Spôsob výroby spojovacieho materiálu s bodcami, spojovací materiál a absorpčný výrobok

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby spojovacieho materiálu s bodcami (22, 22', 22'') obsahuje kroky, v ktorých sa zahrieva tepelne citlivý materiál aspoň na teplotu tavenia, ukladajú sa oddelené množstvá tohto tepelne citlivého materiálu na dopravovaný podklad (24, 24', 24'') a naťahujú sa oddelené množstvá tepelne citlivého materiálu v smere s vektorovou zložkou rovnobežnou s rovinou podkladu (24, 24', 24''). Natiahnutý tepelne citlivý materiál pritom vytvára bodce s nožičkami (28, 28', 28''), z ktorých každá má vzdialený koniec a spojovacie prostriedky (30, 30', 30''). Azimutálny uzol (A) sa nožičkám udeľuje naklonením bodcov v rozsahu 20 stupňov až 160 stupňov vzhľadom na strojový smer opracovania podkladu (24, 24', 24''). Spojovací materiál na spojenie s prijímacím povrchom (153) obsahuje podklad (24, 24', 24'') a množstvo bodcov (22, 22', 22''), pričom každý bodec má nožičku (28, 28', 28'') pri základni spojenú s podkladom. Nožička má vodiaci uhol (betaL, betaL') a vlečný uhol (betaT, betaT'), kde vodiaci uhol je odlišný od vlečného uhla a nožička je orientovaná rozdielne od kolmice na rovinu podkladu (24, 24', 24''), pričom sú orientované v azimutálnom uhle (A) od 20 stupňov do 160 stupňov vzhľadom na strojový smer podkladu. Každý bodec má ďalej spojovacie prostriedky (30, 30', 30'') pripojené k príslušnej nožičke, a ktoré sú bočne vyčnievajúce z obvodu nožičky (28', 28', 28''). Absorpčný výrobok obsahujúci hornú vrstvu (112), vedľajšiu vrstvu (116) spojenú s hornou vrstvou, absorpčné jadro (118) umiestnené medzi hornou vrstvou a bočnou vrstvou a spojovací systém (20, 20', 20'') obsahujúci spojovací materiál.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby spojovacieho materiálu s bodcami, spojovacieho materiálu na spojenie s prijímacím povrchom, ako aj absorpčného výrobku, obsahujúceho spojovací materiál. V predvýznakovej časti nezávisleho nároku 1 je uvedený spôsob podľa EP-A-0 381 087, ktorý je tiež najrelevantnejší doterajší spôsob vzhľadom na nezávislý narok 17.Mechanické spojovacie systémy na viacnásobné použitie sú bežne známe. Typický spojovací systém zahŕňa dva hlavne prvky - bodec pripevnený na podklad a zapadajúci do druhého doplnkového prvku prijímacieho povrchu. Výstupok bodca spojovacieho systému preniká prijímacím povrchom a zapadá alebo sa prichytí do prameňa alebo vlákna prijímacieho povrchu. Výsledné mechanické pôsobenie obidvoch častí zabraňuje vyklznutiu spojovacieho systému z prijímacieho povrchu, pokiaľ oddeľovacie sily neprekročia medzu pevnosti v rozpojení alebo v strihu spojovacieho systému.V súčasnosti sú mechanické spojovacie systémy na viacnásobné použitie vyrábané v podstate dvoma základnými metódami. Jedna metóda vyžaduje množstvo vlákien,z ktorých každé môže byť vytvarované do dvoch bodcov. Príklady tohto spojovacieho systému sú opísanć v US patentc č. 717 437, vydanom 13. 9. 1955 a ďalej v US patente č. 3 943 981, vydanom 16. 3. 1976, kde je opisované množstvo zdvíhaj úcich sa slučiek. Podobné príklady sú opísanć v US patentoch č.4 216 257 vydanom 5. 8. 1980, 4 454 183 vydanom 12. 6. 1984 a 4 463 486 zo 7. 8. 1984. V týchto spisoch je pojednávané o zahrievaní koncov polymémych vlákien. Ďalšie obdobné spojovacie systémy, vyrobené prvou metódou, sú opísanć v US patentoch č. 4 307 493 z 29. 12. 1981 a č. 4 330 907 z 25.5.1982.Druhá metóda všeobecne využívaná na výrobu mechanického spojovacieho systému opisuje odliatie alebo vytlačenie systémov, ako je uvedené v US patentoch č. 3 147 528 z 8. 9.1964 a 3 594 863 z 27. 7. 