Kotva tepelnoizolačných stavebných systémov a spôsob jej ukotvenia v nich

Číslo patentu: U 6360

Dátum: 02.01.2013

Autor: Míček Ivan

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka kotvy tepelnoizolačných stavebných systémov, ktorá je zhotovená z plošného prevažne rovinného materiálu kovového, prípadne iného materiálu so zodpovedajúcimi pevnostnými vlastnosťami, s okami alebo otvormi alebo perforáciami po celom povrchu, vyplneného výplňovou hmotou. Kotva je v podstate rúrková, pretiahnutá v smere svojej pozdĺžnej osi s danou dĺžkou, a daným prierezom kolmým v reze na pozdlžnu os kotvy. Kovovým materiálom pre špirálu je kovové pletivo alebo sieťovina z nehrdzavejúcej ocele, alebo s antikoróznou úpravou, alebo tenká doska s otvormi, priechodnými perforáciami alebo zásekmi, prípadne iný materiál so zodpovedajúcimi pevnostnými vlastnosťami pre špirálu, ako je plastový materiál vo forme tenkej dosky s otvormi alebo okami, alebo pletivo alebo sieťovina. Tento plošný prevažne rovinný kovový prípadne iný materiál so zodpovedajúcou pevnosťou s okami, otvormi, je navinutý okolo pozdlžnej osi kotvy s najmenej jedným ukončeným závitom, so začiatkom závitu priestorovej špirály paralelnom k pozdĺžnej osi, a s koncom závitu alebo posledným závitom situovaným prevažne na vonkajšom plášti, alebo vytvárajúcom čiastočne alebo úplne vonkajší plášť kotvy z tohto materiálu.Technické riešenie sa týka aj spôsobu ukotvenia tejto kotvy v tepelnoizolačných stavebných systémoch.Doteraz sa vykonáva spojenie alebo ukotvenie stavebných materiálov tak, že sa používajú rozpeme kolíky (hmoždinky), plastové rozperky a kovové prvky. Rozpemé kolíky držia obvykle len v pevných podkladoch. Kovové rozperky sa používajú na náročné spojenie a obvykle sa sknitkujú alebo sa používajú ďalšie mechanické spojovacie prvky. Rozperné kolíky alebo plastové rozperky s hlavicou držia len v pevných podkladoch a vyžadujú väčšinou ďalšie mechanické alebo výstužné prvky alebo lepidlá. Existujúce typy rozperných kolíkov a rozperok sa z prichytávaného materiálu môžu uvoľňovať a svojím postupným uvoľňovaním narušiť rovinnosť stien.Existujúci stav spôsobov kotvenia prevažne stavebných prvkov využíva nasledujúce princípy- Mechanické kotvenie kovovými a plastovými rozpemými kolíkmi. Nie je vhodné pre mäkké a málo súdržné materiály. Vyžaduje vysokú tuhosť spojovaných častí, aby mohlo dôjsť k mechanickému roztiahnutiu kotviacich prvkov V materiáloch, akoje betón, plne murivo, drevo a pod.- Chemické kotvy do perforovaných a čiastočne dutých stavebných konštrukcií tuhej konzistencie, ako sú duté tehly, pórobetón, tennobloky a pod. Princíp spočíva v zaliatí kotviaceho elementu dvojzložkovou lepiacou hmotou, ktorú počas tuhnutia zaisťuje proti odkapkávaniu plastový alebo kovový perforovaný tubus.US 1516652 s prioritou 9.4.1923 US, prihlasovateľa TOMKINS Charles s názvom Rozpínaci kryt opisuje rúrkovitý prvok z tkaného materiálu, ktorý má výplň v jeho medzerách. V opise je uvedené vlákno alebo drôt, výplňou môže byť farba alebo olovená beloba. Rozpínavý kryt, rúrkovitý zvitok z tkaného materiálu, je vložený do predvŕtaného otvoru a nahradzuje neskoršie zavedený PE rozpemý kolik. Rozpínaci kryt vyžaduje kotvíaci prvok, najmä skrutkovitý a tiež bezprostredný kontakt s podkladom. Rozpínaci kryt musí byť s