Ohebná pružná opěra

Číslo patentu: 242854

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žádnak Dušan

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález řeší ohebnourpružnou opěru, sestávajíci z nejméně jednoho opěrného pásu z pružného, v podélném směru nestlačitelného materiálu a 2 tažnýoh prvků, připevněných k opěrným pásům přibližně rovnoběžně 5 těmito opěrnými pásy. vynález řeší problém řiditelného,prohnutí opěry v širokém rozmezí.Taková ohebné pružné opěry jsou známy. Z rakouského patentového spisu číslo 292 391 je například známa ohebná pružná opěra, jejíž pás je z kovu nebo plastického materiálu a má průřez tvaru U a na okrajích četné zářezy, provedené vyražením.Dále má patky, vyrąžené a ze středu pásu pravoühle zahnuté, v nichž jsou vytvořeny otvory jimiž jsou vedeny dva tažné prvky, tvořené lany.Když se tažné prvky napnou napínacím ústrojím, pás se prohne. Není však zajištěno, že prohnutí je rovnoměrné. Často vznikají nepravidelné obloukovité úseky na nežádoucích místech. Mimoto se lana při prüchodu otvory snadno poškodí a je nutno je často vyměňovat.Úkolem vynálezu je vytvořit ohebnou pružnou opěru, jež by neměla uvedené nedostatky a jejíž prohnutí by bylo možno tvarovat podle potřeby.Úloha je řešena vytvořením ohebné pružné opěry, sestávající nejméně z jednoho opěrného pásu z pružného, v podélném směru nestlačitelného materiálu a z tažných prvků, připevněných k opěrným pásům přibližně rovnoběžně s těmito opěrnými pásy, při jejichž napnutí jsou opětné pásy zakřiveny, jež se od známých provedení podle vynálezu odlišují tím, že tažné prvky jsou tvoŕeny nejméně dvěma tažnými pásy a opěrné pásy a tažné pásy jsou navzájom spojeny sponami,uspořádanými s odstupy podé 1 ce opěrných pásů.Spony jsou podle vynálezu uspořádány na opěrných pásech i tažnýoh pásech posuvně, přičemž výhodně nejméně dvě spony jsou navzájem spojeny a jsou posuvné společně.Pro snazší ovládání jsou spony podle vynálezu opatřeny posouvací rukojetí, hydraulickým,pneumatlckým, motorickým pohonem, bowdenem, kolenovou pákou, stavěcím šroubem, nůžkovými pákami nebo výstředníkem.spony podle vynálezu mohou být vytvořeny rozličnými způsoby. Mohou být tvořeny třmeny,které příčně obepínají opěrně pásy a tažné pásy. spony mohou být též tvořeny výstupky na opěr ných či tažných pásech, které zasahují do vybrání v tažných, případně opěrných pásech, neboVybrání v tažných pásech mohou být podle vynálezu tvořena výřezy v tažných pasech a výetupky opěrných pásü jsou ve vybráních uloženy a vülí. Výstupky mohou být podle vynálezu tvořeny dvojitými nýty, svorníky, pouzdry, kotouči 5 jednou nebo několika středními oddělenými nebo integrálními rozpěrami.7 Poloha spony, výstupku či válečku je podle vynálezu stavitelné štoubovým závitem, nüžkovými pákami, dvoulamelovým stavěcím členem, výstředníkem, hydraulickou nebo pneumatickoueoustavou, nebo bowdenem. Vůle mezi sponami opěrného pásu a vybránímí tažného pásu je podle vynálezu proměnná.Mezi okraj, případně konec vybrání a výstupek může podle vynálezu zasahovat klín, výstředník, kolenová páka ze stlačitelnáho nebo nestlačitelného materiálu, hydraulický nebomotorický hnaoí člen ovládaný přímo, nebo dálkově.Na výstupkuqtažnýoh pâsů může být podle vynálezu uspořádán stavěoí šroub, dosedající na opěrný pás, klín neho výstředník a to přímo nebo přes přídavný ovládací pás.Podle vynálezu jsou opěrné pásy a případně tažné pásy spojeny opěrnýmí lištami, mříží, nebo