Protilátky a imunokunjugáty a ich použitie

Číslo patentu: E 18569

Dátum: 26.10.2007

Autori: Dennis Mark, Polakis Paul, Jakobovits Aya, Rubinfeld Bonnee

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka anti-STEAP-1 protilátok a ich imunokojugátov. Vynález sa týka aj použitia anti-STEAP-1 protilátok ich imunokonjugátov.0002 U ľudí je rakovina prostaty jednou z najbežnejšie diagnostikovaných malignlt u mužov a je druhou najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s rakovinou u mužov. American Cancer Society odhaduje, že v roku 2000, bude diagnostikovaných 180 400 nových prípadov rakoviny prostaty, pričom na ňu zomrie 31 900 ľudí. V pokročilých štádiách rakovina prostaty metastázuje do kosti. Hoci sa dosiahol značný pokrok v skorej diagnostike a lokálnej liečbe ohraničených nádorov, ked rakovina prostaty začne metastázovať, stáva sa nevyliečiteľnou. Pacienti s metastázujúcou rakovinou prostaty na hormonlnej terapii sa môžu dostat do stavu odolného voči androgénom (androgén-nezávislého), ktorý bude viest k progresii ochorenia a úmrtiu. Momentálne je prostatový špecifický antigén (PSA) najčastejšie používaným nádorovým markerom na skrlning, diagnostiku a monitoring rakoviny prostaty. Rozsiahle používanie PSA ako nástroja na skríning je však kontroverzné, keďže PSA nie je schopný rozlišovať medzi benígnym a malígnym ochorením prostaty. 0003 V závislosti od štádiá rakoviny prostaty a rakoviny močového mechúra liečba zahŕňa jednu z nasledujúcich terapii alebo ich kombináciu chirurgické odstránenie rakovinového tkaniva, radiačnú terapiu,chemoterapiu, androgénnu depriváciu (napr. hormonálnu terapiu) v prípade rakoviny prostaty. Hoci chirurgicky zákrok a radiačná terapia značne zlepšujú prežívanie pacientov v skorých štádiách ochorenia, v pokročilých štádiách sú terapeutické možnosti veľmi obmedzené, najma pri opätovnom objavení sa nádoru po hormonálnej ablácii. U väčšiny pacientov, ktorí sa podrobili hormonálnej terapii sa neskôr rozvinie androgén-nezávislé ochorenie. Momentálne neexistuje žiadna účinná liečba pre 20-40 pacientov s rakovinou prostaty, u ktorých ochorenie recidivuje po chirurgickej alebo radiačnej terapii, alebo u ktorých v čase stanovenia diagnózy rakovina už metastázuje. Chemo - terapia má svoje toxické vedľajšie účinky, najmä u starších pacientov. Pri manažmente karcinómu prostaty je urgentne potrebné vyvinúť nové formy terapie, najmä pre ochorenie odolné voči androgénnej deprivácii.0004 Bola opisaná identifikácia nového bunkového povrchového antigénu - STEAP-1 (viď US Patent č. 6 329 503). STEAP-1 je členom rodiny bunkových povrchových serpentínových transmembránových antigénov. Predominantne sa exprimuje pri rakoviny prostaty a členovia tejto rodiny sa preto označujú ako STEAP (Six Transmembrane Epithelíal Antigens of the Prostata). Humánne STEAP proteíny vykazujú vysoký stupeň štrukturálnej konzervatívnosti v rámci tejto rodiny, ale nevykazujú žiadnu signiñkantnú štrukturálnu homológiu so žiadnymi známymi humánnymi proteínmi. STEAP-1 sa javí ako membránový proteín Illa typu, ktorý sa predominantne exprimuje v prostatových bunkách v normálnych humánnych