1971. Priebežné odlievanie vstrekovaním je opísanć v US patente č. 3 594 865 vydanom 27. 7. 1971.V stave techniky sú zobrazené rôzne bodce. Napriklad uvedené príklady pojednávajú o spojovacíeh systémoch s nožičkami všeobecne štvorcového prierezu. US patent č. 3 708 833 vydaný 9.1.1973 opisuje bodec zošikmený od blízkeho konca k vzdialenejšiemu a kolmo vystupujúci z podkladu.EP prihláška č. 276 970 podaná 26.1.1988 prihlasovateľom tejto prihlášky obsahuje spojovacie zariadenie s konštantným prierezom nožičky, orientovanej v uhle medzi 30 až 90 ° vzhľadom na základňu.Stav techniky teda neukazuje žiadny spôsob výroby,umožňujúci spôsob výroby voľne vytvoreného bodca. Stav techniky tiež neukazuje zostavu mechanického spojovacieho systému, kdeje orientovaný odchýlene od kolmice a má skosené strany. Stav techniky tiež neukazuje spôsob výroby voľne vytvorených bodcov, orientovaných v podstate naprieč strojom v smere podkladu.Cieľom tohto vynálezu je vytvorit voľný mechanický spojovací systém vyrábaný metódou výroby, podobnou tlači. Cieľom tohto vynálezu je tiež poskytnúť spojovací systém so šikmými bodcami, ktore vystupujú v smere odlišnom od kolmice z pripojeného podkladu. Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spojovací systém s voľnými bodca mi, orientovanými v podstate priečne na strojový smer podkladu.Uvedený ciel je možné dosiahnut spôsobom výroby spojovacieho materiálu s bodcami, zahŕňajúcim kroky, v ktorých sa zahrieva tepelne citlivý materiál aspoň na bod tavenia, ukladajú sa oddelené množstvá tohto tepelne citlivćho materiálu na dopravovaný podklad, naťahujú sa oddelené množstvá tepelne citlivého materiálu V smere s vektorovou zložkou rovnobežnou s rovinou podkladu, pričom natiahnutý tepelne citlivý materiál vytvára bodce s nožičkami, z ktorých každá má vzdialený koniec a spojovacie prostriedky, ktorého podstata spočíva v tom, že azimutálny uhol sa nožičkám udeľuje naklonením bodcov v rozsahu 20 stupňov až 160 stupňov vzhľadom na strojový smer opracovania podkladu.Vo výhodnom riešení azimutálny uhol je v rozsahu 45 až 135 stupňov, resp. azimutálny uhol je V rozsahu 60 až 120 stupňov.V ďalšom výhodnom uskutočnení sa v kroku udeľovania azimutálneho uhla nožičkám nakláňajú bodce a vychyľovanie sa uskutočňuje pri vytváraní bodcov a pred ich stuhnutím.Výhodneje, ked v kroku vychyľovania bodcov sa aplikuje tlakový rozdiel tekutiny v smere, v ktorom je vektorová zložka kolmá na prvý smer aspoň časti týchto bodcov.V ďalšom výhodnom uskutočnení v kroku aplikácie tlakového rozdielu tekutiny prúdi plyn cez podklad z oblasti s vysokým tlakom do oblasti s nízkym tlakom.Výhodné je, ked tlakový rozdiel je v rozsahu od 6,9 kPa do 69 kPa a ked prúdcnie plynuje laminárne.Výhodné je tiež, ked v kroku laminámeho prúdenia plynu cez podklad plyn prúdi aspoň cez jeden zosilňovač prúdenia a ked sa používajú prvý a druhý zosilňovač, pričom výtok plynu z prvého zosilňovača sa odťahuje do nasávania druhého zosilňovača prúdenia.Vo výhodnom uskutočnení sa v kroku vychyľovania bodcov podrobia bodce gravitačným silám a v kroku vystavenia bodcov gravitačným silám sa podklad vertikálne nakláňa pod uhlom vzhľadom na vodorovnú rovinu.V ďalšom výhodnom uskutočnení sa podklad nakláňa pod uhlom najmenej 15 stupňov vzhľadom na vodorovnú rovinu, resp. pod uhlom najmenej 30 stupňov vzhľadom na vodorovnú rovinu.Výhodné je, keď sa v kroku vychyľovania bodcov na bodce aplikuje tlakový rozdiel tekutiny a bodce sa podrobia gravitačným silám, Vynález rieši aj spojovací materiál na spojenie s prijímacím povrchom, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje podklad a množstvo bodcov, pričom každý bodec má nožičku pri základni spojenú s podkladom, Nožička má