Protilátky ANTI-IGF-IR a ich použitie

Číslo patentu: E 2025

Dátum: 20.01.2003

Autori: Goetsch Liliane, Leger Olivier, Corvaia Nathalie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka nových protilátok schopných špecifickej väzby na ľudský receptor pre rastový faktor I, ktorý je pribuzný inzulinovému IGF-IR, a/alebo protilátok schopných špecificky inhibovať tyrozín kinázovú aktivitu uvedeného receptora IGF-IR, konkrétne monoklonálnych protilátok myšieho pôvodu, chimérických a humanizovaných protilátok, rovnako ako aminokyselinových a nukleotidových sekvencii kódujúcich tieto protilátky. Vynález tiež zahŕňa použitie týchto protilátok ako liekov pri preventívnej a/alebo terapeutickej liečbe tých typov rakoviny, ktoré exprimujú vo zvýšenej miere IGF-IR, alebo pri liečbe akejkoľvek patológie súvisiacej s vyššou mierou expresie uvedeného receptora, rovnako ako použitie týchto protilátok pri diagnostike chorôb súvisiacich s vyššou mierou expresie0002 Receptor rastového faktora I príbuzného inzulínu, ktorý sa označuje IGF-IR (IGF-IR ako Insuline-like Growth Factor-I Receptor), je receptorom s tyrozín kinázovou aktivitou, ktorý má 70 homológie s receptorom pre inzulin IR (IR ako Insuline Receptor). IGF~IR je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou približne 350 000. Je to heterotetramérny receptor,ktorého monoméry sú navzájom spojené disulfidickými mostikmi a každý monomér je zložený z extracelulárnej a podjednotky a z transmembránovej B podjednotky (viď obrázok 1). IGF-IR viaže s veľmi vysokou afinitou (Kd l nM) IGF I a IGF II, ale so 100 krát až 1000-krát nižšou afinitou je schopný viazať tiež inzulin. Naproti tomu IR viaže inzulín s veľmi vysokou afinitou,zatiaľ čo IGF sa viaže na receptor pre inzulín iba s 100-krát nižšou afinitou. Tyrozín kinázová doména IGF-IR a IR majú veľmi výraznú sekvenčnú homológiu, zatiaľ čo oblasti s najnižšouhomológiou zahŕňajú oblasť bohatú na cysteín, umiestnenú v apodjednotke a tiež C~terminálnu oblasť podjednotky B. Sekvenčné rozdiely pozorované V podjednotke d sú lokalizované V oblasti,kde sa viaže ligand, a sú teda dôvodom rôznych vzájomných afinít IGF-IR a IR pre IGF a pre inzulín. Rozdiely V C-terminálnej oblasti podjednotky B majú za následok rôzne signalizačné dráhy obidvoch receptorov IGF-IR sprostredkuje mitogénne efekty,diferenciáciu a anti-apoptotické efekty, zatiaľ čo aktivácia IR ovplyvňuje hlavne metabolické dráhy (Baserga et al., Biochim. Biophys. Acta, l 332 Fl 05-126, l 997 Baserga R., Exp. Cell. Res.,2531-6, 1999).0003 Cytoplazmaticke tyrozín kinázove proteíny sú aktivované väzbou ligandu na extracelulárnu doménu receptora. Aktivácia kinázy má za následok stimuláciu rôznych intracelulárnych substrátov, vrátane IRS-l, IRS-2, Shc a Grb 10 (Peruzzi F, et al., J. Cancer Res. Clin. Oncol., l 25166 ~l 73, 1999). Dvomi hlavnými substrátmi IGF-IR sú IRS a Shc, ktoré pomocou aktivácie množstva následných efektorov sprostredkujú väčšinu rastových a diferenciačných účinkov spôsobených Väzbou obidvoch IGF na receptor (obrázok 2). Dostupnosť substrátov môže následne rozhodnúť o konečnon 1 biologickom efekte spojenonl s aktiváciou IGF-IR. Pokiaľ prevládne IRS-l, majú bunky tendenciu k proliferàcii a transformácii. Pokial prevládne Shc, majú bunky tendenciu k diferenciácii (Valentinis B. Et al., J. Biol. Chem.,274212423-12430, 1999). Zdá sa, že dráha zásadne zodpovedná za ochranu pred apoptózou je dráha fosfatidylinozitol 3-kináz (PI 3-kináz) (Prisco M. Et al., Horm. Metab. Res., 3 l 80 ~ 89, 1999 Peruzzi F. Et al., J. Cancer Res. Clin. Oncol., l 25 l 66-173, 1999).0004 Funkcia IGF systému v kancerogenéze sa stala počas posledných desiatich rokov predmetom intenzívneho výskumu. Tento záujem nasledoval po zistení faktu, že okrem mitogénnych a anti~apoptotických vlastností sa IGF-IR zdá byť nutný na ustanoveniea udržanie transformovaného fenotypu. Bolo