Zariadenie na vytváranie aerosolu z práškového lieku

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na vytváranie aerosólu z práškového lieku je vybavené obežným kolesom (233), uloženým mimostredovo v zmiešavacej komore (235). Obežné koleso (233) roztáča elektromotor do vysokých otáčok. Do zmiešavacej komory (235) sa vysúvacím plunžerom (289) zavádza dávka práškového lieku, takže všetky práškové častice sú vystavené premiešavaciemu rozbíjaniu a rozomieľaniu. Prvý prúd vzduchu vstupuje do inhalátora vstupným otvorom (325) a prechádza ním k náustku na inhaláciu užívateľom. Stena (207) je vybavená najmenej jedným otvorom na odvedenie časti hlavného prúdu vzduchu do zmiešavacej komory (235) na zmiešavanie s časticami prášku na vytvorenie jemnej suchej hmly z práškového lieku, majúcej malú hustotu a nízku rýchlosť pohybu a vhodnú na inhaláciu pacientom.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na vytváranie aerosólu z práškového lieku na inhaláciu.Zo stavu techniky sú známe rôzne inhalátory na vytváranie inhalovateľnej hmly z rozprášeného lieku. Tieto inhalátory sa delia do dvoch základných skupín, pričom do prvej skupiny patria inhalátory na vytváranie hmly z kvapalných liekov a do dmhej skupiny inhalátory na vytváranie hmly z práškových liekov. Fyzikálne charakteristiky práškových liekov s časticami veľkosti V rozsahu od asi l rnikrónu (0,001 mm) do asi 100 mikrónov, najmä v rozsahu od 1 mikrónu do 5 mikrónov, sú v podstate odlišné od Vlastnosti kvapalných liekov. Preto je veľmi malá podobnosť medzi technickými požiadavkami a konštrukčným riešením týchto dvoch typov zariadení.Väčšina známych inhalátorov používa práškové lieky,ktoré sú obsiahnuté v želatínových tobolkách, V ktorých je obsiahnutá vždy jedna dávka lieku. Malé rozmery týchto toboliek a potreba ich plnenia a vyprázdňovania prinášajú ťažkosti pri používaní inhalátorov.Pomalé vyprázdňovanie práškového lieku z perforovanej tobolky do zmiešavacej komory, kombinované s prúdením vzduchu komorou, má za následok taký stav, že V zrniešavacej komore nie sú nikdy prítomné všetky práškové častice naraz. Zistilo sa, že vzájomné obrusovaníe víriacich častíc alebo narážanie jednotlivých častíc na seba sú dôležitými znakmi pre odvádzanie práškového lieku z komory a pre jeho zavádzanie do pľúc. Súčasne takéto pomalé vysypávanie práškového lieku z tobolky a jeho privádzanie do zmiešavacej komory redukuje množstvo častíc, ktoré na seba narážajú a omieľajú sa a umožňuje tvorbu zlepených zhlukov častíc lieku V rôznych častiach zmiešavacej komoTy.Ďalšia dôležitá okolnosť spočíva v tom, že si doteraz nikto neuvedomil možnosť dosiahnutia niekoľkých dôležitých výhod, ak je dodávanie lieku relatívne nezávislé od prietoku vzduchu pri dýchaní pacienta (to znamená od toho, ako hlboko sa pacient nadýchava) alebo od koordinácie činnosti (to znamená od načasovania inhalácie pacientom). lnhalačné zariadenie, ktoré je nezávislé od prietoku vzduchu pri nadychovaní pacienta, je vhodné pre pacientov,ktorý sú schopní vdýchnuť naraz len malé množstvo vzduchu, napríklad pre deti alebo pre pacientov trpiacich aspiračnými ťažkosťami. Okrem toho, ak dodávka lieku nezávisí od množstva vdýchnutého vzduchu V určitom časovom intervale, zostáva inhalovaná dávka relatívne nezávislá od charakteristických hodnôt nadýchavania pacienta. Inhalátory, ktoré sú upravené na vydávanie odmeraných dávok