blízky koniec spojený so základňou a vystupuje von od podkladu, ďalej má nožička vodiaci uhol a vlečný uhol, kde vodiaci uhol je odlišný od vlečného uhla a nožička je orientovaná rozdielne od kolmice k rovine podkladu, pričom nožičky sú orientované v azimutálnom uhle od 20 stupňov do 160 stupňov vzhľadom na strojový smer podkladu. Každý bodec má ďalej spojovacie prostriedky pripojené k príslušnej nožičkc, a ktoré sú bočne vyčnievajúcc z obvodu nožičky.Výhodne je, ked azimutálny uhol je 45 stupňov až 135 stupňov, resp. 60 stupňov až 120 stupňov.Vynález sa týka aj absorpčného výrobku obsahujúceho homú vrstvu, vedľajšiu vrstvu spojenú s homou vrstvou, SK 283938 B 6absorpčné jadro umiestnené medzi homou vrstvou a bočnou vrstvou a spojovací systém obsahujúci spojovací materiál vyrobený uvedeným spôsobom alebo spojovací materiál podľa uvedeného riešenia.llustratívny a výhodný, ale nie jediný spôsob použitia pre spojovací systém, vytvorený spôsobom podľa vynálezu,je v spojení s pohlcujúcim odevom, určeným na zahodenie,ako napr. detské plienkové nohavičky. Tento príklad použitia vynálezu je detailnejšie opísaný.Prehľad obrázkov na výkresochZatiaľ čo opis a zodpovedajúce nároky presne ukazujú a vymedzujú vynález, je na jeho lepšie pochopenie pripojený nasledujúci opis príkladu uskutočnenia s pripojenými výkresmi, na ktorých sú zodpovedajúce prvky opísané rovnakými vztahovými značkami a súvisiace prvky sú opísané pridaním jednej alebo viac základných symbolov alebo zväčšením čísla o 100. Obr. l predstavuje perspektívny pohľad na spojovací systém podľa vynálezu, kde sú spojovacie prostriedky orientované v podstate jedným smerom,obr. 2 je bočný pohľad na bodec spojovacieho systému z obr. l, obr. 3 je bočný pohľad na bodec podľa druhého vyhotovenia so všeobecne polguľovými spojovacími prostriedkami, obr. 4 je bočný schematický pohľad na zariadenie, ktoré môže byť použité na výrobu spojovacieho systému podľa vynálezu, obr. S je perspektívny pohľad na spojovací systém podľa vynálezu, kde sú spojovacie prostriedky orientované v náhodných smeroch, obr. 6 je perspektívny pohľad na zahoditeľný odev, využívajúci spojovací systém podľa vynálezu, ukazujúci čiastočný rez listom a jadrom, obr. 7 je pohľad zhora na bodec s azimutálnym uhlom cca 90 °, obr. 8 je pohľad spredu na jedno zariadenie,zobrazená je iba časť, ktorá môže byt použitá na výrobu spojovacieho systému podľa vynálezu s bodcami s azimutálnym uhlom, obr. 9 je pohľad na ďalšie zariadenie, ktore je možné použit na výrobu spojovacieho systému podľa vynálezu, s azimutálne zohnutými bodcami.Spojovací systém 20 podľa vynálezu zahŕňa najmenej jeden bodec, výhodne potom viac bodcov spojených s podkladom 24 v dopredu určených obrazcoch, ako je uvedene na obr. 1. Bodce majú základňu 26, nožičku 28 a spojovaciu časť 30. Zakladne 26 bodcov 22 sa dotýkajú a sú spojené s podkladom 24 a podopierajú najbližšie konce nožičiek 28. Nožičky 28 vyčnievajú smerom od podkladu 24 a základní 26. Nožičky 28 sú ukončené na vzdialenom konci,ktorý je spojený so spojovacími časťami 30. Spojovacia časť 30 vyčnieva radiálne zo strany nožičky v jednom alebo vo viac smeroch a môže sa podobat hákovitému ozubcu. Termín zo strany pri úvahe o podstate bodcov 22, ako bol použitý, je mienený ako maj úci vektorovú zložku, všeobecne rovnobežnú s rovinou podkladu 24.Z obvodu nožičky 28 bočne vyčnievajúca spojovacia časť 30 umožňuje, aby spojovacia časť bola zaistená k doplnkovému prijímacíemu povrchu (nezobrazený). Spojovacia čast 30 je spojená, výhodne styčne, so vzdialeným koncom bodca 22. Bude zrejmé, že spojovacia časť 30 môže byť pripojená na bodec 22 v mieste medzi základňou 26 a vzdialeným koncom