Spôsob výroby fólií alebo kompozitných tvarovaných dielov

Číslo patentu: E 7986

Dátum: 28.11.2005

Autori: Kleba Ingo, Wirth Jürgen, Berghahn Frank

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(0001) Vynález sa týka spôsobu výroby a zariadenia na výrobu fólií (povlakov) alebo(0002) Pri výrobe jednovrstvových alebo viacvrstvových fólií (povlakov) alebo kompozitných tvarovaných dielov, pri ktorých aspoň jedna vrstva pozostáva z reaktívneho plastu, satáto vrstva nanáša rozstrekovaním do dutiny, prípadne sa nanáša na substrát.(0003) Obrázky 1 a 2 znázorňujú príklad zo stavu techniky pri výrobe kompozitných tvarovaných dielov. Najskôr sa do dutiny spodného dielu nástroja nanáša rozprašovacou zmiešavacou hlavicou prvá vrstva z reaktívneho plastu. Potom sa vkladacím automatom na túto prvú nastriekanú vrstvu ukladá substrát a na substrát sa nastrekuje ďalšia vrstva z reaktívneho plastu. Potom sa spodná polovica a horná polovica nástroja posúvajú k sebe a reaktívna zmes plastu zreaguje, pričom dochádza k intenzívnemu spojeniu so substrátom. Po tzv.vytvrdení lis vyjde znova hore a hotová tvarovaná súčiastka zo zmesi môže byť odobratá.(0004) Jeden variant tohto procesu spočíva vtom, že substrát sa obojstranne postrekuje mimodutinu a až potom sa vkladá do nástroja.(0005) Keďže rýchlosť chodu automatov na nanášanie, t.j. dosiahnuteľná rýchlosť trysky napostrekovanie relatívne k povrchu, ktorý sa má postrekovať, je obmedzená určitými hrani cami, skúšalo sa vytvárať rozstrekovacie lúče s čo možno najširším obrazom rozstrekovania. Vyskúšali sa pritom rôzne možnosti. Jedna spočíva v použití rozprašovacej trysky vytvárajúcej plochý lúč, ktorá už samotná má o niečo širší obraz rozstreku, a súčasného zväčšenia vzdialenosti medzi tryskou na rozstrekovanie a povrchom, ktorý sa má postriekať. To však viedlo k zlému rozdeleniu hmoty, a to k takzvanému profllu kosti, t.j. k nahromadeniarn hmoty na okrajoch postrekovacieho lúča. Ďalšou nevýhodou pritom je vznik tzv. prestreku (overspray), t.j. jemnej rozprášenej hmly, ktorá sa rozptyľuje do celého výrobného priestoru, a preto sa musí odsávať, aby sa zamestnanci chránili pred poškodením(0006) Okrem zvýšených nákladov na technické zariadenie, odsávanie prestreku znamená tiežstratu materiálu a dodatočné časy na údržbu zariadenia na odsávanie a filtráciu.(0007) Ďalšia možnosť, aby sa rozšíril lúč pri rozprašovaní, spočíva vtom, že sa použije tryska skruhovitým lúčom a kruhovitý lúč sa pretvára pomocou po bokoch na neho nasmerovaných vzduchových trysiek na plochý lúč. Aj tak sa však vytvára nerovnomerné rozloženie hmoty. Vzniká pritom tzv. š 0 šovkovitý profil, to znamená nahromadenie hmoty uprostred lúča rozprašovania. Aj v tomto prípade je zvlášť podstatným nedostatkom vznik(0008) Pri tryskách skruhovitým lúčom je zase tiež možné zväčšiť vzdialenosť medzi rozprašovacou tryskou a povrchom, ktorý sa má postrekovať a k reaktívnej zmesi interne primiešavať vzduch. To síce poskytuje širší obraz rozstrekovania, ale s veľmi zlým rozložením hmoty, pretože nastáva stenčenie na okrajoch. To znamená, že na okrajoch nastrie kanej vrstvy je príliš málo materiálu. Aj pritom vzniká škodlivý prestrek.(0009) Všetky skôr opísané opatrenia majú ďalšiu podstatná nevýhoda Ide totiž o stratu ostrosti na okrajoch, t.j. najmä na okrajoch dutiny nie je možné nastriekať žiadny presnýobrys, takže sa za okrajom postrekujú tesniace plochy.(0010) Okrem požiadavky na minimálne časy taktu, je ďalším stanoveným cieľom rozloženie hmoty v nastriekaných vrstvách, t.j. aby sa mohla ľubovoľne prispôsobiť hrúbka rozstrekovanej vrstvy na jednotku plochy. To môže znamenať rovnakú hrúbku vrstvy na celkovej ploche, ktorá sa má postriekat alebo tiež vytvárať hrubšiu vrstvu na vopred určenýchmiestach tvarovanej súčiastky resp. nastrekovaného povlaku.(0011) Aby sa vyhovelo tejto ďalšej požiadavke, je nutné, aby okrem možnosti zmeny rozstrekovaného množstva a/alebo prevádzkovej rýchlosti rozstrekovacej zmiešavacej hlavice samohla tiež prestavovať šírka rozstrekovacieho lúča V priebehu procesu rozstrekovania.(0012) V minulosti sa skúšalo riešiť túto úlohu práve opísanými opatreniami Možnosťou zmeny prídavku vzduchu, prípadne možnosťou zmeny vzdialenosti pri rozstrekovaní. Pritomsa však ukázali znova zhodné, práve opísané nedostatky nerovnomerne rozloženie hmoty, vznik prestreku, ako aj nie čisté ostré okraje.