lieku a ktoré spravidla používajú hnací plyn, vyžadujú od pacienta značnú koordináciu rôznych aktivít. Uvedeníe inhalátora do činnosti sa musi uskutočniť V priebehu nadýchavania, inak sa väčšina lieku usadí V ústach a V hrdle pacienta. Preto sa V súčasnosti dáva prednosť inhalačným zariadeniam ovládaným dýchaním, ktoré znižujú potrebu koordinácie činností pacienta na minimum.Okrem toho sa pri doterajších známych zariadeniach zrejme nevenovala dostatočná pozornosť výhode, ktorá plynie zo zmenšovania veľkosti väčších častíc alebo aglomerovaných častíc V priebehu použitia inhalačného zaria denia. Veľké alebo aglomerované častice získavajú v priebehu nútenej inhalácie alebo vdychovania stále vyšší pohybový moment a narážajú na mäkké a vlhké tkanivo V okolí hrdla a hrtanu namiesto toho, aby zostávali v prúde vzduchu a mohli sa dostať až do pľúc. Za týchto podmienok sa väčšina liekov zrejme nedostane hlboko do pľúc a tým sa neukladá v strategickej polohe, kde by sa častice liekov mali rozpúšťať areolámym tkanivom a dostávať sa do krvného obehu. V horších prípadoch môže takéto narážanie častíc vyvolať zakašľanie V priebehu inhalácie a tým by sa dostalo veľké množstvo vzduchu, ktoré obsahuje vlhkosť ajemne rozptýlené sliny, späť do inhalačného zariadenia, kde by potom dochádzalo ku zlepovaniu častíc práškového lieku.Úlohou vynálezu je preto vyriešiť zdokonalený inhalátor na inhalovanie práškových liekov.Táto úloha sa vyriešila zariadením na vytváranie aerosólu z práškového inhalačnćho lieku podľa Vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že zariadenie obsahuje puzdro, aerosolizačnú komoru kotúčového tvaru, vytvorenú vo vnútri puzdra, obežné koleso uložené vnútri rozprašovacej komory, elektromotor spojený s obežným kolesom na jeho uvádzanie do otáčavćho pohybu V aerosolizačnej komore,najmä jeden vstupný otvor vyústený dovnútra aerosolizačnej komory a najmenej jeden Výstupný otvor vyvedený von z aerosolizačnej komory.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu má aerosolizačná komora rovinnú prednú stenu a zadnú stenu, ktoré sú spojene s jej obvodovu stenou. Obežné koleso má väčší priemer ako je odstup medzi prednou stenou a zadnou stenou aerosolizačnej komory aje vybavené dvoma plochými lopatkami.Pri zariadení podľa vymálezu, ktoré môže byť Vytvorené najmä ako inhalátor na inhaláciu práškových liekov,vstupuje prúd vzduchu do komory, V ktorej sa zmiešava s práškovou inhalačnou látkou pomocou obežného kolesa udržiavaného V otáčavom pohybe vnútri komory, pričom zmes vzduchu a práškového lieku potom prúdi von z komory a vstupuje do náustku. Zariadenie podľa vynáüezu je nezávislé od prietoku nadychovaného vzduchu a je ovládané najmä dychom pacienta, pričom ale pri vytváraní inhalačného aerosólu nie je nutná náročná koordinácia činností pacienta, Dávky lieku sa môžu vydávať zo zásobníka dávok, ktorý obsahuje skupinu jednotlivých oddelení pre dávky a ktorý je uložený v inhalátore, a privádzať do zmiešavacej komory. Na zvýšenie účinnosti dodávania práškovej látky sa môže regulovať rýchlosť prúdenia vzduchu zmiešavacou komorou a rýchlosť otáčania obežnćho kolesa Vzhľadom na potreby jednotlivých druhov liekov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnení zobrazených na výkresoch, kde znázorňujú obr. 1 pôdorysný pohľad na prvé výhodné uskutočnenie zariadenia na vytváranie aerosólu z práškového lieku, ktoré