nožičky 28.Pole bodcov 22 môže byt vytvorené akýmkoľvek vhodným spôsobom, vrátane ďalej opísaného spôsobu poskytujúceho voľne vytvorený bodec.Termín voľne vytvorený bodec znamená štruktúru, ktorá nie je vybratá z odlievajúcej formy alebo z pretlačovadla v pevnej forme alebo v určenom tvare. Bodce 22 sú umiestnené na nepriebežný podklad 24 v roztavenom, výhodne tekutom stave, a schladením, výhodne znirazením,stuhnuté na požadovanú štruktúru a tvar, opísaný ďalej.Voľne vytvorený bodec 22 je výhodne vytvorený výrobným procesom podobným procesu bežne známemu ako hĺbkotlač. Pri použití tohto procesu prechádza podklad 24 s protiľahlýtni lícnymi plochami medzerou 70 dvoch valcov,tlačiarenského valca 72 a protivalca 74, ako je zobrazené na obr. 4. Tlačiarenský valec 72 i protivalec 74 majú v podstate rovnobežné osi a sú udržované v dotyku s podkladom 24 pri jeho prechode medzerou 70. .leden z valcov, v príklade to je tlačiarenský valec 72, má pole slepých dutín, t. j. s uzavretým koncom, opísaným tu ako komôrky 76, zodpovedajúcich obrazcu bodcov 22 umiestnených na podklade 24. Druhý valec, je protivalec 74, pôsobí proti tlačiarenskému valcu 72 a udržuje tak podklad 24 v správnej polohe vzhľadom na tlačiarenský valec 72 pri prechode podkladu 24 medzerou 70. Kvapalný, tepelne citlivý materiál, výhodne termoplastický, z ktorého sú vytvorené bodce 22, je dodávaný z vyhrievaného zásobníka, akým je napr. koryto alebo vaňa 80. Tcpelne citlivý materiál je do komôrok 76 dodávaný pri rotácií tlačiarenského valca 72 okolo svojej osi. Komôrky 72 obsahujúce tepelne citlivý materiál ho dopravujú pokial sa nedostane do styku s podkladom 24 a materiál nie je uložený na podklade 24 v požadovanom obrazci.Ako pokračuje oddeľovanie podkladu 24 a obidvoch valcov, bodce 22 sú napínané bočnou zložkou, všeobecne vodorovnou s rovinou podkladu 24 a vytvárajú tak nožičky 28 i spojovaciu časť 30. Nakoniec je špička bodca 22 oddelená od spojovacej časti 30 oddeľovacím zariadením 78. Vzhľadom na viskoelastické vlastnosti termoplastického materiálu sa bodec 22 stiahne. Bodec 22 sa však zatiahne i vplyvom zemskej príťažlivosti a zmrštenia, ku ktorému dôjde počas ochladzovania. Bodec 22 potom schladne, výhodne je zrnrazený, na pevnú štruktúru, ktorá má spojovaciu časť 30 spojenú s nožičkou 28.Spojovací systém 20 je zaistený do doplnkového prijímacieho povrchu. Použitý termín prijímací povrch tu znamená povrch, do ktorého sa zaistí spojovacia časť 30 spojovacieho systému 20 a ktorý má príslušnú časť vybavenú tesne oddelenými otvonni, komplementámymi k spojovacím častiam 30 a definovaným jedným alebo viac pásmi,alebo vláknami, alebo prípadne môže byt príslušný povrch schopný miestnej elastickej deformácie, ktorá zachytí spojovaciu časť 30 tak, že nemôže byt vytiahnutá. Otvory alebo miestna elastícká deformácia umožňujú vniknutíe spojovacej časti 30 do prijímacieho povrchu, pričom pásy (alebo nedeformovaný material) prijímacieho povrchu sa uložia medzi otvory (alebo zdeformované plochy) a zabraňujú vytiahnutiu alebo uvoľneniu spojovacieho systému 20 dovtedy, kým si to užívateľ nepraje alebo kým nie je prekročené rozdeľovacia alebo oddeľovacia sila spojovacieho systému 20. Rovína spojovacieho povrchu môže byt plochá alebo zakrivená.Prijímací povrch s pásmi alebo s vláknami je komplementámy, ak otvory medzi pásmi alebo vláknami majú rozmery, umožňujúce aspoň jednej spojovacej časti preniknút do roviny prijímacieho povrchu a ak pásy majú rozmery, umožňujúce ich zachytenie spojovacími časťami 30. Prijímací povrch, ktorý je miestne deformovaný, je komplementámy, ak aspoň jedna spojovacia časť je schopná vyvolať miestnu deformáciu v rovine prijímacieho