tkanivách. Zo štrukturálneho hladiska je STEAP-1 339-aminokyseIinový proteín, ktorý sa vyznačuje molekulámou topológiou tvorenou šiestimi transmembránovými doménami a vnútrobunkovým N- a C-koncom, čo naznačuje že je poskladaný serpentínovým spôsobom do troch extracelulárnych a dvoch intracelulárnych slučlek. Expresia STEAP-1 proteínu sa v rámci rôznych štádií rakoviny prostaty udržiava na vysokej úrovni. STEAP-1 je silno nadexprimovaný aj pri iných humánnych rakovinách, ako napríklad pri rakovine pľúc a hrubého čreva. Proti humánnym STEAP-1 fragmentom sa vyvolali myšacie protilátky, a ukázalo sa, publikované protilátky sa viažu na STEAP-1 na bunkovom povrchu (viď zverejnenú US patentovú prihlášku č. 20040253232 A 1). W 0 2005/113601 A opisuje antí-STEAP-1 monoklonálne protilátky. W 0 2006/034488 A opisuje protilátky s umelo zavedenými cysteínmi.0005 Ukázalo sa, že terapia na báze protilátok je účinná pri liečenie rôznych rakovín. Napríklad HERCEPTIN® a RITUXAN® (obe od Genentech Inc., S. San Francisco) sa úspešne používajú na liečenie rakoviny prsníka, respektívne iného ako Hodgkinovho Iymfómu. HERCEPTIN® je rekombinantná, od DNA odvodená humanizovaná monoklonálna protilátka, ktorá sa selektívne viaže na extracelulámu doménu receptora 2 epidermálneho rastového faktora 2 (HER 2), ktorý je protoonkogénom. Pri primárnej rakovine prsníka sa pozoruje 25-30 nadexpresia HER 2 proteínu. RITUXAN® je geneticky skonštruovaná chimérna myšaco/humánna monoklonálna protilátka nasmerovaná proti CD 2 O antigénu, ktorý sa nachádza na povrchu normálnych a malígnych B Iymfocytov. Obe tieto protilátky sa produkujú v CHO bunkách.0006 Použitie konjugátov protilátka-liek na mieste dodávanie cytotoxického alebo cystostatického činidla, tzn. liekov na zabíjanie alebo inhibovanie nádorových buniek pri terapii rakoviny (Syrigos a Epenetos (1999) Anticancer Research 19605-614 Niculescu- Duvaz a Springer (1997) Adv. Drg Del. Rev. 26151-172 US patent 4975278) umožňuje cielená dodávanie lieku do nádorov a ich vnútrobunkovú akumuláciu v nádoroch,pričom systémové podávanie nekonjugovaných liekov môže viest k neprijateľné úrovni toxicity pre normálne bunky, nie len pre nádorové bunky, ktoré sa majú eliminovať (Baldwin a spol., (1986) Lancet str. (Mar. 15,1986)603-05 Thorpe, (1985) Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents ln Cancer Therapy A Review, in Monoclonal Antibodies 84 Biological And Clinical Applications, A. Pínchera a spol. (vyd.), str. 475-506). Tým sa dosahuje maximálna účinnost s minimálnou toxicitou. pri týchto stratégiách sa ukázali byt užitočné tak polyklonálne, ako aj monoklonálne protilátky (Rowland a spol., (1986) Cancer Immunol. Immunother., 21 18387). Lieky užitočné pri týchto metódach zahŕňajú daunomycín, doxorubicln, metotrexát ad vindezin (Rowland a spol., Cancer Immunol. Immunother. 