je v tomto pripade vytvorené ako inhalátor,obr. 2 bočný pohľad na prvé príkladné uskutočnenie zariadenia z obr. 1, pri ktorom je vysúvacia rukoväť na vysúva SK 279327 B 6nie dávok lieku odklopená zo svojej zabezpečenej prepravnej polohy, a pri ktorom je predný koncový diel puzdra sklopený dole, aby umožnil prístup dovnútra zariadenia,obr. 3 vodorovný rez prvým príkladným uskutočnením zariadenia, ktorý sa vedie rovinou 3-3 z obr. 2, obr. 4 zvislý priečny rez zariadením, ktorý sa vedie rovinou 4-4 z obr. l, zobrazujúci zmiešavaciu komoru na vytváranie aerosólu a mimostredové uloženie obežnćho kolesa v tejto aerosolimčnej komore, obr. 5 iný zvislý priečny rez, ktorý sa vedie rovinou 5-5 z obr.l, prechádzajúci pred zadnou stenou predného náustkového dielu, ktorý zobrazuje výhodné rozmiestnenie vzduchových prívodných otvorov, obr. 6 predný čelný pohľad na prvé prikladné uskutočnenie zariadenia z obr. l, obr. 7 zadný čelný pohľad na prvé príkladné uskutočnenie zariadenia z obr. l, obr. 8 detailný pohľad na zmiešavaciu komoru na vytváranie aerosólu, v ktorej je obežná koleso umiestnené excentricky mimo stred komory, obr. 9 bočný pohľad na obežne koleso z obr. 8, obr. I 0 pôdorysný pohľad na zostavený zásobník dávok,ktorý sa používa v zariadení z obr. 1, obr. 11 osový rez zásobníkom dávok lieku, vedený rovinou ll-ll zobr. 10, obr. 12 pôdorysný pohľad na prstencový diel zásobníka,zabezpečený otvormi na uloženie jednotlivých dávok lieku,obr. 13 pohľad zhora najednu z krycích dosiek zásobníka dávok zobrazeného na obr. 10, obr. 14 pohľad zhora na druhé prikladnć uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu, obr. 15 pozdĺžny zvislý rez zariadením, vedený rovinou 15-15 z obr. 14, obr. 16 vodorovný rez zariadením, vedený rovinou 16-16 z obr. 15, obr. 17 zvislý príečny rez zariadením, vedený rovinou 17-17 z obr. 14, obr. 18 zvislý priečny rez zariadením, vedený rovinou 18-18 z obr. 14, obr. 19 predný čelný pohľad na zariadenie z ohr. 14, obr. 20 zadný čelný pohľad na zariadenie z obr. 14, obr. 21 predný pohľad v zväčšenej mierke na obežné koleso zariadenia z obr. 14, obr. 22 zvislý rez obežným kolesom zariadenia, vedený rovinou 22-22 z obr. 21, obr. 23 pohľad zhora na zostavený zásobník s dávkami lieku, ktorý sa použil v prikladnom uskutočnení zariadenia z obr. 14, obr. 24 zvislý osový rez zostaveným zásobníkom dávok lieku, vedený rovinou 24-24 z obr. 23, obr. 25 pohľad zhora na prstencový diel zásobníka dávok znázorneného na obr. 23, z ktorého je zrejmé vytvorenie a rozmiestnenie otvorov na uchovávanie dávok suchého prášku, obr. 26 pohľad zhora na zásobníkovú sústavu z obr. 23 vrátane homej krycej dosky, obr. 27 bočný pohľad na prstencový diel zásobníka znázomený v pohľade zhora na obr. 25, obr. 28 pohľad zhora na inhalator z obr. 14, ktorý má pre lepšiu ilustráciu odklopenú alebo odstránenú pridržiavaciu páku a odstránenú homú krycíu dosku zásobníka dávok práškového lieku, obr. 29 bočný pohľad na inhalátor z obr. 14, zobrazujúci dráhu odklopného pohybu pridržiavacej páky, obr. 30 zvislý pozdĺžny rez inhalátorom z obr. 14 s vyznačením dráhy pnidu vzduchu vnútri zariadenia, obr. 31 pohľad zhora na zariadenie z obr. 14, obr. 32 pohľad zhora na rozložené zariadenie z obr. 14, obr. 33 bočný pohľad na rozložené zariadenie z obr. 14,zobrazené čiastočne v reze, obr. 34 čelný pohľad na motorovú jednotku, vedený z roviny 34-34 z obr. 