zistené, že zvýšená expresia alebo konštitutívna aktivácia IGF-IR vedie V množstve bunkových typov k rastu buniek nezávislému na podklade V médiu bez fetálneho teľacieho séra a k vzniku nádorov u nahých myší. To nie je samé o sebe ojedinelou vlastnosťou, pretože veľké množstvo génových produktov, ak je exprimované vo vyššej miere,môže transformovať bunky, vrátane veľkého počtu receptorov pre rastové faktory. Ale zásadným objavom, ktorý jasne dokázal úlohu GF-IR v transformácii, bol dôkaz, že bunky R-, V ktorých bol gén kódujúci IGF-IR inaktivovaný, sú naprosto necitlivé k transformácii pomocou rôznych činidiel, ktoré sú obvykle schopné bunky transformovať, ako proteín E 5 2 bovinného papilomavirusu,vysoko exprimovaný EGFR alebo PDGFR, T antigén z SV 40,aktivovaný ras alebo kombinácia týchto dvoch posledných faktorov0005 IGF-IR je exprimovaný V množstve nádorov a nádorových línii a obidva IGF podporujú nádorový rast prostrednictvom ich väzby na IGE-IR. Ďalšie argumenty v prospech funkcie IGF-1 R v kancerogenéze pochádzajú zo štúdií využívajúcich myšie monoklonálne protilátky proti receptoru alebo dominantne negatívne mutanty IGF~IR. Myšie monoklonálne protilátky namierené proti IGF-IR inhibujú proliferáciu množstva bunkových línii v kultúre a rast nádorových buniek in vivo (Arteaga C. Et al., Cancer Res., 496237-6241, 1989 Li et al., Biochem. Biophys. Res. Com., 19692-98, 1993 Zia F et al., J. Cell. Biol., 24269-275, 1996 Scotlandi K et al., Cancer Res.,584127-4131, 1998). V prácach Jiang et al. (Oncogene, 186071 6077, 1999) bolo tiež dokázané, že domaninantne negatívnamutácia IGF-IR je schopná inhibovať nádorovú proliferáciu.0006 Predmetom predkladaného vynálezu je nakladanie s uwšou monoklonálnou protilátkou, prednostne chimérickou alebo humanizovanou protilátkou, ktorá špecificky a s vysokou afinitou rozpoznáva IGF-IR. Táto protilátka nereaguje vôbec alebo reaguje iba slabo S receptorom IR pre inzulín. Jej väzba musí in vitro inhibovať rast nádorov exprimujúcich IGF-IR tým, že interaguje prevažne so signálnymi dráhami aktivovanými po interakciách IGF 1/IGF~IR a IGF 2/IGF-IR. Táto protilátka musí byť aktívna in vivo proti všetkým typom nádorov exprimujúcich IGF-IR, vrátane estrogén~dependentných nádorov prsníka a nádorov prostaty, čo nie je prípad všetkých. v súčasnosti dostupných monoklonálnych protilátok (označovaných ACM alebo ACM) anti-IGF-IR. V skutočnosti GIR 3, ktorá sa viaže na doménu IGF-IR, celkom blokuje rast estrogén-dependentných nádorov prsníka (MCF-7) in vitro, ale je neúčinná na odpovedajúcom modeli in vivo (Artega C. Et al., J. Clin. Invest. 84 l 4 l 8-1423, 1989). Rovnako tak fragment SCFV-Fc odvodený z myšej monoklonálnej protilátky 1 H 7 je iba slabo aktívny oproti prsnému nádoru MCF-7 a celkom inaktívny proti nádoru prostaty nezávislému na androgéne (Li0007 Invenčným postupom získali vynálezcovia chimérickú protilátku (označenú C 7 C 10) a dve humanizované protilátky označené (V tomto poradí) h 7 C 1 O humanizovaná forma 1 a. h 7 C 1 O humanizovaná forma 2, odvodené od myšej monoklonálnej protilátky 7 Cl 0, rozpoznávajúcej IGF-IR a odpovedajúcej všetkým kritériám opísaným vyššie, tzn., že nerozpoznávajú receptor pre inzulin,blokujú proliferáciu indukovanú IGF l a/alebo IGF 2 in vitro, ale tiež inhibujú rast rôznych nádorov exprimujúcich IGF-IR in vivo,medzi nimi osteosarkóm, pľúcny nemalobunkový nádor, ale tiež konkrétne estrogén-dependentný nádor prsníka MCF-7 a nádorprostaty nezávislý na androgéne DU-145. Rovnako tak je inhibícia

MPK / Značky

MPK: A61P 17/00, C12N 15/19, C12N 5/12, C12N 15/00, C07K 16/18, G01N 33/68, A61K 39/395, A01K 67/027, A61P 35/00

Značky: anti-igf-ir, protilátky, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/185-e2025-protilatky-anti-igf-ir-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protilátky ANTI-IGF-IR a ich použitie</a>

Podobne patenty