211183-87 (1986. Toxíny užitočné v týchto konjugátoch protilátka-toxín-2 zahŕňajú bakteriálne toxíny, ako je difterický toxín, rastlinné toxíny, ako je ricín, toxíny s malými molekulami,ako je geklanamycín (Kerr a spol. (1997) Bioconjugate Chem. 8(6)781-784 Mandler a spol. (2000) Joumal of the Nat. Cancer lnst. 92(19)1573-1581 Mandler a spol. (2000) Bioorganic 8. Med. Chem. Letters 1010251028 Mandler a spol. (2002) Biooonjugate Chem. 132786791), maytanzinoidy (EP 1391213 Liu a spol.,(1996) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 9328618-8623). a kalicheamicín (Lode a spol, (1998) Cancer Res. 5822928 Hinman a spol. (1993) Cancer Res. 5323336-3342). Toxíny môžu pôsobiť prostredníctvom svojich cytotoxických a cytostatických účinkov mechanizmami, ktoré zahŕňajú inhibiciu viazania tubulínu, DNA viazania alebo inhibiciu topoizomerázy (Meyer, D.L. a Senter, P.D. Recent Advances in Antibody Drug Conjugates for Cancer Therapy in Annual Reports v Medicinal Chemistry, zv. 38 (2003) kapitola 23, 229-237). Niektoré cytotoxické lieky majú tendenciu stat sa neaktívnymi alebo byt menej aktívne, ked sa konjugujú s veľkými protilátkami alebo s veľkými Iigandami proteinových receptorov.0007 ZEVALIN® (ibritumomab tiuxetan, Biogen/Idec) je konjugát protilátky a rádioizotopu, ktorý sa skladá z myšacej IgG 1 kapa monoklonálnej protilátky nasmerovanej proti CD 20 antigénu nachádzajúcemu sa na povrchu normálnych a malígnych B Iymfocytcv a lln or 9 °Y rádiolzotopu naviazaného prostrednictvom tiomočovinového spojovnlka na chelatačné činidlo (Wiseman a spol. (2000) Eur. Jour. Nucl. Med. 27(7)76677 Wiseman a spol. (2002) Blood 99(12)4336-42 Witzig a spol. (2002) J. Clin. Oncol. 20(10)2453-63 Witzig a spol. (2002) J. Clin. Oncol. 20(15)3262-69). Hoci ZEVALIN pôsobí proti B-bunkovému inému akoHodgkinovmu lymfómu (NHL), jeho podávanie vedie u väčšiny pacientov k závažnej a dlhodobej cytopénii.MYLOTARG (gemtuzumab ozogamicín, Wyeth Phannaceuticals), protilátkový Iiekový konjugát, ktorý sa skladá z hu CD 33 protilátky spojene s kalicheamicínom, bol v roku 2000 schválený na liečenie akútnej myeloidnej leukémie injekciou (Drugs of the Future (2000) 25(7) 686 US patenty č. 4 970198 5 079 233 5 585 089 5 606 040 5 693 762 5 739 116 5 767 285 5 773 001). Cantuzumab mertanzín (Immunogen, Inc.), konjugát protilátky a lieku, ktorý sa skladá z huC 242 protilátky spojenej disulñdovým spojovnikom SPP s maytansinoidovou Iiekovou skupinou, DM 1, sa vyvíja na liečenie rakoviny, ktorá exprimuje CanAg antigén, ako je rakovina hrubého čreva, pankreasu, žalúdka a iné. MLN-2704 (Millennium Pharm., BZL Biologics,lmmunogen Inc.), konjugát protilátky a lieku, ktorý sa skladá z monoklonálnej protilátky špeciñckej pre prostatový membránový antigén (PSMA) spojenej s maytanzinoidovou Iiekovou skupinou, DM 1, sa vyvíja ako potenciálna terapia nádorov prostaty. Rovnaká maytanzinoidová Iieková skupina, DM 1, sa pripojila prostredníctvom nedisultidového spojovníka, SMCC, na myšaciu monoklonálnu protllátku TA.1 (Chari a spol.