32, obr. 35 čelný pohľad na puzdro, vedený z roviny 35-35 vyznačenej na obr. 32, obr. 36 zadný čelný pohľad na predný valec, vedený z roviny 36-36 vyznačenej na obr. 32 aobr. 37 predný čelný pohľad na predný valec, vedený z roviny 37-37 z obr. 32.Obr. 1 až 3 znázorňujú celkové pohľady na prvé príkladnć uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu, vytvoreného v tomto prípade vo forme inhalátora, ktorého dutý predný koncový díel 3 je otočne spojený dvojicou jazýčkových závesov 5 s vnútomým stredným dielom 1. Dvojica čapov 7 na jazýčkových závesoch 5 má svoje konce uložené v strednom diele l, aby sa dal predný koncový diel 3 natáčať dole a smerom od stredného dielu l. Predný koncový diel 3 obsahuje dutý valcový náustok 9, vytvorený na jeho prednom konci, a zadnú stenu 11, uzatvárajúcu zadnú stranu predného koncového dielu 3. K strednému dielu 1 je na jeho zadnej strane pozdĺž jeho okrztjovej hrany 15 upevnený zadný koncový diel 13 pomocou zaklápavaeej obruby 17 alebo iného známeho spoja. Stredný diel 1 má výhodne ploché dno 19, dvojicu zaoblených bočných stien 21 a, 21 b a sploštenú kruhovú hornú plochu 23 na ľahké uchopenie rukou.Ako je z obr. 2, 3, 4 a 8 zrejmé, v prednej stene 27 stredného dielu 1 zariadenia v tvare inhalátora je vytvorená kotúčová alebo v priereze kruhovite tvarovaná aerosolizačná komora 25, ktorá je usporíadaná kolmo na smer prúdenia vzduchu, zobrazený na obr. 2 a 3 šípkami, smerujúci do valcového náustku 9. Komora 25 má kotúčový tvar a jej priemer je predovšetkým 13 mm a šírka 3 mm a pomer priemerov komory 25 k jej hrúbke alebo hĺbke je predovšetkým príbližne 4 l. Komora 25 je ohraničená na svojej prednej strane časťou uzatváracej zadnej steny 11 odklopného predného koncového dielu 3, na zadnej strane hladkou stenou 29 a na obvode obvodovou stenou 30.Na obr. 3, 4, 8 a 9 je zobrazené také obežná koleso 31,ktoré tvori tenká rovinná kruhová doska 33, ktorá má obvodový okraj 35, z ktorej vystupuje radiálne smerom von skupina krátkych lopatíek 37. Táto kruhové. doska 33 je umiestnená excentricky mimo stred komory 25. Ako je zrejmé z obr. 4 a 5, obežné koleso 31 je umiestnené pod geometrickým stredom aerosolizačnej komory 25 smerom ku spodnej časti jej obvodovej steny 30. Čelná plocha obežneho kolesa 31 je umiestnená vo veľmi tesnej blízkosti zadnej steny 11. Obežná koleso 31 je upevnené na strednom hriadeli 39, ktorý prechádza otvorom 41 vytvorenom V zadnej hladkej stene 29 komory 25 a upravenom pre rýchlobežné otáčanie okolo pevnej osy x-x, znázomenej na obr. 3. Stredný hriadeľ 39 je spojený s rýchlobežným elektromotorom 43, poháňaným predovšetkým jednou, ale najmä dvomi batériami 45. Batérie 45 sú uložené v dvoch puzdrách 47 a, 47 b, umiestnených v odstupe od seba. Aero SK 279327 B 6solizačná komora 25 na Vytváranie aerosólu je otvorená a prístupná na čistenie a vykonávanie údržby Vyklopením predného koncového dielu 3 okolo čapov 7, ako je to znázomené na obr. 2.Vzduch prúdi vnútomým priestorom stredného dielu l po dráhe 49, ako je zrejmé z obr. 3, 5 a 7, vo forme prvého škrteného prúdu vzduchu smerom k valcovému náustku 9 a k inhalujúcemu uživateľovi. V dráhe 49 prvého prúdu vzduchu sa vyskytuje najmenej jeden vstupný otvor 51 vytvorený v zadnom koncovom diele 13, ktorým prichádza vonkajší vzduch do stredného dielu 1. Na vstupný otvor 51 nadväzujú priechodové kanáliky 53 vytvorené V strednom diele 1, ktoré umožňujú vedenie prúdu vzduchu V smere,vyznačenom šípkami na obr. 2 a 3, stredným dielom 1 V smere k valcovému náustku 9. Tieto priechodové kanáliky 53 sa vedú do dutého predného koncového dielu 3 najmenej jedným, ale najmä skupinou škrtiacich otvorov 55 vytvorených V jeho zadnej stene 11, ako je to zobrazené na obr. 5. Veľkosť škrtiacích otvorov 51, priechodových kanálikov 53 a škrtiacich otvorov 55 sa volí vzhľadom na zabezpečenie dostatočného odporu proti prúdeniu vzduchu,aby sa rýchlosť prúdu vnútri stredného dielu l zmenšila a prúd vzduchu prichádzal do úst užívateľa s malou rýchlosťou. Tým sa znižuje predovšetkým pohybový moment častíc a V dôsledku toho tiež intenzita nárazov častíc na zadnú stranu úst alebo hrdla užívateľa.Časť hlavného prúdu vzduchu je odklonená od čiastkového prúdu vzduchu, ako je to znázomené šípkami na obr. 2 a 3, ktorý po prebehnutí aerosolizačnou komorou 25 sa vracia a unáša práškový liek späť do hlavného prúdu vzduchu. Vstup čiastkového prúdu vzduchu umožňuje prívodný otvor 59, ktorý je vytvorený V uzatváracej zadnej stene 11 V blízkosti stredu obežného kolesa 31. V uzatváracej zadnej stene 11 je V homej časti aerosolizačnej komory 25 vytvorený výstupný otvor 61. Ak sa obežné koleso 31 udržiava elektromotorom 43 vo vysokých otáčkach, pôsobí toto obežné koleso 31 ako odstredivé vzduchové čerpadlo, ktoré nasáva vzduch do komory 25 na vytváranie aerosólu prívodným otvorom 59, zmiešava vzduch s celou dávkou práškového lieku vnútri komory 25 a vyháňa vzduch a práškový liek vo forme jemnej, riedkej a suchej hmly von výstupným otvorom 61. Vzduch s rozptýleným práškom alebo ľahká suchá hmla sa potom privádza do hlavného zoškrteného prúdu vzduchu vo valcovom náustku 9 a do úst pacienta na inhaláciu. Veľkosť otvorov 59, 61 sa volí tak,že suchá hmla opúšťa komoru 25 výstupnýrn otvorom 61 klinicky zanedbateľnou rýchlosťou. Prívodný otvor 59 môže mať napríklad priemer 2,4 mm a Výstupný otvor 61 môže mať napríklad priemer 1,6 mm. Pri tejto malej rýchlosti dochádza pri zlúčení takto Vytvorenej zmesi s prvým Škrteným prúdom vzduchu jemná a suchá hmla, ktorá sa môže ľahko inhalovať, bez toho, aby bolo treba zabezpečovať nútenú inhaláciu. Pretože pri tomto riešení nie je potrebne zabezpečovať prepichovanie tobolky alebo iného obalu s liekom alebo použitie vákua, prípadne odstredivé sily na odoberanie lieku z obalu, užívateľ sa pri použití inhalátora podľa vynálezu nemusí namáhať, aby nasal liek do pľúc.Obežné koleso 31 sa eleknomotorom 43 uvádza do otáčavého pohybu s mimoriadne vysokým počtom otáčok,ktoré sa pohybujú medzi 12 000 a 14 000 otáčkami za minútu. Taká vysoká rýchlosť otáčania vyvoláva veľkú rýchlosť prúdenia vzduchu a vírenie prášku V prúde vzduchu, pričom nevyváženosť tohto prúdenia, vyplývajúca z excentrického uloženia obežného kolesa 31, núti narážaťčastice jednu na druhú a tiež na steny 11, 29, 30 komory 25 a tým dochádza k ich rozomieľaniu a rozbijaniu na menšie častice, ktoré sa ľahšie vdychujú. Tento účinok tiež prispieva k dokonalému premiešaniu častíc s prúdom vzduchu a k zabezpečeniu samočistiaceho pôsobeniu na steny 11,29, 30 komory 25. V dôsledku mimostredového uloženia obežného kolesa 31 V komore 25 sa vyskytujú V rýchle cirkulujúcom prúde vzduchu v rôznych miestach komory 25 rozdielne tlaky a rýchlosti. Tento jav zrejme podporuje turbulenmé zmiešavanie častíc a vzduchu