tělesem z pěnového materiálu, případně s pružným jádrem.Rovněž podle vynálezu je nejméně s jedním z tažných a operných pásů v záberu napínacíPro rozmanitější možnosti vytváření tvaru ohebné opery je podle vynálezu na opérný pás,tažný pás nebo sponu připevněno prídavné táhlo.spony jsou podle vynálezu uspoŕádány vždy mezi bezprostredne sousedícím opěrným pásemspona může být podle vynálezu tvořená hadicí, obklopující operný pás a tažný pás,jejíž dutina má nejméně jedno rozšíření, do kterého zasahuje úsek opěrného pásu V napjatémstavu. Hadice je uspořádána posuvně, nebo otočně kolem své podélné osy.Pro snížení tření je podle vynálezu mezi spony a upevñovací pásy a opěrné pásy vložen kluzný materiál, nebo jsou spony opatŕeny válečky.Podle vynálezu mohou být opěrné pásy a přičné operné lišty vytvořeny jako celistvá mříž, rohož, nebo deska, přičemž tažné pásy bud procházejí výstupky, nebo jsou drženy spona mi.Významným znakem vynálezu je spojení tažných pásů s napínacím ústrojĺm, nebo mechanickým, hydraulickým či pneumatickým napínacim mechanismem.Podle jednoho z výhodných provedení vynálezu je mezi dvěma vnějšími opěrnými pásy vytvořen střední tažný pás a vnější opěrné pásy a střední tažný pás jsou na jednom konci vzájemně spojeny, druhý konec středního tažného pásu je spojen s napínacím ustrojím a druhé konce vnějších opěrných pásů jsou zachyceny v oblasti napínacího ústrojí, přičemž spony jsou tvořeny třmeny tvaru U, upevněnými svými konci na vnějších opěrných pásech a mezi jejichstojinami je uložen střední tažný pás a spony jsou opatřeny válečky, nebo kluznými tělesy.spony tvaru U a vnější opěrné pásy mohou podle vynálezu tvořit ucelenou konstrukčníjednotku, přičemž mezi jednotlivými sponami jsou vytvořeny příčné štěrbiny.Příslušné napínací ústrojí sestává podle vynálezu z úhelníkového kusu s podélnou štěrbinou pro průchod středního tažného pásu a ze smykadla, pŕestavitelněho napříč ke stŕednímu tažnému pásu pmocí šroubového vřetena, přičemž smykadlo přiléhá na jednu stranu ramena úhelníkového kusu s podélnou štěrbinou, na druhé straně ramena jsou opřeny vnější opěrné pásy a čepy, vytvořené na konci středního tažného pásu a tyto čepy jsou opŕeny 0 klínovitá vybrání smykadla a závitové vřeteno je v záběru se závitem krátkeho, pravoúhlého zahnutého ramena úhelníkověho kusu, nebo je ovladatelné výstředníkem.Podle jiného provedení vynálezu je v tělese tvaru opěradla vytvořen nejméně jeden zářez pro uložení tažných pásů, která jedněmi svými konci jsou připevněna k tělesu opěradla a druhými konci jsou pŕipevněna k napínacímu ústrojí a jsou opřena o spony.Napínaoí ústrojí je pak podle vynálezu opatřeno kluzným tělesem, uloženým v télese opěradla, s klínovými vybráními a dále závitovými vřeteny, přičemž s klínovými vybráními jsou V záběru čepy tažných pásů.U jiněho provedení ohebné pružné opěry je těleso opěradla opatŕeno na zadní straně V odstupech uspořádanými kladkami a na kladkách nebo na tělese jsou uchycena tažné lana, nebo tažné pásy vedené kolem kladek, uspořádaných nad sebou.Pro zvýšení pružnosti jsou uvnitř nebo vně napínacích ústrojí případně hnacích a ovládacích prvků vloženy tlumiče nebo pružiny.ohebná pružná opěra, vytvořená podle vynálezu, má především výhodu v tom, že je v širokém rozsahu přizpůsobitelná anatomickým potřebám sedící osoby. Je ŕešena technologicky velmi účelně a může být převážně vyrobena lisováním.Příklady provedení vynálezu jsou uvedeny