(1992) Cancer Research 522127-131). Uvádza sa, že tento konjugát bol 200-krát menej účinný ako zodpovedajúci konjugát s disulñdovým spojovnlkom. SMCC spojovník sa v tejto publikácii považoval za neodštiepiteľný.0008 Nikolko krátkych peptidových zlúčenln sa izolovalo z morského mäkkýša Dolabe/Ia auricularia a zistilo sa, že majú biologickú aktivitu (Pettit a spol. (1993) Tetrahedron 4929151 Nakamura a spol. (1995) Tetrahedron Letters 36 5059-5062 Sone a spol. (1995) Journal Org Chem. 6024474). Pripravili sa analógy týchto zlúčenín a zistilo sa, že majú biologickú aktivitu (zhmutie viď v Pettit a spol. (1998) Anti-Cancer Drug Design 13243-277). Auristatín E (US 5635483) je napriklad syntetický analóg morského prirodzeného produktu Dolastatinu 10, činidla, ktoré inhibuje polymerizáciu tubulínu prostredníctvom viazania sa na tubulín na rovnaké miesto ako protinádorový liek vinkristín (G. R. Pettit, (1997) Prog. Chem. Org. Nat. Prod. 701-79). Dolastatin 10, auristatín PE and auristatín E sú lineárne peptidy so štyrmi aminokyselinami, z ktorých tri sú unikátne pre dolastatínovú triedu zlúčenín, a C-koncovým amidom.0009 Auristatínové peptidy, auristatín E (AE) a monometylauristatín (MMAE), syntetické analógy dolastatinu,sa konjugovali na (i) chimérne monoklonálne protilátky cBR 96 (špeciñcké pre Lewis Y na karcinómoch) (ii) cAC 10, ktorá je špecifická pre C 030 na hematologických malignitách (Klussman a spol. (2004), Bioconjugate Chemistry 15(4)765-773 Doronina a spol. (2003) Nature Biotechnology 21(7)778-784 Monomethylvaline Compounds Capable of Conjugation to Ligands Francisco a spol. (2003) Blood 102(4)1458-1465 US 2004/0018194 (iii) anti-CD 20 protilátky, ako napríklad Ritu×an® (rituximab) (W 0 04/032828), na liečenie CD 20-exprimujúcich rakovln a imunitných porúch (iv) anti-EphB 2 R protilátky 2 H 9 a anti-IL-8 na liečenie kolorektálneho karcinómu (Mao a spol. (2004) Cancer Research 64(3)781 - -788) (v) E-selektlnovú protilátku(Bhaskar a spol. (2003) Cancer Res. 636387-6394) a (vi) iné anti-CD 30 protilátky (W 0 03/043583). Monometylauristatln (MMAE) sa tiež konjugoval s 2 H 9, protilátkou proti EphB 2 R, ktorý je I. typom TM tyrozin kinázového reoeptora s vysokou homológiou medzi myšou a človekom, ktorý je nadexprimovaný v bunkách kolorektálneho karcinómu (Mao a spol. (2004) Cancer Res. 642781-788).0010 Monometylauristatín MMAF, variant auristatínu E (MMAE) s fenylalanlnom na C-konci (US 5767237 US 6124431), je podľa publikácie menej účinný ako MMAE, ale účinnejší, ked sa konjuguje s monoklonálnymi protilátkami (Senter a spol., Proceedings of the American Association for Cancer Research, zv. 45, číslo anotácie 623, prezentované 28. marca 2004). Auristatín F fenyléndiamín (AFP) fenylalanínový variant MMAE sa pripojil na anti-CD 70 mAb, 1 F 6, prostredníctvom C-konca 1 F 6 cez fenyléndiamínový medzernlk (Law a spol., Proceedings of the American Association for Cancer Research, zv. 45, číslo anotácie 625, prezentované 28. marca 2004).0011 V tejto oblasti sú potrebné ďalšie lieky na liečenie rôznych rakovín, ako napríklad rakovín a metastàzujúcich rakovín prostaty, pľúc a hrubého čreva. výnimočne užitočné lieky na tento účel zahŕňajú konjugáty lieku a anti-STEAP-t protilátky zacielenej na bunky prostaty, pľúc a hrubého čreva, ktoré majú signiñkantne nižšiu toxicitu, pričom si ale zachovávajú užitoćnú terapeutickú účinnosť, Predložéný vynález rieši tieto a aj ďalšie obmedzenia a problémy minulosti.0012 Citovanie akejkoľvek literatúry v tejto prihláške neznamená, že daná literatúra predstavuje pre túto prihlášku predchádzajúci stav techniky.0013 Tento vynález poskytuje polynukleotidy kódujúoe anti-STEAP-1 protilátky, vektory, hostitelské bunky,spôsoby výroby anti-STEAP-1 protilátkok, imunokonjugáty, konjugáty protilátka-liek, fannaoeutické formulácie,anti-STEAP-1 protilátky a spôsoby ich použitia, ako sú deñnované v nárokoch.0014 Predložený opis poskytuje protilátku, ktorá sa viaže na STEAP-1 a zahŕňa variabilnú doménu ľahkého reťazca zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu znázornenú na obrázku 2 A (SEQ ID N 026) alebo variabilnú doménu ťažkého reťazca zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu znázornenú na obrázku ZB (SEQ ID N 019). Opísaná je protilátka, ktorá sa viaže na STEAP-1 a zahŕňa variabilnú doménu ľahkého reťazca zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu znázornenú na obrázku 2 A (SEQ ID N 026) a variabilnú doménu ťažkého reťazca zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu znázornenú na obrázku 2 B (SEQ ID N 029).0015 Opísaná je protilátka, ktorá sa viaže na STEAP-1 a zahŕňa variabilnú doménu ťažkého reťazca, ktorá je najmenej na 90, najmenej na 91, najmenej na 92, najmenej na 93, najmenej na 94, najmenej na 95, najmenej na 96, najmenej na 97, najmenej na 98 alebo najmenej na 99 sekvenčne zhodná s aminokyselinovou sekvenciou SEQ lD N 029 alebo 10. Protilátka môže zahŕňať variabilnú doménu ťažkého reťazca majúcu SEQ ID NO 10. Protilátka môže zahŕňať kostrovú oblasť 1 variabilnej domény ťažkého reťazca majúcu SEQ ID N 0225.0016 Protilátka môže zahŕňať variabilnú doménu ľahkého reťazca, ktorá je najmenej na 90, najmenej na 91, najmenej na 92, najmenej na 93, najmenej na 94, najmenej na 95, najmenej na 96, najmenej na 97, najmenej na 98 alebo najmenej na 99 sekvenčne zhodná s aminokyselinovou sekvenciou SEQ ID N 026. Protilátka môže zahŕňať variabilnú doménu ľahkého reťazca majúcu SEQ lD N 026.0017 Je poskytnutá protilátka, ktorá sa viaže na STEAP-1 a zahŕňa variabilnú doménu ťažkého reťazca,ktorá je najmenej na 90, najmenej na 91, najmenej na 92, najmenej na 93, najmenej na 94, najmenej na 95, najmenej na 96, najmenej na 97, najmenej na 98 alebo najmenej na 99 sekvenčne zhodná s aminokyselinovou sekvenciou SEQ ID N 029 alebo 10. Protilátka môže zahŕňať variabilnú doménu ťažkého reťazca majúcu SEQ lD NO 10. Protilátka zahŕňa kostrovú oblasť 1 variabilnej domény ťažkého reťazca majúcu SEQ ID N 0225. Protilátka môže ďalej zahŕňať aj variabilnú doménu ľahkého reťazca, ktorá je najmenej na 90, najmenej na 91, najmenej na 92, najmenej na 93, najmenej na 94, najmenej na 95, najmenej na 96, najmenej na 97, najmenej na 98 alebo najmenej na 99 sekvenčne zhodná saminokyselinovou sekvenciou SEQ ID N 026. Protilátka može zahŕňa variabilnú doménu ľahkého reťazca majúcu SEQ ID N 026.0018 Poskytnutý je polynukleotid kódujúci ktorúkoľvek z vyššie uvedených protilátok. Poskytnutý je vektor zahŕňajúcl tento polynukleotid. Poskytnutá je hostiteľská bunka zahŕňajúce tento vektor. Hostiteľská bunka môže byt eukaryotická. Hostiteľskou bunkou môže byt vaječnlková bunka čínskeho škrečka (CHO). Poskytnutý je aj spôsob výroby anti-STEAP-1 protilátky, ktorý zahŕňa kultivovanie