a redukuje zlepovanie zmiek práškového lieku. Ako je z obr. S zrejmé, prívodný otvor 59 môže byť umiestnený V širokej oblasti pod nábojom 62 obežného kolesa 31, ale predovšetkým je umiestnený priamo pod týmto nábojom 62 a nad lopatkami 37, aby sa dosiahol menej obmedzený vstup vzduchu do komory 25. Podobne sa môže umiestniť Výstupný otvor 61 v ľubovoľnom mieste nad nábojom 62 obežného kolesa 31,ale najvýhodnejšie miesto pre tento Výstupný otvor 62 je nad lopatkami 37 a na jednej strane alebo na druhej strane od osi komory 25. Ak sa pacient snaží intenzívne nasať vzduch z priechodového náustku 9, vznikne V strednom diele 1 čiastočný podtlak, ktorý by sa Však rozšíril do celého vnútomého priestoru stredného dielu 1, takže odstredívý čerpaci účinok excenlćrického obežného kolesa 31 by nebol ovplyvnený podtlakom alebo intenzitou nasávania vzduchu V náustku.Na obr. 10 až 12 je zobrazený zásobník 63 s jednotlivými dávkami lieku, upravený na použitie V prvom príkladnom uskutočnení inhalátora, ktoré je zobrazené na obr. 1. Ako znázorňuje obr. 12, zásobník 63 obsahuje pomerne tenký prstence 65 z plastu alebo iného ľahkého materiálu,majúci zúbkovaný vonkajší okraj 67 a hladký vnútomý okraj 69. Po celom obvode prstenca 65 je medzi vonkajším okrajom 67 a vnútomým okrajom 69 vytvorený rad priechodových otvorov 71, V ktorých sa ukladajú a uchovávajú jednotlivé dávky práškového lieku. Ako je zrejmé z obr. 10 a 11, obe strany prstenca 65 sú prekryté dvojicou krycích dosiek 73 a, 73 b, ktoré majú tenké vonkajšie príruby 75,vonkajšie okraje 77 a hrubšie vnútomé časti 79. Vo Vonkajšej prírube 75 každej z krycích dosiek 73 a, 73 b je vytvorený otvor 81 V tvare U. Krycie dosky 73 a, 73 b umiestnené V tejto spriahnutej polohe a obrátené k sebe, ako je to zobrazené na obr. ll, pridržiavqú medzi sebou prstence 65. Vonkajší okraj 77 má taký priemer, že sa nachádza tesne pred zúbkovaným vonkajším okrajom 67 prstenca 65,ako je to zobrazené na obr. 10. Otvory 81 V tvare U V krycích doskách 73 a, 73 b sú umiestnené oproti sebe, ako je to zrejmé z obr. 10, takže V priebehu otáčania prstenca 65 medzi krycími doskamí 73 a, 73 b sa sprístupní vždy len jedna dávka lieku. Vo vonkajších plochách krycích dosiek 73 a, 73 b je okolo stredovej diery 85 vytvorená stredová priehlbeň 83 so stredovou dierou 85 uprostred. Do tejto stredovej diery 85 je vložený dutý nit 87 alebo iný spojovací prostriedok na pridržiavaníe krycích dosiek 73 a, 73 b po oboch stranách prstenca 65.Na strednom diele l je upevnený zavádzaci mechanizmus 89 na ukladanie zásobníka 63 s dávkami lieku do stredného dielu 1 a na zavádzanie lieku do aerosolizačnej komory 25 na vytváranie aerosólu. Zavádzací mechanizmus 89, ktorý je zobrazený na obr. 1 a 2, obsahuje pridržiavaciu páku 91, otočnú okolo čapu 93, ktorý je upevnený na zadnom koncovom diele 13 inhalátora. V homej ploche 23 stredného dielu l je vytvorená hore otvorená oblasť 95 na nasadenie zásobníka 63 dávok na stredný kolik 97. Ex SK 279327 B 6centrícký kolík 98 je zasunutý do malého otvoru 99 vytvoreného v krycích doskách 73 a, 73 b zásobníka 63, aby znemožnil nežiaduci pohyb týchto krycích dosiek 73 a,73 b. Z predného konca pridržiavacej páky 91 vystupuje dole aretačný tŕň 100 obsahujúci guličkovú západku 101 zaťaženú pružinkou a upravený na vloženie do úložnej diery 103 vytvorenej v homej zadnej časti predného koncového dielu 3.V