na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněna ohebná pružná opěra v prostorovém zobrazení, na obr. 2 ohebná pružná opěra s deskou pod tažnými pásy, zobrazená v bokorysu, na obr. 3 ohebná pružná opěra s deskou mezi tažnými a opěrnými pásy, zobrazená v bokoryse, na obr. 4 pákové napínací ústrojí, na obr. 4 A závitové napínací ústrojí, na obr. 5 napínací ústrojí s vloženým klínem, na obr. SA napínací ústrojí s výstředníkem, na obr. 55 napínací ústrojí s výstředným čepem, na obr. 5 C napínací ústrojí s ozubením, na obr. 6 detail závitového napínacího ústrojí, na obr. 6 A napínací ústrojí s bowdenem, na obr. GB napínací ústrojí se šnekovým převodem, na obr. GC ohebná pružná opěra v napřímené poloze, na obr. 6 D ohebná pružná opěra ve vyklenuté poloze, na obr. 6 E ohebná pružná opěra se zvětšeným vyklenutím, na obr. 7 nůžkové napínací ústrojí, na obr. 8 nůžkové napínací ústrojí s protiběžným šroubem, na obr. 9 napínací ústrojí se západkou, na obr. 10 kloubové napínací ústrojí. na obr. 11 hydraulický píst, na obr. 12 napínací ústrojí s pákou a výstřednikem, na obr. 13 napínací ústrojí z obr. 12 zobrazené v bokorysu, na obr. 14 napinací ústrojí s přídržnými tělesy, na obr. 15 napínací ústrojí z obr. 14 zobrazené v bokorysu, na obr. 16 napínací ústrojí se spřaženými výstředníky, na obr. 17 napínací ústrojí s výstžednou štěrbinou, na obr. 18 jiná úprava napínacího ústrojí s výstřednou štěrbinou, na obr. 19 bokorys napínacího ústrojí z obr. 18, na obr. 20 ohebná pružná opěra s přídavným tuhým ovládacím pásem, na obr. 21 ohebná pružná opěra s kolenovými pákami, na obr. 22 ohebná pružná opěra s nůžkovými pákami, na obr. 23 ohebná pružná opěra s ovládacím pásem, připojeným k opěrnému pásu, na obr. 24 ohebná pružná opěra.s kloubovýml závěsy, na obr. 25 ohebná pružná opěra se středním tažným pásem, na obr. 26 detail z obr. 25, na obr. 27 jiné provedení spony,na obr. 28 těleso opěry s vloženými tažnými pásy, na obr. 29 těleso s napínacími kladkami,na obr. 30 odpružené napínací ústrojí a na obr. 31 odpružené napínací ústrojí s kolenouými pákami.Ohebná pružná opěra, vytvořena podle vynálezu, sestává, jak znázorněno na obr. 1,ze dvou opěrných pásů 3, 3 a dvou tažných pásů 3, 3, jež jsou uspořádány pod nimi. Jejich jedny konce jsou vzájemné spojeny příčnou výztuhou 3, kdežto jejich druhé konce jsou zachyceny na napínacím ústrojí 33, vytvořeném jako pákové nůžky.Opěrné pásy 3, 3 jsou zachyceny na horních příčních dílech 33, 33, kdežto tažné pásy 3,3 jsou zachyceny na dolních příčných dílech 33, 33. Otáčením vřetena 33 ve smyslu šípky 33 pomocí na obr. neznázorněnou klikou se nůžková ramena 33, 33, 39, 33, upevněná na prostřední závitové části 31, kterou prochází vřeteno 33, rozevírají, takže horní příčné díly 33, 33 a dolní příčné díly 33, 33 se od sebe navzájem vzdalují.Tím se tažné pásy 3, 3 natahují a opěrné pásy 3, 3 se prohýbají do znázorněné polohy. Opěrné pásy 3, 3 nemohou vybočit bočně, protože jsou spojeny několika příčnými výztuhami 3,E lv lv â Opěrné pásy 3, 3 a tažné pásy 3, 3 jsou u sebe navzájem drženy sponami 33, 33, 33,33, 33, 33, 33, 33. Prostřední spony 33, 33, 33, 33 jsou zakotveny na desce 32, uspořádané pod tažnými pásy 3, 3, dovolují větší vzdálenost mezi opěrnými pásy 3, 3 a tažnými pásy 3, 3,než okrajová spony 33, 33, 33, 33.Prostřední spony 33, 5, 6, 1 jsou opatřeny válečky, o něž se opírají opěrně pásyNa tažném pásu 3 je Vytvořeno uložení a pro pákovou rukojeř 