predvŕtaným otvorom bezprostredne vzájomne kontaktný. Zvitok zvyšuje trecie plochy v otvore proti skrutke alebo skmtke do dreva (vrutu), a jeho priemer musí byť vždy väčší než vnútomý otvor zvitku. Pri skrutkovaní do zvitku sa závity skrutky zatlačujú do tkaniny a vytvárajú tak maticový závit. Po zaskrutkovaní dochádza okrem vzniknutého závitu k roztiahnutiu zvitku v otvore a zvýšeniu trenia medzi skrutkou, zvitkom a otvorom navzájom. Ide teda výhradne o mechanický účinok a mechanické prichytenie, ked zvitok vytvára deformačnú vrstvu na zaistenie skrutky a zvyšuje a vyrovnáva treciu plochu v otvore. Zvitok musí byť vyrobený z materiálu umožňujúcom deformácíu. V prípade nutnosti vyrovnáva steny otvoru alebo pri zmene priemeru skrutky môže byť zvitok stočený do viacerých vrstiev.Funkcia tohto typu rozpínacieho plášťa je vždy čisto mechanická, ktorú úspešne nahradili neskôr plastové rozpemé kolíky. Tento zvitok sám osebe nie je konštrukčný prvok, a nesmie sa závitom skrutky priečne prerušiť, inak by bola obmedzenájeho prídržnosť v axiálnom smere. Rozpínaci krytje vytvorený zo zvitku tesne navinutého, a dotýkajúceho sa vrstvami, a trením medzi nimi sa otvoru neprispôsobí, takže do menšieho otvoru ho nie je možné vložiť a vo väčšom otvore neplní svoj účel. Zvitok V tvare rúrkovitého prvkuje striktne viazaný k rúrkovému kruhovitému otvoru vzhľadom na funkciu so skrutkou, ktorá tiež musí byť kruhovitého prierezu. Tento rúrkovitý prvok sa pri svojom použití vplyvom skrutky deformuje, a pokiaľ by nedošlo k deformácii, neplní svoju funkciu. Rozpínaci plášť musí byť zasunutý v kotviacom otvore po celej svojej dĺžke. Ďalej toto riešenie musí rešpektovať smer vinutia zvitku a smer stúpania závitu. Pokial by toto nebolo rešpektované, tak by vložením zvitku do otvoru s nesprávnou orientáciou vinutia a kombináciou s nesprávnym stúpaním, tento spoj nemusel plniť svoju funkciu. Výplň z farby alebo olovenej beloby v medzerách pletiva zrejme pôsobí len na čiastočné spevnenie vytvoreného spoja tkaného materiálu. V opise sa uvádza, že táto výplň má tendenciu udržať oka krytu tak, aby mohol byť kryt ľahko umiestnený v otvore v múre, a tiež tvorí materiál na odpruženie, a výplň vyplňuje priestory medzi závitmi skrutky a tiež nerovnosti a prehĺbeniny Vstene otvoru. Takže tento spoj nie je možné vytvoriť, pokiaľ predvŕtaný otvor nie je dôkladne kruhovitého prierezu. Toto riešenie je V prípade kotvenia napríklad izolačných systémov absolútne nevhodné z dôvodov vytvárania tepelných mostov a neschopnosti fixovať izolačné súvrstvie v požadovanej polohe proti stavebnej konštrukcii.US 4968185, (analog EP 338 982 B 1), s prioritou 18.4.1988 DE, majiteľa HILTI AG US, s názvom Objímka z kovového pletiva pre rozperkovú sústavu, opisuje rozpemý kolik na upevňovanie, najmä v ľahčených a dutých stavebných dielcoch. Sieťovitá objímka slúži na prijatie vytvrdzovacej hmoty a kotviaceho prvku. Objímka je vybavená výstupkami ako zádržným prostriedkom. Rúrkovitá objímka je na svojom zavádzacom konci uzavretá záhybom. Na odvrátenom konci je vybavená prírubou vo funkcii narážacieho prostriedku. Objímka pozostáva zo zrolovaného pásu ťahokovu, ktorého pozdĺžne okraje sú navzájom spojené po dĺžke. Pozdĺžne okraje môžu byť navzájom spojené lepením, letovanim alebo zvarením. Pretože ťahokov je dobre