povrchu, SK 283938 B 6ktorá odoláva oddeleniu spojovacieho systému 20 z prijímacieho povrchu.Vhodný prijímací povrch predstavujú napr. zosieťované peny, strihaně textílie, netkaný textil a slučkové materiály spevnene prešitím, akým sú slučkové materiály Velcro, dodávané firmou USA of Manchester, New Hampshire. Zvlášť výhodným prijímacím povrchom je spevnený textil č. 970026 dodávaný firmou Milliken Company of Spartanburg, South Carolina.Obr. 2 opisuje podrobnejšie časti spojovacieho systému 20. Podklad 24 spojovacieho systému 20 by mal byť dostatočne silný, aby zabránil odtrhnutiu a oddeleniu medzi jednotlivými bodcami 22 spojovacieho systému 20, mal by byť povrchom, ku ktorému sú bodce 22 schopné sa okamžite pripojit a mal by byt pripojiteľný na výrobok, ktorý bude zaisťovaný podľa priania užívateľa, Výraz spojenie tu znamená situáciu, keďje prvý diel alebo člen upevnený alebo spojený s medziľahlým dielom alebo členom, ktorý je pripevnený alebo spojený s druhým dielom alebo členom,Spojenie medzi prvým a dmhým dielom alebo členom sa predpokladá na čas životnosti výrobku. Podkladom je akýkoľvek povrch, ku ktoremu je pripojený jeden alebo viac bodcov 22, Podklad 24 by mal byt zvinuteľný tak, aby vyhovoval bežným výrobným procesom, ohybný, aby mohol byt ohnutý alebo vytvarovaný do požadovaného tvaru a mal by byť odolný proti teplu bodcov 22 v kvapalnom stave pri ich ukladani na podklad 24 bez toho, aby sa roztavil alebo aby sa prejavili nežiaduce efekty skôr ako bodce stuhnú. Podklad 24 by mal mat tiež rôzne šírky. Vhodným materiálom Z 4 sú napr. strihane vlákna, netkaný textil, guma, vinyl,filmy, hlavne polyoleñnické filmy a prednostne nebielený sulfátový papier. Vhodným je biely sulfátový papier s hmotnosťou 0,08 kg/mz.Základňa 26 je všeobecne rovinný diel bodca 22, ktorý je pripevnený na podklad 24 a je združený so vzdialeným koncom nožičky 28 bodca. Použitý termin základňa tu hovori o diele bodca 22, ktorý je v priamom kontakte s podkladom 24 a podopiera nožičku 28 bodca. Nie je nutné, aby prechod medzi základňou 26 a nožičkou 28 bol viditeľný. lbaje dôležité, aby pri používaní neprišlo k oddeleniu nožičky 28 od základne 26 a aby neprišlo k oddeleniu základne 26 od podkladu 24. Prierez základne by mal zaisťovať potrebnú celistvosť, ďalej hustotu obrazcov bodcov 22 udávajúcou spolu s dĺžkou nožičiek 28 jednotlivých bodcov 22 požadovanú oddeľovaciu alebo rozpojovaciu silu spojovacieho systému a ďalej by mal poskytovať príslušnú súdržnosť s podkladom 24. Ak sú nožičky 28 dlhšie, mala by základňa 26 mat i väčší prierez tak, aby poskytla primeranú súdržnosť s podkladom 24 i požadovanú konštrukčnú celistvosť.Tvar odtlačku základne 26 na podklade 24 nie je rozhodujúci a môže byt zväčšený v ktoromkoľvek smere na dosiahnutie väčšej konštrukčnej celistvosti a tým aj väčšej rozpojovacej sily v danom smere. Termín odtlačok tu predstavuje dotykovú plochu základne 26 s podkladom 24. Pomer strán odtlačku by nemal byt príliš veľký, ináč sa stane bodec 22 nestabilný pri jeho vystavení silám rovnobežný/m s krátkou stranou odtlačku. Je odporučený pomer strán 1,5 l a veľmi výhodnýje kruhovitý odtlačok.Opísaně vyhotovenie má základňu 26 s kruhovitým odtlačkom a vhodný priemer je od 0,76 do 1,27 mm. Ak je požadovaný spojovací systém 20 s väčšou rozpojovacou alebo oddeľovacou silou v určitom smere, prierez základne 26 môže byt v tomto smere zväčšený, takže sila a konštrukčná celistvosť, vzťahujúca sa na os kolmú na tentosmer, vzrastie. Táto modifikácia spevňuje bodce 22, ak sú ťahane v smere zväčšenej základne 26.Nožička 28 jc Združená so základňou 26 a vystupuje smerom od základne 26 a podkladu 24. Termín nožička tu