Palivo do vznetových motorov

Číslo patentu: U 3264

Dátum: 02.07.2002

Autori: Anděl Miroslav, Vala Aleš

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkový vzor sa týka paliva do vznetových motorov, ktoré je ekologicky nezávadné, a pri ktorého použití nevznikajú škodlivé emisie.Je už známy celý rad paliv do vznetových motorov, ktoré vyhovujú ekologickým požiadavkám. Často však je výroba týchto palív v porovnani s výrobou bežných palív nákladnejšia alebo sú suroviny na výrobu týclhto ekologických paliv ťažšie dostupné ako suroviny na výrobu bežných paliv.Úžitkový vzor si kladie za úlohu navrhnúť ekologicky nezávadné palivo do vznetových motorov tak, aby toto palivo nebolo nákladnejšie ako iné bežné palivá.Podstatou úžitkového vzoru je ekologické palivo do vznetových motorov. ktoré je tvorené 10 až 90 hmotnostnými metylesteru repkového oleja (RME) a 90 až 10 hmotnostnými stredného bezsirneho destilàtu ropy (BSD).Vo výhodnom uskutočnení obsahuje palivo podľa úžitkového vzoru 30 až 40 hmotnostných metylesteru repkového oleja a 60 až 70 hmotnostných stredného bezsímeho destilátu.Praktické uskutočnenie úžitkového vzoru bude vysvetlené prlkladovou časťou,uvádzajúcou výsledky uskutočnených skúšok s palivom podľa úžitkového vzoru.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornený graf závislosti hustoty od teploty podľa zloženia zmesi.Na obr. 2 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty podľa zloženia zmesi.Na obr. 3 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty zmesí 1 až 11.Na obr. 4 je graf závislosti teploty zákalu a tuhnutia zmesi na obsahu BSD v zmesi.Na obr. 5 je graf závislosti teploty vzplanutia od obsahu BSD v zmesi.Na obr. 6 je znázornená destilačná krivka pre RME a BSD.Zo vzoriek metylesteru repkového oleja (RME) a stredného bezslmeho destilátu ropy (BSD) sa pripravilo celkom 11 zmesí. Tieto zmesi sa potom použili na určenie chemického zloženia a na sledovanie niektorých fyzikálnych veličín.Označenie vzorky Obsah RME v Obsah BSD v hmotn. hmotn.Uskutočnili sa tieto rozbory, skúšky a stanovenia-3 1. Chemické zloženie vzoriek BSD a RME (vzorka 1 a 11), stanovenie makroelementov (H, C, S, N, O - dopočtom), niektorých mikroelementov (CI, Ni, Cr a V),spalného tepla Qs a výhrevnosti Q iZávislosť hustoty zmesi 1 až 11 od teploty .Závislosť dynamickej a kinematickej viskozity zmesí 1 až 11 od teploty. Stanovenie teploty vylučovania parafínov a tuhnutia pre zmesi 1 až 11. Stanovenie teploty vzplanutia zmesí 1 až 11 v uzavretom tégliku.Stanovenie destilačných kriviek RME a BSD.Laboratórne určenie cetánového čísla.Výpočet merných emisií a porovnanie s limitmi. 2. Výsledky rozborov, skúšok a stanovení2.1. Chemické zloženie vzoriek BSD a RME Chemické zloženie sa uskutočnilo pre čisté vzorky RMIE a BSD. Stanovili sajednak makroelementy (H, C, S, N, O) z mikroelementov Cl, Ni, Cr a V. Hodnotenie CI, Ni, Cr sa uskutočnilo preto, že znečistenie RME je najprelvde-podobnejšie CI z neutralizačnej HCl, Ni, Cr z technického hydroxidu, u BSD je sledovaný V ako sprievodný prvok ropných produktov. Ďalej sa stanovilo spalne teplo Qs a výhrevnost Qi. Výsledky (pôvodný stav) sú uvedené v nasledujúcom prehľade.Pozn. zistené hodnoty sú menšie ako toto číslo, ktoré znamená medznú hodnotu2.2 Závislosť hustoty od teploty Stanovenie hustoty zmesl sa uskutočnilo pyknometricky, hustoty zmesl prijednotlivých teplotách sú uvedené v prilohe č. 1. Tieto závislosti sa spracovali graficky a sú uvedené na obr. č. 1. Závislosť hustoty od zloženia zmesí pre jednotlivé teploty sa spracovali lineámou regresiou ako matematické závislostikde ç je hustota v kglm° XN je hmotnostný zlomok BSD v zmesi v hmotn.2.3. Závislosť dynamickej a kinematickej viskozity od teplotyStanovenie dynamickej viskozity sa uskutočnilo v zmysle ČSN 656216 s tým,že namiesto tu vymenovaných typov viskozimetrov sa použil Höpplerov viskozimeter,nur výpočet viskozity sa použili hustoty zmesl ako sa zistili (pozri kapitolu 2.2). Dynamické viskozity zmesí pri jednotlivých teplotách sú uvedené v prílohe č. 1. Tieto závislosti sa spracovali graficky a sú uvedené na obr. č. 2 a 3. Závislosti hustoty odzloženia zmesí pre jednotlivé teploty sa spracovali lineárnou regresiou ako

MPK / Značky

MPK: C10L 1/08

Značky: palivo, motorov, vznětových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-u3264-palivo-do-vznetovych-motorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Palivo do vznetových motorov</a>

Podobne patenty