Zariadenie a spôsob na kontinuálne liatie

Číslo patentu: E 7330

Dátum: 04.09.2006

Autori: Dratva Christian, Kawa Franz

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie a spôsob na kontinuálne liatie0001 Vynález sa týka zariadenia na kontinuálne Iiatie, najmä dlhých oceľových výrobkov podľa predvýznaku nároku 1, ako aj spôsobukontinuálneho Iiatia podľa predvýznaku nároku 13.0002 Pri kontinuálnom liatí sa, ako je známe, tekutý kov, napríklad tekutá oceľ, plnia do chladenej kokily azdola sa ztejto kokily kontinuálne odvádza za vzniku škrupiny ako lejací pás. Tento lejací pás sa vedie cez ďalšie chladiace zariadenie, takzvané sekundárne chladenie, pozdĺž vodiaceho pásu tvoreného za sebou umiestnenými vodiacimi valcami a pritom sa ochladzuje ostrekom chladiacimi prostriedkami (postrekom vodou, zmesou vody so vzduchom), ako aj kontaktom s vodiacimi valcami, tak aj vyžarovaním tepla.0003 Z kvalitatívnych dôvodov je dôležité, aby sa lejací pás vo vzťahu k svojmu prierezu ochladzoval symetricky. Na to tak musia byt chladiace dýzy presne umiestnené a nasmerované, ako aj musia mat rovnakú rozstrekovaciu charakteristiku a jednak je tiež dôležité exaktné vedenie lejacieho pásu pozdĺž svojho vodiaceho pásu. Akonáhle sa vodliatom páse znejakých dôvodov nastaví nesymetrické teplotné pole, má pás tendenciu zdôvodov tepelnej deformácie napriklad k bočnému vychýleniu z vodiaceho pásu. Toto premiestnenie hneď vedie k nerovnakému ostreku chladiaci vodou a tým k ďalšiemu premiestneniu pásu zo svojej požadovanej polohy. Problém je zvlášť kritický, keď sa odlievajú maloformátové pásy (sochory, cca 100 - 160 mm štvorhrany) s použitím vysoko intenzívneho chladenia postrekom vodou,takzvaného tvrdého chladenia. Ďalej môže pri liatí pásov - sochorov dochádzať k zdvíhaniu zo svojho oblúkového vodiaceho pásu, ked v oblasti kokily vznikajúzvýšené trecie sily a pritom sa kvázi posúva relatívne ohybný pás.0004 Na vedenie pásu chladiacim zariadením sa používajú vodiace valce, ktoré sú namontované fixne alebo pružne (pomocou zväzku pružin, vaku so stlačeným vzduchom atak ďalej) vo vopred stanovenom minimálnomodstupe od pásu, pričom pružné uskutočnenie sa používa prakticky iba na0005 Pri týchto riešeniach je nevýhodné, že vdôsledku silno korozivneho avlhkého prostredia vchladiacej komore sa mnohé valce po krátkom čase zadrú, pretože sa sporadicky dotýkajú pásu a pomocou neho sa otáčajú, čím sa na úložných miestach môžu rýchlo usadzovať korózne produkty a vápenné usadeniny. Zadreté valce sú jednak vplyvom tepelné sálania pásu tepelne preťažované ajednak niekedy poškodzujú povrchy pásov ryhovanim a pozdĺžnymi škrabancami. ktoré vedú k výrobným nepodarkom. Okrem toho sa musí - keď sa v rovnakom zariadení na kontinuálne liatie lejú pásy s rôzne veľkými formátmi prierezu - bud namontovať kompletne nové vodiace prvky alebo sa musia premiestniť do novej polohy. Oboje znamená časový posun a ovplyvňuje použiteľnosť Iejacieho zariadenia. V praxi sa preto vodiace valce nastavujú na najväčší formát amalé formáty sa tým vedú iba vširokých0006 Pri vzniku Iejacích porúch, napríklad prielomov pásu, sťažujú ñxne umiestnené vodiace valce a rozstrekovacie vedenie odstránenie prelomenéhopásu a obnovenie pripravenosti k prevádzke je časovo náročné.0007 Vspise JP-A-57130752 je opísané zariadenie na kontinuálne liatie, pri ktorom pás vystupujúci z kokily na páry valcov sa obráti do oblúkovej formy a pomocou prívodu vody pri týchto pároch valcov sa príslušne ochladí. Toto zariadenie na kontinuálne liatie má primárne rekuperáciu energie chladiacej vody ohriatej od pásu. Tieto páry valcov sú uložené na vozíku. Na žiadnom mieste sa ale neuvádza, že tieto páry valcov, respektíve chladenievodou, sú vytvorené ako moduly a pritom sú ešte riaditeľne prestavitelné.0008 Spis DE-A-33 05 660 sa týka zariadenia na horizontálne kontinuálne liatie so zariadením na korekciu tvaru pásu. K tomu je k dispozícii riadene ovládané chladiace zariadenie, ktoré strieka chladiace médium na aspoň jeden z viacerých rohov liateho pásu, aby sa upravil tvar prierezu pásu. Pomocou tohto chladiaceho zariadenia sa ale nechladí celý pás anie jevytvorené ako modul s riadenou predstavitelnosťou.0009 Pri spôsobe a zariadeni na kontinuálne liatie podľa zverejneného