Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na výrobu zväzkov (8) vodičov, pričom každý zväzok (8) je vytvorený z mnohých vodičov (4), sa skladá z mechanizovaného dopravníka (23) so vstupnou a výstupnou časťou (25, 26) a mnohými pracovnými miestami (15) pozdĺž neho na postupné utváranie zväzkov (8) vodičov zo zárodočného do konečného stavu, pričom dopravník (23) obsahuje na ňom pripevnené prostriedky na ďalšie prichytenie zárodočného zväzku (8a) a pohyb s ním. Zariadenie sa ďalej skladá z prostriedkov pri aspoň niektorých pracovných miestach (15) na prípravu a zásobovanie vodičmi (4), vrátane ukončených vodičov (4) na zlúčenie do zväzkov (8), a zo žľabu (50) pri aspoň jednej strane dopravníka (23) pozdĺž aspoň jeho vstupnej časti (25), pričom vodiče (4) zárodočného zväzku (8a) sú uložené priečne cez dopravník (23) a zasahujú za jeho šírku do tohto žľabu (50).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na výrobu zväzkov vodičov, pričom každý zväzok je vytvorený z mnohých vodičov, pozostávajúci z mechanizovaného doprawiíka so vstupnou a výstupnou časťou a mnohými pracovnými miestami pozdĺž neho na postupné utváranie zväzkov vodičov zo zárodočného do konečného stavu, pričom dopravník obsahuje na ňom upevnené prostriedky na ďalšie prichytenie zárodočného zväzku a pohyb s ním.Doteraj ší stav technikyVýroba zväzkov vodičov prebieha v mnohých formách a s mnohými technikami, počínajúc intenzívnou manuálnou prácou a končiac využitím relatívne vysokej úrovne automatizácie. Ručnú výrobu možno akceptovať len vtedy, ak by automatizácia vyžadovala značné kapitálové investície a bola by relatívne nepružná. Výroba vysoko kvalitných, nenákladných zväzkov vodičov do motorových vozidiel môže byť zložitým problémom, najmä keď vysoké počiatočné náklady na vybavenie a variácie zväzkov vodičov do rôznych modelov automobilov slúžia ako argumentácia proti vysokému stupňu automatizácie. Relativne vysoké náklady na manuálnu prácu však zase argumentujú proti neefektívnemu využívaniu tejto práce.Zatiaľ čo pre pružnosť výroby môže byť vyžadované udržiavanie manuálnej práce pri výrobe, je dôležité, aby použite postupy a strojné vybavenie bolo účinne a efektívne, aby výroba bola schopná konkurencie.Pri skorších systémoch na výrobu zväzkov vodičov pracovali rôzne osoby alebo pracovníci uskutočňujúci rôzne pracovné operácie na rôznych miestach, t. j. jeden rezal vodiče, ďalší vykonával montážne práce na podskupinach a ďalší celkovú montáž. Ešte nedávno to bolo vylepšené plynulým procesom výroby, V ktorom jeden pracovník mohol robiť viac operácii, ako napríklad rezanie vodičov, prípravu montážnych podskupín a prípravu na konečnú montáž. Táto technika ale bola náročná na čas a fyzickú namahu pracovníka alebo operátora. Navyše veľa času si vyžadovalo zapracovávanie pracovníka, aby mohol robiť všetky tieto operácie.Pretože spojovanie množstva vodičov v rôznych prípravných usporiadaniach je jadrom výroby zväzkov vodičov, je účinné spracovanie týchto vodičov počas výrobného procesu zvlášť dôležité.Pri výrobe zväzkov vodičov a iných zväzkov pozdĺžnych predmetovje často potrebné udržiavať kompaktnosť týchto zväzkov pri ovinovaní pásky okolo nich. Pri vytváraní zväzkov vodičov bolo obvyklé robiť ovinovanie zväzku vodičov manuálne. V závislosti od veľkosti zväzku, druhu pásky a času na uskutočnenie tejto operácie, je