tvarovateľn , môžu byť pozdĺžne okraje zvieraco spolu zaháčkované. Zaháčkovanie pozdĺžnych okrajov môže nasledovať po zmotanl pásikov v pracovnom postupe. Použitý ťahokov má oká od 0,6 mm do 3 mm. Kotvenie prebieha pomocou vytvrdzovacích hmôt lepeným spojením vytvrdzovacej hmoty so stenami vývrtu a tvarovkou z vytvrdzovacej hmoty vzniká v dutine podkladu, najmä pri väčších dutinách je potrebné zabrániť nekontrolovateľnému vytekaniu dosiaľ nestvrdnutej hmoty von.lde o chemickú kotvu, ktorých je na trhu mnoho, líšia sa len tvarom. Ich úlohou je udržať po určitý čas výplňovú hmotu, ktorá preteká otvormi v nej a niekedy aj slabo expanduje. Súčasne je nutne do tohto obalu zasunúť kotvíaci oceľový prvok. Ak by nebol kotvíaci prvok použitý, a kotva je celá zasunutá v kotviacom otvore, tzn. neplnila by vôbec žiadny účel. Ako plniaca hmota sa používajedno alebo viaczložková pomaly vytvrdzujúca, pomaly expandujúca, ale v konečnom výsledku veľmi pevná výplňová hmota. Pevnosti vytvrdenej hmoty je podmienená funkcia spoja s vloženým kotviacim prvkom, na ktorom je založený princíp týchto kotiev. Pozdlžny lem, ktorý je na plášti tejto chemickej kotvy, je otázkou spojenia dvoch koncov tenkého stočeného materiálu a je to len technologický lem na uzatvorenie kotvy v tvare pančušky, aby z nej výplňová hmota nevytekala. Oceľový kotvíaci prvok vytvára tepelný most. Táto konštrukcia je celá zasunutá v kotviacom otvore, Pomaly tuhnúce plnivo by nemohlo byť použité vo vertikálnej polohe pre strop, vytekalo by, a preto má kotva zavreté dno.EP 2 208 896 Al, s prioritou 16.1.2009 DE, majiteľa FISCHWERKE GmbH Co., DE s názvom Rúrková kotva opisuje kotvu na chemické kotvenie, respektíve na upevňovanie neznázomenej kotviacej tyče,napríklad závitovej tyče, vo vývrte pomocou vytvrdzovacej hmoty. Vytvrdzovacou hmotou je, napríklad jednozložkové alebo viaczložková lepidlo alebo umelá živica alebo iná malta. Kotviaca dutina je jednodielna rúrkovitá súčasť, vyrobená z plastu, ktorej obvodová stena je perforovaná, prípadne sieťovitá, a tým sú vytvorené výstupné otvory pre vytvrdzovaciu hmotu. V obvodovom smere nie je kotviaca objímka úplne uzavretá, ale vykazuje v pozdĺžnom smere prechádzajúcu štrbinu, takže kotviaca objímka je pružne stlačiteľná alebo rozšíriteľná. Štrbina je fóliovým premostením premostená a je tak vždy uzavretá, aj ked okraje štrbiny majú navzájom odstup. Premostenie štrbiny vykazuje záhyb, takže je dĺžkovo premenlivé na prispôsobenie rozdielnemu priemeru kotviacej dutiny, ktorá podmieňuje rozdielnu šírku štrbiny. Premostenie štrbiny vykazuje, rovnako ako aj obvodová stena kotviace dutiny, perforáciu na vytvorenie výstupných otvorov pre vytvrdzovaciu hmotu.lde o ďalší typ chemickej kotvy, ktorá je však upravená, ako pružná s vloženým segmentom, ktorý jej umožňuje v malom rozsahu prispôsobiť sa menšiemu otvoru tak, aby lepidlo naplnené do kotvy medzerou v plášti, ktorú pružnosť kotvy umožňuje, nevytekalo. Pružnosť kotvy dáva možnosť vložiť ju do predvŕtaného otvoru s predpätím, čo môže byť výhodné v otvoroch, ktoré sú mierne menšie než vonkajší priemer kotvy. Je to altematíva chemickej kotvy s vloženým segmentom.Tieto chemické kotvy, sa používajú s lepidlom a s expanznou hmotou, ktoré po zaschnutí musia prenášať sily, ktorými je zaťažený kovový alebo iný kotvíaci prvok, ktorý