33, která je opatřena čepem 33, zabírajícím do podélné drážky 33, vytvoŕené V desce 39. Kývnutím pákové rukojeti 33 ve směru šipky 33 přesouvá se deska 33 spolu s prostředními sponami 33, 33,33, 31 směrem vzhůru. Kývnutím pákové rukojetí 33 ve směru šipky 33 přesouvá se deska 39 směrem dolů.Opěrné pásy 3, 3 a tažné pásy 3, 3 jsou z ohebného, avšak neprotažitelné a nestlačitelného materiálu, například ocelového pásu nebo plastické hmoty. Při zatažení za tažné pásy 3,3 se opěrné pásy 3, 3 prohnou , pokud jim spony 33, 33, 33, 33, 33, 31, 33, 33 dovolí.Protože prostřední spony 33, 33, 33, 31 umožňují vytvořit mezi ohebnými pásy 3,3 a tažnými pásy 3, 3 větší vzdálenost, než okrajová spony 33, 33, 33, 33, vzniknou mezi prostředními sponami 33, 33 a 33, 31 úseky 31, 33 největšího zakřivení.Vykyvováním pákové rukojetí 33 se poloha úseků 1, 3 největšího zakřivení přesouvá podle potřeby směrem nahoru nebo dolů.Aby pohyb prostředních spon 33, 33, 33, 31 nebyl omezován, jsou příčné výztuhy 3, 1,3, 3 upevněny na opěrných pásech 3, 2 s odstupem pomocí čepů 33, 39, 33, 33, 33, 33/ 33, 33, takže válečky prostředních spon 24, 25, 33, 31 se mohou pohybovat pro operných pásech 3, 3i pod příčnými výztuhami 3, 1, 3, 3.Při zabudování ohebné pružné opěry podle vynálezu do židle, nebo do sedadla ve vozidle,vyčnívá z něj bočně páková rukoječ 33 a na spodní části opěradla je otočná rukoječ, neboruční kolečko, nasazené na vřetenu 33.Tvar opěradla se nastavuje tak, že otáčením otočnou rukojetí, nebo kolečkem nasazeným na vřetenu 33 se nastaví velikost prohnutí a pákovou rukojetí 33 se nastaví jeho potřebnéOpatření prostředních spon 33, 33, 33, 31 válečky umožňuje přesouvat úseky 31, 33 největšího zakřivení i při napnutí tažných pásů 3, 3 napínacím ústrojím 3 g. Válečky je možno umístit i na desce 3 g, v místech kde se opírá o tažné pásy 3, 3, čímž se sníží tření. Místo válečků je možno použít kluzné kameny nebo podobné členy.Pákovou rukoječ 33 je možno nahradit hydraulickým, pneumatickým nebo motorickým pohonem. Ovládací členy pohonu možno umístit nejen v blízkosti opěry, ale i na jiném libovolném místě. Rovněž je možno použít výstředníku, který působí bud na pákovou rukojeř 33 nebo přímoPři poloze desky 33, jež je znázorněna na obr. 1, vzniká prohnutí 31 ohebné pružné opěry 33 přibližně v polovině její výšky. Při přesunutí desky 32 směrem dolů, vzniká prohnutí 47 v dolní polovině ohebné pružné opěry 33, jak znázorněno na obr. 2.Prohnutí je možno regulovat i deskou 33, umístěnou mezi opěrnými pásy 3, 3 a tažnými pásy 3, 3, jak znázorněno na obr. 3. Na desce 3 g jsou upevněny spony 33, 39,33,§ 3, opatřenědvojicíválečků, jež se odvalují jak po opěrných pásech 3, 3, tak i po tažných pásech 3, 3. Válečky se mohou opět odvalovat pod příčnými výztuhami 3, 1, 3, 2, jako při provedení podle obr. 1.Místo napínacího ústrojí 33, znázorněného na obr. 1, je možno podle potřeb vytvořit na pínací ústrojí různých uspořádání.Tak například pákové napínací ústrojí 33, znázorněné na obr. 4 je složeno z příčněho pásu 56, upevněného výstupky a, 55 například nýty, na opěrných pásech 3, 3 a ovládacího pásu 33, upevněného výstupky 31, ü, jež mohou být rovněž nýty, na tažnvch násenh 1. A.

MPK / Značky

MPK: F16S 5/00

Značky: pružná, opěra, ohebná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-242854-ohebna-pruzna-opera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohebná pružná opěra</a>

Podobne patenty