Nastavovacie zariadenie, najmä pre sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 9784

Dátum: 06.08.2005

Autori: Zynda Martin, Engels Bernd, Hake Ernst-jürgen

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nastavovacieho zariadenia, najmä pre sedadlo vozidla, s aspoň jednou prvou koľajničkou a voči tejto prvej koľajničke posuvne vytvorenou druhou koľajničkou, s vretenom spojeným pevne proti otáčaníu a posunutiu s prvou koľajničkou, a s prevodovou skriňou,ktorá je usporiadaná na druhej koľajničke a ktorou prechádza vreteno, táto prevodová skriňa je usporiadaná na uloženie aspoň jedného prevodového prvku spolupracujúceho s vretenom,pričom táto prevodová skriňa je upevnená s tvarovým prepojením priamo na priradenejNastavovacie zariadenia tohto druhu, určené na pozdĺžne prestavovanie sedadla v motorovom vozidle, je známe z medzinárodnej patentovej prihlášky W 0 2004/005066 A 1. Toto nastavovacie zariadenia pozostáva z hornej koľajničky a z druhej koľajničky, voči tejto prvej koľajničke vytvorenej posuvne v podobe spodnej koľajničky. V spodnej koľajničke je pevne proti otáčaniu a posunutiu usporiadané závitové vreteno. Toto vreteno prechádza prevodovou skriňou, spojenou s hornou koľajničkou, pričom prevodová skriňa je usporiadaná na uloženie prevodového prvku, spolupracujúceho s vretenom a vyhotoveného vo forme vretenovej matice, poháňanej závitovkovým prevodom. Prevodová skriňa je pritom upevnená priamo s tvarovým prepojením na hornej koľajničke a je dodatočne zabezpečená materiálovýmĎalšie nastavovacie ústrojenstvo sedadla druhu, uvedeného v úvode, je opísané V medzinárodnej patentovej prihláške WO 2002/070299 A 1. Aj tam je prevod pevne prepojený s hornou koľajničkou a prechádza svojim puzdrom, vyhotoveným V tvare skrine, v oblasti vybraniahornou stenou hornej koľajničky.Tieto vyhotovenia majú nevýhodu zlého vyrovnávania tolerancie vzhľadom k výškovej polo he vretena a/alebo vretenovej matice.Ďalšie nastavovacie zariadenie je uvedené do známosti vo zverejnenom spise DE 1 755 740. Pozostáva z dvoch rovnobežných klzných koľajničiek na strane sedadla, ktoré kĺzajú vo vodiacich koľajničkách, upevnených na podlahe vozidla. Na klzných koľajničkách sú postrane nehybne upevnené závitové vretena, zatiaľ čo na vodiacich koľajničkách sú usporia dané prevodové skrine, v ktorých sú uložené otočné závitové matice a ich hnacie prostriedky. Prevodové skrine pozostávajú vždy z prevodového bloku, v ktorom sú priamo uložené otočné konštrukčné súčasti, tento prevodový blok je zostavený z dvoch vzájomne zoskrutkovaných plastových segmentov. Prevodový blok je uložený pod vložkou tlmiaceho elastického puzdra v kovovom obale, upevnenom na vodiacej koľajničke, a to tak, že sa môže posúvať v rovine kolmej na pozdlžny smer vretena a môže vyrovnávať odchýlky rovnobežnosti, ako aj výškovéTakáto konštrukcia má nevýhodu otvorene usporiadaných vretien, čo môže spôsobiť znečis tenie alebo dokonca zranenie. Naviac je tu značná potreba priestoru pre toto nastavovacieVytlačený spis DE 198 61 100 A 1 opisuje rovnake nastavovacie zariadenie tohto druhu, pri ktorom prevodová skriňa pozostáva z niekoľkých dosiek zasunutých do seba, v ktorých sú uložené otočné konštrukčné súčasti, tieto dosky sú sčasti obklopená držiakom v tvare U. Držiak je upevnený na koľajničke sedadla, pričom medzi držiakom a prevodovou skriňou sú uložené obmedzovacie prvky tak, aby vyrovnávali tolerancie a potláčali hluk. Vreteno prechádza ako držiakom V tvare U voblasti obidvoch ramien, tak aj prevodovou skriňou. Vreteno, prevodová skriňa a držiak sú pritom usporiadané vo vnútri dvojice koľajničiek a ulo žené tak s úsporou miesta a s ochranou. Naproti tomu je nevýhodné náročné usporiadanie prevodovej skrine na hornej koľajničke.Vo vytlačených spisoch EP 0 277 069 a US 5,445,354 sú ďalej zverejnené vretenové pohony pre nastavovacie ústrojenstvo sedadla svretenami, usporiadanými pevne proti posunutiu, avšak otočnými. ÚlohaZákladom vynálezu je úloha poskytnúť nastavovacie zariadenie s prevodovou skriňou, usporiadanou na jednoduché a bezpečné uloženie, toto zariadenie vyrovnáva