Dávkovač papiera na dávkovanie kvapalinou napusteného alebo suchého papiera

Číslo patentu: E 8254

Dátum: 03.03.2004

Autor: Likosar Ferdinand

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

DÁVKOVAČ PAPIERA NA DÁVKOVANIE KVAPALINOU NAPUSTENÉHO ALEBO SUCHÉHO PAPIERA0001 Vynález sa týka dávkovača papiera skvapalinou napustenýmpapierom, s ktorým je možné papierový pás voliteľne zvlhčovať alebo odoberať suchý.0002 Dávkovač papiera so znakmi úvodnej časti nároku 1 je už známy z dokumentu WO 9953816.0003 Vúvode uvedený dávkovač papiera sa stal známy napríklad s predmetom DE 34 04 164 A 1. Tam sa v kvapalinou naplnenej nádrži zanára dopravný pás, ktorý beží cez horný valec, ktorý dosadá bezprostredne naspodnej strane papiera, ktorý sa má zvlhčovať.0004 Pomocou kolísky je valec vykyvovaný od papiera alebo pristavovaný k papieru, čím sa môže voliteľne papier zvlhčovať.0005 Nevýhodou uvedeného usporiadania je, že sa uskutočňuje bezprostredne zvlhčovanie papierového pásu - bez medzivloženia rozdeľovacích valcov, čo je spojené s prívodom nežíadúceho veľkého množstva kvapaliny. Papierový pás je v dôsledku priameho prevádzania kvapaliny z nádrže na spodnú stranu papierového pásu tak silne prevlhčovaný, že - podľa skúseností prihlasovateľa - už nie je možný odber papierového pásu, pretože ten je tak silne premočený, že sa pri vyťahovaní pretrhne.0006 Ďalšou nevýhodou je, že dopravný mechanizmus pre papierový páscelkom chýba. Síce sa uvádza, že horné protiľahlé prítlačné kladky môžu bytpoháňané motoricky alebo ručne. Potom, čo je ale papierový pás prevlhčený,pokusy ukázali, že pohon silne prevlhčeného papierového pásu otočné poháňanou protiľahiou kladkou (priamo nad zvlhčovacím valcom) nie je možný. Prevlhčený papierový pás sa rozpúšťa do značnej miery už v medzere hnacíchkladiek, takže prevádzkovo istá doprava papierového pásu nie je zaistená.0007 Tiež ručné vytahovanie silne prevlhčeného papierového pásu z dávkovača papiera je možné iba podmienečne, pretože papierový pás má nazvlhčovacom mieste sklony k trhaniu.0008 Ďalšou nevýhodou známeho usporiadania je, že ako kvapalina sa používa odparitelná kvapalina. To vyplýva ztoho, že pohon pásu, určený na odber kvapaliny, musí byt tak vaktívnom zábere s papierovým pásom, ako i vodklonenom stave stále utesnený proti nádrži. Tým sa má - nezávisle od natáčacieho pohybu kolísky - bránit odparovaniu kvapaliny z nádrže. Ukázalo sa však, že takéto utesnenie odoberacieho valca proti nádrži nie je uskutočniteľné, najmä vtedy, keď odoberací valec je utesňovaný tesneniamía tieto tesnenia majú sledovat relatívne veľké dráhy natočenia kolísky.0009 Vzhľadom na to spočíva nevýhoda známych usporiadaní okrem iného ,tiež vtom, že sa v nádrži usporiadané, odparitelná kvapalina relatívne rýchle odparuje, pretože na utesnenie upravené tesnenia neposkytujú0010 Ďalej má byt uskutočnené doprava kvapaliny prostredníctvom trením zaťaženého pritlačovania papierového pásu samého na pásovom dopravníku na dopravu kvapaliny. Takáto doprava však nefunguje, ked pásový dopravník papierový pás príslušné prevlhčí, pretože trenie prevlhčeného papierového pásu na valcovom dopravníku už nepostačuje, aby ho otočné poháňalo. Z toho dôvodu je pokropenie kvapalinou papierového pásu pri uvedenom dokumente DE 34 04 164 A 1 nedostatočné a problémy ručného alebo motorického pohonu nie sú vyriešené.0011 Základom vynálezu je teda úloha, ďalej rozvinúť dávkovač papiera v úvode uvedeného druhu tak, aby bola zaistená spoľahlivá doprava0012 Na riešenie vytýčenej úlohy je vynález vyznačený znakmi patentového nároku 1.0013 Pomocou danej technickej náuky sa dosahuje podstatné výhoda, že je navrhované ručne ovládané dopravné ústrojenstvo, ktoré má aspoň jedenodoberaci valec a aspoň jeden na neho sa odvalujúci prevádzaci valec.0014 Výhodne preberá prevádzací valec súčasne dopravu papierového pásu, pretože prevádzací valec je otočné poháňaný ručne ovládaným dopravným ústrojenstvom