hovori o stredovom diele bodca 22, ktorý je združený so základňou 26 i so spojovacim dielom 30. Nožička 28 zaisťuje oddialenie spojovacieho dielu 30 od podkladu 24 v smere s vektorom smerujúcim od základne von. Tento smer zväčšuje kolmú vzdialenosť od roviny podkladu 24 pri základni 26 bodca 22, ak nie je uvedené, že Vektor smeruje k rovine podkladu 24.S nožičkou 28 a základňou 26 každého bodca 22 je spojený začiatok 36, Začiatok nožičky 28 je myslený bod v strede základne 26 a leží v odtlačku základne 26. Začiatok 36 je viditeľný pri bočnom pohľade na bodec 22. Bočný pohľad je ktorýkoľvek radiálny smer k nožičke 28 a základni 26, ktorýje tiež rovnobežný s rovinou podkladu 24. Pri výrobe spojovacieho systému je ďalej odporučené, aby pri určovaní začiatku 36 bol bodec 22 pozorovaný v pozdlžnom a priečnom smere vzhľadom na smer, ktorým prechádza podklad 24 medzerou 20.Rozpoltením priečnej vzdialenosti medzi vzdialenými hranami odtlačku základne 26 sa dostane stred základne 26. Pri delení odtlačku základne 26 sa potlačia male nesúvislosti (ako napr. pásky alebo drsnosti vzniknuté pripojením na podklad 24). Tento bod je začiatok 36 nožičky 28.Nožička 28 tvorí uhol o s rovinou podkladu 24. Termín rovina podkladu hovorí o plochom, rovinnom povrchu podkladu 24 pri základni 26 bodca 22. Uhol o je určený nasledovne. Pri pohľade na bodec 22 z boku z jedného z dvoch bočných pohľadov sa objaví maximálny bočný výstupok 38. Bočný výstupok je bočná vzdialenosť súbežná s rovinou podkladu 24 od stredu základne 26, t. j. začiatok 36 nožičky 28 k najvzdialenejšiemu bočnému vzdialenému bodu bodca 22, ked sa tento bod kolmo premietne dole k rovine podkladu 24.Odbomíkovi bude jasne, že maximálny bočný výstupok 38 je výstupok zo začiatku 36 k vonkajšiemu obvodu nožičky 28 alebo ku spojovaciemu dielu 30. Bočný pohľad na bodec 22 maximalizujúci bočný výstupok 38 je pohľad na profil bodca 22. Odborníkovi bude tiež jasné, že ak je spojovací systém 20 vyrábaný ďalej opisaným a nárokovaným spôsobom a ak je bočný výstupok 28 orientovaný pozdĺžne,potom je pohľad z profilu orientovaný priečne. Ďalej je zrejmé, že ak je maximálny bočný výstupok 38 orientovaný priečne, potomje pohľad z profilu v pozdlžnom smere. Pohľad z perspektívy, zobrazený na obr, 2, je jeden z pohľadov na profil bodca 22, Odbomíkovi je zrejmé, že existuje iný pohľad z profilu, všeobecne otočený o l 80 ° k zobrazenému profilu (t. j. keď max. bočný výstupok je orientovaný doľava k pozorujúcemu). Každý z obidvoch pohľadov na profil je všeobecne rovnaký a vhodný na spôsob výroby a použitie, akoje opísané ďalej.Začiatok 36 nožičky 28 je zobrazený spolu s bodcom 22 v profile. lmagináma rezná rovina 40-40, ktorá je rovnobežná s rovinou podkladu 24, je vedená ako tangenta s obvodom bodca v bode, v ktorom má bodec 22 najväčšiu vzdialenosť po kolmici od roviny podkladu 24. To zodpovedá časti bodca 22 s najväčším elevačným uhlom. maginárna rezná plocha 40-40 je potom približená na 1/4 vzdialenosti po kolmici od podkladu 24 z bodu s najväčšou cleváciou, takže imaginárna rezná plocha 40-40 zahŕňa výstupky 22 pri pozdlžnom 7.dvihu 3/4 kolmicovej vzdialenosti od roviny podkladu 24.lmagináma rezná rovina 40-40 je použitá na určenie troch bodov bodca 22. Prvý bod je určený miestom styku reznej roviny 40-40 s vodiacou hranou 42 bodca 22 aje na SK 283938 B 6zývaný 75 vodiaci bod 44. Termín vodiaca hrana je použitý na vrchol obvodu nožičky 28, ktorý smeruje von od roviny podkladu 24. Druhý bod je posunutý o 180 ° cez stred bodca 22 a je v mieste, kde rezná rovina 40-40 pretína vlečnú hranu 46, tento bod je nazývaný 75 Vlečný bod 48. Vlečná hrana je vrchol obvodu bodca 22, ktorý