táto činnosť extrémne namáhavá a dokonca aj bolestivá. pre osobu, ktorá ju robí. Preto sa začalo uskutočňovať ovinovanie na ovinovacom stroji poháňanom motorom, teda mechaniekć ovinovanie zväzkov vodičov.Typické ovinovacie stroje obsahujú základný ram alebo kryt, hnací motor a mechanizmus v kryte, ktorý je poháňaný motorom a unáša so sebou cievku s páskou na obiehanie okolo zväzku vodičov. Na umožnenie vstupu a výstupu zväzku vodičov do strednej oblasti stroja bolo obvyklé uskutočňovať jednu časť stroja s permanentne otvoreným ústím do strednej oblasti. Príkladom takéhotostroja je ISOTAP BABY 040, ktorý ponúka na predaj Design Equipments Representation France Intemational(DERFI) of Cormeilles en Parisis, Francúzsko. Tento stroj môže byť zavesený na lane alebo kĺzavo namontovaný na koľajničkách na potrebný priečny pohyb pozdĺž zväzku vodičov.Zatiaľ čo takéto ovinovacie zariadenia môžu byť všeobecne dostatočné, sú vyžadované ďalšie zlepšenia ovinovacích zariadení, ktoré by prispievali na uľahčenie účinnosti a presností ovinovania zväzkov vodičov alebo iných podobných zväzkov.Pri vytváraní vodivých obvodov je často nutné alebo žíaduce spájať mnoho vodičových drôtov k rovnakému potenciálu. To sa často robí pripojením týchto drôtov do spoločnej prípojky alebo spoločného prípojného konektora. Spoločný prípojný konektor môže ďalej obsahovať množstvo koncoviek, ku ktorým sú jednotlivé vodiče, ktoré sú ukončené, pripojené. Takého spojenie niekoľkých ukončených vodičov do spoločného prípojného konektora sa často realizuje pri vytváraní zväzkov vodičov, ako napríklad zväzkov vodičov do vozidiel s vlastným pohonom.Operácia pripájania ukončených vodičov na príslušné koncovky spoločného prípojného konektora sa často robila manuálne, najmä ked išlo o jeden z úkonov pri vytváraní zväzku vodičov najmä s využitím mčnej práce. Ručné vzájomne spájanie ukončených vodičov s koncovkami spoločného prípojného konektora sa ukazuje pre operátora ako namáhavć, najmä vtedy, ked je potrebné pri prípojovani koncoviek vyvinúť veľkú prítlačnú silu. Môže to byť ďalej komplikované tým, že polohy koncoviek na konektore sú tesne vzájomne pri sebe, takže bránia alebo komplikujú ručné nasadenie koncovky.Niektoré doteraz známe druhy procesov výroby zväzkov vodičov využívali takzvané spletacie stoly, ktore sú upravené na uľahčenie vytvárania častí zväzkov vodičov. Tieto spletacie stoly obvykle obsahujú rôzne opierky na ich umiestnene do určitého vzoru, ktorý pomáha pri otváraní zväzku vodičov. Tieto spletacie stoly sú väčšinou dlhé, pevné a slúžia na vytvorenie pracovného miesta či stanovišťa, pričom môžu byť umiestnené v rôznych častiach výrobnej plochy.Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie, ktore uľahčuje montáž a manipuláciu so zväzkami vodičov, najmä pri utváraní montážnych podskupín pri výrobe zväzkov vodičov.Ďalšou úlohou vynálezu je vytvorit zariadenie, ktoré tvorí účinnú kombináciu so zlepšenýon celkovým systémom na výrobu zväzkov vodičov.A nakoniec je úlohou vynálezu vytvoriť zariadenie,ktoré uľahčuje montáž a manipuláciu so zväzkami vodíčov počas úkonov ich fonnovaní.Tieto úlohy spĺňa zariadenie na výrobu zväzkov vodičov, pričom každý zväzok je vytvorený z mnohých vodičov, pozostávajúci z mechanizovaného dopravníka so vstupnou a výstupnou časťou a mnohými pracovnými miestami pozdĺž neho na postupne