pridržiavacej páke 91 je vytvorená diera 107, v ktorej je posuvne v dvoch navzájom opačných smeroch uložený vysúvací plunžer 105 na vydávanie dávok lieku, vybavený hlavou 106 tvaru T a tlačený pružinkou 109 oproti zaràžke 110 vytvorenej na dávkovacom plunžeri 105. V strednom diele 1 je pod vysúvaeím plunžerom 105 vytvorený zavádzací kanálik 111, prebiehajúci do homej časti aerosolizačnej komory 25 na vytváranie aerosólu. Priemer tohto zavádzacieho kanálika 111 sa predovšetkým rovná priemeru priechodového otvoru 71 v prstenci 65 zásobníka 63.Pri použití inhalátora podľa tohto príkladného uskutočnenia sa zásobník 63 s jednotlivými dávkami lieku osadí do otvorenej oblasti 95 na kolíky 97, 98. Prítlačná páka 91 sa potom sklopí dole, aby pridržiavala zásobník 63 dávok a uzamkla náustok 9 inhalátora v jeho prevádzkovej uzatvorenej polohe. Otvory 81 v tvare U v krycích doskách 73 a,73 b sa po zapadnutí excentrického kolika 98 do malého otvoru 99 automaticky nastavia pod Vysúvací plunžer 105. Aerosolízačná komora 25 na vytváranie aerosólu má svoj výstupný otvor 61 výhodne presadený bokom od osi zavádzacieho kanálika 111, aby sa nenamšovalo privádzanie dávky lieku alebo aby sa nemohol v priebehu privádzanía dávky Výstupný otvor 61 upchať privádzaným liekom.V zadnom koneovom diele 13 inhalátora je uložená gulička 113, zobrazená na obr. 1, ktora sa pružinkou pritláča na zúbkovaný vonkajší okraj 67 zásobníka 63, aby sa tak zamedzilo nežiaducemu pootočeniu jeho prstenca 65. Prstenec 65 sa potom otáča, aby sa jeden priechodový otvor 71 naplnený liekom premiestriil do osi zavádzacieho kanálika 111. Vysúvací plunžer 105 sa potom stlačl dole proti sile pružinky 109, aby zatlačil celú dávku práškového lieku do aerosolizačnej komory 25 na vytváranie aerosólu. Vysúvací plunžer 105 potom zostane zasunutý v zavádzacom kanáliku 111, aby jeho čelo tvorilo časť obvodovej steny 30 aerosolizačnej komory 25 na vytváranie aerosólu. Vysúvací plunžer 105 sa môže V tejto polohe udržiavať proti sile vratnej pružinky otočením hlavy 106 vysúvacieho plunžera 105 pod presahujúce záchyty 117, umiestnené okolo dutiny 119 a vytvorenej v prednej časti pridržiavacej páky 91, ako je to zobrazené na obr. l.lnhalátor podľa vynálezu je zabezpečený V tomto príkladnom uskutočnení blokovacím systémom 121, ktorý zamedzuje vstupu vzduchu vydychovaného pacientom do inhalátora, aby sa tak z vydyehovaněho vzduchu nedostala dovnútra žiadna vlhkosť, ktorá by mohla spôsobiť zlepovaníc práškového lieku. Blokovací systém 121 obsahuje jednocestný ventil 123 vo forme klapky, ktorá je výkyvne zavesená na čape 125 a ktorá prekrýva vnútri vstupný otvor 51 v zadnom koneovom diele 13. S jednocestným ventilom 123 je spojená prítlačná pružina 127, ktorá ho pritláča do uzatvorenej polohy, v ktorej pri všetkej manipulácii s inhalátorom celkom prekrýva vstupný otvor 51, ak pacient nenasáva vzduch vdychovacim náustkom 9. Ak pacient inhaluje alebo nasáva vzduch zo stredného dielu 1 inhalátora,umožní sa atmosfćrickćmu tlaku vzduchu, pôsobiacemu najednocestný ventil 123 vo forme klapky, znížením vnútorného tlaku v strednom diele l, prekonať pritlačnú silu prítlačnej pružiny 127 a zatláčať klapku tvoriacu jednocestný ventil 123 do otvorenej polohy, aby tak mohol vnútri stredného dielu l vzniknúť prvý prúd vzduchu, ako sa opisalo v predchádzajúcej časti popisu. Ku klapke jednocestného ventilu 123 je priradený elektrický zapínací spínač 129, ktorý je zapojený medzi elektromotor 43 a batérie 45 cez elektrickú škatuľu 131, uloženú vnútri stredného dielu l, ktorá zabezpečuje, že elektromotor 43 sa neuvedie do chodu, pokiaľ nie je klapka tvoriaca jednocestný ventil 123 otvorená. Klapka sa otvorí, len čo pacient nasaje vzduch náustkom 9, aby inhaloval práškový liek, rozprášený do formy aerosólu.Objem jednej dávky je pri mnohých liekoch väčšinou mimoriadne malý. V praxi sa mnoho rokov táto malá dávka lieku rozpúšťala v inertných plnidlách, aby sa celkový objem dávky zväčšil na veľkosť zodpovedajúcu dávkam iných liekov, napríklad aspirínových tabliet a podobne. Tiež v oblasti inhalovaných práškových liekov sa zaviedla taká prax, že k lieku sa pridával inertný prášok, aby sa objem jednej dávky zvýšil na hodnotu, ktorá sa môže účinne inhalovať.V týchto prípadoch sa však venovala nualá alebo sa nevenovala žiadna pozomosť veľkosti častíc inermého prášku a z toho plynúceho problému, ktorý vyplýva z veľkého pohybového momentu častíc a tvorby zhlukov častíc. Teraz sa zistilo, že zmiešaním určitého množstva starostlivo triedeného inertného prášku, obsahujúceho podstatne väčšie častice, s prakticky ľubovoľnou dávkou jemných aktívnych zložiek alebo práškového lieku sa získa použiteľná zmes častíc rôznych veľkostí, ktoré sa v aerosolizačnej komore 25 na vytvžuanie aerosólu vzájomne premiešavajú alebo sa samy medzi sebou rozomieľajú a obrusujú. Pri použití tejto zmesi sa prášok rozomieľa alebo obrusuje na malé častice malých veľkostí, ktoré sa môžu vypudiť ako prvé, zatiaľ čo väčšie častice inertného materiálu obrusujú a čistia vnútorné plochy aerosolizačnej komory 25 na vytváranie aerosólu. Väčšie častice sa pritom takisto rozomieľajú nárazmi o seba a omieľajú, aby boli vhodné na inhaláciu. Pretože rýchlosť prúdu zmesi vzduchu a práškových častíc pri prechode náustkom 9 je malá v dôsledku škrtíaceho účinku pôsobiaceho v dráhe 49 prúdu vzduchu, nemajú ani väčšie častice taký pohybový moment, ktorý by stačil vyvolať citeľnč nárazy na mäkké vlhké tkanivo úst a hrtana. Ak sa súčasne použije riedidlo vo forme častíc netoxických látok,napríklad laktóza, kde podstatná časť týchto prísad má priemer častíc okolo 50 mikrónov alebo väčších, sa liek tvorený časticami s malou veľkosťou vypudí z aerosolizačnej komory 25 na vytváreanie aerosólu bez ohľadu na počiatočnú vlhkosť lieku.Druhé prikladné uskutočnenie inhalátora 200 podľa vynálezu je zobrazené na obr. 14 až 37. Na obr. 14 je inhalátor 200 takisto zabezpečený stredným dielom 201 vo forme puzdra. Predný koncový diel 203 na prednej strane stredného dielu 201 sa zužuje do náustku 209, ktorý má taký priemer, aby bol prispôsobený pohodlnému otvoreniu úst pacienta. Stredný diel 201 je vybavený rovinnou spodnou plochou 211. Zadný koncový diel 213 je pripojený k zadnému okraju stredného dielu 201. Na homej strane stredného dielu 201 je otočne uložený zásobník 263 dávok práškového lieku, ktorý sa udržiava vo svojej polohe pridržiavacou pákou 201, prekrývajúcou zásobník 263.

MPK / Značky

MPK: A61M 15/00, A61M 16/10

Značky: zariadenie, lieku, aerosolů, práškového, vytváranie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-279327-zariadenie-na-vytvaranie-aerosolu-z-praskoveho-lieku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vytváranie aerosolu z práškového lieku</a>

Podobne patenty