hostiteIskej bunky v podmienkach vhodných na expresiu polynukleotidu kódujúceho protilátku a izolovanie protilátky.0019 Jeden aspekt poskytuje protilátku podľa nároku 7 alebo nároku 11, ktorá sa viaže na STEAP-1 exprimovaný na povrchu bunky. V jednom uskutočnení sa protilátka viaže na epitop vo vnútri oblasti humánneho alebo myšacieho STEAP-1. V jednom uskutočnení je bunkou cicavčia bunka. V jednom uskutočnení je bunkou humánna bunka. V jednom uskutočnení je bunkou rakovinová bunka. V jednom uskutočnení je bunkou bunka prostaty, pľúc alebo hrubého čreva. V jednom uskutočnení je rakovinovou bunkou bunka rakovinu prostaty. V ďalšom uskutočnení je bunka vybraná zo skupiny, ktorá zahŕňa metastázy primárnej rakoviny prostaty, pľúc alebo hrubého čreva.0020 Protilátkou je monoklonálna protilátka. V jednom uskutočnení je protilátkou protilátkový fragment vybraný zo skupiny, ktorá obsahuje Fab, Fab-SH, Fv, scFv alebo (Fab)2 fragment. Protilátka je humanizovaná.0021 V predkladanom opise sa poskytuje sposob detekovania prítomnosti STEAP-1 v biologickej vzorke. ktorý zahŕňa uvedenie biologickej vzorky do kontaktu s vyššie uvedenými protilátkami v podmienkach umožňujúcimi viazanie sa protilátky na STEAP-1, a detekovanie, či protilátka vytvorila komplex so STEAP-1,pričom biologickou vzorkou je tkanivová vzorka. Biologická vzorka môže zahŕňať prostatové bunky. Biologická vzorka sa môže odobrať cicavcovi, ktorý má alebo sa očakáva, že môže mat poruchu prostatových buniek a/alebo bunkovú proliferatlvnu poruchu buniek alebo tkanlv zahŕňajúc, ale bez obmedzenia, rakovinu prostaty,pľúc, hrubého čreva, močového mechúra a vaječnlkov a Ewingov sarkóm. Vid napríklad US patent č. 6 329 503 a Rodeberg, D.A. a spol., Clin. Cancer Res. 11(12)4545-4552 (2005.0022 Vtomto opise je poskytnutý spôsob diagnostikovania bunkovej proliferativnej poruchy asociovanej so zvýšenou expresiou STEAP-1, ktorý zahŕňa uvedenie testovanej bunky do kontaktu s ktoroukoľvek z vyššie uvedených protilátok stanovovanie úrovne expresie STEAP-1 prostrednictvom detekcie viazania sa protilátky na STEAP-1 a porovnávanie tejto úrovne expresie STEAP-1 testovanou bunkou s úrovňou expresie STEAP-1 kontrolnou bunkou, pričom vyššia úroveň expresie STEAP-1 testovanou bunkou v porovnani s kontrolnou bunkou indikuje prítomnosť bunkovej proliferativnej poruchy asociovanej so zvýšenou expresiou STEAP-1. Testovanou bunkou môže byť bunka od pacienta, u ktorého je podozrenie na bunkovú ploriferatlvnu poruchu,ako napríklad prostatovú proliferatlvnu poruchu. Bunková proliferatívna porucha môže byť vybraná z prostatových bunkových porúch zahŕňajúcich, ale bez obmedzenia, rakovinu prostaty. Tento spôsob môžezahŕňať stanovovanie úrovne expresie STEAP-1 na povrchu testovanej bunky (ako napríklad prostatovej rakovinovej bunky) a porovnávanie úrovne expresie STEAP-1 na povrchu testovanej bunky s úrovňou expresie STEAP-i na povrchu kontrolnej bunky (ako napríklad normálnej prostatovej bunky líšiacej sa od abnormálne proliferujúcej prostatovej bunky).0023 Je poskytnutý spôsob diagnostikovania bunkovej proliferatívnej poruchy spájajúcej sa zo zvýšením počtu buniek, ako napríklad prostatových buniek exprimujúcich STEAP-1, ktorý zahŕňa uvedenie testovaných buniek v biologickej vzorke do kontaktu s ktoroukolvek z vyššie uvedených protilátok stanovovanie úrovne protilátky naviazanej na testované bunky vo vzorke prostredníctvom detekovania viazania sa protilátky na STEAP-1 a porovnanie s hladinou protilátok naviazaných na bunky v kontrolnej vzorke, pričom úroveň naviazaných protilátok sa normalizuje vzhľadom na počet STEAP-1 exprimujúcich buniek v testovaných a kontrolných vzorkách, pričom vyššia úroveň naviazaných protilátok v testovanej vzorke v porovnaní s kontrolnou vzorkou indikuje prítomnost bunkovej proliferatívnej poruchy asociovanej s bunkami exprimujúcimi STEAP-1.0024 Poskytnutý je aj spôsob detekovania rozpustného STEAP-1 v krvi alebo v sére, ktorý zahŕňa uvedenie testovanej vzorky krvi alebo séra z cicavca, u ktorého je podozrenie na prostatovú bunkovú proliferatívnu poruchu, s anti-STEAP-i protilátkou podľa vynálezu a detekovanie zvýšenia rozpustného STEAP-1 v testovanej vzorke v porovnaní s kontrolnou vzorkou krvi alebo séra od normálneho cicavca. Spôsob detekovania môže byť užitočný ako spôsob diagnostiky proliferatívnej poruchy prostatových buniek, ktorá sa spája zo zvýšením rozpustného STEAP-1 v krvi alebo v sére cicavca.0025 V jednom aspekte protilátky podľa vynálezu zahŕňajú protilátky so zavedeným cysteínom ako je deñnované vnároku 11, v ktorých je jedna alebo viacero aminokyselln rodičovskej protilátky nahradená s voľnou cystelnovou aminokyselinou, ako je oplsané vo WO 2006/034488 Protilátka so zavedeným cysteínom zahŕňa jeden alebo viacero voľných cysteínových aminokyselín, pričom má hodnotu tiolovej reaktivity v rozsahu 0,6 až 1,0. Voľná cystelnová aminokyselina je cysteínový zvyšok, ktorý bol zavedený do rodičovskej protilátky, a nie je súčasťou disulfidovej väzby. Protilátky so zavedeným cysteínom sú užitočné na pripájanie cytotixickej a/alebo zobrazovacej zlúčeniny na miesto zavedeného cysteínu, napríklad prostredníctvom maleimidu alebo halogénacetylu. Nukleolilná reaktivita tiolovej funkčnej skupiny Cys zvyšku voči maleimidovej skupine je približne 1000-krát vyššia ako reaktivita inej aminokyselinovej funkčnej skupiny v proteíne, ako napriklad aminoskupiny lyzínového zvyšku alebo N-koncovej aminoskupiny. Tiolšpecitická funkčná skupina v jódacetylových a maleimidových reaktantoch môže reagovať s amínovými skupinami, ale potrebné je vyššie pH (9,0) a dlhšie reakčné časy (Garman, 1997, Non-Radioactive Labelling A Practical Approach, Academic Press. London).0026 Protilátky so zavedeným cysteínom môžu byt užitočné na liečenie rakoviny a zahŕňajú protilátky špecifické pre bunkové povrchové a transmembránové receptory a pre antigény asociované s nádormi (TAA). Takéto protilátky sa môžu používat ako nahé protilátky (nekonjugované s liekovou alebo značkovou skupinou). alebo ako konjugáty protilátky a lieku (ADC). Protilátky so zavedeným cysteínom podľa vynálezu môžu byt miestne špecificky a účinne spájané s tiol-reaktívnym reaktantom. Tiol reaktívnym reaktantom môže byt multifunkčný spojovnikový reaktant, zachytávacl značkový reaktant, fluorofórový reaktant