(0013) Úloha predloženého vynálezu preto spočíva v nájdení jednoduchého a hospodárneho spôsobu a zariadenia na výrobu veľkoplošných zložitých kompozitných tvarovaných dielov alebo fólií (povlakov) pre veľkosériovú výrobu, pri ktorom sa zamedzí skôr opísaným(0014) Vynález sa týka spôsobu výroby jednovrstvových alebo viacvrstvových fólií alebo kompozitných tvarovaných dielov, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z reaktívneho plastu, pri ktorom sa tekutá reaktívna zmes nastrekuje rozstrekovacou tryskou s lúčom rozstreku na povrch, ktorý spočíva v tom, že sa lúč rozstreku rozkmitáva a amplitúda a/alebo frekvenciakmitanía sa mení v priebehu rozstrekovania a tým sa mení plocha rozstreku.(0015) Povrchom pre rozstrekovanie môže byť pritom substrát na vybavenie vrstvou alebočasť formy, napriklad spodná polovica formy alebo nástroja. Výhodne sa ako reaktívny plast(0016) Obrázky 3, 4 a 5 zobrazujú riešenie podľa vynálezu. Znázorňujú spôsob, pri ktorom sa rozstrekovací lúč v priebehu nanášania rozstrekovaním rozkmitáva a šírka postrekovania, rí adne locha ostrekovania, sa v riebehu nanášania rozstrekovaním mení t m, že sa mení P P 13 P(0017) Dokument EP O 279 323 A 1 zverejňuje spôsob podľa predvýznakovej časti nároku l,ako aj zariadenie podľa predvýznaku nároku 15. Opisuje špeciálne rozstrekovacie zariadenie,ktoré pozostáva z nanášacej rúrky s veľkým počtom rozprašovacích trysiek. Aby zariadenie nemohlo v priebehu prevádzky zarastať zreagovanou reakčnou zmesou, a aby sa tým zabezpečovalo rovnomerné nanášanie na docielenie bezchybného výsledného produktu aj pri väčších pracovných šírkach, je zabezpečené, že vynášacia rúrka je spojená svibrátorom. Pritom vibrátor vytvára translačné kmity v smere osi nanášacej rúrky, prípadne kolmo alebo(0018) Dokument EP O 631 525 B 1 zverejňuje spôsob a zariadenie na automatické poťahovanie predmetov (napr. karosérií vozidiel) vrstvou pomocou rozstrekovacieho zariadenia,ktoré obsahuje aspoň jeden rozstrekovací nástroj, ktorý sa pohybuje po dráhach určenýchprogramom. Aby bolo možné poťahovat objekty požadovaným množstvom farby s nízkyminákladmi na programy na pohybovanie a s menšou kapacitou pamäti na programy na pohybovanie aj pri rôznych rýchlostiach, sktorými sa objekty pohybujú V jednom smere pravouhlého systému súradníc okolo aspoň jedného nástroja na povlakovanie, vynález predpokladá, že sa programy sdráhami pohybu rozstrekovacieho nástroja uchovávajú v pamäti a že sa pri pohybe predmetu, určeného na vybavenie povlakom, pozdĺž trasy, ktorá vedie okolo rozstrekovacieho nástroja, v závislosti od plochy a obrysu predmetu, nachádzajúceho sa v danom okamžiku v oblasti rozstrekovacieho nástroja, prekrývajú dráhy pohybu plochy cez údaje o obryse pre vytvorenie výslednej dráhy, ktorú má uraziť rozstrekovací nástroj. Pritom sa opisuje trojosové zariadenie, prípadne štvorosové zariadenie, pri ktorých satranslačne oscilujúce rozstrekovacie nástroje pohybujú pozdĺž povrchu karosérie určenej na(0019) V dokumente DE-OS-35 30 702 sa opisuje rozstrekovacie zariadenie so sériovo zapojenou dierovanou sprchou, ktorá má odstrániť najjemnejšie rozprášené aerosoly, pričom tátodierovaná sprcha sa môže uviesť do vibrácie, čo zlepšuje rovnomernosť nastriekanej penovej(0020) Zmena vibrácie, to znamená amplitúdy a/alebo frekvencie kmitania počas procesu rozstrekovania, však pri tomto zariadení nie je predpokladaná. Najmä sa V dokumenteDE-OS-35 30 702 neuvádza, že sa týmto opatrením môžu nastavit rôzne šírky rozstrekova~(0021) Tým je spôsob, pri ktorom sa rozstrekovací lúč rozkmitáva a šírka rozstrekovacieholúča, prípadne rozstrekovacia plocha sa počas nanášania nastrekovaním mení tým, že sa meníamplitúda a/alebo frekvencia kmitania, nový vzhľadom na stav techniky.(0022) Spôsob podľa vynálezu poskytuje rozhodujúcu výhodu tým, že umožňuje nastavit rozdielne šírky rozstrekovacích lúčov, bez toho aby sa musela meniť vzdialenosť pri rozstreku. Pritom zostáva dôležitý výrobný parameter vzdialenosti pri rozstreku voľný pre iné Výrobné požiadavky, ktoré vyplývajú napr. z geometrických nutnosti V trojdimenzionálnompriestore. Tým sa získava pre proces postreku dodatočný stupeň voľnosti.

MPK / Značky

MPK: B29C 41/36, B29C 31/04, B05B 17/06

Značky: fólií, tvarovaných, spôsob, kompozitných, dielov, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e7986-sposob-vyroby-folii-alebo-kompozitnych-tvarovanych-dielov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby fólií alebo kompozitných tvarovaných dielov</a>

Podobne patenty