patentového spisu DE-A-100 51 959 sa pás po výstupe z kokily vedie oblúkovo,pričom oblúk je rozdelený na viacej oblúkových častí a sekundárne chladenie je prispôsobené vo svojom geometrickom uskutočnení vytvrdenému profilu. Pritom je uskutočnená tiež príslušná podpera pásu, ktorá sa má zmenšiť pozdĺž oblúkových častí. Za oblúkovými časťami je okrem toho umiestnený softreduction segment ajemu predradené zariadenie na intenzívne chladenie. Tento soft-reduction segment pozostáva z dvoch alebo viacerých valcovacích stolic, ktorých páry valcov sú bez pohonu. Horný rám je na dolnom ráme hydraulicky nastaviteľný. Tieto valcovacie stolice slúžia iba na vedenie už do priameho vedenia bežiaceho pásu. Ich pomocou sa nemôže docieliť celkového stredenia pásu. Pri sekundárnom chladení sa napríklad môže zmeniť odstuprozstrekovacích dýz od povrchu pásu v závislosti na nastavenom vytvrdenom0010 Predložený vynález leží vzáklade úlohy vytvorit zariadenie na kontinuálne liatie vpredu uvedeného typu, ako aj navrhnúť spôsob kontinuálneho liatia, najmä ocele, pomocou ktorých sa veľmi zlepší kvalita liateho pásu pomocou chladenia presne rozmiestneného vzhľadom kprierezu pásu. Okrem toho sa musia redukovať vedľajšie časy pri prestavbe lejaciehozariadenia na iný lejací formát a pri údržbe.0011 Táto úloha sa podľa vynálezu vyrieši pomocou zariadenia na kontinuálne liatie so znakmi nároku 1, ako aj pomocou spôsobu podľa nároku 13.0012 Ďalšie výhodné uskutočnenie zariadenia na kontinuálne líatie, akoaj spôsobu podľa vynálezu tvorí predmet závislých nárokov.0013 Pri zariadení na kontinuálne liatie podľa vynálezu s viacej za sebou umiestnenými strediacimí modulmi, z ktorých každý má pevne namontovaný valec pre jednu stranu pásu, deñnujúci požadovaný priebeh vodiaceho vedenia, ako aj ďalšie vodiace valce pre ďalšie strany pásu, pričom ďalšie vodiace valce sú prestavitelné v podstate v kolmom smere k príslušným plochám lejacieho pásu a prítlačný tlak valca na lejací pás je nastaviteľný, sa zabezpečuje, že vodiace valce sa neustále pohybujú pomocou zovretia pásoma Iejaci pás je uchytený vo vodiacom vedení vo svojej požadovanej polohe. Tým sa jednak znateľne redukuje nebezpečenstvo tepelného preťaženia valcov a poškodenie povrchu pásu a zabezpečuje sa symetrické chladenie.0014 Na to sa môže merať pritláčací tlak pásu na strediace valce aztoho odvodený signál sa môže odovzdávat na riadiace zariadenie. Napríklad pri náraste sily na bočných valcoch z dôvodu tepelne podmienených deformácií Iejacieho pásu sa môže miestne vykonať cielená zmena chladenia,napriklad na stanovenej strane pásu, takže sa docieli stredený chod pásu0015 Znárastu pritláčacej sily sochora pohybujúceho sa pozdĺž jeho oblúkového vodiaceho pásu na horné strediace valce sa tiež môžu dedukovať závery pre sily na vytiahnutie pásu a tým na trecie sily v oblasti kokily, čo otváranové možnosti na kontrolu Iejacieho procesu, najmä trenie kokily, 0016 Zariadenie na kontinuálne liatie podľa vynálezu umožňuje liatie pásov srôznymi lejacimi formátmi bez ovplyvnenie použiteľnosti zariadeni,pretože sa ušetrí výmena vodiacich valcov a/alebo rozstrekovacich orgánov,pripadne ich nové ručné polohovanie. Pritom sa pomocou strediaceho vedenia pásu zabezpečuje pri všetkých formátoch pásu vysoká kvalita výrobya podstatne sa skracujú časy na nové nastavenie.0017 Vynález je v nasledujúcom bližšie objasnený pomocou výkresov. Na výkresoch znázorňujeObr.1 schematicky časť zariadenia na kontinuálne liatie (kokilu s pripojenou chladiacou komorou) podľa vynálezu v bokoryse.Obr. 2 strediaci modul ako časť zariadenia na kontinuálne liatie podľa obr. 1 vo vyobrazeni v perspektíve aObr.3 strediaci modul podľa obr. 2 sochrannou skriňu pre riadiace zariadenie. 0018 Podľa obr. 1 obsahuje zariadenie na kontinuálne liatie kokilui 1, doktorej sa plni tekutý kov, najmä oceľ, a dole sa z tejto vodou chladenej kokily 1 za vzniku škrupiny kontinuálne odvádza lejaci pás 2. Tento Iejací pás sa vedie

MPK / Značky

MPK: B22D 11/12, B22D 11/22, B22D 11/20

Značky: kontinuálně, zariadenie, spôsob, liatie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e7330-zariadenie-a-sposob-na-kontinualne-liatie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na kontinuálne liatie</a>

Podobne patenty