Číslo patentu: E 9493

Dátum: 22.02.2007

Autori: Herberg Tom, Kaimer Bernd

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spojky pre rúrkovê vedenie s prvým a druhým pripojovacĺm koncom, pričom prvý pripojovací koniec je vytvorený ako prvé opornê teleso, prvé opornê teleso je opatrenê uzatváracím krúžkom, uzatvárací krúžok a prvé opornê teleso tvoria medzikruhový priestor pre uloženie konca rúrky a sú upravené prostriedky pre Zvieracie zaistenie konca rúrky,zasunutého do medzikruhovêho priestoru, proti axiálneTaká spojka, ktorá vykazuje znaky predvýznaku nároku 1,je príkladne známa z DE 20 2005 004 524 U 1. Táto publikácia opisuje spojku s opornýn 1 telesom, upevňovacou. súčasťou pre upevnenie voľného konca rúrkovêho vedenia na opornom telese a príchytným krúžkom, umiestneným vo vnútri upevňovacej súčasti,ktorý vykazuje na svojej vnútornej strane vnútorné príchytky pre záber s vonkajšou stranou rúrkového vedenia. Táto spojka má dva pripojovacie konce, z ktorých jeden pripojovaci koniec je vytvorený pre zasunutie konca rúrkovêho vedenia. V pripojovacom konci spojky, ležiacom proti zasúvaciemu koncu,je rovnako uložené teleso V tvare rúrky, príkladne spojovacia tvarovka, ktorá vykazuje na svojom voľnom konci prstencovúprírubu, pre zapadnutie vo vnútri spojky tvarovým stykom.Také spojky, ktoré sú príkladne opísané aj v DE 20 2005 004 524 Ul, sa obzvlášť používajú pre teplovodnê potrubie a potrubie pre studenú. vodu pre oblasť sanitárnejvytvorený rýchly a jednoduchý prípoj rúrkových vedení na odbočkách. Často sa také spojky používajú u rozvádzačov podlahového kúrenia, kde sú v spojkách ukladané plastové rúrkyTaké usporiadanie pre spojenie kvapalinových. vedení jepríkladne známe z európskej prihlášky patentu EP 1 099 906 A 2.Známe spojky sú obvykle vytvorené tak, že môže byť do jedného konca uložené rúrkové vedenie s hladkou stenou. vo forme plastovej rúrky alebo vo forme rúrky z plastu a kovu, naproti čomu je V druhom pripojovacom konci, ako je tomu aj uD 4 20 2005 004 524 Ul, uložená súčasť pre spojenie rúrkovéhoPri použití u rozvádzačov vykurovacích obvodov to nie jedo tej miery problematické.Pre spojenie rôznych systémov rúrkových vedení medzi sebou, prĺkladne kovových rúrok na jednej strane a plastových rúrok alebo rúrok z plastu a kovu na druhej strane sa doposiaľ nestali známymi žiadne uspokojivé riešenia, ktoré umožňujúPre spojovanie takých rúrkových systémov sa používajú adaptéry, ktoré sú na oboch stranách vytvorené so zásuvnými koncami, pričom každý Zásuvný koniec je pripojený na príslušný úsek vedenia prostredníctvom lisovacej tvarovky. Zásuvné koncesú dimenzované pre rôzne priemery a/alebo rôznu akosť koncovrúrok, ktoré majú byť zlisované.Také zásuvné adaptéry sa príkladne používajú u celkových domových inštalácií v oblasti zásobovania čerstvou vodou,príkladne tam, kde sú podlažné rozvody domu, zahŕňajúceho viac podlaží, pripojované na stúpacie vedenie. V súčasnej dobe sú podlažné rozvody často vytvorené ako plastové rúrky, pričom stúpacie vedenia pozostávajú často 2 kovu alebo z rúrok zObojstranné zlisovanie spojení je pomerne časovo náročné.Preto je úlohou vynálezu, zdokonaliť zásuvnú spojku pre rúrkové vedenia Vyššie uvedeného druhu obzvlášť S ohľadom naĎalej je úlohou vynálezu, zdokonaliť zásuvnú spojku pre rúrkové vedenie vyššie uvedeného druhu s ohľadom na akosť zvieracieho spojenia obzvlášť má byť zaistený čo možno najrovnomernejší prítlačný tlak voľného konca zasunutéhorúrkového vedenia na oporné teleso.Úloha je najskôr vyriešená spojkou pre rúrkové vedenie s prvým a druhým pripojovacím koncom, pričom prvý pripojovací koniec je vytvorený ako prvé oporné teleso, prvé oporné teleso je opatrené uzatváracím krúžkom, uzatvárací krúžok a prvé oporné teleso tvoria medzikruhový priestor pre uloženie konca rúrky a sú upravené prostriedky pre zvieracie zaistenie konca rúrky, zasunutého do medzikruhového priestoru, proti axiálne pôsobiacim silám vyťahovania. Spojka podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že druhý pripojovací koniec je vytvorený pre zlisovanie so zasúvacím koncom kovovej rúrky alebo sozasúvacím uloženim kovovej rúrky, rozšíreným na spôsob hrdla, alebo s kovovou Lisovacou tvarovkou.Taká spojka má tú výhodu, že ju je možné bez všetkého použiť ako adaptér medzi rôznymi systémami rúrkových vedení,pričom. nie je potrebné žiadne zvláštne prispôsobenie pripojovaných rúrkových. vedení, keďže spojka podľa vynálezu vykazuje pripojovací koniec, určený pre zlisovanie, a zasuvací koniec. Obzvlášť vytvorenie konca adaptéra podľa vynálezu akospojky značne zjednodušuje a skracuje montáž rúrkových Vedení.U výhodného variantu spojky podľa vynálezu je navrhované,aby bol druhý pripojovacĺ koniec vytvorený ako druhé oporné teleso, ktoré tvorí s prvým oporným telesom jednodielneAlternatívne k tomu môže byť navrhnuté, že je druhý pripojovací koniec vytvorený ako lisovacia objímka, ktorátvorí s prvým oporným telesom jednodielne základné teleso.Základné teleso pozostáva účelne z kovu, s výhodou zmosadze, ušľachtilej ocele alebo červenej mosadze.U účelného variantu spojky podľa vynálezu vykazuje základné teleso obvodovú prírubu, do ktorej je ukladaný uzatvárací krúžok a ktorá slúži ako doraz pre obmedzenie zasúvania aspoň prvého pripojovacieho konca. Táto príruba môže príkladne slúžiť aj ako doraz pre obmedzenie zasúvania. pre druhé oporné teleso na druhonl pripojovacom konci, ktorý jevytvorený ako oporné teleso.Uzatvárací krúžok môže byť so základným telesomzoskrutkovaný alebo spojený západkovým spojením.

MPK / Značky

MPK: F16L 37/092, F16L 13/14, F16L 37/091

Značky: spojka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e9493-spojka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojka</a>

Podobne patenty