utváranie zväzkov vodičov zo zárodočného do konečného stavu, pričom dopravník obsahuje prostriedky na ňom upevnené na ďalšie prichytenie zárodočného zväzku a pohyb s ním,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že ďalej pozostá SK 27883 B 6va z prostriedkov pri aspoň niektorých pracovných miestach na pripravu a zásobovanie vodičmi, vrátane ukončených vodičov na zlúčenie do zväzkov, a zo žľabu pri aspoň jednej strane dopravnika pozdĺž aspoň jeho vstupnej časti, pričom vodiče zarodočnćho zväzku sú uložené priečne cez dopravník a zasahujú za jeho šírku do tohto žľabu. Podľa výhodného uskutočnenia pozostávajú príchytnć prostriedky zväzku z aspoň jedného páru prstov vystupujúcich hore z dopravnika, pričom prsty páru sú umiestnené s odstupom medzi sebou V smere pohybu dopravnika.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je dopravnik vybavený mnohými pármi prstov, ktoré sú na ňom umiestnene s odstupmi v smere pohybu dopravníka.Ďalej je vhodné, ked žľab visí z dopravníka vo vzdialenosti väčšej ako je šírka dopravníka, na umiestnenie podstatnej časti zväzku vodičov.Vhodné je aj to, keď je dopravník vybavený prvým a druhým žľabom, pričom prvý žľab je umiestnený pri jednej strane dopravníka a druhý žľab pri jeho druhej strane,pričom v každom žľabe je umiestnená časť zarodočného zväzku vodičov.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je každý z párov prstov upravený na prichytenie a unášanie zárodočneho zväzku a zárodočný zväzok je uložený naprieč dopravníka v tvare U tak, že obidve ramená tvaru U sú prichytené dvoma pármi prstov, základňa tvaru U je umiestnená V jednom žľabe a konce tvaru U sú umiestnene v druhom žľabe.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia pozostáva prostriedok na prípravu a zásobovanie vodičov z prostriedkov na dočasne skladovanie množstva vodičov v rôznych pracovných miestach, tieto vodiče sú napred nastrihane na rôzne vhodné dĺžky, každý zo skladovacích prostriedkov obsahuje mnoho žliabkov umiestnených na voziku, pričom vodiče sú rôznych funkčných typov. Pritom je vhodnć, keď je väčšina vozíkov mobilných. Pritom je ďalej vhodné, keď Žliabky majú tvar U a sú na konci otvorené na umožnenie ručného prístupu na odoberanie vodičov v pozdĺžnom smere žliabku.Každý žlíabok výhodne obsahuje zàldadňu a par protiľahlých stien, pričom základňa spojujúca bočné steny je rovná na uľahčenie rozloženia vodičov V žliabku. Pritom je vhodné, ked aspoň niektoré z vozíkov majú horizontálne regály na niekoľkých poschodiach, pričom príslušné Žliabky sú umiestnene voľne horizontálne na týchto regáloch na rôznych poschodiach.Vhodné je aj, keď sú žliabky orientované zvisle na aspoň niekoľkých vozikoch a vodiče umiestnene v žliabkoch zasahujú za homý okraj žliabkov a visia z nich dole na uľahčenie ich ručného odoberania.Žliabky sú pritom výhodne opatrené upínacimi prostriedkami pripevnenými na ne blizko ich homého konca na uvoľniteľné pridržiavanie vodičov v žliabkoch v pozícii na ľahký ručný prístup.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia obsahuje zariadenie podľa vynálezu jeden alebo viac spletacích stolov na príslušnom pracovnom mieste na uľahčenie výroby mnohovodičovej podskupiny zväzku, na zlúčenie do zväzku vodičov na príslušnom pracovnom mieste. Pritom je výhodné, ked jeden alebo viacero spletacích stolov je pripevnených otočne na voliteľné premiestňovanie medzi pracovnou plochou v pokoji.Spletaci stôl pozostáva výhodne z plošiny a mnohých podporných členov na vodiče pripevnených na plošine,na uloženie a prípravu vodičov mnohovodičových pod 10Vhodne je, keď je plošina horizontálna a každý z podporných členov z nej vystupuje nahor aje na svojom hornom konci na uloženie vodičov rozdvojený. Je vhodné, ked je dopravník vybavený rámovou nosnou konštrukciou a spletacie stoly sú k nej pripevnené otočne.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že uľahčuje montáž a manipuláciu so zväzkami vodičov, najmä pri utváraní montážnych podskupín pri výrobe zväzkov vodičov, tvorí účinnú kombináciu so zlepšeným celkovým systémom na výrobu zväzkov vodičov a je zariadením,ktoré uľahčuje montáž a manipuláciu so zväzkami vodičov počas úkonov ich formovania.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladnom uskutočnení podľa priložených výkresov, na ktorých obr. l schematicky znázorňuje pôdorys zariadenia na výrobu zväzkov vodičov podľa vynálezu, obr. 2 v perspektívnom pohľade vstupnú časť zariadenia na výrobu zväzkov vodičov z obr. l, obr. 3 v perspektívnom pohľade vozík so žliabkami tvaru U na ukladanie a dodávanie vodičov, použitý pri zariadení na výrobu zväzku vodičov z obr. 1, obr. 4 zväčšený detail dvoch žliabkov spojených závesom z obr. 3, obr. 5 perspektívny pohľad altemativneho uskutočnenia vozíka a žliabkov z obr. 4,obr. 6 perspektívny pohľad na časť zariadenia na výrobu zväzkov vodičov z obr. 1 znázorňujúci otočný Spletaci stôl, obr. 7 v náryse nástroj na montaž koncoviek použitý v zariadení na výrobu zväzkov vodičov z obr. 1,obr. 8 v pôdoryse nástroj na montáž koncoviek z obr. 7 znázorňujúci ukončené vodiče a spoločný prípojný konektor pred spojením, obr. 9 zväčšený perspektívny pohľad na časť z obr. 8 znázorňujúci prípravok, ukončené vodiče a spoločný prípojný konektor, obr. 10 v perspektívnom pohľade časť zariadenia na výrobu zväzkov vodičov z obr. l znázorňujúci ovinovací stroj v ovinovacom zariadení, obr. ll ovinovací stroj z obr. 10 V pohľade od vstupnej strany a obr. 12 čiastočne V reze časť ovinovacieho stroja podľa čiary 12-12 z obr. ll.Na obr. 1 je v pôdoryse schematicky znázomené zariadenie 10 alebo systém na výrobu zväzkov vodičov podľa vynálezu. Obvykle je toto zariadenie ll situované na spoločnej ploche s aspoň prvou oblasťou ll na určite prípravné operácie a s druhou oblasťou 12, v ktorej sa robia operácie výroby zväzkov vodičov. Rovnako môže obsahovať skúšobnú oblasť 13.Predbežné prípravné operácie uskutočňované v prvej oblasti 11 zahmujú rezanie alebo strihanie a ukončovanie vodičov 4, pričom sa vo veľkej miere sa robí rezanie alebo strihanie vodičov 4 na dopredu určené dĺžky, sťahovanie izolácie a nasadzovanie a zovrctie so zvlnením koncoviek 6 (pozri ďalší obrázok) na jednom alebo obidvoch koncoch vodičov 4. Toto všetko sa robi na bežnom strojnom zariadeni 14, ktoré strihá vodiče 4, sťahuje izoláciu a upevňuje koncovky 6, napríklad typu Komax 40 S. Strojné zariadenie 14 môže pripravovať jeden alebo obidva konce vodiča 4 pred nasadením koncovky 6 alebo iné ukončenie bez skutočného uskutočne SK 278831 B 6nia ukončenia. Činnosť strihacieho a ukončovacieho strojného zariadenia 14 ovláda pracovník 15. Tieto stri hacie a ukončovacie operácie môžu byť realizovaná po dávkach.Blízko strihacieho a ukončovacieho strojnćho zariadenia 14 je realizovaná počiatočná Skladovacia kapacita na dočasné skladovanie vodičov 4, ktoré sú nastrihané. Toto skladovanie je uskutočnené pomocou skladovacích regálov 18. Nastrihanć a ukončené vodiče 4 uložené v regáli 18 sú uložené v žliabkoch 20, ktoré budú bližšie opisané ďalej. Nastrihané a ukončené vodiče 4 sú umiestnené do príslušných žliabkov 20 podľa svojej dĺžky, normy a/alebo typu ukončenia.V druhej oblasti 12 zariadenia na výrobu zväzkov vodičov je znázornený mechanizovaný dopravný systém 22. Dopravný systém 22 pozostáva z jedného alebo väčšinou viacero poháňaných dopravníkov 23 usporiadaných do sériovej alebo plynulej podoby. Presnejšie, dopravníky 23 sú usporiadané tak, aby tvorili linku plynulej mechanizovanej dopravy od vstupného konca 25 k výstupnému koncu 26. Dopravníky 23 sú väčšinou bežného vyhotovenia vrátane rámovej nosnej konštrukcie 27(pozri obr. 2 a 3), pohyblivých pásov 28 a podobne a pripojených motorov 29 na posúvanie pásov 28 požadovaného radu. Motory 29 sú obvykle ovládané ovládačom známeho vyhotovenia, ktorý je naprogramovaný na realizovanie požadovaných úkonov ovládania. Tieto ovládače majú obvykle tiež schopnosť prepnutía na ručné ovládanie, keď je to potrebné.Pozdlž dopravníka 23 dopravného systému 22 je situovaných viacero lokálnych pracovných miest. Pretože opisované zariadenie 10 na výrobu zväzkov vodičov sa v princípe spolieha na množstvo pracovníkov 15 spolupracujúcich s rôznymi typmi nástrojov a strojov pozdĺž dopravného systému 22, budú tieto pracovné miesta alebo stanice, v danom prípade, označované rovnakými symbolmi alebo vzťahovými značkami označujúcimi pracovníka 15. Je ale jasné, že pracovné miesto 15 môže byť tiež reprezentované v určitých obmedzených príkladoch strojom schopným automatickej činnosti a/alebo ručne ovládaným strojom, ku ktorému pracovník 15 prechádza z iného pracovného miesta.Na každom pracoimom mieste 15 je umiestnené vybavenie rôznych typov a schopností na výrobu zväzkov vodičov v závislosti od toho, či má vykonávať jednu alebo viacej funkcií.Takéto vybavenia či príslušenstva predstavujú stroje 30 na vyberanie koncoviek 6 a ich pripevňovanie zvlňovaním, odkladacie alebo pojazdné vozíky 32, ktoré nesú množstvo žliabkov 20, ktoré zase obsahujú príslušné nastrihané a ukončené vodiče 4, pevné pracovné stoly, takzvané spletacie stoly 36, ktoré sú otočné, jeden alebo viacero ovinovacích strojov 38 a rôzne zásobníky 40 obsahujúce príslušné diely, ktoré sa majú stať súčasťou zväzku vodičov na tomto mieste. Na montážnych miestach 15 môžu byť tiež umiestnené určité typy montážnych nástrojov, ako napríklad nástroj 42 na montáž koncoviek 6,a to na príslušnom pracovnom stole 34.V tomto spojení je potrebne uviesť, že usporiadanie pracovných miest 15 pozdĺž dopravného systemu 22 a pracovné operácie tu vykonávané sú navrhnuté na minimalizovaníe alebo eliminovanie potreby pracovníka prechádzať na pracovnom mieste 15 viac ako o krok alebo dva. V mnohých prípadoch môže pracovník 15 na pracovnom mieste sedieť. V niektorých prípadoch je sa 10mozrejme nutné, aby pracovník 15 urobil jeden alebo dva kroky na uskutočnenie určitej pracovnej operácie,ale tento pohyb je všeobecne úplne obmedzený. Táto charakteristika je uvedená, pretože väčšina vybavení,potrebná na pracovnom mieste 15, je usporiadané tesne pri pracovnom mieste na jednej alebo obidvoch stranách dopravníka 23 a ďalej, pretože pás 28 dopravníka 23 je posúvaný len periodicky, aby sa výrobok pohyboval v procese od jedného pracovného miesta k druhému.Výroba zväzkov 8 vodičov 4 na každom pracovnom mieste 15 prebieha, všeobecne povedané, v pokoji. Z tohto dôvodu je potrebné poznamenať, že rozostupy medzi nasledujúcimi pracovnými miestami 15 pozdĺž dopravníka 23 sú v podstate vo všetkých prípadoch rovnaké. Je však jasné, že v týchto rozostupoch môžu byť urobené určité zmeny na prispôsobenie práce dvoch pracovníkov, na jednom alebo dvoch pracovných miestach 15, uskutočňujúcich operácie na tom istom zväzku 8 vodičov 4, ale na jeho opačných koncoch. V znázomenom systéme sú rozostupy medzi pracovnými miestami 15 približne 2-3 mene, počet pracovných miest 15 je v rozsahu 8-12 a dopravný pás 28 je posúvaný od jedného pracovného miesta 15 k druhému v intervaloch niekoľkých minút.Je zrejmé, že optimálna účinnosť je dosiahnutá, ked každý pracovník končí pridelené operácie na príslušnom pracovnom mieste 15 bezprostredne pred tým, ako sa dopravný pás 28 posunie. To však vyžaduje starostlivé vyváženie mnoätva a typov operácií uskutočňovaných na pracovnom mieste 15, rovnako ako úvahu o schopnostiach príslušného pracovníka na ňom umiestneného. Pretože mnoho z príslušenstva pracovných miest 15 je pojazdných alebo relatívne ľahkých, môžu sa ľahko pohybovať z jedného pracovného miesta 15 do druhého pri činnosti zariadenia 10 na výrobu zväzkov 8 vodičov.Ale je to už skôr uvedená pružnosť opisovaného zariadenia 10 na výrobu zväzkov 8 vodičov, ktorá umožňuje jeho použitie na ekonomickú výrobu zväzkov 8 vodičov rôznych veľkostí a konfigurácii v rôznych časoch. Aj keď opisované zariadenie 10 spolieha v podstate na prijateľné lacnú pracovnú silu, znižuje veľké kapitálové náklady a nepružnosť automatizovanejšieho systému. Ďalej program postupu práce a použité vybavenia zaručujú požadovanú úspomosť a pružnosť.Na obrázku l je znázomený zväzok 8 vodičov v svojom kompletnom uskutočnení na alebo blízko výstupného konca 26 dopravníka 23. Cesta zväzku 8 vodičov začína na vstupnom konci 25 dopravníka 23, kde je jeho počiatočná, zárodočnà forma označované ako zväzok 8 a vodičov. Zväzok 8 vodičov postupne nadobúda konečný tvar s každým detailom na postupných pracovných miestach a je preto postupne označovaný pomocou dodatkových písmen z abecedy pripojených na vzťahovú značku 8. Navyše zobrazenie zariadenia 10 na výrobu zväzkov 8 vodičov na obrázku 1 mazorňuje dopravník 23 v momente práve pred tým, ako sa posunie z jedného pracovného miesta 15 do dnrhého. Zväzok 8 vodičov je tak v každom pracovnom mieste 15 znázomený V situácii predstavujúcej dokončenie práce robenej na tomto pracovnom mieste 15.Ked sa na Výstupný koniec 26 dopravníka 23 dostane hotový zväzok 8 vodičov, pracovník 15 ho z dopravníka 23 zloží a prenesie na vhodný skúšobný stôl 43 v skúšobnej oblasti 13, kde sa podrobí preskúšaniu na elektrickú presnosť a celistvosť. V znázomenom uskutočnení je hotový zväzok 8 vodičov synonymom nepou SK 278831 B 6Hotový zväzok 8 vodičov obsahuje často 200 - 300 vodičov 4 a môže byť viac ako dva metre dlhý. Zväzok 8 obvykle pozostáva z viacero rôznych ramien alebo vetiev, z ktorých každá je tvorená rôznym počtom vodičov 4. Tieto vetvy sú obvykle fyzicky, aj ked nie elektronicky, sústredené