jednoduchýmspôsobom tolerancie výškovej polohy vretena alebo vretenovej matice.Táto úloha je pri zariadení tohto druhu vyriešená tým, že prevodová skriňa je pevne proti posunutiu a s možnosťou zmeny výškovej polohy zapustené do druhej koľajničky, menovite do sedadlovej koľajničky (hornej koľajničky) sedadla vo vozidle. Zmena polohy pritomvyrovnáva výškové tolerancie medzi vretenom a prevodovou skriňou.Vreteno je pritom usporiadané výhodne na podlahovej koľajničke sedadla motorového vozidla. Ďalej potom môže byť výhodne použité usporiadanie, kedy je v prevodovej skriniVýhodne je druhá koľajnička vybavená aspoň jedným, výhodne vertikálnym ramenom so západkovými zariadeniami, do ktorých je vsadená prevodová skriňa. Západkové zariadenia môžu obsahovat niekoľko v pozdĺžnom smere koľajničky od sebe vzdialených západkových otvorov, do ktorých je možné vsadiť na prevodovej skrini v jednom kuse vytvorené alebozvlášť zapustené západkové výstupky.Zvlášť výhodné je usporiadanie, pri ktorom sú západkové otvory vyhotovené na vzájomne protiľahlých, v podstate vzájomne rovnobežne prebiehajúcich ramenách druhej koľajničky,prebiehajúcej aspoň čiastočne vpodobe U. Prevodová skriňa môže byt pritom uchytená s malým predpätím medzi ramenami koľajničky, pričom západkové výstupky, vyčnievajúce do obidvoch strán, prechádzajú proti sebe ležiacimi západkovými otvormi. Upevnenie prevodovej skrine s pevným uložením proti posunutiu je vykonané tak, že pri pozorovaní v pozdĺžnom smere koľajničky zodpovedá šírka západkových výstupkov zhruba šírke západkových otvorov. Západkové otvory majú však výhodne väčšiu výšku ako západkové výstupky, aby tak bola umožnená skôr opísaná zmena výškovej polohy prevodovej skrine v koľajničke. Naviac môžu mat západkové výstupky prevodovej skrine nábehové zošikmenia,uľahčujúce vsadenie do západkových otvorov. V závislosti od montážnej situácie a od použitých materiálov je pritom možne upustíť od rozpínanía koľajničky v priebehu montážePodľa jedného zvláštneho usporiadania vynálezu je prevodová skriňa vybavená rozdelením,ktoré prebieha uložením vretena. Prevodové prvky sa vkladajú pri montáži do rozdelenejskrine, ktorá sa následne uzatvorí a vloží sa do koľajničky. Ak sa montáž prevodu a vstavbado koľajničky nevykonáva bezprostredne po sebe, je účelné spojit polovice skrine priamoAlternatívne môže byť prevodová skriňa vytvorená ako jeden kus. Vtomto prípade má šachtu, prebiehajúcu zvonka až do oblasti uloženia vretena, do ktorej je možné vsadiť prevodový prvok, spolupracujúci s vretenom. Ak je táto šachta vybavená slepým zakončením v prevodovej skriní, je možné do šachty zapustiť vonkajším ozubením vybavené vretenové matice a hnaciu závitovku, uvádzajúcu matice do otáčavćho pohybu, a to vrátane svojichložiskových puzdier s požadovaným vyrovnaním postupne po sebe a/alebo spoločne.Najneskôr po vsadení prevodovej skrine do priradenej koľajničky sa montované súčastizabezpečia vo svojej konštmkčnej polohe.Obrázky predstavujú príkladné a schematicky znázomené rôzne vyhotovenia vynálezu, Znázorňujúobr. 1 stredom vedený rez B - B prvým nastavovacím zariadením, usporiadaným podľavynálezu, obr. 2 stredom vedený pozdĺžny rez nastavovacím zariadením podľa obr. l,obr. 3 bočný rez E - E v montážnej situácii podľa obr. 1 a 2, obr. 4 rez C - C prevodovou skriňou podľa obr. 1 až 3, obr. 5 rez D - D iným nastavovacím zariadením podľa vynálezu, obr. 6 stredom vedený rez (analogicky k B - B) iným nastavovacím zariadením podľa predlo ženého vynálezu, obr. 7 stredom vedený pozdĺžny rez nastavovacím zariadením podľa obr. 6,obr. 8 rez D - D prevodovou skriňou podľa obr. 6 a 7, obr. 9 rez C - C nastavovacím zariadením podľa obr. 6 až 8.zoskrutkovanej spodnej koľajničky l a z v nej posuvne vedenej, so sedadlom vozidla spoje

MPK / Značky

MPK: B60N 2/44, B60N 2/02, B60N 2/07, B60N 2/06

Značky: sedadlo, nastavovacie, najmä, vozidla, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e9784-nastavovacie-zariadenie-najma-pre-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nastavovacie zariadenie, najmä pre sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty