Liečba autoimunitných ochorení

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka aminoalkoholu a jeho fosfátového derivátu na použitie pri liečbekonkrétnych autoimunitných chorôb, ako je skleróza multiplex, periféma neuritída a očná neu rítída. Doterajší stav technikySkleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie centrálnej nervovej sústavy (CNS) s neznámou patofyziologickou príčinou. Klinické prejavy sú spojené s infiltráciou centrálnej nervovej sústavy bunkami zodpovedajúcimi za imunitu. Populácic špecifických T-buniek nasmerované k neuroantigénom, ako je myelínový bázický proteín, sa môžu preukázať v periférií. To naznačuje zapojenie autoimunitnej odozvy pri vývoji choroby. Aj keď neexistuje žiadna špecifická liečba pre túto autoimunitnú poruchu sprostredkovanú T-bunkami, pacienti sa podrobujú imunosupresívnej terapii zahŕňajúcej podávanie azatioprinu a kortikosteroidov, aby sa obmedzil rozsah zápalového procesu. Imunosupresívna liečba sklerózy multiplex je však účinná len čiastočne a vo väčšine prípadov napriek protizápalovej a imunosupresívnej liečbe ponúka iba oddialenie pro gresie ochorenia.Preto existuje potreba iných terapeutík, ktoré sú účinné pri liečbe sklerózy multiplex a iných príbuzných ochorení, vrátane tých, ktoré zahŕňajú T-bunkami sprostredkované poškodenie centrálneho alebo perifémeho nervového tkaniva, ako je periféma neuritída, očná neuritída aTeraz sa zistilo, že aminoalkohol, ako sa uvádza ďalej, má priaznivý účinok pri liečbe autoimunitných ochorení, ako je skleróza multiplex, periféma neuritída, očná neuritída, amyotrofická la terálna skleróza (Lou Gehrigova choroba) alebo uveitída.Vynález preto poskytuje zlúčeninu vzorca laalebo jej fosfàtový derivát vzorcaalebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, na použitie pri liečbe periférnej neuritídy, očnej neuritídy alebo sklerózy multiplex na zmiemenie alebo oddialenie progresie symptómov demyelinizačného ochorenia na spomalenie progresie telesného postihnutia alebo zníženie rýchlosti klinických relapsov u jedinca s preukázanou sklerózou multiplex na zníženie rozvoja mozgových lézií alebo progresie demyelinizácie centrálnej nervovej sústavy u jedinca s podozrením alebo s preukázanou sklerózou multiplex alebo napredchádzanie alebo oddialenie ďalšej demyelinizačnej udalosti.Ďalej je preferovanou zlúčeninou na použitie podľa vynálezu fosfátový derivát, mono-2-amino-2-4-(3-benzyloxyfenylti 0)-2-chlórfenyletylpropylester kyseliny fosforečnej. Enantiomérne čistý mono-2-amino-2-4-(3-benzyloxyfenyltio)-2-chlórfenyletylpropylester kyseliny fosforečnej sa môže pripraviť postupmi opísanými vo W 0 2005/021503.Zlúčenina vzorca Ia sa môže pripraviť použitím spôsobov uvedených vo WO 03/O 29205.Fosforylované deriváty zlúčenín vzorca Ia, napríklad mono-2 ~amino-2-4-(3-benzyloxyfenyltioy-2-chlórfenyletylpropyllester kyseliny fosforečnej, sa dajú pripraviť využitím postupov na syntézu fosforylovaných zlúčenín opísaných napríklad vo W 0 2005/021503 (pozri napríklad strany11 a 12). Optický aktívne zlúčeniny štruktúrneho vzorca Ia a ich fosforylované deriváty. najmävzorca la, vo vysokej čistote sa môžu pripraviť využitím postupu opísaného napríklad v publikácii Hinterding et al., Synthesis, zv. 11, str. 1667-1670 (2003). Ako príklad sa opticky aktívna zlúčenina štruktúmeho vzorca la, mono-2-amino-2-4-(3-benzyloxyfenyltio)-2-chlórfenyletylpropylester kyseliny fosforečnej, môže pripraviť využitím postupov Hinterdinga et al. (2003)vyššie, ako sa opisuje V schéme ďalejDMF/voda (záleží od rozpustnosti) 1,2 ekvivalentu 1 M NaOH vo vode (teplota miestnosti, cezc) l ekvivalent z kroku b), 3 ekvivalenty dimetylacetálu acetónu a 0,1 ekvivalentuf) 5 ekvivalentov H 2 O 2 (30 ) priamo do reakčnej zmesi z kroku e) (0 °C, 1 hodina).Izolácia reakčná zmes sa rozloží tiosíranom sodným (nasýtený vo vode) a extrahuje sa etylacetá S CI °, chirálna seParáciaO HO 7 p Ho~ ĺ 05 O OH O OH mono-S)-2-amino-4-4-(3-benzyloxy- mono-R)-2-amino-4-4-(3-benzyIoxyfenylsulfanyl)-2-chlórfenyI-2-hydroxy- fenylsu|fanyI)-2-chlórfenyI-2-hydroxy metylbutynester kyseliny fosforečnej metylbutynester kyseliny fosforečnej

MPK / Značky

MPK: A61P 25/02, A61K 31/137, A61K 45/06, A61P 25/00, A61P 27/02, A61K 31/661

Značky: ochorení, autoimunitných, liečba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e8872-liecba-autoimunitnych-ochoreni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Liečba autoimunitných ochorení</a>

Podobne patenty