do spoločnej oblasti predstavovanej spojovacou škatuľkou 44, ktorou prechádza väčšina obvodov. Spojovacia škatuľka 44 môže byť niekedy tiež označovaná ako hlava zväzku 8.Mnoho z vetiev je hotovými zväzkami 8 vodičov ukončenými na svojich opačných koncoch príslušným mnohonásobným koncovým konektorom 46 rôzneho typu a vyhotovenia. Je potrebné si uvedomiť, že zárodočný zväzok 8 a má spojovaciu škatuľku 44 a relativne málo vodičov 4 a je teda relatívne ohybný, deformovateľný a ľahký. Na druhú stranu, ako jeho otváranie postupne prebieha, stáva sa ťažším a relatívne menej ohybnejším.Na obr. l ako aj na obr. 2 je vidieť, že dopravný systém 22 je vybavený aspoň primámym žľabom 50 a nadto aj sekundámym žľabom 52 na opačných stranách dopravníka 23 pozdĺž jeho vstupnej časti 25, v ktorej sa formuje zväzok 8 a, 8 b, 8 c atď. vodičov. Žľaby 50, 52 sú umiestnené pozdĺž vstupnej časti 25 dopravníka 23 na umožnenie uloženia zárodočného zväzku 8 a, 8 h atď. naprieč cez dopravný pás 28 v tvare písmena U alebo zahnutom tvare, v ktorom časti zväzku 8 a, 8 b atď. zasahujú za boky dopravníka 23, až visia do žľabov 50, 52. Zistilo sa, že najvhodnejšie je usporiadať prvé dve alebo trí pracovne miesta 15 na jednej strane dopravníka 23 a upraviť primárny žľab 50 pozdĺž tejto strany.Primárny žľab 50 má všeobecne tvar hlbokého U v priereze a obvykle môže zasahovať 1,5 až 1,66 metra pod plochu dopravného pása 28. Primámy žľab 50 je dostatočne široký na uloženie veľkej spojovacej škatuľky 44,ktorá v ňom spočíva, ako je znázomené na obrázku 2. Žľab 50 je ďalej dostatočne široký a hladký na uľahčenie kĺzania zárodočnćho zväzku 8 a, 8 b a pripojenej spojovacej škatuľky 44 v ňom, keď sa dopravný pás 28 posunuje. Hĺbka primárneho žľabu 50 je dostatočne plytká, takže rôzne časti zárodočného zväzku 8 a, Bb a/alebo komponenty, ktoré majú byť pripojene k zväzku môžu ležať na spodku žľabu 50 a sú tak na dosah pracovníka 15.Ďalej zvislé steny vnútri žľabov 50 a 52, a to najmä steny pri dopravníku 23, sú relatívne hladké a účelne spojité, aby sa zabránilo styku nosnej konštrukcie 27 dopravnika 23 so zárodočnýun zväzkom Sa a spojovacou škatuľkou 44, ked sa dopravný pás 28 posunie a aby sa zamedzilo treniu zväzku 8 a o žľaby 50, 52.Sekundárny žľab 50 na opačnej strane dopravníka 23 nie je taký potrebný ako primárny žľab a slúži na uľahčenie hladkého postupu zárodočného zväzku 8 a, 8 b, keď sa pohybuje pozdĺž dopravníka 23. Žľab 52 ďalej slúži na zachytenie niektorých komponentov, ktoré sa môže náhodne uvoľniť zo zväzku na tejto strane dopravníka 23. Pretože bolo stanovené, že väčšie elementy zárodočného zväzku 8 a vodičov ako je spojovacia škatuľka 44, budú vedené v žľabe 50, nemusí byť sekundárny žľab 52 taký široký ako primárny žľab 50.Žľaby 50 a 52 môžu byť vytvorené z akéhokoľvek vhodného materiálu, ako je tabuľový plech, plastické alebo sklenené vlákna, ktorý je vytvarovaný do vhodného tvaru. Žľaby 50 a 52 sú pripevnené k rámovej nosnej konštrukcii 27 vhodným spôsobom, napríklad skrutkami,svomíkmi a/alebo podperami, takže sú držané na úrovnihladkého prechodu zárodočného zväzku 8 a, 8 h z dopravného pásu 28 do a mimo žľaby 50, 52. V skutočnosti môžu byť žľaby 50, 52 urobené so zakrivenými okrajmí na najvrchnejších koncoch na zamedzenie trenia a porezania zväzkov 8 a, 8 b a/alebo pracovníkov 15.