sa vkladá po naneseni lepidla do kotvy. Jej demontáž z otvoru, vzhľadom na pevnosť lepidla nutnú z pohľadu prenosu síl, je nutné obťažne uskutočniť a často s čiastočnou deštrukcíou kotviaceho otvoru a stavebnej konštrukcie. Pevnosť vytvrdeného lepidla je často väčšia než pevnosť materiálu stavebnej konštrukcie.US 3910039 A, s prioritou 9.3.1979 SE, prihlasovateľa LUNDKVIST Ingevald Alfred SE, s názvom Dierovaný prvok v tvare objímky na použitie vonkajšieho kotvenia pomocou svomíkovej výstuže v dierach. Objímkovitý prvok - objímka - môže mať dĺžku niekoľkých metrov, a je vytvorená z pomeme tuhého,ale pružného materiálu spôsobom s otvormi. Materiálom môže byť kov, ako je tabuľová oceľ, ktorá má hrúbku 0,3 - 0,7 mm, napríklad 0,5 mm bolo úspešne vyskúšané. Hrúbka je tiež závislá od dĺžky člena. Objímka má pozdĺžnu štrbinu po celej svojej dlžke a mení svoj priemer pôsobením tlaku. Pozdĺžnou štrbinou môže byť do vnútomej dutiny objímky zavádzaná malta. Táto štrbina by mala mať takú šírku, aby dávkovanie cementovej malty sa mohlo diať obvyklým spôsobom. Šírka štrbiny zodpovedajúca asi štvrtine obvodu objírnky je najvhodnejšia. Vďaka stlačiteľnosti je možné prispôsobiť priemer objímky priemeru vývrtu, teda ten istý typ objímky môže byť použitý pre vývrty rôznych veľkostí. Objímka môže byť naplnená maltou a môže byť použitá bez toho, aby bola predtým stlačená, pokiaľ sa zamýšľa použitie vo vývrte zodpovedajúcehopriemeru. V uskutočnených skúškach bolo zistené, že po naplnení maltou a fixovaním jeho priemeru, udrží si objímka maltu tak v horizontálnej, ako aj vertikálnej polohe aj s otvorenou štrbinou. Štrbina môže byť stlačená, takže sa okraje štrbiny stretnú, alebo nakoniec, ako je znázomené, jeden okraj prekrýva druhý.Ide o kovový zvitok, ktorý je trvalo vytvarovaný. V požadovanom tvare ho držia len obruče, ktoré sa po stlačení zvitku nasadía, aby ho udržali V potrebnej polohe. Tento spoj má zmysel jedine V prípade, že je do otvoru vytvorenej kotvy vložený kotviaci prvok, ktorý v našom pripade vytvorí tepelný most. Defonnovaný plech plní svoju funkciu, len ked je teda celý zasunutý v kotviacom otvore.Všetky tieto známe spôsoby vyžadujú predvŕtane otvory, a preto je možné ich používať väčšinou len na daný účel. Pri žiadnom spôsobe nie je celkom univerzálne použitie, napríklad pre sprašné a nesúdržné podklady, ktoré neumožnia vytvorenie adhéznej vrstvy.Rozperky sú určené do menej súdržných materiálov, napríklad mäkkých izolácií. Súdržnosť vytvára kovový zvitok, ktorým expanduje napenený plast a vyplňuje všetok priestor a nerovnosti, ktoré navzájom spojuje tvar zvitku. Svojou pevnosťou postačuje na kotvenie izolačného súvrstvía a pružnú ñxáciu spojovaných plôch.CZ 290 305 B 6, s prioritou 13. 09. 1996 CZ, majiteľa ECORAW, s.r.o., SK, s názvom Rozperka opisuje rozperku na stavebné účely, ktorá pozostáva z najmenej jedného rúrkovitého prvku, zhotoveného v tvare zvitku, s okami alebo perforáciou, vyplneného výplňovou hmotou vnútri aj zvonka rúrkovitého prvku. Výplňovou hmotou je výhodne vypenený plast, Rúrkovíté prvky rôznych priemerov môžu byť uložené jeden v druhom. Rúrkovitý prvok môže byť zhotovený z kovového pletiva alebo perforovaného plastu. Rúrkovitý prvok môže mať vnútri na jednom alebo oboch koncoch prichytávací prvok. V pripade potreby môže byť v