smeruje pozdĺžne smerom k podkladu 24 a je všeobecne umiestnený oproti vodiacej hrane 42. Priama čiara, spojujúca tieto dva body, leží v rovine 40-40 a je rozpoltená, takže určuje stredový bod 47 imaginámej reznej roviny 40-40. Potom je vytvorená čiara, spojujúca stredový bod imaginárnej reznej roviny 40-40 so začiatkom 36 nožičky 28 V základni 26. Uhol alfa leží medzi touto čiarou a rovinou podkladu 24 a je to uhol alfa nožičky 28.Inak povedané je uhol alfa, zvieraný nožičkou 28 s rovinou podkladu 24 doplnok do 90 ° uhla, zvieraného čiarou,spojujúcou stredový bod 47 so začiatkom 36 pri bočnom pohľade na túto čiaru.Takže najmenší Lihol, vzhľadom na podklad 24, pri pohľade v smere radiálne ku nožičke 28 a hlavne k začiatku 36, pričom tento smer je všeobecne rovnobežný s rovinou podkladu 24 a pravouhlý s kolmicou je uhol alfa nožičky 28. Je dôležité si všimnúť, že ak má bodec 22 maximálny bočný výstupok 38 orientovaný pozdĺžne a je pozorovaný v pozdĺžnom smere alebo v smere o 180 ° pootočenom alebo ak bodec 22 má maximálny bočný výbežok 38 orientovaný priečne a je pozorovaný v tomto priečnom smere, uhol alfa bude pri týchto pohľadoch 90 °. Ale ako bolo uvedené, uhol alfa má byť meraný tam, kde sa najviac odchyľuje od kolmice a preto všeobecne je uhol alfa určený pri pozorovaní bodca z profilu, napr. na bodec orientovaný pozdĺžne to je v priečnom smere a na bodec orientovaný priečne to je v pozdĺžnom smere.Uhol alfa nožičky 28 môže byt všeobecne kolmý na rovinu podkladu 24, alebo je výhodne ku nej orientovaný v ostrom uhle na poskytnutie zvýšenej rozpojovacej sily V určenom smere, ktorý je všeobecne rovnobežný s maximálnym bočným výbežkom 38. Uhol alfa by sa samozrejme nemal nadmeme odchyľovať od kolmice, pretože inak sa dostane spojovací systém 20 so spojovacou silou rozdielnou vo viac smeroch. Pre tu opísané uskutočnenie má nožička 28 uhol v rozpätí od cca 45 ° do cca 80 °, výhodne potom 65 °. Ak má nožička uhol menší ako cca 80 °, je nožička považovaná za nie kolmo orientovanú vzhľadom na rovinu podkladu 24, bez ohľadu na postrannú orientáciu.Imagináma rezná rovina 40-40 a pohľad z boku môžu byt tiež použité na určenie uhlov vodiacej hrany 42 a vlečnej hrany 46 vzhľadom na rovinu podkladu 24. Na určenie týchto uhlov sú 75 vodiaci bod 44 a 75 Vlečný bod 48 vytvorený uvedeným spôsobom. Ďalej opísaným spôsobom je vytvorený vodiaci bod so základne 26. Čiara je vedená základňou 26 pri pohľadu z boku a pretína sa s vodiacou hranou nožičky 28. Tento priesečnik sa nazýva vodiaci bod základne. Ako už bolo skôr uvedené, malé nerovnomemosti nožičky 28 pri základni 24 nie sú hrané do úvahy pri určovaní vodiaceho bodu základne 50. 75 vodiaci bod je spojený priamkou s bodom vodiacej hrany 42 pri základni. Táto priamka tvorí s rovinou podkladu 24 uhol BL,ktorý sa otvára smerom k začiatku 36 stredu nožičky 28. Uhol BL sa tiež nazýva uhol vodiacej hrany.Vlečný bod 52 základne 26 je posunutý o 180 ° od vodiaceho bodu 50 základne 26 cez stred základne 26. Čiara vedená odtlačkom základne 26 pri pohľade zboku pretína vlečnú hranu 46 nožičky 28. Tento priesečnik sa nazýva Vlečný bod základne. Opäť nie sú na určenie vlečného bodu 52 základne 26 podstatné malé nerovnomemosti nožičky 28 pri základni 26, spôsobené jej pripojením na pod klad 26. Ako už bolo opísané, je 75 Vlečný bod 48 spojený s vlečným bodom S 2 základne 26 priamkou. Táto priamka vytvára s podkladom 24 uhol BT, ktorý sa otvára v smere k začiatku 36 stredu nožičky 28. Uhol BT je tiež nazývaný ako uhol vlečnej hrany 46.Vodiacou hranou 42 a vlečnou hranou 46 tvorené uhly BL a BT určujú rovnobežnost strán nožičky 28. Ak nie sú uhly BL a BT navzájom doplnkovými uhlami