a dosadá na jednej strane papierového pásu, zatial čo papierový pás beží na druhej strane cez zodpovedajúcu protiľahlú prítlačnú kladku, ktorá leží proti prevádzaciemu valcu.0015 Tým sa dosahujú podstatné výhody voči stavu techniky, lebo ručne ovládaným dopravným ústrojenstvom sa poskytuje teraz prvýkrát tá výhoda, že pomocou zodpovedajúceho ručného pohybu sa uskutočňuje tak otočný pohon prevádzacieho valca, ako i súčasne zvlhčovanie papierového pásu, čim sadocieľuje dvojitý účinok pri ovládání páky dopravného ústrojenstva.0016 Vynález nie je obmedzený na zvlhčovanie papierových pásov ztoaletného papiera. Nárokované sú podľa vynálezu všetky možné papierové pásy ako vynálezcovsky podstatné, okrem iného tiež. papierové pásy s kozmetickými vreckovkami, ktoré sú navinuté na zodpovedajúcich kotúčoch. Rovnako sú nárokované, ako z hľadiska vynálezu podstatné, vreckovkygktoré sú stohované klukato a ktoré sú rovnakým spôsobom odoberané dopravným ústrojenstvom z úložného zásobníka a dopravované cez dopravné ústrojenstvo0017 Ďalšou výhodou vynálezu je, že podľa polohy ručne ovládaného dopravného ústrojenstva môže byt papier voliteľné odoberaný suchý alebo vlhký zdávkovača papieru. Ak nie je ručná páka dopravného ústrojenstva ovládaná, potom tiež nedochádza kskôr opísanému otočnému pohybu prevádzacieho valca na papierový pás a preto zostáva prípadne kvapalinou namočený prevádzací valec nadvihnutý od papierového pásu a papierový pás môže tým byt odoberaný suchý z dávkovače papiera prostredníctvom ťahu na0018 Ak je naproti tomu páka dopravného ústrojenstva ovládaná, potom je papierový pás súčasne dopravovaný a zvlhčovaný. Natáčací pohyb páky dopravného ústrojenstva sa otočne prenáša cez prevod ozubenými kolesami na prevádzací valec a prevádzací valec je súčasne týmto natáčacím pohybom(s relatívne vysokou prítlačnou silou, ktorá je vyvodzovaná pákou) nasadzovaný na protiľahlý valec na puzdre. vytvára sa tak úzka valoovaoí štrbina, cez ktorú je papierový pás na základe otočného pohybu prevádzacieho valca0019 Súčasne je navrhnuté, že odoberaci valec, uložený v kvapalinovom kúpeli (a tam sa aspoň čiastočne ponárajúci do kvapaliny) dosadá pružne zaťažený na vonkajšom obvode prevádzacieho valca. Ten je preto pomocou otočného pohonu prevádzacieho valca trecím stykom spoluunášaný a kvapalina je prevádzaná zvonkajšieho obvodu odoberacieho valca na vonkajší obvod prevádzacieho valca. Tým je prevádzaný iba deñnovaný, tenký kvapalinový film na papierový pás, ktorý sa má zvlhčovať, ktorý je rovnomerne rozdelený cezvonkajší obvod prevádzacieho valca.0020 V nenárokovanom usporiadaní predloženého vynálezu je navrhnuté,že sa nepoužíva vypariteľná kvapalina, ale výhodne olej. Ukázalo sa totiž, že takéto oleje nevedú k uvoľneniu papierového pásu v zmysle zníženia pevnosti vtahu, ale že pri napúšťaní takéhoto papierového pásu pevnosť v ťahu nie je podstatne negatívne ovplyvňovaná. Tým sa poskytuje výhoda, že papierový pásmôže byt zvlášť prevádzkovo bezpečne dopravovaný von z dávkovača papiera.0021 Ďalšia výhoda pri použití olejov je, že kodparovaniu prakticky nedochádza. Môže sa preto upustit od nákladných tesnení medzi nádržou aprevádzacími valcami alebo pásmi, zasahujúcimi do nádrže, pretoževyparovanie z olejového kúpeľa je možné zanedbať.0022 Vynález nie je obmedzený na oleje, ale sa môžu používat i ťažko odpariteľné emulzie olej-voda, zmesi olej-voda-alkohol alebo iné zle sa0023 Na použitie vdávkovači papiera sa uprednostňujú predovšetkýmbiele oleje pre starostlivosť o telo, ako sa osvedčili v starostlivosti o deti.

MPK / Značky

MPK: A47K 10/34

Značky: suchého, papiera, dávkovanie, dávkovač, kvapalinou, napuštěného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e8254-davkovac-papiera-na-davkovanie-kvapalinou-napusteneho-alebo-sucheho-papiera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovač papiera na dávkovanie kvapalinou napusteného alebo suchého papiera</a>

Podobne patenty