rúrkovitom prvku rozperky uložený výstužný prvok.Výhodou tejto rozperky je, že umožňuje pomeme jednoduchým spôsobom ukotvenie, príchytenie a spojenie všetkých stavebných materiálov. Rozperka kotví po celom obvode otvoru, prechádzajúceho medzi spojovanými materiálmi, a potom toto kotvenie je účinnejšie než dosiaľ známe kotvenie pomocou rozperok s hlavicami. Tieto rozperky pri použití na zavesovanie stredne ťažkých predmetov pomocou vloženého elementu vyžadujú zapenenie PE rozpemého kolika do rozperky tak, aby umožňovala skrutkovanie skrutiek do dreva. Táto rozperka má pomeme malú schopnosť zvýšiť svoje pevnostné vlastnosti, jednoduchým a nekomplikovaným spôsobom, a to navinutlm väčšieho počtu závitov do zvitku. Dotýkajúce sa vrstvy závitov obmedzujú schopnosť expandovanía peny smerom k stenám kotvíaceho otvoru. Tým sa znižuje veľkosť kotviacich síl. Táto kotva je schopná bezpečne prenášať zaťaženie len do istej hranice.Nevýhodou tohto riešenia je, že tesné navinutie vrstiev zvitku, ktoré sa plošne dotýkajú po celej dĺžke zvitku, môže uzavrieť expandujúcu penu vnútri zvitku a pena neprenikne cez zvitok do kotvíaceho otvoru. Tým dôjde k zníženiu kotviacich síl spoja. Expandujúca pena, ktorej prenikanie smerom od pozdĺžnej osi zvitku cez jednotlivé vrstvy zvitku k stene kotvíaceho otvoru, je obmedzené, by mohla vytlačovať kotvu silnejšlm tlakom na zadnú stenu kotvíaceho otvoru, z tohto otvoru smerom von z otvoru. Pri tejto rozperke s tesným vinutím zvitku stačí malý presah a expanzia v tomto mieste obvodu kotvy je podstatne nižšia.V prípade využitia rozperky na viacvrstvový spoj, napríklad spoj v izolačnom súvrství, alebo medzi izoláciou a múrom a pod., ktoré sa vyznačuje vysokou hmotnosťou, môžu pevnostné vlastnosti tejto rozperky byť nedostatočné. Vysoká hmotnosť kotveného súvrstia napríklad so vzduchovou medzerou medzi izoláciou a konštrukciou, namáha rozperku nielen čistým strihom, ale kombinovaným namáhaním ohyb - strih - prípadne ťah. Nutnosť zvyšovať pevnostné parametre týchto rozperok je daná zvyšovaním hrúbky izolačných súvrstiev, a tiež dodatočné kotvenie izolačných súvrstiev na už izolované objekty. Dĺžka rozperky v tomto prípade, ktorá je namáhaná uvedenou kombináciou pevnostného namáhania sa predlžuje o okolo 100 dĺžky rozperky, ktorá presahuje otvor v stavebnej konštrukcii. Navyše to predstavuje enormné zvýšenie hmotnosti kotveného izolačného súvrstvía. To vyžaduje zvýšenie pevnostných vlastností rozperok, čo nieje možné zabezpečiť zväčšenim priemeru rozperok, pretože to prináša veľkú časovú aj finančnú stratu pri montáži. Zvýšenie pevnostných vlastností nie je možné uskutočniť ani zvýšením počtu dotýkajúcich sa zàvitov zvitku rozperky, pretože tým sa znižuje priestupnosť pre výplňovú hmotu - penu. Ďalšou možnosťou zvýšenia pevnostných vlastností je použitie výstužného kovového prvku V pozdĺžnej osi kotvy, čo je bežne a veľmi často využívaný spôsob. Každý takýto výstužný kovový prvok je však nežiaducim tepelným mostom.Zlepšenie tejto rozperky prináša CZ PV 2010-300, s prioritou 16. 4. 2010 CZ, prihlasovateľa Ecoraw s.r.o., SK, s názvom Rozperka opisuje rozperku s priestorovo usporiadanými závitmi špirály, kde začiatok závitu špirály je vybavený hrebeňom (l l) v smere opačnom, než je ďalej vedený závit. Výplňovou hmotou zvonka a vnútri závitov (4) a tiež medzi nimi, je napenený plast, výhodne napenená polyuretánová pena a/alebo aspoň jeden materiál zo skupiny, zahrnujúcej sadru, cement, piesok, vápno, lepidlo, spojivo a vhodné minerály, pripadne maltové zmesi tekuté, práškové a plastové, s vhodným aditívom, teda s nadúvadlom, prispievajúcim k zvýšeniu objemu a zníženiu hmotnosti týchto minerálnych materiálov. Výplňová hmota výhodne vytvára lepiace terče zvonka špirály. Špirála môže byť na vonkajšom konci rozvinutá do armovacej časti. Špirála môže mať V zvislom priereze závity kruhovité, oválne, trojuholnikovité i viachranné.Táto rozperka má veľmi dobré vlastnosti mechanické, napríklad pevnostné, ktoré sa získajú viacnásob 10ným navinutím príslušného materiálu, pričom schopnosť expanznej výplňovej hmoty zostáva v podstate neobmedzená medzi jednotlivými vrstvami špirály. Zvýšenie pevnostije možné aplikovať pomocou výstužného prvku, ktorým je vnútomý hrebeň na začiatku závitu špirály. Tento výstužný prvok, ako vlastná súčasť špirály rozperky, však spôsobuje v praxi problém pri aplikácii napeneného plastu aplikačnými prostriedkami, napríklad hadičkami z plastu. Keď je na výrobu tejto rozperky použitá tkaná oceľová sieť, ako najbemejšie využívaný materiál, bežne dochádza pri zavádzaní aplikačných hadičiek do kotviaceho otvoru cez otvor v rozpere, k problémom V zasunutí hadičky na dno kotviaceho otvoru. Čelo hadičky sa zachytáva o ostré okraje výstužného hrebeňa V rozpere, tvoreného množstvom ostrých koncov oceľových drôtov, použitých pri výrobe oceľovej siete. Teda, pri postupnom zavádzaní a vyťahovaní aplikačnej hadičky sa táto môže rozrezať o ostré okraje výstužného hrebeňa. V prípade ďalších materiálov, použitých na špirálu rozperky k podobnému javu nedochádza, a táto rozperka má potom rad možností uplatnenia, a to hlavne v prípadoch, keď ide o rozperky s väčším priemerom, nad 20 mm. Tieto rozmery sú obvykle pre aplikáciu kotvenia tepelnoizolačných systémov menej vyhľadávané a využívané.Uvedené nevýhody sa odstránia alebo podstatne obmedzia pri kotve tepelnoizolačných stavebných systémov podľa tohto technického riešenia. Kotva je zhotovená z prevažne plošného rovinného materiálu, ktorým je kovový prípadne iný materiál so zodpovedajúcou pevnosťou, s okami, otvormi alebo perforáciami po celom povrchu, umožňujúce malú defonnáciu, navinutý do najmenej jednej priestorovo usporiadanej špirály s najmenej jedným presahujúcim závitom. Závity sú priestorovo usporiadané v smere kolmom na. pozdĺžnu os bez dotyku jednotlivých vrstiev závitov, vykazujúce schopnosť prestupu výplňovej hmoty medzi jej priestorovo usporiadanými závitmi, a okami, otvormi alebo perforáciami tohto materiálu. Závity sú priestorovo usporiadané do špirály, kolmej na pozdĺžnu os kotvy. Podstata tohto technického riešenia spočíva v tom, že začiatok a koniec závitu priestorovo vinutej špirály je bez akejkoľvek časti alebo plochy, ktorá by sa odchyľovala v akomkoľvek inom smere od spojitého vedenia špirály, pritom táto kotva s výplňovou hmotou je vytvorená ako samonosný konštrukčný prvok bez ďalších vkladaných výstužných prostriedkov.V optimálnom usporiadaní kotva má vonkajší najväčší priemer závitu špirály 30 mm a najmenší vnútomý priemer 4 mm, a kde vzdialenosť medzi jednotlivými závitmi priestorovo vinutej špirály je pri vonkajšom priemere špirál do 20 mm rovnajúca sa priememej veľkosti oka alebo perforácii materiálu, a pri vonkajšom priemere špirál nad 20 mm rovnajúca sa 1,5- až 2-násobku priememej veľkosti oka alebo perforácii materiálu, prípadne priemeru otvoru v perforovanom polotovare.Hlavnou výhodou tohto technického riešenia je, že kotva, vytvorená ako samonosný konštrukčný prvok,nevyžaduje žiadne ďalšie vkladané výstužné kompaktné prostriedky, ako je napríklad skrutka alebo tŕň, ktoré spôsobujú vytváranie nežiaducich tepelných mostov a zvyšujú podstatným spôsobom cenu kotvy, jej hmotnosť a tiež zvyšujú montážny čas a cenu montáže. Ked začiatok a koniec závitu nemá žiadnu časť alebo plochu, ktorej dotyčnica by smerovala od spojitého pokračovania závitu smerom k pozdlžnej osi špirály alebo od nej, tak kotva nemá žiadnu výrobu či montáž komplikujúcu časť napríklad vo forme hrebeňa, zaoblenia alebo zrazenia koncovej hrany, čo je vhodné na ručnú výrobu. Kotva podľa tohto technického riešenia je ľahko vyrobiteľná kontinuálnym spôsobom, ktorý je v hromadnej výrobe vysoko efektívny a nie je založená na klasickom navíjaní. V prípade víacnásobného priestorového navinutia špirály kotvy so závitmi oddelenými takmer ekvidištantne od seba, má kotva veľmi dobrú schopnosť prestupu výplňovej hmoty medzi závitmi, cez otvory alebo perforáciami materiálu, a vnútri a zvonka špirály smerom ku kotviacemu otvoru, čo nakoniec vedie k vytvoreniu spoľahlivého kotviaceho spoja, s požadovanou pevnosťou, pri daných parametroch vzdialeností jednotlivých vrstiev závitov špirály aj ich priemerov, ktoré boli zistené na základe dlhodobých skúšok a overovania. Cena tejto kotvy na valcovacej stolici môže byť až 4 x lacnejšia, než klasické zvinovanie materiálu s hrebeňom na vnútomom začiatku špirály.Kotva tepelnoizolačných stavebných systémov má vonkajší najväčší priemer závitu špirály 30 mm a najmenší vnútomý priemer 4 mm. Toto konkrétne rozmedzie bolo odskúšané dlhodobými skúškami a javí sa ako najvhodnejší rozmer pre tepelnoizolačné systémy, spojujúce stavebnú konštrukciu so stavebnou izoláciou.Dlhodobými experimentmi v poloprevádzke aj prevádzke bolo zistené, že optimálna vzdialenosť medzi jednotlivými závitmi priestorovo vinutej špirály je, pri vonkajšom priemere špirál do 20 mm, rovnajúca sa priemernej veľkosti oka či perforácie, prípadne priemeru otvoru v perforovanom polotovare. Alebo že optimálna vzdialenosť medzi jednotlivými závitrni priestorovo vinutej špirály pri vonkajšom priemere špirál nad 20 mm sa rovná 1,5 až 2 násoblai priememej veľkosti oka alebo perforácie, prípadne priemeru otvoru v perforovanom polotovare. Pokiaľ pri vonkajšej veľkosti špirály do 20 mm nie sú dodržané vzdialenostijednotlivých vrstiev závitov špirály kotvy s veľkosťou oka alebo perforácie, potom nastáva nebezpečenstvo, že výplňová hmota dostatočne nepreexpanduje cez jednotlive vrstvy kotvy do kotviaceho otvoru. Pokiaľ pri vonkaj

MPK / Značky

MPK: F16B 13/00, E04B 1/48

Značky: systémov, kotva, spôsob, stavebných, tepelnoizolačných, ukotvenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-u6360-kotva-tepelnoizolacnych-stavebnych-systemov-a-sposob-jej-ukotvenia-v-nich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotva tepelnoizolačných stavebných systémov a spôsob jej ukotvenia v nich</a>

Podobne patenty