do 180 °, t. j. ich súčet nedáva 180 °, nie sú strany rovnobežne. Ak nie sú strany nožičky rovnobežne, príarnky určujúce uhly BL a BT sa pretínajú bud nad rovinou, alebo pod rovinou podkladu 24. Ak sú uhly BL a BT rozdielne a čiary určujúce tieto uhly sa pretínajú nad rovinou podkladu 24, smerujúce pozdĺžne od základne 26, bodec 22 sa zužuje od základne 26 smerom ku vzdialenejšiemu koncu a spojovaciemu členu 30. Strany nožičky 28 sú rovnobežne iba za predpokladu, ak sú uhly BL a BT orientované rovnakým smerom, t. j. majú rovnaký zmysel a dodatkové veľkosti sú navzájom uhly BL a BT.Výhodne je, ak má nožička 28 vodiacu hranu 42, tvoriacu vodiaci uhol BL v rozpätí 45 ° i 30 °. Ďalej je výhodné, ak zviera vlečná hrana 46 s podkladom 24 uhol BT v rozpätí 65 ° d 30 °. Tieto uhly BL a BT spolupracujú veľmi dobre s uhlom alfa v uvedenom rozsahu, čo poskytuje zošikmenú nožičku 28 výhodne orientovanú na podklad 24 na vysokú oddeľovaciu silu bez požiadavky nadmemého materiálu bodca. Nasledujúce merania sa dajú ľahko uskutočnit s použitím goniometra model 100-00 115, dodávaným firmou Rame-Hart, lnc. of Mountain Lakes, New Jersey. Pri požiadavke na presnejšie meranie by odbomík použil na určenie začiatku 36, reznej roviny 40-40, vodiaceho uhla BL, vlečného uhla BT, vodiaceho bodu 50 a vlečného bodu 52. 75 vodiaceho bodu 44 a 75 vlečného bodu 48 i uhla alfa nožičky 28 pri pohľade z boku fotografie bodca 22. Scanovací elektrónový mikroskop model 1700 dodávaný firmou Amray, Ine. of New Bedford, Massatchusetts je výhodný na tento účel. Ak to je potrebné, na určenie maximálneho bočného výstupku 38 môže byť použitých niekoľko snimkov z boku.Nožička 28 by mala vystupovať zo základne 26 na vzdialenosť postačujúcu na oddialenie spojovacieho člena 30 od podkladu 24 so zdvihom, umožňujúcim spojovaciemu členu spoľahlivo zapadnút do poľa prijímacieho povrchu. Relatívne dlhá nožička 28 má výhodu, že môže hlbšie preniknúť do prijímacieho povrchu a tak umožniť spojovaciemu členu 30 sa zakliesnit do väčšieho počtu polí alebo vlákien. Naopak, relatívne krátka nožička 28 poskytuje výhodu relatívne silného bodca, ale zase umožňuje menšie preniknutie do prijímacieho povrchu a je tak nepoužiteľná na prijímacie povrchy, akými sú vlna, voľne prešité materiály, ktoré majú menej husto spojené polia alebo vlákna.Ak je prijímací povrch zo strihaného alebo z tkaného materiálu, je výhodná kratšia nožička 28 s pozdlžnou dĺžkou od podkladu 24 k bodu alebo dielu s najvyšším zdvihom cca 0,5 mm, výhodne 0,7 mm. Pri použití prijímacieho materiálu z vysokého materiálu s meradlom viac ako 0,9 je odporúčaná relatívne dlhá nožička 28, ktorej pozdĺžny rozmer je viac ako 1,2 mm, výhodne okolo 2 mm. Ako s dĺžkou nožičky 28 klesá spojovacia sila, môže byt na zvýšenie spojovacej sily zvýšená hustota bodcov 22, aby sa tak vyrovnala strata pevnosti v strihu.Ako bolo uvedené, dĺžka nožičky 28 určuje vzdialenosť medzi spojovacím členom a podkladom 24. Vzdialenosťou je tu nazývaná najmenšia kolmá vzdialenosť medzi podkladom 24 a obvodom spojovacieho člena 30. Pre spojovací člen konštanmej geometrie je vzdialenosť spojovacích prostriedkov tým väčšia, čím väčšia je dlžka nožičky 28. Vzdialenosť sa rovná najmenej dvojnásobku prieme

MPK / Značky

MPK: B29C 43/22, A44B 18/00, A61F 13/62

Značky: bodcami, spôsob, absorpčný, spojovací, materiálů, spojovacieho, výrobok, materiál, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-283938-sposob-vyroby-spojovacieho-materialu-s-bodcami-spojovaci-material-a-absorpcny-vyrobok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby spojovacieho materiálu s bodcami, spojovací materiál a absorpčný výrobok</a>

Podobne patenty