Čo sa týka počiatku tvorenia zväzkov 8 a vodičov, je spojovacia škatuľka 44 odoberaná zo zásobníka 40 na vstupnej strane 25 dopravnika 23. Z rôznych žliabkov 20 na vozíku 32 sú odoberané rôzne vodiče 4, pričom vozík 32 je rovnako umiestnený pri vstupnom konci 25 dopravníka 23, Vodiče 4 sa potom spoja so spojovacou škatuľkou 44 prvým pracovníkom 15, na vytvorenie zárodočného zväzku Sa. Je jasné, že prídavné operácie na zväzku 8 a vodičov na pracovnom mieste môžu zahŕňať nasadzovanie prídavných koncoviek 6 k jednému alebo viacero vodičom 4 pomocou stroja 30, ktorý nasadí a zovrie koncovku 6. Jeden alebo viac zásobníkov 40 pri vstupnom konci 25 dopravníka 23 môže obsahovať rôzne typy koncových konektorov 46 na spojenie s koncovkami 6 na opačných koncoch niektorých vodičov 4 pripojených k spojovacej škatuľke 44.Pretože zárodočné zväzky 8 a, Sb môžu byť usporiadané naprieč dopravného pása 28 a tak stlačené v pozdĺžnom smere, je celá dĺžka zväzku 8 a pohodlne na dosah jedného pracovníka 15 na príslušnom pracovnom mieste. Jeden pracovník 15 tak môže robiť pracovné operácie na celej dĺäte zárodočného zväzku 8 a bez potreby pohybu na väčšiu vzdialenosť na jednom pracovnom mieste. Navyše pozdĺžny rozsah dopravného pása 28,ktorý zaberá zárodočný zväzok 8 a, 8 b atď. je menší ako bude požadované v ďalších stupňoch vzdialených smerom k výstupnému koncu 26.Pretože časti zarodočných zväzkov 8 a, Sb atď. sú umiestnené naprieč dopravného pása 28, bolo navrhnuté ako užitočné opatríť povrch dopravného pása 28 členmi na uchytenie zväzku 8 a, ktoré by pomáhali s určením jeho polohy pri pracovných operáciách a ďalej pri jeho pohybe s dopravným pásom 28, ked je posunovaný. Tieto príchytné elementy môžu byť vo forme páru prstov 54, jasne viditeľných na obrázku 2. Každý z párov prstov 54 je pripevneny na svojej základni k dopravnému pásu 28 vhodným pripevňovacím prostriedkom a/alebo mechanickým upínačom, pričom prsty 54 sú od seba rozmiestnené v smere pohybu dopravného pása 28.Týmto spôsobom sa časť zväzku Sa umiestnená naprieč cez dopravný pás 28 vloží medzi príchytné prsty 54. Každý pár prstov 54 môže byť z gumy alebo podobného materiálu a rozmery a konštrukcie prstov 54 sú také, že zväzok 8 a medzi sebou pružne prichytia. Odstupy medzi jednotlivými pármi prstov 54 môžu byť okolo 0,5 metra. Pretože zásadná výhoda opísaných párov prstov 54 sa týka fázy zárodočných zväzkov 8 a, Bb, 8 atď.,nemusia už byť realizované na dopravnom páse 28 smerom k výstupnému koncu 26, keďje dopravný systém 22 tvorený viacerými oddelenými dopravníkmi 23 s príslušnými dopravnými pásmi 28, čo je typický prípad.Ďalej bude venovaná pozornosť konštrukcii a funkcii žliabkov 20 a stojanov alebo vozíkov 32, na ktorých sú žliabky 20 uložené s odkazom na obrázok 3 až 5. Každý žlíabok 20 má v sebe uložené nastrihané vodiče 4 rôzneho typu a dĺžky. Tým nedochádza k zmiešavaniu vodičov 4 rôznych typov v jednom žliabku 20. Žliabky 20 majú tvar písmena U, sú pozdĺžne a otvorené na aspoň jednom konci, výhodne na oboch koncoch. Žliabky 20 môžu mať rôzne dĺžky v závislosti od dĺžky vodičov

MPK / Značky

MPK: H01R 43/28, H01B 13/02, H01R 43/00, H01B 13/00

Značky: výrobu, zväzkov, zariadenie, vodičov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-278831-zariadenie-na-vyrobu-zvazkov-vodicov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu zväzkov vodičov</a>

Podobne patenty