25 °C a 90 °C. V určitých uskutočneniach sú za výhodné uhľovodíkové spojivové materiály s dlhým reťazcom považované mastné (alifatické) alkoholy, perorálna dávková forma môže obsahovať až 80 (hmotn.) aspoň jedného jedlého uhľovodíka s dlhým reťazcom.V určitých uskutočneniach môže hydrofóbny spojivový materiál zahŕňať prírodné alebo syntetické vosky,mastné alkoholy (akými sú napríklad laurylalkohol, myristylalkohol, stearylalkohol, cetylalkohol alebo výhodne cetostearylalkohol), mastné kyseliny zahŕňajúce neobmedzujúcim spôsobom estery mastných kyselín,glyceridy mastných kyselín (mono-, di- a triglyceridy), hydrogénované tuky, uhľovodíky, normálne vosky,kyselinu stearovú, stearylalkohol a hydrofóbne a hydrofilné materiály majúce uhľovodíkový hlavný reťazec. Vhodné vosky zahŕňajú napríklad včelí vosk, glykovosk, ricínový vosk a kamaubový vosk. Na účely vynálezu je vosková látka definovaná ako ľubovoľný materiál, ktorý sa pri teplote miestnosti spravidla nachádza V pevnom stave a ktorý má teplotu topenia približne od 30 °C do približne 100 °C. V určitých výhodných uskutočneniach obsahuje dávková forma matricu na postupné uvoľňovanie, ktorá zase obsahuje oxykodon alebo

MPK / Značky

MPK: A61K 9/50, A61K 9/20, A61K 9/44, A61K 31/485, A61K 9/26, A61P 25/00, A61K 9/56, A61K 9/30, A61K 9/32, A61K 9/16, A61K 9/00, A61K 9/48, A61P 25/04, A61K 9/52, A61K 9/22, A61K 9/36, A61K 31/00, A61K 9/24

Značky: obsahujúca, forma, uvoľňovaním, perorálna, použitie, predĺženým, oxykodón, aplikačná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-288220-peroralna-aplikacna-forma-s-predlzenym-uvolnovanim-obsahujuca-oxykodon-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Perorálna aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca oxykodon a jej použitie</a>

Podobne patenty