alebo medziprodukt liek-spojovník. Protilátka so zavedeným cysteínom sa môže značit detekovateľnou značkou, imobilizovat sa na pevnom podklade a/alebo konjugovat sa s liekovou časťou. Tiolová reaktivita sa môže zovšeobecnit na akúkoľvek protilátku, v ktorej je možné aminokyseliny substituovat reaktívnymi cystelnovými aminokyselinami v rozsahoch ľahkého reťazca, ktoré sú vybrané z nasledujúcich aminokyselinových rozsahov L-10 až L-20 L-38 až L-48 L-105 až L-115 L-139 až L-149 L-163 až L-173 a v rozsahoch ťažkého reťazca, ktoré sú vybrané z nasledujúcich aminokyselinových rozsahov H-35 až H-45 H-83 až H-93 H-114 až H-127 a H-170 až H-184,a v rozsahoch Fc oblasti, ktoré sú vybrané z rozsahov H-268 až H-291 H-319 až H-344 H-370 až H-380 a H 395 až H-405, pričom číslovanie aminokyselinových polôh začína v polohe 1 podľa Kabatovho číslovacieho systému (Kabat a spol. (1991) Sequences of Proteins of lmmunological interest, 5. vyd. Public Health Service,National Institutes of Health, Bethesda, MD) a pokračuje sekvenčne, ako je opísané vo WO 2006034488 Tiolová reaktivita sa môže zovšeobecnit aj na určité domény protilátky, ako napríklad na konštantnú doménu ľahkého reťazca (CL) a na konštantné domény ťažkého reťazca CH 1, CH 2 a CH 3. Cystelnové náhrady,ktorých výsledkom sú hodnoty tiolovej reaktivity 0,6 a vyššie, sa môžu robit v konštantných doménach ťažkých reťazcov ot, ö, s a intaktných protilátok IgA, lgD, IgE, IgG, respektíve IgM, vrátane IgG podtried IgG 1, IgG 2,IgG 3, IgG 4, IgA a IgA 2. Takéto protilátky a ich použitia sú opísané vo W 0 2006/0344880027 Protilátky podľa vynálezu so zavedeným cysteínom si výhodne zachovávajú antigén viažucu schopnost štandardnej, rodičovskej protilátky. Takže protilátky so zavedeným cysteínom sú schopné viazat sa, výhodne špeciñcky, na antigény. Takéto antigény zahŕňajú napríklad antigény asociované s nádorom (TAA), bunkové povrchové receptorové proteíny a iné bunkové povrchové molekuly, transmembránové proteiny, signalizačné proteiny, faktory regulujúce bunkové prežívanie, faktory regulujúce bunkovú proliferáciu, molekuly asociované s (tzn, molekuly, o ktorých je známe, alebo sa predpokladá, že sa podieľajú na funkcii) vývojom alebo diferenciáciou tkanív, Iymfokiny, cytokiny, molekuly podieľajúce sa na regulácii bunkového cyklu, molekuly podieľajúce sa na vaskulogenéze a molekuly asociované s antiogenézou (napr. molekuly, o ktorých je známe,alebo sa predpokladá, že sa podieľajú na tejto funkcii).0028 Protilátka podľa vynálezu sa môže konjugovat s tioI-reaktívnymi činidlami s reaktlvnou skupinou,napríklad s maleimidovým, jódacetamidovým, pyridyldisultidovým alebo iným tiol-reaktívnym konjugaćným partnerom (Haugland, 2003, Molecular Probes Handbook of Fluorescent Probes and Research Chemicals,

MPK / Značky

MPK: A61K 49/00, C07K 16/30, A61K 39/395, A61K 47/48, C12N 5/10, A61K 51/10, A61P 35/00, A61K 39/00, C12N 15/13

Značky: protilátky, imunokunjugáty, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/184-e18569-protilatky-a-imunokunjugaty-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protilátky a imunokunjugáty a ich použitie</a>

Podobne patenty